หมวดหมู่  ทดสอบความรู้ เตรียมสอบเนติ ภาค 2 วิแพ่ง - สกัดหลักจากรวมคำบรรยายเนติฯ

แบบทดสอบ แบบทดสอบกฎหมาย เตรียมสอบ เนติ ข้อ ๖ วิ.แพ่ง ภาค ๔ - คุ้มครองชั่วคราว ประเด็นที่น่าสนใจ (ชุดที่ ๑)


  หมายเหตุ สกัดหลักจาก หนังสือรวมคำบรรยายเนติ (อ.สมชาย จุลนิติ์) สมัยที่ ๖๘
---------------------------------------------

แบบทดสอบกฎหมาย เตรียมสอบ เนติ ข้อ ๖ วิ.แพ่ง ภาค ๔ - คุ้มครองชั่วคราว ประเด็นที่น่าสนใจ (ชุดที่ ๑) | ทดสอบความรู้ เตรียมสอบเนติ ภาค 2 วิแพ่ง - สกัดหลักจากรวมคำบรรยายเนติฯ ที่ LawSiam.com

คำถามข้อที่ 1.
ในกรณีที่ศาลมีคำสั่งให้คุ้มครองชั่วคราวจำเลย หากโจทก์ไม่ยอม ปฏิบัติตามคำสั่งศาล ตามมาตรา ๒๕๓ วรรคท้าย ได้บัญญัติสภาพบังคับโดยให้ศาล จำหน่ายคดีของโจทก์ออกจากสารบบความ เว้นแต่จำเลยจะขอให้ดำเนินการพิจารณา ต่อไป หรือโจทก์อุทธรณ์คำสั่งของศาล
ถูก
ผิด

คำถามข้อที่ 2.
กรณีตามมาตรา ๒๕๔ (๒) เป็นเรื่องที่โจทก์อาจขอคุ้มครองชั่วคราวโดยให้ศาลมี คำสั่ง “ห้ามชั่วคราว” โดยแยกได้เป็น ๒ กรณี คือ
๑. ห้ามชั่วคราวมิให้จำเลยกระทำซ้ำหรือกระทำต่อไปซึ่งการละเมิดหรือการ ผิดสัญญาหรือการกระทำที่ถูกฟ้องร้อง หรือมีคำสั่งอื่นใดอันที่จะบรรเทาความเดือดร้อน เสียหายที่โจทก์อาจได้รับต่อไปเนื่องจากการกระทำของจำเลย
๒. มีคำสั่งห้ามชั่วคราวมิให้จำเลยโอน ขาย ยักย้าย หรือจำหน่ายซึ่งทรัพย์สิน ที่พิพาทหรือทรัพย์สินของจำเลย หรือมีคำสั่งให้หยุดหรือป้องกันการเปลืองไปเปล่า หรือ การบุบสลายดังกล่าว
ถูกทั้ง 2 ข้อ
ผิดทุกข้อ

คำถามข้อที่ 3.
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค ๔ แบ่งเป็น ๒ ลักษณะ คือ ลักษณะ ๑ วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา ตั้งแต่มาตรา ๒๕๓ ถึงมาตรา ๒๗๐ และลักษณะ ๒ การบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง ตั้งแต่มาตรา ๒๗๑ ถึงมาตรา ๓๒๓
ถูก
ผิด

คำถามข้อที่ 4.
ในกรณีที่คดีใดมีการบังคับคดีซึ่งหนี้ตามคำพิพากษาเป็นหนี้เงินและมีบุคคลภายนอกร้องขัดทรัพย์เข้ามาตามประมวลกฎหมายแพ่ง มาตรา ๒๘๘ อันก่อให้เกิดสาขาคดี คือ คดีร้องขัดทรัพย์ ในกรณีนี้จะต้องถือว่าผู้ร้องขัดทรัพย์เป็นเสมือนโจทก์ ส่วนเจ้าหนี้คำพิพากษามีสถานะเป็นเสมือนจำเลยตามคำพิพากษาฎีกาที่ ๕๐๐/๒๕๐๕, ฎีกาที่ ๒๙๗๘/๒๕๒๔ และฎีกาที่ ๓๔๗๒/๒๕๔๒ ผู้ร้องขัดทรัพย์** จึง....
ไม่มีสิทธิขอคุ้มครอง ชั่วคราวตามมาตรา ๒๕๓
มีสิทธิขอคุ้มครอง ชั่วคราวตามมาตรา ๒๕๓

