LawSiam.com

ลอว์สยาม ดอทคอม แบ่งปันความรู้ เตรียมสอบ 3 สนาม

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป: ลงทะเบียน หรือ เข้าระบบที่นี่*]
หมวดหมู่  ทดสอบความรู้ เตรียมสอบเนติ ภาค 2 วิแพ่ง - สกัดหลักจากรวมคำบรรยายเนติฯ

แบบทดสอบ แบบทดสอบกฎหมาย เตรียมสอบ เนติ ข้อ ๓ วิ.แพ่ง ภาค ๒ วิธีพิจารณาสามัญ - ประเด็นที่น่าสนใจ (ชุดที่ ๑)


 หมายเหตุ สกัดหลักจาก หนังสือรวมคำบรรยายเนติ (อ.สมชาย พงษธา) สมัยที่ ๖๘
---------------------------------------------

แบบทดสอบกฎหมาย เตรียมสอบ เนติ ข้อ ๓ วิ.แพ่ง ภาค ๒ วิธีพิจารณาสามัญ - ประเด็นที่น่าสนใจ (ชุดที่ ๑) | ทดสอบความรู้ เตรียมสอบเนติ ภาค 2 วิแพ่ง - สกัดหลักจากรวมคำบรรยายเนติฯ ที่ LawSiam.com

คำถามข้อที่ 1.
การฟ้องคดีในชั้นศาลอุทธรณ์และศาลฎีกานั้น คู่ความไม่สามารถยื่นอุทธรณ์ฎีกาได้ทุกคดี เพราะมีข้อจำกัดตัดสิทธิหลายประการ
ถูก
ผิด

คำถามข้อที่ 2.
คำร้อง (มาตรา ๖, ๗ (๓) (๔), ๒๓, ๒๙)
ถูก
ผิด

คำถามข้อที่ 3.
คำให้การ อันได้แก่ เอกสารที่คู่ความฝ่ายหนึ่งยกข้อต่อสู้เป็นข้อแก้คำฟ้อง (นอกจากคำแถลงการณ์) (มาตรา ๑ (๔))
ถูก
ผิด

คำถามข้อที่ 4.
คดีที่ไม่มีข้อพิพาทนั้น ถ้ามีบุคคลอื่นใดนอกจากผู้ยื่นคำร้องขอได้เข้ามา เกี่ยวข้องในคดีโดยตรงหรือโดยอ้อม ลักษณะของคดีก็เปลี่ยนไปเป็นคดีมีข้อพิพาท มาตรา ๑๘๘ (๔) จึงบัญญัติ “ให้ดำเนินคดีไปตามบทบัญญัติแห่งประมวล กฎหมายนี้ว่าด้วยคดีอันมีข้อพิพาท”
ถูก
ผิด

คำถามข้อที่ 5.
ระยะที่ ๑ หรือขั้นตอนที่ ๑ เป็นชั้นเตรียมคดีหรือเริ่มต้นคดี ซึ่งนับตั้งแต่โจทก์เสนอคำฟ้องต่อศาล จำเลยยื่นคำให้การ การยื่นบัญชีระบุพยาน การส่งหมายเรียก สำเนาคำฟ้อง และสำเนาเอกสาร
ถูก
ผิด

คำถามข้อที่ 6.
ระยะที่ ๒ หรือขั้นตอนที่ ๒ ชั้นนั่งพิจารณาหรือชั้นพิจารณา ได้แก่การ ชี้สองสถาน การสืบพยาน และการแถลงการณ์
ถูก
ผิด

คำถามข้อที่ 7.
วิธีพิจารณาคดีมโนสาเร่ (มาตรา ๑๘๙ ถึงมาตรา ๑๙๖)
ถูก
ผิด

คำถามข้อที่ 8.
การจะเสนอคดีไม่มีข้อพิพาทต่อศาลได้มีข้อจำกัดว่าต้องเป็นกรณีที่ “บุคคลใดจะต้องใช้สิทธิทางศาล” ตามมาตรา ๕๕
ถูก
ผิด

คำถามข้อที่ 9.
ในการใช้สิทธิฟ้องหรือเสนอคดีต่อศาลชั้นต้นนั้น เมื่อมีข้อโต้แย้ง เกิดขึ้น เกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลใดตามกฎหมายแพ่ง หรือบุคคลใดจะต้องใช้สิทธิทางศาล บุคคลนั้นก็ชอบจะเสนอคดีของตนต่อศาลส่วนแพ่งที่มีเขตอำนาจได้ ตามมาตรา ๕๕ ซึ่งเป็นการให้สิทธินำคดีมาฟ้องต่อศาลชั้นต้นที่มีเขตอำนาจได้ทุกประเภทคดีโดยไม่จำกัดจำนวนทุนทรัพย์
ถูก
ผิด

คำถามข้อที่ 10.
ในเรื่องประเด็นแห่งคดี ที่ศาลมีคำสั่งให้จำหน่ายคดีเสียจากสารบบ ความได้ โดยไม่ต้องมีคำวินิจฉัยชี้ขาดในประเด็นเรื่องนั้นตามมาตรา ๑๓๑ (๒)
ถูก
ผิด

คำถามข้อที่ 11.
ในการพิจารณานอกจากผู้ร้องมีหน้าที่จะต้องนำพยานหลักฐานมาสืบเพื่อสนับสนุนคำร้องขอของตนแล้ว มาตรา ๑๘๘ (๒) ยังให้อำนาจศาลที่อาจเรียกพยานมาสืบได้เองตามที่เห็นสมควรและยุติธรรม
ถูก
ผิด

