หมวดหมู่  ทดสอบความรู้ เตรียมสอบเนติ ภาค 2 วิแพ่ง - สกัดหลักจากรวมคำบรรยายเนติฯ

แบบทดสอบ แบบทดสอบกฎหมาย เตรียมสอบ เนติ ข้อ ๘ ล้มละลาย ประเด็นที่น่าสนใจ (ชุดที่ ๑)


  หมายเหตุ สกัดหลักจาก หนังสือรวมคำบรรยายเนติ สมัยที่ ๖๘ (อ.ชีพ จุลมนต์)
---------------------------------------------

แบบทดสอบกฎหมาย เตรียมสอบ เนติ ข้อ ๘ ล้มละลาย ประเด็นที่น่าสนใจ (ชุดที่ ๑) | ทดสอบความรู้ เตรียมสอบเนติ ภาค 2 วิแพ่ง - สกัดหลักจากรวมคำบรรยายเนติฯ ที่ LawSiam.com

คำถามข้อที่ 1.
คำพิพากษาฎีกาที่ ๔๗๑/๒๕๔๘ หนี้ที่โจทก์นำมาเป็นมูลฟ้องคดีล้มละลาย เป็นหนี้ตามสัญญากู้เงิน สัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชี สัญญารับรองวงเงินโดยออกตั๋ว สัญญาใช้เงินกับหนี้อาวัลตั๋วสัญญาใช้เงินพร้อมดอกเบี้ย เป็นหนี้ที่กำหนดจำนวนได้แน่นอนที่ฟ้องเป็นคดีล้มละลายได้โดยไม่จำต้องฟ้องเป็นคดีแพ่ง หรือหากฟ้องเป็นคดีแพ่งแล้วให้ศาลในคดีแพ่งมีคำพิพากษาก่อน เพราะพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๔๘๓ มาตรา ๙ (๓) บัญญัติเพียงว่า หนี้นั้นอาจกำหนดจำนวนได้โดยแน่นอน....
มิได้บัญญัติว่า หนี้นั้นศาลจะต้องมีคำพิพากษากำหนดจำนวนให้แน่นอนเสียก่อน
บัญญัติว่า หนี้นั้นศาลจะต้องมีคำพิพากษากำหนดจำนวนให้แน่นอนเสียก่อน

คำถามข้อที่ 2.
การที่จะพิจารณาว่าผู้ใดมีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือมีเหตุอื่นที่ไม่ควรให้ผู้ใดล้มละลายต้องพิจารณาเป็นการเฉพาะตัวของผู้นั้น จำเลย ที่ ๒ ไม่อาจอ้างว่าจำเลยที่ ๑ มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สินมาเป็นผลให้จำเลยที่ ๒ ซึ่งเป็นลูกหนี้ร่วมได้รับประโยชน์ทำให้ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัวหาได้ไม่
ถูก
ผิด

คำถามข้อที่ 3.
กรณีโจทก์ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาในคดีแพ่งได้ตรวจสอบการถือ กรรมสิทธิ์ในที่ดิน ณ สำนักงานที่ดินที่จำเลยมีภูมิลำเนาแต่ไม่พบ ต้องด้วย ข้อสันนิษฐานตามมาตรา ๘ (๕)
ถูก
ผิด

คำถามข้อที่ 4.
หนี้ที่โจทก์ฟ้องเป็นค่าปรับซึ่งสามารถ คำนวณได้จากปริมาณน้ำมันที่จำเลยไม่สามารถส่งมอบให้โจทก์ได้ครบจำนวนที่สั่งซื้อ ซึ่งคำนวณแล้วเป็นจำนวนเงินตามที่โจทก์ฟ้อง จึงเป็นหนี้ที่อาจกำหนดจำนวนได้ โดยแน่นอนตามมาตรา ๙ (๓) แห่งพระราชบัญญัติล้มละลายฯ และโจทก์ไม่จำเป็นต้องสืบพยานให้เห็นว่าโจทก์เสียหายเพียงใดหรือไม่
ถูก
ผิด

คำถามข้อที่ 5.
คดีล้มละลายการได้รับชำระหนี้จะแตกต่างกันไม่ได้เลย คือ จะต้องได้รับชำระหนี้เสมอหน้า กันเท่าเทียมกัน เว้นแต่เจ้าหนี้ที่อยู่ในลักษณะพิเศษที่เราเรียกว่าเจ้าหนี้มีประกัน เจ้าหนี้มีประกันจะได้รับสิทธิให้บังคับชำระหนี้เอาแก่หลักประกันก่อนเจ้าหนี้รายอื่น
ถูก
ผิด

คำถามข้อที่ 6.
เจ้าหนี้มีประกัน หมายความว่า เจ้าหนี้ผู้มีสิทธิเหนือทรัพย์สินของลูกหนี้ในทางจำนอง จำนำ หรือสิทธิยึดหน่วง หรือเจ้าหนี้ผู้มีบุริมสิทธิที่บังคับได้ทำนองเดียวกับผู้รับจำนำ
ถูก
ผิด

