LawSiam.com

ลอว์สยาม ดอทคอม แบ่งปันความรู้ เตรียมสอบ 3 สนาม

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป: ลงทะเบียน หรือ เข้าระบบที่นี่*]
หมวดหมู่  ทดสอบความรู้ เตรียมสอบเนติ ภาค 2 วิแพ่ง - สกัดหลักจากรวมคำบรรยายเนติฯ

แบบทดสอบ แบบทดสอบกฎหมาย เตรียมสอบ เนติ ข้อ ๘ ล้มละลาย ประเด็นที่น่าสนใจ (ชุดที่ ๑)


  หมายเหตุ สกัดหลักจาก หนังสือรวมคำบรรยายเนติ สมัยที่ ๖๘ (อ.ชีพ จุลมนต์)
---------------------------------------------

แบบทดสอบกฎหมาย เตรียมสอบ เนติ ข้อ ๘ ล้มละลาย ประเด็นที่น่าสนใจ (ชุดที่ ๑) | ทดสอบความรู้ เตรียมสอบเนติ ภาค 2 วิแพ่ง - สกัดหลักจากรวมคำบรรยายเนติฯ ที่ LawSiam.com

คำถามข้อที่ 1.
คดีล้มละลายพอศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ไม่ว่าจะชั่วคราวหรือเด็ดขาด ลูกหนี้หมดอำนาจไม่สามารถที่จะดำเนินกิจการของตัวเองต่อไปได้อีกแล้ว อยู่ในอำนาจของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่ผู้เดียว
ถูก
ผิด

คำถามข้อที่ 2.
อนึ่ง กรณีที่หนี้ตามคำพิพากษากำหนดให้จำเลยกระทำการชำระหนี้ทีละอย่างก่อนหลังตามลำดับ หากโจทก์สามารถบังคับให้จำเลยปฏิบัติตามคำพิพากษาในลำดับก่อนได้แต่ยังไม่ได้บังคับ ก็ทำให้หนี้ตามคำพิพากษาในลำดับหลังเป็นหนี้ที่ไม่อาจกำหนดจำนวนได้โดยแน่นอน
ถูก
ผิด

คำถามข้อที่ 3.
หนี้ตามคำพิพากษา แม้คำพิพากษาจะยังไม่ถึงที่สุด แต่คู่ความก็ต้องถูกผูกพันในผลของคำพิพากษาจนกว่าคำพิพากษานั้นจะถูกเปลี่ยนแปลง แก้ไข กลับ หรืองดเสีย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๔๕ วรรคหนึ่ง จึงถือว่า....
เป็นหนี้ที่อาจกำหนดจำนวนได้โดยแน่นอนตามพระราชบัญญัติล้มละลาย มาตรา ๙ (๓)
เป็นหนี้ที่ไม่อาจกำหนดจำนวนได้โดยแน่นอน ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย

คำถามข้อที่ 4.
คดีล้มละลายการได้รับชำระหนี้จะแตกต่างกันไม่ได้เลย คือ จะต้องได้รับชำระหนี้เสมอหน้า กันเท่าเทียมกัน เว้นแต่เจ้าหนี้ที่อยู่ในลักษณะพิเศษที่เราเรียกว่าเจ้าหนี้มีประกัน เจ้าหนี้มีประกันจะได้รับสิทธิให้บังคับชำระหนี้เอาแก่หลักประกันก่อนเจ้าหนี้รายอื่น
ถูก
ผิด

คำถามข้อที่ 5.
มาตรา ๙ เจ้าหนี้จะฟ้องลูกหนี้ให้ล้มละลายได้ก็ต่อเมื่อ
(๑) ลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
(๒) ลูกหนี้ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาเป็นหนี้เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์คนเดียวหรือหลายคน เป็นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งล้านบาท หรือลูกหนี้ซึ่งเป็นนิติบุคคลเป็นหนี้เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์ คนเดียวหรือหลายคนเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าสองล้านบาท และ
(๓) หนี้นั้นอาจกำหนดจำนวนได้โดยแน่นอน ไม่ว่าหนี้นั้นจะถึงกำหนดชำระโดยพลันหรือในอนาคต ก็ตาม
ถูกทุกข้อ
ผิดทุกข้อ

