หมวดหมู่  ทดสอบความรู้ เตรียมสอบเนติ ภาค 2 วิอาญา - สกัดหลักจากรวมคำบรรยายเนติฯ

แบบทดสอบ แบบทดสอบกฎหมาย เตรียมสอบ เนติ ข้อ ๑ วิ.อาญา - ประเด็นที่น่าสนใจ รวมคำบรรยายเนติฯ


 หมายเหตุ : สกัดหลัก เน้นประเด็นจาก หนังสือรวมคำบรรยายเนติฯ วิอาญา ภาค ๑-๒ (อ.เรวัติ ฉ่ำเฉลิม) สมัยที่ ๖๘
---------------------------------------------

แบบทดสอบกฎหมาย เตรียมสอบ เนติ ข้อ ๑ วิ.อาญา - ประเด็นที่น่าสนใจ รวมคำบรรยายเนติฯ | ทดสอบความรู้ เตรียมสอบเนติ ภาค 2 วิอาญา - สกัดหลักจากรวมคำบรรยายเนติฯ ที่ LawSiam.com

คำถามข้อที่ 1.
ผู้เสียหายเป็นนิติบุคคล มาตรา ๕ (๓) บัญญัติว่า ผู้จัดการหรือผู้แทนอื่นๆ ของนิติบุคคล เฉพาะ ความผิดซึ่งกระทำลงแก่นิติบุคคลนั้น
ถูก
ผิด

คำถามข้อที่ 2.
มาตรา ๒๒ วางหลักว่า เมื่อความผิดเกิดขึ้น อ้างหรือเชื่อว่าได้เกิดขึ้นใน เขตอำนาจของศาลใดให้ชำระที่ศาลนั้น ...
ถูก
ผิด

คำถามข้อที่ 3.
มาตรา ๓๑ วางหลักว่า คดีอาญาที่มิใช่ความผิดต่อส่วนตัวซึ่งผู้เสียหายยื่นฟ้องแล้ว พนักงานอัยการจะยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ในระยะใดก่อนคดีเสร็จเด็ดขาดก็ได้ กรณีที่ผู้เสียหายยื่นฟ้องคดีที่ไม่ใช่ความผิดต่อส่วนตัวไว้ พนักงานอัยการอยากจะเข้าไปดูแลคดี พนักงานอัยการก็ไม่จำเป็นต้องไปยื่นฟ้อง เพราะสามารถขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ได้
ถูก
ผิด

คำถามข้อที่ 4.
มาตรา ๕ (๑) บัญญัติว่า ผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้อนุบาล เฉพาะแต่ใน ความผิดซึ่งได้กระทำต่อผู้เยาว์หรือผู้ไร้ความสามารถซึ่งอยู่ในความดูแล
ถูก
ผิด

คำถามข้อที่ 5.
อำนาจศาลที่จะชำระคดีแยกออกเป็น ๒ กรณี ได้แก่..
๑. คดีที่เกิดขึ้นในราชอาณาจักร
๒. คดีที่เกิดขึ้นนอกราชอาณาจักร
ข้อ 1 และ 2 ถูก
ถูกทุกข้อ

คำถามข้อที่ 6.
เปรียบเทียบการใช้อำนาจของสามีตามมาตรา ๔ วรรคสอง กับมาตรา ๕ (๒) จะเห็นว่า สามีที่ใช้อำนาจตามมาตรา ๔ วรรคสอง จะต้องได้รับมอบอำนาจจากภริยา ถ้าภริยาจะมอบอำนาจก็มอบอำนาจได้ทุกเรื่อง .. แต่ถ้าเป็นกรณีตามมาตรา ๕ (๒) คือความผิดอาญาที่ภริยาถูกทำร้ายถึงตายหรือบาดเจ็บจนไว้สามารถจะจัดการเองได้ สามีก็ทำได้โดยภริยาไม่ต้องมอบอำนาจ แต่ว่าต้องเข้าหลักเกณฑ์ว่า เฉพาะความผิดอาญาที่ภริยาถูกทำร้ายถึงตายหรือบาดเจ็บจนไม่สามารถจะจัดการเองได้
ถูก
ผิด

