LawSiam.com

ลอว์สยาม ดอทคอม แบ่งปันความรู้ เตรียมสอบ 3 สนาม

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป: ลงทะเบียน หรือ เข้าระบบที่นี่*]
หมวดหมู่  ทดสอบความรู้ เตรียมสอบเนติ ภาค 2 วิแพ่ง - สกัดหลักจากรวมคำบรรยายเนติฯ

แบบทดสอบ แบบทดสอบกฎหมาย เตรียมสอบ เนติ ข้อ ๙ ฟื้นฟูกิจการ ประเด็นที่น่าสนใจ (ชุดที่ ๑)


  หมายเหตุ สกัดหลักจาก หนังสือรวมคำบรรยายเนติ สมัยที่ ๖๘ (อ.วิชา มหาคุณ)
---------------------------------------------

แบบทดสอบกฎหมาย เตรียมสอบ เนติ ข้อ ๙ ฟื้นฟูกิจการ ประเด็นที่น่าสนใจ (ชุดที่ ๑) | ทดสอบความรู้ เตรียมสอบเนติ ภาค 2 วิแพ่ง - สกัดหลักจากรวมคำบรรยายเนติฯ ที่ LawSiam.com

คำถามข้อที่ 1.
การสิ้นสุดของคดีฟื้นฟูกิจการ ได้แก่
๑. มีคำสั่งยกคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ มาตรา ๙๐/๑๐ มาตรา ๙๐/๔๘ มาตรา ๙๐/๔๘ วรรคสี่
๒. คำสั่งยกเลิกคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ
๓. คำสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการ
๔. การพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดในคดีฟื้นฟูกิจการ
๕. คำสั่งให้จำหน่ายคดี
ถูกทุกข้อ
ผิดทุกข้อ

คำถามข้อที่ 2.
ในคดีฟื้นฟูกิจการ ถือว่าเป็นการขอรับชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ เจ้าหนี้รับชำระหนี้เท่าไรก็จะต้องมาดูว่าตามแผนได้รับชำระหนี้เท่าไร กำหนดไว้เท่าไร
ใช่
ไม่ใช่

คำถามข้อที่ 3.
สภาวะพักการชำระหนี้ ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อศาลมีคำสั่งรับคำร้องขอให้ฟื้นฟูกิจการ ตามมาตรา ๙๐/๑๒
ถูก
ผิด

คำถามข้อที่ 4.
คดีฟื้นฟูกิจการต้องมีการจัดกลุ่มเจ้าหนี้ คดีฟื้นฟูกิจการ ต้องมีการจัดกลุ่มเจ้าหนี้เพราะว่าเจ้าหนี้อาจจะไม่ได้รับชำระหนี้เท่าเทียมกัน เจ้าหนี้อาจจะได้รับชำระหนี้ที่แตกต่างกันได้ถ้าต่างกลุ่มกัน แต่ถ้าอยู่ในกลุ่มเดียวกันต้องได้รับชำระหนี้เหมือนกัน
ถูก
ผิด

คำถามข้อที่ 5.
ในคดีฟื้นฟูกิจการศาลจะยืดหยุ่นกว่ากรณีของการล้มละลาย ในคำพิพากษาศาลฎีกาหลายฉบับจะเขียนไว้รองรับไว้ ในคดีฟื้นฟูกิจการนั้นเนื่องจากตอนที่ให้มีการยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต้องระบุชื่อเจ้าหนี้และที่อยู่เจ้าหนี้ไว้ด้วย เมื่อศาลมีคำส่งให้ฟื้นฟูกิจการและตั้งผู้ทำแผนให้เจ้าพนักงานงานพิทักษ์ทรัพย์แจ้งคำส่งให้เจ้าหนี้ทราบและแจ้งกำหนด เวลาให้เจ้าหนี้ยืนคำขอรับชำระหนี้ เพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้ยื่นรายชื่อเจ้าหนี้รายใดเอาไว้ และเจ้าหนี้บอกว่าเขาไม่ได้รับรู้เลย ศาลอนุญาตให้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ได้ ส่วนในคดีล้มละลายไม่ได้กำหนดให้มีการแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบเป็นรายบุคคลแต่อย่างใด.
ถูก
ผิด