คำถามข้อที่ 6.
มาตรา ๙ (๓) กำหนดว่า หนี้ที่จะนำมาฟ้องลูกหนี้เป็นคดีล้มละลายต้องอาจกำหนดจำนวนได้โดยแน่นอน หมายความว่า หากข้อเท็จจริงฟังได้ว่าเป็นหนี้กันจริงเท่าใด แล้วศาลไม่สามารถใช้ดุลพินิจกำหนดหรือลดลงได้ เช่น หนี้ตามสัญญากู้เงิน สัญญา กู้เบิกเงินเกินบัญชี หนี้ตามตั๋วเงิน เป็นต้น
ถูก
ผิด

คำถามข้อที่ 7.
จำเลยที่ ๓ อยู่ในฐานเป็นลูกหนี้ร่วมกับ จำเลยที่ ๑ ที่ ๒ และนาวาตรีสมภพ โจทก์มีสิทธิเรียกให้จำเลยที่ ๓ ชำระหนี้ทั้งหมดแก่โจทก์โดยสิ้นเชิง ไม่ต้องคำนึงว่าหากลูกหนี้ร่วมอื่นชำระหนี้แก่โจทก์ด้วยจะสามารถชำระ หนี้แก่โจทก์ได้ทั้งหมดหรือไม่ เพราะการพิจารณาว่าลูกหนี้ร่วมคนใดมีหนี้สินล้นพ้นตัว ไม่สามารถชำระหนี้ได้หรือไม่นั้น เป็นเรื่องเฉพาะตัวของลูกหนี้ร่วมแต่ละคน จึงต้องพิจารณาเฉพาะตัวลูกหนี้ร่วมผู้นั้นว่ามีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือไม่เท่านั้น ไม่เกี่ยวกับลูกหนี้ร่วมคนอื่น ดังนั้น แม้โจทก์ไม่ใช้สิทธิบังคับเอาแก่นาวาตรีสมภพลูกหนี้ร่วมคนหนึ่ง และถอนฟ้องจำเลยที่ ๒ ลูกหนี้ร่วมอีกคนหนึ่งก็มิได้เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่ ประการใด จึงถือไม่ได้ว่าเป็นเหตุที่ไม่สมควรให้จำเลยที่ ๓ ล้มละลาย
ถูก
ผิด

คำถามข้อที่ 8.
การที่จะพิจารณาว่าผู้ใดมีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือมีเหตุอื่นที่ไม่ควรให้ผู้ใดล้มละลายต้องพิจารณาเป็นการเฉพาะตัวของผู้นั้น จำเลย ที่ ๒ ไม่อาจอ้างว่าจำเลยที่ ๑ มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สินมาเป็นผลให้จำเลยที่ ๒ ซึ่งเป็นลูกหนี้ร่วมได้รับประโยชน์ทำให้ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัวหาได้ไม่
ถูก
ผิด