คำถามข้อที่ 7.
คดีล้มละลายถือหลักว่าเมื่อศาลสั่งให้ได้รับชำระหนี้แล้วเขาจะได้ส่วนแบ่งตามคำสั่งของศาล
ใช่
ไม่ใช่

คำถามข้อที่ 8.
การทวงถามหนี้สินตามพระราชบัญญัติล้มละลายฯ มาตรา ๘ (๙) เป็นการ ทวงถามหนี้สินตามปกติประการหนึ่ง แต่กรณีที่เจ้าหนี้จะได้รับประโยชน์จากข้อสันนิษฐานของกฎหมาย การทวงถามจะต้องทำเป็นหนังสือ โดยไม่จำเป็นจะต้องเป็นหนังสือของ เจ้าหนี้โดยตรง อาจเป็นหนังสือของตัวแทนเจ้าหนี้ก็ได้ และการที่เจ้าหนี้มอบหมายให้ ตัวแทนทวงถามลกหนี้ก็ไม่ต้องทำเป็นหนังสือหรือทำหลักฐานเป็นหนังสือ
ถูก
ผิด

คำถามข้อที่ 9.
มาตรา ๙ เจ้าหนี้จะฟ้องลูกหนี้ให้ล้มละลายได้ก็ต่อเมื่อ
(๑) ลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
(๒) ลูกหนี้ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาเป็นหนี้เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์คนเดียวหรือหลายคน เป็นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งล้านบาท หรือลูกหนี้ซึ่งเป็นนิติบุคคลเป็นหนี้เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์ คนเดียวหรือหลายคนเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าสองล้านบาท และ
(๓) หนี้นั้นอาจกำหนดจำนวนได้โดยแน่นอน ไม่ว่าหนี้นั้นจะถึงกำหนดชำระโดยพลันหรือในอนาคต ก็ตาม
ถูกทุกข้อ
ผิดทุกข้อ

คำถามข้อที่ 10.
กฎหมายล้มละลายแบ่งเจ้าหนี้เป็น ๒ ประเภท คือ เจ้าหนี้ไม่มีประกันกับ เจ้าหนี้มีประกัน ในขณะที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง แบ่งเจ้าหนี้ออกเป็น เจ้าหนี้สามัญและเจ้าหนี้บุริมสิทธิ
ถูก
ผิด

คำถามข้อที่ 11.
พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๔๘๓ มาตรา ๘ (๙)*** เป็นเพียงข้อสันนิษฐานว่าลูกหนี้มีหนี้สินพ้นล้นตัว หาใช่บทบังคับให้โจทก์ต้องบอกกล่าวทวงถามให้จำเลยชำระหนี้ก่อนฟ้องไม่ เมื่อโจทก์นำสืบได้ว่า จำเลยมีหนี้สินล้นพ้นตัวตามที่โจทก์ฟ้อง แม้การทวงถามจะไม่ชอบด้วยมาตรา ๘ (๙) โจทก์มีอำนาจฟ้องคดีล้มละลาย
ถูก
ผิด

คำถามข้อที่ 12.
หลักเกณฑ์การฟ้องลูกหนี้ให้ล้มละลาย บัญญัติไว้ในมาตรา ๙
ถูก
ผิด

คำถามข้อที่ 13.
คดีล้มละลาย มีสภาวะพักการชำระหนี้ ลูกหนี้ได้รับความคุ้มครองไม่ต้องถูกฟ้องร้องคดี อยู่ในมาตราที่สำคัญ คือในเรื่องของคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ตามมาตรา ๑๙ มาตรา ๒๒ และ มาตรา ๒๔ คือ ลูกหนี้หมดอำนาจและในขณะเดียวกันเจ้าหนี้ก็หมดอำนาจด้วย เหมือนกัน ในมาตรา ๒๗ ต้องการให้ในคดีล้มละลายนั้นเจ้าหนี้ทั้งหลายมายื่นคำขอรับชำระหนี้ตามมาตรา ๙๑
ถูก
ผิด

คำถามข้อที่ 14.
คำพิพากษาฎีกาที่ ๗๔๗/๒๕๐๗ การที่โจทก์เจ้าหนี้เพียงแต่ยึดโฉนดไว้ โดยไม่ได้ไปทำจำนองกันโดยถูกต้อง และเครื่องจักรที่ระบุไว้ในสัญญานั้นจำเลยลูกหนี้ก็ยังคงครอบครองใช้สอยอยู่โดยไม่ได้ส่งมอบให้โจทก์เจ้าหนี้ยึดไว้แต่ประการใด ดังนี้ ....
โจทก์เจ้าหนี้ย่อมไม่ใช่เจ้าหนี้ผู้มีประกันตามความหมายในมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๔๘๓
โจทก์เจ้าหนี้ย่อมเป็นเจ้าหนี้ผู้มีประกันตามความหมายในมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๔๘๓

