หมวดหมู่  ทดสอบความรู้ เตรียมสอบเนติ ภาค 2 วิอาญา - สกัดหลักจากรวมคำบรรยายเนติฯ

แบบทดสอบ แบบทดสอบกฎหมาย เตรียมสอบ เนติ ข้อ ๒ วิ.อาญา - ประเด็นที่น่าสนใจ รวมคำบรรยายเนติฯ


 หมายเหตุ : สกัดหลัก เน้นประเด็นจาก หนังสือรวมคำบรรยายเนติฯ วิอาญา ภาค ๑-๒ (อ.เรวัติ ฉ่ำเฉลิม) สมัยที่ ๖๘
---------------------------------------------

แบบทดสอบกฎหมาย เตรียมสอบ เนติ ข้อ ๒ วิ.อาญา - ประเด็นที่น่าสนใจ รวมคำบรรยายเนติฯ | ทดสอบความรู้ เตรียมสอบเนติ ภาค 2 วิอาญา - สกัดหลักจากรวมคำบรรยายเนติฯ ที่ LawSiam.com

คำถามข้อที่ 1.
มาตรา ๓๙ บัญญัติว่า สิทธินำคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับไปดังต่อไปนี้
(๑) โดยความตายของผู้กระทำผิด
(๒) ในคดีความผิดต่อส่วนตัว เมื่อได้ถอนคำร้องทุกข์ ถอนฟ้อง หรือยอมความ กันโดยถูกต้องตามกฎหมาย
(๓) เมื่อคดีเลิกกันตามมาตรา ๓๗
(๔) เมื่อมีคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาดในความผิดซึ่งได้ฟ้อง
(๕) เมื่อกฎหมายออกใช้ภายหลังการกระทำผิดยกเลิกความผิดเช่นนั้น
(๖) เมื่อคดีขาดอายุความ
(๗) เมื่อมีกฎหมายยกเว้นโทษ
ถูกทุกข้อ
ผิดทุกข้อ

คำถามข้อที่ 2.
มาตรา ๔๐ วางหลักว่า การพิจารณาคดีแพ่งต้องเป็นไปตาม ป.วิ. แพ่ง
ถูก
ผิด

คำถามข้อที่ 3.
มาตรา ๕๕ การส่งหมายเรียก วางหลักว่า การส่งหมายเรียกให้แก่ผู้ต้องหา จะส่งให้แก่บุคคลอื่นซึ่งมิใช่สามีภริยา ญาติหรือผู้ปกครองของผู้รับหมายรับแทนนั้นไม่ได้ การส่งหมายจะต้องส่งให้แก่บุคคลที่กฎหมายกำหนดตัวไว้
ถูก
ผิด

คำถามข้อที่ 4.
ความผิดลหุโทษหรือความผิดที่อัตราโทษไม่สูงกว่าความผิดลหุโทษ หรือ คดีที่มีโทษปรับสถานเดียวอย่างสูงไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท ซึ่งเกิดในกรุงเทพมหานคร เมื่อผู้ต้องหาชำระค่าปรับตามที่เจ้าพนักงานเปรียบเทียบ...คดีอาญาเลิกกัน
ถูก
ผิด

คำถามข้อที่ 5.
มาตรา ๔๖ วางหลักว่า ในการพิพากษาคดีส่วนแพ่ง ศาลจำต้องถือข้อเท็จจริง ตามที่ปรากฏในคำพิพากษาคดีส่วนอาญา
ถูก
ผิด

คำถามข้อที่ 6.
ถ้าไม่มีการฟ้องทางอาญา อายุความเป็นไปตามหลักกฎหมายในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๑ บอกว่า ถ้าไม่มีผู้ใดฟ้องทางอาญา สิทธิของผู้เสียหาย ที่จะฟ้องทางแพ่งเนื่องจากความผิดนั้นย่อมระงับไปตามกำหนดเวลาที่บัญญัติไว้ใน ประมวลกฎหมายอาญาเรื่องอายุความฟ้องคดีอาญา
ถูก
ผิด