คำถามข้อที่ 9.
คำพิพากษาฎีกาที่ ๔๗๑/๒๕๔๘ หนี้ที่โจทก์นำมาเป็นมูลฟ้องคดีล้มละลาย เป็นหนี้ตามสัญญากู้เงิน สัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชี สัญญารับรองวงเงินโดยออกตั๋ว สัญญาใช้เงินกับหนี้อาวัลตั๋วสัญญาใช้เงินพร้อมดอกเบี้ย เป็นหนี้ที่กำหนดจำนวนได้แน่นอนที่ฟ้องเป็นคดีล้มละลายได้โดยไม่จำต้องฟ้องเป็นคดีแพ่ง หรือหากฟ้องเป็นคดีแพ่งแล้วให้ศาลในคดีแพ่งมีคำพิพากษาก่อน เพราะพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๔๘๓ มาตรา ๙ (๓) บัญญัติเพียงว่า หนี้นั้นอาจกำหนดจำนวนได้โดยแน่นอน....
มิได้บัญญัติว่า หนี้นั้นศาลจะต้องมีคำพิพากษากำหนดจำนวนให้แน่นอนเสียก่อน
บัญญัติว่า หนี้นั้นศาลจะต้องมีคำพิพากษากำหนดจำนวนให้แน่นอนเสียก่อน

คำถามข้อที่ 10.
หลักเกณฑ์การฟ้องคดีล้มละลายของเจ้าหนี้มีประกัน บัญญัติไว้ ในมาตรา ...
มาตรา ๑๐
มาตรา ๑๔

คำถามข้อที่ 11.
โจทก์ได้มีหนังสือทวงถามให้จำเลยชำระหนี้โดยล่งไปยังภูมิลำเนาของจำเลยตามแบบรับรองรายการทะเบียนราษฎรอันเป็นการส่งอย่างเป็นทางการแล้ว แต่เหตุที่เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ไม่สามารถส่งหนังสือทวงถามให้แก่จำเลยได้ ในครั้งแรกเกิดจากการที่จำเลยหลีกเลี่ยงไม่ได้ไปรับหนังสือดังกล่าวภายใน กำหนด จึงถือได้ว่าจำเลยได้รับหนังสือทวงถามให้ชำระหนี้ครั้งแรกด้วยแล้ว เมื่อในการส่งหนังสือทวงถามให้ชำระหนี้ครั้งที่ ๒ มีผู้รับไว้แทน จำเลยจึงได้รับหนังสือทวงถามจากโจทก์ให้ชำระหนี้แล้วไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง ซึ่งมีระยะเวลาห่างกันไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน แต่จำเลยไม่ชำระหนี้จึงต้องด้วยข้อสันนิษฐานตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๔๘๓ มาตรา ๘ (๙) ว่าจำเลยมีหนี้สินล้นพ้นตัว
ถูก
ผิด

คำถามข้อที่ 12.
พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๔๘๓ มาตรา ๘ (๙)*** เป็นเพียงข้อสันนิษฐานว่าลูกหนี้มีหนี้สินพ้นล้นตัว หาใช่บทบังคับให้โจทก์ต้องบอกกล่าวทวงถามให้จำเลยชำระหนี้ก่อนฟ้องไม่ เมื่อโจทก์นำสืบได้ว่า จำเลยมีหนี้สินล้นพ้นตัวตามที่โจทก์ฟ้อง แม้การทวงถามจะไม่ชอบด้วยมาตรา ๘ (๙) โจทก์มีอำนาจฟ้องคดีล้มละลาย
ถูก
ผิด

คำถามข้อที่ 13.
กรณีที่เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ไม่สามารถส่งหนังสือทวงหนี้ให้แก่ลูกหนี้ได้ เพราะลูกหนี้หลีกเลี่ยงไม่ไปรับหนังสือดังกล่าวภายในกำหนดก็ดี หรือมีผู้รับหนังสือทวงถามไว้แทนลูกหนี้ก็ดี ถือได้ว่าลูกหนี้ได้รับหนังสือทวงถามความหมายของ....
มาตรา ๘ (๑) แล้ว
มาตรา ๘ (๙) แล้ว

คำถามข้อที่ 14.
มาตรา ๑๐ (๒) เป็นปัญหาอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนแม้จำเลยไม่ได้ให้การต่อสู้ไว้ศาลก็ยกขึ้นวินิจฉัยได้ หรือแม้จำเลยจะมิได้ยกขึ้นว่ากันมา แล้วในศาลชั้นต้นก็มีสิทธิที่จะยกขึ้นอ้างในชั้นอุทธรณ์ได้
ถูก
ผิด