คำถามข้อที่ 6.
ในกรณีของการฟื้นฟูกิจการลูกหนี้ยังมีอำนาจที่จะจัดกิจการและทรัพย์สินของตนเอง เพียงแต่ว่าถ้าหากว่ามีผู้ทำแผนแล้ว ผู้บริหารลูกหนี้หมดอำนาจ เพราะอำนาจในการจัดกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้มาตกอยู่แก่ผู้ทำแผน ต่อจากผู้ทำแผนก็คือผู้บริหารแผน เพราะฉะนั้นทรัพย์สินของลูกหนี้ก็ยังเป็นของลูกหนี้อยู่ ก็คือบริษัทลูกหนี้ ไม่ได้แยกออกมาเป็นกองทรัพย์สินแต่อย่างใด เหตุที่คดีล้มละลายต้องแยกออกมาต่างหากเพราะว่าในคดีล้มละลายเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เป็นคนดูแล ทรัพย์สินของลูกหนี้เพื่อจะได้เอามาแบ่งเฉลี่ยกับเจ้าหนี้ทั้งหลายโดยเท่าเทียมกัน
ถูก
ผิด

คำถามข้อที่ 7.
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ส่งให้ได้รับชำระหนี้ ๑๐๐ ล้าน แต่ในแผนฟื้นฟูกิจการบอกว่าให้ปรับลดยอดหนี้ลงให้ เหลือ ๑๐ เปอร์เซ็นต์ก็ต้องเป็นไปตามนั้นคือได้รับชำระหนี้ ๑๐ เปอร์เซ็นต์ตามแผนฟื้นฟูกิจการ
ใช่
ไม่ใช่

คำถามข้อที่ 8.
คดีฟื้นฟูกิจการไม่มีการเก็บรวบรวมทรัพย์สินแต่อย่างใด ไม่มีการจัดการกองทรัพย์สินของลูกหนี้ ไม่มีการจัดกิจการที่เอาทรัพย์สินมากองรวมกันไว้ ไม่เหมือนอย่างคดีล้มละลายที่มีมาตรา ๑๐๙ แล้วลูกหนี้ก็หมดอำนาจในการจัดกิจการและทรัพย์สินของตัวเองตามมาตรา ๒๔
ถูก
ผิด

คำถามข้อที่ 9.
ในกรณีของการฟื้นฟูกิจการนั้นต้องทำแผนฟื้นฟูกิจการเพราะฉะนั้นจึงต้องมีผู้ทำแผน ผู้ทำแผนนั้นไม่ใช่เข้ามานั่งทำแผนอย่างเดียว อำนาจหน้าที่ของผู้ทำแผน เป็นไปตามมาตรา ๙๐/๒๕ ประกอบกับ มาดรา ๙๐/๑๒ (๙) คือมีอำนาจในการบริหารกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้อยู่ด้วย
ถูก
ผิด

คำถามข้อที่ 10.
ในการฟื้นฟูกิจการนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กิจการของลูกหนี้ซึ่งประสบปัญหาสภาพคล่องทางการเงินชั่วคราว ได้มีโอกาสฟื้นฟูกิจการ หรือปรับโครงสร้างกิจการของลูกหนี้กลับคืนสู่สภาพที่สามารถดำเนินกิจการตามปกติต่อไป
ถูก
ผิด

คำถามข้อที่ 11.
การที่ต้องมีสภาวะพักการชำระหนี้ เพราะว่า ต้องการที่จะให้เวลาลูกหนี้ในการหายใจ เราเห็นได้ว่าสภาวะพักการชำระหนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากในกระบวนการฟื้นฟูกิจการจึงต้องมีการจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการ มีผู้ทำแผน ผู้ทำแผนนี้จะบริหารกิจการ และทรัพย์สินของลูกหนี้เป็นการชั่วคราวด้วย เมื่อทำแผนเสร็จเรียบร้อยศาลมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนแล้วจะส่งต่อให้ผู้บริหารแผนในการบริหารจัดการตามแผนฟื้นฟูกิจการ ต่อไป
ถูก
ผิด

คำถามข้อที่ 12.
สภาวะพักการชำระหนี้ คดีฟื้นฟูกิจการ ลูกหนี้อยู่ในสภาวะพักการบังคับชำระหนี้ (automatic stay) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของมาตรา ๙๐/๑๒ เพราะฉะนั้นเมื่อศาลรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ ตามมาตรา ๙๐/๑๒ ก็จะห้ามไม่ให้เจ้าหนี้ และลูกหนี้กระทำการใดๆ ตามที่ได้กำหนดเอาไว้ในอนุมาตราต่าง ๆ ของมาตรา ๙๐/๑๒
ถูก
ผิด