คำถามข้อที่ 7.
มาตรา ๔๒ วางหลักว่า ในการพิจารณาคดีแพ่ง ถ้าพยานหลักฐานที่สืบ มาแล้วในคดีอาญาไม่เพียงพอศาลจะนำสืบหลักฐานเพิ่มเติมก็ได้
ถูก
ผิด

คำถามข้อที่ 8.
าตรา ๔๔ การเรียกทรัพย์สินหรือราคาคืน วางหลักว่า การเรียกทรัพย์สิน หรือราคาคืน พนักงานอัยการจะขอรวมไปกับคดีอาญาหรือจะยื่นคำร้องในระยะใด ระหว่างที่คดีอาญากำลังพิจารณาอยู่ในศาลก็ได้ (เคยออกข้อสอบข้อ ๒)
ถูก
ผิด

คำถามข้อที่ 9.
กรณีมีการฟ้องทางอาญาและศาลพิพากษาลงโทษจำเลยแล้ว อายุความในคดีส่วนแพ่งมีกำหนด ๑๐ ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๙๓/๓๒ คือ มีอายุความ ๑๐ ปี นับตั้งแต่ศาลตัดสิน ไม่ว่าคดีแพ่งเรื่องเดิมจะมีอายุความเท่าไร
ถูก
ผิด

คำถามข้อที่ 10.
มาตรา ๔๔/๑ เป็นเรื่อง ผู้เสียหายขอให้บังคับจำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทน (เคยออกข้อสอบข้อ ๒)
ถูก
ผิด

คำถามข้อที่ 11.
มาตรา ๕๑ วรรคสาม วางหลักว่า ถ้าโจทก์ได้ฟ้องคดีอาญาและศาลพิพากษาลงโทษจำเลย จนคดีเสร็จเด็ดขาดแล้วก่อนที่ได้ฟ้องคดีแพ่ง สิทธิของผู้เสียหายที่จะฟ้องคดีแพ่งย่อมมีตามกำหนดอายุความในมาตรา ๑๙๓/๓๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ถูก
ผิด

คำถามข้อที่ 12.
มาตรา ๔๓ พนักงานอัยการมีอำนาจดำเนินคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาได้ ในความผิด ๙ ฐาน ได้แก่ คดีลักทรัพย์ วิ่งราว ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ โจรสลัด กรรโชก ฉ้อโกง ยักยอก และรับของโจร
ถูก
ผิด

คำถามข้อที่ 13.
ในระหว่างคดีแพ่งกับคดีอาญาเขายอมให้คดีอาญาเป็นหลัก เพราะฉะนั้นศาลใน คดีแพ่งต้องถือเอาผลในคดีอาญาเป็นหลัก มีหลักดังนี้
๑. ต้องเป็นจำเลยคนเดียวกัน
๒. ประเด็นเดียวกัน
๓. ข้อเท็จจริงต้องถึงที่สุดแล้ว
ถูกเฉพาะ ข้อ 1
ถูกทุกข้อ

คำถามข้อที่ 14.
ขับรถโดยประมาทชนผู้อื่นทำให้ได้รับอันตรายแก่กาย อันตรายสาหัส หรือตาย กฎหมายเปิดโอกาสให้ฟ้องคดีอาญาและคดีแพ่งในศาลเดียวกันได้ โดยเอาศาลอาญาเป็นหลัก ไม่ใช่เอาคดีอาญาไปฟ้องที่ศาลแพ่ง แต่ให้เอาคดีแพ่งมาฟ้องที่ศาล ส่วนอาญา
ถูก
ผิด

คำถามข้อที่ 15.
มาตรา ๓๙ เป็นเรื่อง สิทธินำคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับ (เคยออกข้อสอบ ข้อ ๒)
ถูก
ผิด