คำถามข้อที่ 5.
หลักเกณฑ์ในการที่โจทก์ใช้สิทธิตามมาตรา ๒๕๔
๑. จะต้องมิใช่คดีมโนสาเร่
๒. โจทก์ในศาลชั้นต้นเท่านั้นจึงจะมีสิทธิขอได้
ถูกทั้ง 2 ข้อ
ผิดทุกข้อ

คำถามข้อที่ 6.
คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๑๐๖/๒๕๓๐ คำสั่ง ศาลให้โจทก์วาง เงินประกันค่าฤชาธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๕๓ เป็นคำสั่งอันเกี่ยวด้วยคำขอเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของคู่ความในระหว่างพิจารณาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๒๘ (๒) ย่อม...
อุทธรณ์ฎีกาได้ทันทีโดยไม่จำต้องโต้แย้งคำสั่งไว้ก่อน
อุทธรณ์ฎีกาไม่ได้ทันทีโดยจำต้องโต้แย้งคำสั่งไว้ก่อน

คำถามข้อที่ 7.
คำร้องขัดทรัพย์เป็นเสมือนหนึ่งคำฟ้อง โดยผู้ร้องมีฐานะเป็นโจทก์ ส่วนโจทก์มีฐานะเป็นจำเลย คำร้องขัดทรัพย์จึงต้องเสียค่าขึ้นศาลตามทุนทรัพย์ที่เรียกร้อง การที่ศาลชั้นต้นตรวจคำร้องขัดทรัพย์แล้วมีคำสั่งว่า ทรัพย์สิน ตามคำร้องขัดทรัพย์ยังไม่ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ร้อง ผู้ร้องจึงไม่มีสิทธิร้องขัดทรัพย์ ยกคำร้อง ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับโดยลงชื่อผู้พิพากษา ๒ คน จึงเป็นกรณีที่ศาลชั้นต้น ได้วินิจฉัยชี้ขาดในประเด็นคดีโดยทำเป็น คำพิพากษาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความแพ่ง มาตรา ๑๓๑ (๒) แล้ว
ถูก
ผิด

คำถามข้อที่ 8.
เมื่อคดีร้องขัดทรัพย์ให้ถือว่าเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาเป็นเสมือนจำเลย จึงมี ปัญหาว่า เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาในคดีร้องขัดทรัพย์จะมีสิทธิร้องขอความคุ้มครอง ชั่วคราวตามมาตรา ๒๕๓ นี้ได้หรือไม่
เห็นว่า เมื่อถือว่าเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาเสมือนจำเลย หากมีเหตุตามมาตรา ๒๕๓ ก็ชอบที่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาย่อมมีสิทธิร้องขอคุ้มครองชั่วคราวตามมาตรา ๒๕๓ นี้ได้เช่นกัน ส่วนกรณีที่ตามมาตรา ๒๘๘ (๑) ให้สิทธิแก่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาที่จะยื่นคำขอโดยทำคำร้องที่จะให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้ร้องขัดทรัพย์วางเงินเพื่อเป็นประกันการชำระค่าสินไหมทดแทนแก่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษา สำหรับความเสียหายที่อาจได้รับเนื่องจากเหตุเนิ่นช้าในการบังคับคดีนั้นเป็นคนละเหตุ กับเหตุตามมาตรา ๒๕๓
ไม่มีข้อถูก

