LawSiam.com

ลอว์สยาม ดอทคอม แบ่งปันความรู้ เตรียมสอบ 3 สนาม

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป: ลงทะเบียน หรือ เข้าระบบที่นี่*]
หมวดหมู่  ทดสอบความรู้ เตรียมสอบเนติ ภาค 2 วิอาญา - สกัดหลักจากรวมคำบรรยายเนติฯ

แบบทดสอบ แบบทดสอบกฎหมาย เตรียมสอบ เนติ ข้อ ๗ วิ.อาญา - ประเด็นที่น่าสนใจ รวมคำบรรยายเนติฯ


 หมายเหตุ : สกัดหลัก เน้นประเด็นจากรวมคำบรรยายเนติบัณฑิต วิอาญา
---------------------------------------------

แบบทดสอบกฎหมาย เตรียมสอบ เนติ ข้อ ๗ วิ.อาญา - ประเด็นที่น่าสนใจ รวมคำบรรยายเนติฯ | ทดสอบความรู้ เตรียมสอบเนติ ภาค 2 วิอาญา - สกัดหลักจากรวมคำบรรยายเนติฯ ที่ LawSiam.com

คำถามข้อที่ 1.
สมมุติว่าโจทก์เป็นฝ่ายกล่าวอ้างก็จริงแต่โจทก์ได้รับประโยชน์จากข้อสันนิษฐานเบื้องต้นตามกฎหมายหรือตามที่ควรจะเป็นซึ่งปรากฏจากสภาพปกติธรรมดาของเหตุการณ์ ภาระการพิสูจน์จึงเปลี่ยนไปตกอยู่แก่ฝ่ายจำเลย จำเลยจึงต้องมีภาระการพิสูจน์ประเด็น
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 2.
ฝ่ายใดเป็นฝ่ายกล่าว อ้างก็ให้ฝ่ายนั้นมีภาระการพิสูจน์
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 3.
ป.วิ.พ. มาตรา ๑๔๔ วรรคหนึ่ง คำพิพากษาของศาลในคดีแพ่งมีผลผูกพันคู่ความในคดีนั้นเด็ดขาด ศาลพิพากษาวินิจฉัย ข้อเท็จจริงใดเป็นโทษแก่คนที่เป็นคู่ความในคดีนั้นไว้ ต้องถูกผูกพันตามคำพิพากษาที่เขา เป็นคู่ความอยู่นั้นเด็ดขาดจะขอโต้แย้งเป็นอย่างอื่น ขอพิสูจน์เป็นอย่างอื่นไม่ว่าในคดีนั้น หรือในคดีอื่นไม่ได้
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 4.
ข้อเท็จจริงซึ่งรู้กันอยู่ทั่วไป ไม่ต้องใช้พยานหลักฐานหรือจะใช้พยานหลักฐานก็ได้
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 5.
โจทก์เป็นฝ่ายกล่าวอ้างโจทก์ต้องมีภาระการพิสูจน์
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 6.
เมื่อรวมทั้งหมดของพยานหลักฐานของคู่ความแต่ละฝ่ายแล้วน่าเชื่อว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร จึงวินิจฉัยปัญหาข้อเท็จจริงไปตามน้ำหนักของพยานหลักฐาน
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 7.
คดีแพ่งและพาณิชย์ โดยหลักศาลชั้นต้นต้องชี้สองสถานชี้ประเด็นข้อพิพาทให้ครบถ้วนถูกต้องแม่นยำเป็นสถานที่หนึ่ง เสร็จแล้วต้องชี้ภาระการพิสูจน์ในแต่ละประเด็นที่เป็นปัญหาข้อเท็จจริงให้ถูกต้องแม่นยำตามหลักเกณฑ์ใน ป.วิ.พ. มาตรา ