LawSiam.com

ลอว์สยาม ดอทคอม แบ่งปันความรู้ เตรียมสอบ 3 สนาม

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป: ลงทะเบียน หรือ เข้าระบบที่นี่*]
หมวดหมู่  ทดสอบความรู้ เตรียมสอบเนติ ภาค 2 วิแพ่ง - สกัดหลักจากรวมคำบรรยายเนติฯ

แบบทดสอบ แบบทดสอบกฎหมาย เตรียมสอบ เนติ ข้อ ๓ วิ.แพ่ง ภาค ๒ - คดีมีข้อพิพาท/ไม่มีข้อพิพาท กับ คดีมีทุนทรัพย์/ไม่มีทุนทรัพย์ (ชุดที่ ๒)


 หมายเหตุ สกัดหลักจาก หนังสือรวมคำบรรยายเนติ สมัยที่ ๖๘
---------------------------------------------

แบบทดสอบกฎหมาย เตรียมสอบ เนติ ข้อ ๓ วิ.แพ่ง ภาค ๒ - คดีมีข้อพิพาท/ไม่มีข้อพิพาท กับ คดีมีทุนทรัพย์/ไม่มีทุนทรัพย์ (ชุดที่ ๒) | ทดสอบความรู้ เตรียมสอบเนติ ภาค 2 วิแพ่ง - สกัดหลักจากรวมคำบรรยายเนติฯ ที่ LawSiam.com

คำถามข้อที่ 1.
การฟ้องขอให้เพิกถอนนิติกรรมการโอนที่ดินมรดกระหว่างผู้จัดการมรดกกับ จำเลย เป็นการฟ้องเรียกให้ได้ที่ดินกลับคืนมาเป็นทรัพย์มรดกเพื่อประโยชน์แก่โจทก์ผู้เป็นทายาท เป็นคดีมีทุนทรัพย์ตามราคาที่ดิน
ถูก
ผิด

คำถามข้อที่ 2.
าการต่อสู้กรรมสิทธิ์นั้น หมายถึงว่า การต่อสู้ว่าที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ นั้นไม่ใช่ของโจทก์ แต่เป็นของจำเลย ถ้าให้การแต่เพียงว่าที่ดินนั้นไม่ใช่ของโจทก์ แต่เป็นที่สาธารณะ หรือเป็นของมารดาจำเลย ย่อมไม่ถือว่าเป็นการต่อสู้กรรมสิทธิ์ ต้องถือเป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์ประเภทฟ้องขับไล่
ถูก
ผิด

คำถามข้อที่ 3.
แต่ถ้าหากจำเลยโต้เถียงเพียงตำแหน่งที่ดิน หรือโต้เถียงวิธีการแบ่งทรัพย์ถือว่า
เป็นคดีมีทุนทรัพย์
เป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์

คำถามข้อที่ 4.
คดีขอร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก ขอให้เปิดทางจำเป็น ทางภาระจำยอมรวมทั้งการฟ้องเรียกเอาทรัพย์สินด้วย ซึ่งอาจเป็นคดีมีข้อพิพาทหรือไม่มีข้อพิพาทก็ได้
ถูก
ผิด

คำถามข้อที่ 5.
คดีมีทุนทรัพย์ คือ “คดีที่มีคำขอให้ปลดเปลื้องทุกข์อันอาจคำนวณเป็น ราคาเงินได้” เป็นคดีที่ฟ้องเรียกร้องเอาทรัพย์สินหรือพิพาทกันในทรัพย์สิน เป็นคดีมีข้อพิพาทกันในทรัพย์สิน
ถูก
ผิด

คำถามข้อที่ 6.
คดีฟ้องขอเพิกถอนพินัยกรรมอ้างว่าพินัยกรรมเป็นโมฆะ ถือว่าเป็นคดีมีทุนทรัพย์
ถูก
ผิด

คำถามข้อที่ 7.
ฟ้องขอให้ส่งคืนโฉนดที่ดินที่ยืมไปโดยมิได้พิพาทกันเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดิน
เป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์
ไม่เป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์