คำถามข้อที่ 15.
มาตรา ๙ (๒) เป็นการกำหนดจำนวนหนี้ขั้นต่ำที่กฎหมายให้เจ้าหนี้ฟ้องลูกหนี้เป็นคดีล้มละลาย ถ้าลูกหนี้เป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นหนี้เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์คนเดียวหรือหลายคนเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท และถ้าลูกหนี้เป็นนิติบุคคลต้องเป็นหนี้เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์คนเดียวหรือหลายคนเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท จำนวนหนี้ขั้นต่ำดังกล่าวได้มีการแก้ไขกฎหมายปรับให้สูงขึ้นเป็นระยะๆ เนื่องจากค่าของเงินลดลง
ถูก
ผิด

คำถามข้อที่ 16.
ตามมาตรา ๙ (๑) ที่ว่า ลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัวนั้น หมายความว่า ลูกหนี้มีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สิน
ใช่
ไม่ใช่

คำถามข้อที่ 17.
โจทก์ได้มีหนังสือทวงถามให้จำเลยชำระหนี้โดยล่งไปยังภูมิลำเนาของจำเลยตามแบบรับรองรายการทะเบียนราษฎรอันเป็นการส่งอย่างเป็นทางการแล้ว แต่เหตุที่เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ไม่สามารถส่งหนังสือทวงถามให้แก่จำเลยได้ ในครั้งแรกเกิดจากการที่จำเลยหลีกเลี่ยงไม่ได้ไปรับหนังสือดังกล่าวภายใน กำหนด จึงถือได้ว่าจำเลยได้รับหนังสือทวงถามให้ชำระหนี้ครั้งแรกด้วยแล้ว เมื่อในการส่งหนังสือทวงถามให้ชำระหนี้ครั้งที่ ๒ มีผู้รับไว้แทน จำเลยจึงได้รับหนังสือทวงถามจากโจทก์ให้ชำระหนี้แล้วไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง ซึ่งมีระยะเวลาห่างกันไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน แต่จำเลยไม่ชำระหนี้จึงต้องด้วยข้อสันนิษฐานตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๔๘๓ มาตรา ๘ (๙) ว่าจำเลยมีหนี้สินล้นพ้นตัว
ถูก
ผิด

คำถามข้อที่ 18.
จำเลยที่ ๓ อยู่ในฐานเป็นลูกหนี้ร่วมกับ จำเลยที่ ๑ ที่ ๒ และนาวาตรีสมภพ โจทก์มีสิทธิเรียกให้จำเลยที่ ๓ ชำระหนี้ทั้งหมดแก่โจทก์โดยสิ้นเชิง ไม่ต้องคำนึงว่าหากลูกหนี้ร่วมอื่นชำระหนี้แก่โจทก์ด้วยจะสามารถชำระ หนี้แก่โจทก์ได้ทั้งหมดหรือไม่ เพราะการพิจารณาว่าลูกหนี้ร่วมคนใดมีหนี้สินล้นพ้นตัว ไม่สามารถชำระหนี้ได้หรือไม่นั้น เป็นเรื่องเฉพาะตัวของลูกหนี้ร่วมแต่ละคน จึงต้องพิจารณาเฉพาะตัวลูกหนี้ร่วมผู้นั้นว่ามีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือไม่เท่านั้น ไม่เกี่ยวกับลูกหนี้ร่วมคนอื่น ดังนั้น แม้โจทก์ไม่ใช้สิทธิบังคับเอาแก่นาวาตรีสมภพลูกหนี้ร่วมคนหนึ่ง และถอนฟ้องจำเลยที่ ๒ ลูกหนี้ร่วมอีกคนหนึ่งก็มิได้เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่ ประการใด จึงถือไม่ได้ว่าเป็นเหตุที่ไม่สมควรให้จำเลยที่ ๓ ล้มละลาย
ถูก
ผิด

คำถามข้อที่ 19.
นอกจากนี้มาตรา ๙ (๓) ยังบัญญัติอีกว่า แม้หนี้จะถึงกำหนดชำระในอนาคต หรือยังไม่ถึงกำหนดชำระ ก็นำมาฟ้องลูกหนี้ให้ล้มละลายได้ ซึ่งหลักเกณฑ์ข้อนี้แตกต่างจากคดีแพ่งสามัญเพราะต้องมีการโต้แย้งสิทธิ คือ หนี้ถึงกำหนดชำระหนี้แล้วลูกหนี้ ผิดนัดไม่ชำระหนี้เจ้าหนี้จึงจะมีอำนาจฟ้องนำคดีไปสู่ศาลได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๕๕
ถูก
ผิด

คำถามข้อที่ 20.
แม้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๓๘๓ จะบัญญัติว่า ถ้าเบี้ยปรับที่ริบนั้นสูงเกินส่วน ศาลจะลดลงเป็นจำนวนพอสมควรก็ได้ แต่ถ้าค่าปรับนั้นสามารถคำนวณได้ชัดเจน ก็เป็นหนี้ที่อาจกำหนดจำนวนได้โดยแน่นอนตามมาตรา ๙ (๓)
ถูก
ผิด


  

ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

ระบุ คำค้น เช่น law, ฎีกา, ศาล, อาญา..

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง 2/74

เตรียมสอบเนติ วิอาญา 2/74

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

      


sitemap.xml