คำถามข้อที่ 16.
กรณีมีการฟ้องทางอาญาแล้ว อายุความคดีแพ่งสะดุดหยุดลง หยุดทำไม คำตอบหยุดเพื่อรอฟังผลอาญา มาตรา ๕๑ วรรคสอง บอกว่า ถ้าคดีอาญาใดได้ฟ้อง ต่อศาลและได้ตัวผู้กระทำความผิดมายังศาลด้วยแล้ว แต่คดียังไม่เด็ดขาด อายุความ ซึ่งผู้เสียหายมีสิทธิจะฟ้องคดีแพ่งย่อมสะดุดหยุดลงตามมาตรา ๙๕ แห่งประมวล กฎหมายอาญา หยุดเพื่อรอผลคดีอาญา
ถูก
ผิด

คำถามข้อที่ 17.
มาตรา ๕๙/๑ วางหลักว่า ก่อนออกหมายจะต้องปรากฎว่าพยานหลักฐานตามสมควรที่ทำให้ศาลเชื่อได้ว่ามีเหตุที่จะออกหมายจับตามมาตรา ๖๖ ประชาชน ถึงจะได้มีหลักประกัน คำว่า “มีพยานหลักฐานตามสมควร สมควร” หมายความว่า มีพยานหลักฐานพอที่จะออกหมายจับได้ ไม่ใช่พยานหลักฐานว่าได้กระทำผิดหรือไม่ คำว่าตามสมควรตรงนี้เป็นคนละเรื่องกับการวินิจฉัยความผิดในคำพิพากษาของศาล...
ถูก
ผิด

คำถามข้อที่ 18.
มาตรา ๔๔ เป็นเรื่อง การเรียกทรัพย์สินหรือราคาคืน (เคยออกข้อสอบ ข้อ ๒)
ถูก
ผิด

คำถามข้อที่ 19.
กรณี มีการฟ้องทางอาญาและศาลพิพากษายกฟ้อง อายุความฟ้องคดีส่วนแพ่ง เป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๑ วรรคสี่ วางหลักว่า ถ้าโจทก์ฟ้องคดีอาญาและศาลพิพากษายกฟ้องปล่อยจำเลยจนคดีเด็ดขาดแล้วก่อนที่ได้ยื่นฟ้องคดีแพ่ง สิทธิของผู้เสียหายจะฟ้องคดีแพ่งย่อมมีอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ส่วนมากอายุความแพ่งจะเป็นเรื่องละเมิด มีอายุความ ๑ ปี นับแต่วันที่ผู้เสียหายรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือเมื่อพ้นสิบปีนับแต่วันทำละเมิด คดีขับรถโดยประมาททำให้ทรัพย์ของผู้อื่นเสียหาย เป็นคดีละเมิด มีอายุความ ๑ ปี ศาลในคดีส่วนอาญาพิพากษาลงโทษ อายุความคดีแพ่งก็ใช้อายุความ ตามมาตรา ๑๙๓/๓๒ คือ มีอายุความ ๑๐ ปี นับแต่วันที่ศาลตัดสิน แต่ถ้าศาลในคดีส่วนอาญาพิพากษายกฟ้อง ก็อาจจะขาดอายุความทางแพ่ง เพราะคดีละเมิดมีอายุความ ๑ ปี นับแต่วันที่ผู้เสียหายรู้ถึงการทำละเมิดและรู้ตัวผู้จะพึงต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ทนายที่ดีฟ้องจะต้องฟ้องคดีแพ่งเสียภายในอายุความแพ่ง ส่วนศาลเขาจะไว้รอฟังผลในคดีอาญาก็เรื่องของศาล
ถูก
ผิด

คำถามข้อที่ 20.
คำว่า “ผู้สืบสันดาน” ก็ต้องเป็นผู้ที่สืบสายโลหิตตามความเป็นจริงเช่นเดียวกับบุพการี...
ถูก
ผิด


  

ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

ระบุ คำค้น เช่น law, ฎีกา, ศาล, อาญา..

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง 2/74

เตรียมสอบเนติ วิอาญา 2/74

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

      


sitemap.xml