คำถามข้อที่ 8.
การร้องขอให้ศาลตั้งผู้จัดการมรดก ขอให้เปิดทางจำเป็น ทางภาระจำยอม ขอให้รับรองเด็กเป็นบุตร เป็นคดีที่มีคำขอให้ปลดเปลื้องทุกข์อันไม่อาจ คำนวณเป็นราคาเงินได้ ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งคดีมีข้อพิพาทและไม่มีข้อพิพาท รวมทั้งคดี ร้องขอแสดงกรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปรปักษ์ ที่ไม่มีผู้คัดค้านเป็นคดีที่ไม่มีทุนทรัพย์
ถูก
ผิด

คำถามข้อที่ 9.
ปัญหาเรื่องคดีใดเป็นคดีมีทุนทรัพย์หรือเป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์นับเป็นเรื่องสำคัญมีผลกระทบหลายประการ นอกจากใช้พิจารณาว่าเป็นคดีมโนสาเร่หรือไม่แล้วยังเกี่ยวพัน ถึงการคิดคำนวณค่าขึ้นศาลในแต่ละชั้นศาล ถ้าเป็นคดีมีทุนทรัพย์จะเสียค่าขึ้นศาลในอัตราร้อยละ ๒ ของจำนวนทุนทรัพย์ เว้นแต่เป็นคดีมีทุนทรัพย์ที่เป็นคดีมโนสาเร่ คือ ไม่เกินสามแสนบาท จะเสียค่าขึ้นศาลเพียงไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท
ถูก
ผิด

คำถามข้อที่ 10.
แต่ถ้าเป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์จะเสียค่าขึ้นศาลเพียง ๒๐๐ บาท ต่อคดี ไม่ว่าจะเป็นคดีมโนสาเร่หรือไม่
ถูก
ผิด

คำถามข้อที่ 11.
โจทก์ฟ้องขอแบ่งกรรมสิทธิ์รวมเนื้อที่ ๓ ไร่เศษ จากจำนวนที่ดิน ๗ ไร่ ๑ งาน จำเลยให้การว่าโจทก์มีกรรมสิทธิ์รวมเนื้อที่เพียง ๑ งาน ๒๖ ตารางวา จึงเป็นคดีมีทุนทรัพย์ที่โต้แย้งกันในจำนวนเนื้อที่ดินส่วนที่ต่างกัน เมื่อคู่ความตีราคาทุนทรัพย์ ๙๐,๐๐๐ บาท จึงต้องห้ามฎีกาในข้อเท็จจริง
ถูก
ผิด

คำถามข้อที่ 12.
คดีไม่มีข้อพิพาท อาจมีบุคคลอื่นนอกจากคู่ความที่ได้ยื่นฟ้องคดีอันไม่มีข้อพิพาทได้เข้ามาเกี่ยวข้องในคดีโดยตรงหรือโดยอ้อม เช่น มีผู้ร้องคัดค้าน คำร้องขอ การดำเนินคดีต้องเป็นไปตามบทบัญญัติว่าด้วยคดีอันมีข้อพิพาท (เว้นแต่จะต้องด้วยกรณีอันเป็นข้อยกเว้นตามมาตรา ๑๘๘ (๔) ซึ่งอาจเป็นคดีมีทุนทรัพย์หรือไม่มีทุนทรัพย์ก็ได้ตามลักษณะคดี ถ้าเป็นคดีมีทุนทรัพย์ผู้ร้องขอซึ่งเป็นผู้เริ่มคดีอาจต้องเสียค่าธรรมเนียมศาล (ค่าขึ้นศาล) เพิ่มจากเดิมที่เสียมาในอัตราเหมาจ่ายเรื่องละ ๒๐๐ บาท มาเป็นเสียตามทุนทรัพย์ (คำพิพากษาฎีกาที่ ๕๐๗๗/๒๕๕๗) แต่ถ้ายังคงเป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์ก็ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาล (ค่าขึ้นศาล) เพิ่มแต่อย่างใด
ถูก
ผิด

คำถามข้อที่ 13.
คดีมีข้อพิพาทอาจเป็นคดีมีทุนทรัพย์หรือไม่ก็ได้ เช่น ฟ้องขอให้ทำลายนิติกรรมการขายฝาก หรือขอให้เพิกถอนการให้โดยเสน่หา ให้ทรัพย์สินกลับคืนมา เป็นมรดกแก่โจทก์ เป็นคดีมีทุนทรัพย์
ถูก
ผิด