คำถามข้อที่ 9.
การขอคุ้มครองชั่วคราวตามมาตรา ๒๕๔ (๒) ตอนหลัง เป็นการขอคุ้มครองชั่วคราวเกี่ยวกับคดีที่โจทก์ฟ้องเป็นเรื่องของหนี้เงินหรือฟ้องให้จำเลยสงมอบทรัพย์สินซึ่งโจทก์จำเลยโต้แย้งสิทธิกันอยู่ โดยหากโจทก์ฟ้องเรียกเงินจากจำเลยและต้องการขอคุ้มครองชั่วคราวตามมาตรา ๒๕๔ แต่ไม่ประสงค์จะขอคุ้มครองถึงกับให้ยึดทรัพย์สินของจำเลยไว้ชั่วคราวตามมาตรา ๒๕๔ (๑) โจทก์ก็อาจจะขอคุ้มครองชั่วคราว ตามมาตรา ๒๕๔ (๒) โดยขอให้ศาลมีคำสั่งห้ามจำเลยโอน ขาย ยักย้าย หรือจำหน่าย ทรัพย์สินของจำเลย เพื่อหากโจทก์ชนะคดีและจำเลยไม่ชำระหนี้ตามคำพิพากษาซึ่งเป็นหนี้เงิน โจทก์จะได้บังคับคดีเอาแก่ทรัพย์สินดังกล่าวเนื่องจากยังเป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลยอยู่
ถูก
ผิด

คำถามข้อที่ 10.
กรณีคุ้มครอง “โจทก์” ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา...
๒๕๓
๒๕๔

คำถามข้อที่ 11.
กรณีคุ้มครอง “จำเลย” ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๕๓ ใช้เฉพาะคดีอยู่ระหว่างพิจารณาในศาลชั้นต้น
ถูก
ผิด

คำถามข้อที่ 12.
สิทธิในการอุทธรณ์ฎีกาคำสั่งตามมาตรา ๒๕๓ ปัญหาว่าหากศาล ทำการไต่สวนและมีคำสั่งแล้ว คู่ความฝ่ายที่ไม่พอใจคำสั่งจะอุทธรณ์ฎีกาคำสั่งนั้นทันทีได้หรือไม่
กรณีนี้ต้องถือว่าคำสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวทั้งสามกรณีตามลักษณะ ๑ แห่งภาค ๔ อยู่ในข้อยกเว้นคำสั่งระหว่างพิจารณา นั่นคือ คู่ความที่ไม่พอใจย่อมมีสิทธิอุทธรณ์ฎีกา คำสั่งนั้นได้ทันทีตามมาตรา ๒๒๘ (๒)
ไม่มีข้อถูก

คำถามข้อที่ 13.
วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา แบ่งเป็น ๓ กรณี คือ
๑. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๕๓ และมาตรา ๒๕๓ ทวิ ซึ่งเป็นบทบัญญัติคุ้มครอง “จำเลย” เกี่ยวกับค่าฤชาธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย ในแต่ละชั้นศาล ในกรณีที่จำเลยประสงค์จะได้รับความคุ้มครองหากคดีนั้นจำเลยเป็นฝ่าย ชนะคดีและศาลพิพากษาให้โจทก์ต้องใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแก่จำเลย ดังที่บัญญัติไว้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๖๑ วรรคหนึ่ง
๒. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๕๔ คุ้มครอง “โจทก์” เพื่อหวังผลว่า หากโจทก์ชนะคดี โจทก์ก็จะได้รับชำระหนี้ตามคำพิพากษา
๓. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๖๔ คุ้มครอง “คู่ความ” เกี่ยวกับทรัพย์สิน สิทธิ ประโยชน์อื่นใดในทรัพย์สินที่พิพาทอันอาจเกิดขึ้น ในขณะคดีอยู่ระหว่างพิจารณา
ถูกเฉพาะ ข้อ 1 กับ 2
ถูกทุกข้อ
ผิดทุกข้อ

คำถามข้อที่ 14.
มาตรา ๒๕๓ ทวิ บัญญัติให้จำเลยมีสิทธิขอคุ้มครองชั่วคราว เกี่ยวกับค่าฤชาธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในชั้นศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาได้เช่นเดียวกับที่มาตรา ๒๕๓ ให้สิทธิแก่จำเลยในอันที่จะขอคุ้มครองชั่วคราวสำหรับค่าฤชาธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในศาลชั้นต้น
ถูก
ผิด