คำถามข้อที่ 15.
คดีล้มละลายนั้นเริ่มต้นด้วยการฟ้องบังคับให้ล้มละลาย ตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ เราจึงเรียกว่าเป็นเรื่องที่เริ่มด้วย ความไม่สมัครใจ ไม่ต้องการจะล้มละลาย ส่วนการยื่นคำร้อง มีกรณีที่ผู้ชำระบัญชีเห็นว่า นิติบุคคลนั้นสมควรที่จะล้มละลายตามมาตรา ๘๘
ถูก
ผิด

คำถามข้อที่ 16.
คดีล้มละลายถือหลักว่าเมื่อศาลสั่งให้ได้รับชำระหนี้แล้วเขาจะได้ส่วนแบ่งตามคำสั่งของศาล
ใช่
ไม่ใช่

คำถามข้อที่ 17.
มาตรา ๑๐ ภายใต้บังคับมาตรา ๙ เจ้าหนี้มีประกันจะฟ้องลูกหนี้ให้ล้มละลาย ได้ก็ต่อเมื่อ
(๑) มิได้เป็นผู้ต้องห้ามมิให้บังคับการชำระหนี้เอาแก่ทรัพย์สินของลูกหนี้ เกินกว่าตัวทรัพย์ที่เป็นหลักประกัน และ
(๒) กล่าวในฟ้องว่า ถ้าลูกหนี้ล้มละลายแล้ว จะยอมสละหลักประกันเพื่อ ประโยชน์แก่เจ้าหนี้ทั้งหลาย หรือตีราคาหลักประกันมาในฟ้องซึ่งเมื่อหักกับจำนวนหนี้ของตนแล้ว เงินยังขาดอยู่สำหรับลูกหนี้ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งล้านบาท หรือลูกหนี้ซึ่งเป็นนิติบุคคลเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าสองล้านบาท
ถูกทั้ง 2 ข้อ
ถูกเฉพาะ ข้อ 1

คำถามข้อที่ 18.
นอกจากนี้มาตรา ๙ (๓) ยังบัญญัติอีกว่า แม้หนี้จะถึงกำหนดชำระในอนาคต หรือยังไม่ถึงกำหนดชำระ ก็นำมาฟ้องลูกหนี้ให้ล้มละลายได้ ซึ่งหลักเกณฑ์ข้อนี้แตกต่างจากคดีแพ่งสามัญเพราะต้องมีการโต้แย้งสิทธิ คือ หนี้ถึงกำหนดชำระหนี้แล้วลูกหนี้ ผิดนัดไม่ชำระหนี้เจ้าหนี้จึงจะมีอำนาจฟ้องนำคดีไปสู่ศาลได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๕๕
ถูก
ผิด

คำถามข้อที่ 19.
แม้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๓๘๓ จะบัญญัติว่า ถ้าเบี้ยปรับที่ริบนั้นสูงเกินส่วน ศาลจะลดลงเป็นจำนวนพอสมควรก็ได้ แต่ถ้าค่าปรับนั้นสามารถคำนวณได้ชัดเจน ก็เป็นหนี้ที่อาจกำหนดจำนวนได้โดยแน่นอนตามมาตรา ๙ (๓)
ถูก
ผิด

คำถามข้อที่ 20.
มาตรา ๑๐ (๒) เป็นบทบัญญัติสำคัญที่เจ้าหนี้มีประกันผู้เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง คดีล้มละลายจะต้องกล่าวหรือบรรยายในคำฟ้องให้ปรากฏข้อความตามที่มาตรา๑๐ (๒) บัญญัติไว้ มิฉะนั้นจะทำให้เป็นคำฟ้องที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ศาลไม่รับฟ้อง โจทก์ไว้พิจารณาได้
ถูก
ผิด