คำถามข้อที่ 14.
ฟ้องขอแบ่งกรรมสิทธิ์รวม
เป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์
เป็นคดีมีทุนทรัพย์

คำถามข้อที่ 15.
โจทก์ฟ้องเรียกโฉนดที่ดินคืนจากจำเลย ผู้ไม่มีสิทธิจะยึดถือไว้เท่านั้น มิใช่พิพาทกันในเรื่องกรรมสิทธิ์ของที่ดิน ผลของคดีไม่ทำให้กรรมสิทธิ์ในที่ดินเปลี่ยนแปลงแต่ประการใด จึงเป็น...
คดีไม่มีทุนทรัพย์
คดีมีทุนทรัพย์

คำถามข้อที่ 16.
ตามฟ้องโจทก์เป็นเรื่องว่าหนี้ระงับแล้ว ขอบังคับจำเลยส่งคืนเช็ค ๒ ฉบับ ให้โจทก์ตามสัญญา มิใช่เป็นการฟ้องเรียกร้องกระดาษ เช็คในฐานะที่เป็นทรัพย์สินที่มีราคามาเป็นของโจทก์ เพราะโจทก์หาได้ประสงค์จะถือเอาประโยชน์จากเช็คอันมีมูลค่าฉบับละ ๒๕ สตางค์นั้นไม่ และหาใช่หนี้ตามเช็คจะระงับต่อเมื่อโจทก็ได้รับเช็คพิพาทคืนไม่ แต่เป็นคำฟ้องที่อ้างว่าเช็คพิพาทไม่มีมูลหนี้แล้ว ดังนี้ เป็น....
คดีไม่มีทุนทรัพย์
คดีมีทุนทรัพย์

คำถามข้อที่ 17.
คดีร้องขัดทรัพย์ ตาม ป.วิ.พ. มาตรา ๒๘๘ เป็นคดีที่บุคคลภายนอกยื่น คำร้องขอเข้ามาในคดีที่มีการยึดทรัพย์ของลูกหนี้ตามคำพิพากษาอ้างว่าทรัพย์ที่โจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดไว้นั้น ไม่ใช่ของจำเลยหรือลูกหนี้ตามคำพิพากษาแต่เป็นของตนเอง ขอให้ปล่อยทรัพย์ที่ยึด ตาม ป.วิ.พ. มาตรา ๒๗๘ ได้บัญญัติให้ศาลพิจารณา และชี้ขาดตัดสินคดีนั้น เหมือนอย่างคดีธรรมดา คดีร้องขัดทรัพย์จึงเป็นคดีที่มีคำขอให้ ปลดเปลื้องทุกข์อันอาจคำนวณเป็นราคาเงินได้ คือ
เป็นคดีมีทุนทรัพย์
เป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์

คำถามข้อที่ 18.
คดีไม่มีทุนทรัพย์ คือ “คดีที่มีคำขอให้ปลดเปลื้องทุกข์อันไม่อาจคำนวณเป็นราคาเงินได้” (มาตรา ๒๒๔ วรรคสอง มาตรา ๒๔๘ วรรคสอง และตาราง ๑ ค่าธรรมเนียมศาล (ค่าขึ้นศาล)) เช่น คดีขอร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก ขอให้เปิดทางจำเป็น ทางภาระจำยอมรวมทั้งการฟ้องเรียกเอาทรัพย์สินด้วย ซึ่งอาจเป็นคดีมีข้อพิพาทหรือไม่มีข้อพิพาทก็ได้
ถูก
ผิด

คำถามข้อที่ 19.
ฟ้องขอให้จำเลยล้มละลาย เป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์
ถูก
ผิด

คำถามข้อที่ 20.
ฟ้องขอไถ่ถอนการขายฝาก ฟ้องขอทำลายนิติกรรมการขายฝาก เป็นเรื่อง ที่โจทก์ประสงค์จะเรียกทรัพย์กลับคืนมา เป็นคำขอให้ปลดเปลื้องทุกข์อันอาจ คำนวณเป็นราคาเงินได้
เป็นคดีมีข้อพิพาทและมีทุนทรัพย์
เป็นคดีไม่มีข้อพิพาทและไม่มีทุนทรัพย์