LawSiam.com

ลอว์สยาม ดอทคอม แบ่งปันความรู้ เตรียมสอบ 3 สนาม

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป: ลงทะเบียน หรือ เข้าระบบที่นี่*]
หมวดหมู่  ทดสอบความรู้ เตรียมสอบเนติ ภาค 2 วิอาญา - สกัดหลักจากรวมคำบรรยายเนติฯ

แบบทดสอบ แบบทดสอบกฎหมาย เตรียมสอบ เนติ ข้อ ๓ วิ.อาญา - ประเด็นที่น่าสนใจ รวมคำบรรยายเนติฯ


 หมายเหตุ : สกัดหลัก เน้นประเด็นจาก หนังสือรวมคำบรรยายเนติฯ วิอาญา ภาค ๑-๒ (อ.เรวัติ ฉ่ำเฉลิม) สมัยที่ ๖๘
---------------------------------------------

แบบทดสอบกฎหมาย เตรียมสอบ เนติ ข้อ ๓ วิ.อาญา - ประเด็นที่น่าสนใจ รวมคำบรรยายเนติฯ | ทดสอบความรู้ เตรียมสอบเนติ ภาค 2 วิอาญา - สกัดหลักจากรวมคำบรรยายเนติฯ ที่ LawSiam.com

คำถามข้อที่ 1.
มาตรา ๑๘ วรรคสาม วางหลักว่า โดยปกติให้ท้องที่ที่ความผิดเกิดเป็นท้องที่ที่รับผิดชอบ แต่ในกรณีจำเป็นหรือเพื่อความสะดวก ก็จะให้ท้องที่อีกสองท้องที่ที่ว่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบก็ได้
ถูก
ผิด

คำถามข้อที่ 2.
พนักงานสอบสวน ท้องที่ใดจะเป็นผู้รับผิดชอบ มีหลักพิจารณาดังนี้
๑. ถ้าจับผู้ต้องหาได้ ให้ท้องที่ที่จับได้เป็นผู้รับผิดชอบไปเพราะเกี่ยวข้องมากที่สุด
๒. ถ้ายังจับไม่ได้ ท้องที่ที่พบความผิดก่อน
ข้อ 1 และ 2 ถูก
ถูกเฉพาะ ข้อ 1

คำถามข้อที่ 3.
มาตรา ๒๔ วางหลักว่า เมื่อความผิดหลายเรื่องเกี่ยวพันกันโดยเหตุหนึ่ง เหตุใด
ถูก
ผิด

คำถามข้อที่ 4.
มาตรา ๑๙ วางหลักว่า ทุกท้องที่สอบสวนได้
ถูก
ผิด

คำถามข้อที่ 5.
ปรากฏว่าความผิดหลายฐานได้กระทำลงโดยผู้กระทำผิดคนเดียวกัน หรือผู้กระทำผิดหลายคนเกี่ยวพันกันในการกระทำความผิดฐานหนึ่งหรือหลายฐาน จะเป็นตัวการผู้สมรู้หรือรับของโจรก็ตาม...
เป็นความผิดหลายเรื่องเกี่ยวพันกัน
ไม่เป็นความผิดหลายเรื่องเกี่ยวพันกัน

คำถามข้อที่ 6.
มาตรา ๑๘และมาตรา ๑๙ ใช้สำหรับการกระทำความผิดที่เกิดขึ้นในเขตราชอาณาจักร ความผิดที่เกิดนอกราชอาณาเขต นอกเขตเส้นแดน ไม่สามารถ จะบังคับได้ เนื่องจากนอกเขตแดนไม่มีเขตท้องที่ ไม่มีตำบล ไม่มีอำเภอ ไม่มีจังหวัด เพราะฉะนั้นไม่สามารถจะมีท้องที่ได้ จึงต้องมีมาตรา ๒๐ มาเสริม
ถูก
ผิด

คำถามข้อที่ 7.
เขตท้องที่ต่าง ๆ ได้แก่..
๑. ท้องที่ที่ความผิดเกิด
๒. ท้องที่ที่ผู้ต้องหามีที่อยู่
๓. ท้องที่ที่ผู้ต้องหาถูกจับ
ผิดทุกข้อ
ถูกทุกข้อ

คำถามข้อที่ 8.
มาตรา ๑๙ วางหลักว่า ถ้ามีความผิดเกี่ยวข้องหลายท้องที่ ซึ่งเขายกขึ้นมา ๖ กรณี ทุกท้องที่ที่เกี่ยวข้องสอบสวนได้ แต่ในหลายท้องที่นั้นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ จะเป็นเจ้าของเรื่อง และเป็นผู้วินิจฉัยว่าการสอบสวนคดีนี้เสร็จหรือยัง และท้องที่ใดรับผิดชอบจะสัมพันธ์กับอำนาจอัยการ และอำนาจศาล
ถูก
ผิด

คำถามข้อที่ 9.
มาตรา ๒๐ ความผิดซึ่งมีโทษตามกฎหมายไทยได้กระทำลงนอกราช อาณาจักรไทย ให้....
อัยการสูงสุดหรือผู้รักษาการแทนเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับ ผิดชอบ
พนักงานอัยการเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับ ผิดชอบ

คำถามข้อที่ 10.
มาตรา ๒๐ บัญญัติขึ้นมารองรับในกรณีที่ความผิดกระทำนอกราชอาณาจักร แล้วสามารถลงโทษได้ตามกฎหมายไทย อัยการสูงสุดเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ แต่จะมอบหมายให้พนักงานสอบสวนอื่นก็ได้
ถูก
ผิด

คำถามข้อที่ 11.
มาตรา ๑๘ ระบุหลักเกณฑ์ไว้ว่า ในจังหวัดอื่นนอกจากจังหวัดพระนครธนบุรี ให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่มีอำนาจสอบสวนความผิดอาญาที่ เกิด อ้าง หรือเชื่อว่าได้เกิดในเขตท้องที่ของตน หรือผู้ต้องหามีที่อยู่หรือถูกจับในเขตท้องที่ของตน ถ้าในกรุงเทพมหานคร ให้ร้อยตำรวจตรีขึ้นไปสอบสวนได้ในหลักเกณฑ์เดียวกัน ทั้งสองวรรคถือเอาเขตท้องที่เป็นหลัก
ถูก
ผิด

คำถามข้อที่ 12.
ผู้เสียหาย ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒ (๔) บัญญัติว่า ผู้เสียหาย คือ บุคคลที่ได้รับความเสียหายจากการกระทำความผิดอาญาฐานใดฐานหนึ่ง และให้รวมถึงบุคคลที่มีอำนาจจัดการแทนผู้เสียหายด้วย
ถูก
ผิด