คำถามข้อที่ 7.
ผู้แทนโดยชอบธรรมก็คือ คนที่ดูแลผู้เยาว์ ผู้อนุบาลก็คือ คนที่ดูแลคนวิกลจริต มันหย่อนความสามารถอยู่แล้ว
ถูก
ผิด

คำถามข้อที่ 8.
มาตรา ๖ บัญญัติว่า ในคดีอาญาซึ่งผู้เสียหายเป็นผู้เยาว์ไม่มีผู้แทน โดยชอบธรรม หรอเป็นผู้วิกลจริตหรือคนไร้ความสามารถไม่มีผู้อนุบาล หรือซึ่งผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้อนุบาลไม่สามารถจะทำการตามหน้าที่โดยเหตุหนึ่ง เหตุใด รวมทั้งมีผลประโยชน์ขัดกันกับผู้เยาว์หรือคนไร้ความสามารถนั้น ญาติๆ ของผู้นั้น หรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องอาจร้องต่อศาลขอให้ตั้งเขาเป็นผู้แทนเฉพาะคดีได้
ถูก
ผิด

คำถามข้อที่ 9.
มาตรา ๒๓ วรรคสอง วางหลักว่า ถ้าโจทก์ยื่นฟ้องต่อศาลซึ่งความผิดเกิดในเขต แต่ ต่อมาความปรากฏแก่โจทก์ว่าการพิจารณาคดีจะสะดวกยิ่งขึ้นถ้าให้อีกศาลหนึ่งซึ่งมี อำนาจชำระคดีได้พิจารณาคดีนั้น โจทก์จะยื่นคำร้องต่อศาลซึ่งคดีนั้นอยู่ใน ระหว่างพิจารณาขอโอนคดีไปยังอีกศาลหนึ่งก็ได้ แม้ว่าจำเลยจะคัดค้านก็ตาม เมื่อศาลเห็นสมควรจะโอนคดีไปหรือยกคำร้องเสียก็ได้...
ถูก
ผิด

คำถามข้อที่ 10.
มาตรา ๓๓ การสั่งให้รวมการพิจารณา คดีอาญาที่ผู้เสียหายก็ดี พนักงาน อัยการก็ดี ต่างยื่นฟ้อง คดีเรื่องเดียวกันจำเลยก็คนเดียว ศาลสั่งรวมพิจารณาก็ได้
ถูก
ผิด

คำถามข้อที่ 11.
มาตรา ๒๖ วางหลักว่า หากว่าตามลักษณะของความผิดฐานะของจำเลย จำนวนจำเลย ความรู้สึกของประชาชนส่วนมากแห่งท้องถิ่นนั้น หรือเหตุผลอย่างอื่น อาจมีการขัดขวางต่อการไต่สวนมูลฟ้องหรือพิจารณา หรือน่ากลัวว่าจะเกิด ความไม่สงบหรือเหตุร้ายอย่างอื่นขึ้น เมื่อโจทก์หรือจำเลยยื่นเรื่องราวต่ออธิบดี ศาลฎีกาขอให้โอนคดีไปศาลอื่น ถ้าอธิบดีศาลฎีกาอนุญาตตามคำขอนั้นก็ให้สั่ง โอนคดีไปยังศาลดังที่อธิบดีศาลฎีการะบุไว้
ถูก
ผิด

คำถามข้อที่ 12.
กรณีเป็นบิดาหรือบุพการี หรือผู้อนุบาลตามมาตรา ๕ (๑) ทุกเรื่องที่มากระทบต่อบุคคลที่เขาดูแลอยู่ เขาทำแทนได้ทุกเรื่อง แต่มีข้อแม้ว่าต้องเป็นบิดาที่ชอบด้วยกฎหมาย เท่านั้น แต่สำหรับมาตรา ๕ (๒) จำกัดเหตุไว้เท่านั้นเองว่า เฉพาะกรณีที่สามีหรือภริยา หรือผู้สืบสันดาน หรือผู้บุพการี ถูกทำร้ายถึงตายหรือบาดเจ็บจนไม่สามารถจัดการเองได้ เท่านั้น เพราะเป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วน ไม่สามารถจะขอความยินยอมจากใครได้..
ถูก
ผิด