คำถามข้อที่ 13.
เรื่องสภาวะพกการชำระหนี้ (automatic stay) เขียนในมาตรา ๙๐/๑๒ ไว้ อย่างละเอียดแล้วก็ยังบอกว่า สภาวะพักการชำระหนี้ในระบบการฟื้นฟูกิจการนั้นเกิดขึ้น เมื่อใดและจะสิ้นสุดลงเมื่อไร
ใช่
ไม่ใช่

คำถามข้อที่ 14.
ศาลมีบทบาทในการควบคุมดูแลการฟื้นฟูกิจการเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย การที่ให้ศาลเข้ามามีบทบาท ก็เพื่อสร้างความเป็นธรรมหรือสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในการฟื้นฟูกิจการ ซึ่งได้แก่เจ้าหนี้ ลูกหนี้ ผู้ทำแผน ผู้บริหารแผน และบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อาจจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียในการที่ลูกหนี้ไปติดต่อค้าขายด้วย
ถูก
ผิด

คำถามข้อที่ 15.
ผลของคำสั่งตั้งผู้ทำแผน กรณีที่ศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการอาจจะมีกรณีที่ตั้งผู้ทำแผนได้เลยหรือไม่สามารถจะตั้งผู้ทำแผนได้ก็จะต้องตั้งผู้บริหารชั่วคราวตามมาตรา ๙๐/๒๐
ถูก
ผิด

คำถามข้อที่ 16.
แผนฟื้นฟูกิจการและการพิจารณาแผน อยู่ในมาตรา ๙๐/๔๒ แผนต้องมี รายการอะไรบ้าง ใครเป็นผู้บริหารแผน ระยะเวลาในการดำเนินการตามแผน
ถูก
ผิด

คำถามข้อที่ 17.
บุคคลในกระบวนการฟื้นฟูกิจการแตกต่างจากคดีล้มละลาย ก็คือ นอกเหนือจากลูกหนี้ เจ้าหนี้ ศาล เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แล้วยังมีผู้ทำแผน ผู้บริหารแผน ผู้บริหารชั่วคราว ผู้บริหารชั่วคราวก็คือยังไม่มีการตั้งผู้ทำแผน ต้องมี ผู้บริหารชั่วคราวขึ้นมาในระหว่างที่ยังไม่มีผู้ทำแผน
ใช่
ไม่ใช่

คำถามข้อที่ 18.
คดีฟื้นฟูกิจการสร้างให้เกิดสภาวะพักการบังคับชำระหนี้เพื่อให้ลูกหนี้สามารถดำเนินกิจการของตนต่อไปได้ในระหว่างการฟื้นฟูกิจการ
ถูก
ผิด

คำถามข้อที่ 19.
ในกรณีของฟื้นฟูกิจการจะต้องจัดกลุ่มเจ้าหนี้ อยู่ในมาตรา ๙๐/๔๒ ทวิ เรื่องของมติที่จะยอมรับแผนของที่ประชุมเจ้าหนี้ การรายงานผลการประชุมเจ้าหนี้ต่อศาลตาม มาตรา ๙๐/๕๖
ใช่
ไม่ใช่

คำถามข้อที่ 20.
คดีฟื้นฟูกิจการ เริ่มต้นด้วยการยื่นคำร้องขอให้มีการฟื้นฟู กิจการตามมาตรา ๙๐/๒ วรรคหนึ่ง ไม่ใช่ฟ้อง ถึงแม้ว่ามีการคัดค้านก็ยังถือว่าเป็นการดำเนินคดีที่เริ่มต้นมาจากคำร้องขอ มิใช่การฟ้อง บุคคลที่มีสิทธิยื่นคำร้องขอปรากฏอยู่ใน มาตรา ๙๐/๔ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง ส่วนรายละเอียดของคำร้องปรากฏอยู่ในมาตรา ๙๐/๖ ด้วยเหตุนี้เองเราจึงถือได้ว่าคดีฟื้นฟูกิจการไม่ได้เริ่มต้นขึ้นด้วยข้อโต้แย้งคัดค้าน แต่เป็นเรื่องที่ให้โอกาสลูกหนี้ในการฟื้นฟูกิจการ ไม่ว่าจะเริ่มต้นจากตัวลูกหนี้เองหรือเริ่มต้นจากเจ้าหนี้ก็ได้ให้โอกาสทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้
ถูก
ผิด