คำถามข้อที่ 15.
กรณีตามมาตรา ๒๕๔ (๓) ใช้ในกรณีที่การขอคุ้มครองชั่วคราวเกี่ยวกับทรัพย์สิน ที่พิพาทหรือทรัพย์สินของจำเลยที่มีหลักฐานทางทะเบียน เช่น ที่ดิน รถยนต์ อาวุธปืน ทรัพย์สินดังกล่าวนี้หากโจทก์ประสงค์จะได้รับความคุ้มครองชั่วคราวไม่ว่าจะเป็นการขอให้ยึดตามมาตรา ๒๕๔ (๑) หรือเป็นการขอห้ามชั่วคราวมิให้โอนขายหรือจำหน่ายตาม มาตรา ๒๕๔ (๒) โจทก์ก็มีสิทธิที่จะขอคุ้มครองชั่วคราวตามมาตรา ๒๕๔ (๓) นี้ไปด้วยได้ ทั้งนี้เพื่อให้การขอคุ้มครองชั่วคราวมีผลรัดกุมยิ่ง เพราะเมื่อได้มีการแจ้งคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวไปยังเจ้าพนักงานที่เกี่ยวข้อง
ถูก
ผิด

คำถามข้อที่ 16.
กรณีตามมาตรา ๒๕๔ (๑) จะใช้ในกรณีที่โจทก์ฟ้องเรียกเงินจากจำเลย ซึ่งหากโจทก์ชนะคดี หนี้ตามคำพิพากษาก็คือหนี้เงิน และโจทก์ขอบังคับคดีโดยการยึดหรืออายัด
ถูก
ผิด

คำถามข้อที่ 17.
คำพิพากษาฎีกาที่ ๕๐๐/๒๕๐๔ ในกรณีที่โจทก์ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาใช้สิทธิบังคับคดีขอยึดทรัพย์ของจำเลยลูกหนี้ ผู้ร้องขัดทรัพย์ยื่นคำร้องกล่าวอ้างว่าทรัพย์ที่ โจทก์นำยึดเป็นของตนนั้น ผู้ร้องขัดทรัพย์มีฐานะเสมือนเป็นโจทก์ ส่วนโจทก์เจ้าหนี้ตาม คำพิพากษามีฐานะเสมือนเป็นจำเลย ฉะนั้นผู้ร้องขัดทรัพย์จะร้องขอให้โจทก์เจ้าหนี้ วางเงินประกันค่าฤชาธรรมเนียม ฯลฯ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๕๓....
ไม่ได้
ได้

คำถามข้อที่ 18.
การบังคับคดีโดยการ “ยึด” คือ การบังคับคดีเอาแก่ทรัพย์สินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของลูกหนี้ตามคำพิพากษา ไม่ว่าทรัพย์สินดังกล่าวนั้นจะอยู่กับผู้ใด
ถูก
ผิด

คำถามข้อที่ 19.
คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๔๘๗/๒๕๒๙ ศาลฎีกาพิพากษาให้โจทก์วางเงินประกัน ค่าฤชาธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๕๓ ย่อมมีผลอยู่จนคดีถึงที่สุด แม้ต่อมาศาลชั้นต้นจะมีคำพิพากษาให้จำเลยชำระหนี้ แก่โจทก์ก็ตาม แต่เมื่อคดียังไม่ถึงที่สุด...........
โจทก์ก็ต้องวางเงินตามที่ศาลกำหนด
โจทก์ไม่ต้องวางเงินตามที่ศาลกำหนด

คำถามข้อที่ 20.
การบังคับคดีโดยการ “อายัด” คือ การบังคับคดีเอาแก่สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ตามคำพิพากษาที่มีต่อบุคคลภายนอก โดยบุคคลภายนอกซึ่งเป็นลูกหนี้ของลูกหนี้ตามคำพิพากษาจะต้องไม่กระทำการโอนหรือชำระหนี้ให้แก่ลูกหนี้ตามคำพิพากษา แต่จะต้องส่งมอบทรัพย์สินหรือจำนวนเงินซึ่งตนเป็นลูกหนี้ของลูกหนี้ตามคำพิพากษาให้แก่เจ้าพนักงานบังคับคดี
ถูก
ผิด


  

ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

ระบุ คำค้น เช่น law, ฎีกา, ศาล, อาญา..

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง 2/74

เตรียมสอบเนติ วิอาญา 2/74

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

      


sitemap.xml