คำถามข้อที่ 13.
การโอนคดีมี ๒ กรณี ได้แก่ ... (มาตรา ๒๓ เคยออกข้อสอบ ข้อ ๑)
๑. การโอนคดีในกรณีปกติ
๒. การโอนคดีในกรณีไม่ปกติ
ถูกทั้ง ๒ ข้อ
ผิดทุกข้อ

คำถามข้อที่ 14.
มาตรา ๒๘ บัญญัติว่า บุคคลเหล่านี้มีอำนาจฟ้องคดีอาญาต่อศาล ...
(๑) พนักงานอัยการ
(๒) ผู้เสียหาย
ถูกทั้ง ๒ ข้อ
ถูกเฉพาะ ข้อ ๑

คำถามข้อที่ 15.
หลักในการพิจารณาว่าผู้เสียหายหรือไม่ มีองค์ประกอบดังนี้
๑. มีความผิดอาญาเกิดขึ้นหรือไม่
๒. เมื่อพิจารณาแล้วเกิดเป็นความผิดอาญา
๓. ผู้นั้นจะต้องเป็นผู้เสียหายโดยนิตินัย
ถูกทุกข้อ
ผิดทุกข้อ

คำถามข้อที่ 16.
ตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๕ ได้แก่..
๑. ผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้อนุบาล เฉพาะความผิดซึ่งได้กระทำต่อผู้เยาว์หรือ ผู้ไร้ความสามารถซึ่งอยู่ในความดูแล
๒. ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน สามีหรือภริยา เฉพาะความผิดอาญาซึ่งผู้เสียหาย ถูกทำร้ายถึงตายหรือบาดเจ็บจนไม่สามารถจัดการเองได้ มาตรา ๕ (๒) เป็นกรณีมีพฤติการณ์พิเศษเกิดขึ้น คือ ผู้เสียหายถูกทำร้ายถึงตายหรือบาดเจ็บจนไม่สามารถจัดการเองได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฟ้องคดีอาญาเป็นสิทธิเฉพาะตัว แต่พอมาถึงมาตรานี้ให้สามีจัดการแทนได้ก็เพราะเป็นกรณีที่มีเหตุการณ์พิเศษ เขาถูกทำร้ายถึงตายหรือบาดเจ็บ จนไม่สามารถจะจัดการแทนได้ กฎหมายกำหนดพฤติการณ์พิเศษเอาไว้เพียงพฤติการณ์เดียว คือผู้เสียหายถูกทำร้ายถึงตาย หรือบาดเจ็บจนไม่สามารถจัดการเองได้
ถูกทั้ง 2 ข้อ
ผิดทุกข้อ

คำถามข้อที่ 17.
ในคดีอาญาถ้าโจทก์นำสืบไม่สมฟ้อง พอแล้ว จำเลยไม่ต้องนำสืบ ศาลยกฟ้องได้ เช่น ศาลเห็นว่าพยานที่โจทก์นำเช้าสืบไม่มีใครรู้เห็น เหตุการณ์เลย ไม่มีใครยืนยันว่าจำเลยเป็นผู้กระทำความผิด ศาลเห็นว่าคดีพอวินิจฉัยได้ ไม่ต้องสืบพยานจำเลย ให้งดสืบพยานจำเลย แล้วพิพากษายกฟ้องได้เลย...
ถูก
ผิด

คำถามข้อที่ 18.
ป.วิ.อ. มาตรา ๕ เป็นเรื่องบุคคลผู้มีอำนาจจดการแทนผู้เสียหาย
ถูก
ผิด

คำถามข้อที่ 19.
มาตรา ๒๙ บัญญัติว่า เมื่อผู้เสียหายได้ยื่นฟ้องแล้วตายลง ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน สามีหรือภริยาจะดำเนินคดีต่างผู้ตายต่อไปก็ได้..
ถูก
ผิด

คำถามข้อที่ 20.
มาตรา ๕ (๒) บัญญัติว่า ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน สามีหรือภริยา เฉพาะแต่ในความผิดอาญา ซึ่งผู้เสียหายถูกทำร้ายถึงตายหรือบาดเจ็บจนไม่สามารถจะจัดการเองได้
ถูก
ผิด


  

ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

ระบุ คำค้น เช่น law, ฎีกา, ศาล, อาญา..

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง 2/74

เตรียมสอบเนติ วิอาญา 2/74

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

      


sitemap.xml