คำถามข้อที่ 12.
ระยะที่ ๓ หรือขั้นตอนที่ ๓ เป็นชั้นชี้ขาดตัดสินคดี ทำให้คดีที่ยื่นฟ้อง เสร็จไปจากศาลชั้นต้น ซึ่งอาจกระทำโดยการทำเป็นคำพิพากษาหรือคำสั่ง หรือให้จำหน่ายคดีเสียจากสารบบความ
ถูก
ผิด

คำถามข้อที่ 13.
การยื่นคำฟ้องอุทธรณ์ คู่ความไม่อาจเสนอคำฟ้องอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ได้โดยตรง เพราะมาตรา ๒๒๙ บัญญัติให้คู่ความต้อง “ยื่นต่อศาลชั้นต้นซึ่งมีคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้น” และศาลชั้นต้นดังกล่าวมีหน้าที่ตรวจอุทธรณ์ และมีคำสั่งให้ส่งหรือปฏิเสธไม่ส่งอุทธรณ์นั้นไปยังศาลอุทธรณ์ มาตรา ๒๓๒ เช่นเดียวกับคำแก้อุทธรณ์ คู่ความต้องยื่นต่อศาลชั้นต้น (มาตรา ๒๓๕)
ถูก
ผิด

คำถามข้อที่ 14.
ปัญหาว่าผู้ร้องขอมีสิทธิยื่นคำร้องขอต่อศาลเป็นคดีไม่มีข้อพิพาทได้หรือไม่ ไม่เป็นเรื่องอำนาจฟ้อง ซึ่งเป็นข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลย่อมยกขึ้นวินิจฉัยแล้วพิพากษาคดีไปได้ ตามมาตรา ๑๔๒ (๕)
ถูก
ผิด

คำถามข้อที่ 15.
ารเสนอคดีหรือการฟ้องคดีครั้งแรกจะต้องเริ่มคดีที่ศาลชั้นต้นตามมาตรา ๑๗๐ วรรคหนึ่ง เมื่อไม่มีกฎหมายบัญญัติให้ผู้ร้องยื่นฟ้องต่อศาลฎีกา ศาลฎีกาจึงไม่ใช่อำนาจพิจารณาพิพากษาคดีของผู้ร้อง และไม่อาจ อนุญาตให้ผู้ร้องยื่นฟ้องต่อศาลฎีกาได้
ถูก
ผิด

คำถามข้อที่ 16.
ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทโดยการครอบครองปรปักษ์ เป็นการใช้สิทธิทางศาลดำเนินคดีอย่างคดีไม่มีข้อพิพาทตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๕๕ ซึ่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา ๑๘๘ (๑) บัญญัติให้เริ่มคดีโดยยื่นคำร้องขอต่อศาล ทั้งเมื่อศาลชั้นต้นมีคำสั่งรับคำร้องของของผู้ร้อง ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ผู้ร้องนำส่งสำเนาคำร้องให้แก่ผู้คัดค้านเพื่อยื่นคำคัดค้าน เมื่อผู้คัดค้านยื่นคำคัดค้าน เข้ามาเป็นคู่ความในคดีอ้างว่าที่ดินพิพาทเป็นของผู้คัดค้าน ผู้ร้องไม่ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาท ย่อมมีผลให้คดีของผู้ร้องเปลี่ยนเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ที่ดิน การที่ศาลชั้นต้นได้ดำเนินคดีไปตามนั้นแล้วพิพากษาให้ที่ดินพิพาทตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ร้อง โดยการครอบครองปรปักษ์ถือว่าเป็นการดำเนินคดีว่าด้วยคดีอันมีข้อพิพาทตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๘๘ (๔) การดำเนินกระบวนพิจารณาของศาลชั้นต้นชอบแล้ว (ฎีกาที่ ๕๐๗๗/๒๕๕๗)
ถูก
ผิด

คำถามข้อที่ 17.
วิธีพิจารณาสามัญในศาลชั้นต้น เป็นเรื่องเกี่ยวกับ นับตั้งแต่คำฟ้อง คำให้การ ฟ้องแย้ง ฟ้องซ้อน การแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องคำให้การ ถอนฟ้อง และทิ้งฟ้อง
ถูก
ผิด

คำถามข้อที่ 18.
อย่างไรจึงเป็นกรณีที่ “จะต้องใช้สิทธิทางศาล” นั้น ศาลฎีกาได้วินิจฉัยเป็นบรรทัดฐานว่า “จะต้องมีกฎหมายบัญญัติรับรองให้ใช้สิทธิทางศาลโดยยื่นคำร้องขอในกรณีนั้นๆ ได้”
ถูก
ผิด

คำถามข้อที่ 19.
คำร้องขอ (มาตรา ๔ (๒), ๑๘๙)
ถูก
ผิด

คำถามข้อที่ 20.
คดีไม่มีข้อพิพาท เป็นคดีตามมาตรา ๑๘๘ ที่ผู้เสนอคดีไม่ได้มีข้อโต้แย้งเกิดขึ้นแก่ตนจึงเป็นการเริ่มคดีด้วยการยื่น “คำร้องขอ” ต่อศาลโดยไม่ได้ฟ้องร้องหรือกล่าวหาบุคคลใดว่าได้โต้แย้งเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ของตน แต่เป็นกรณีที่ผู้ร้องขอจะต้องใช้สิทธิทางศาล
ถูก
ผิด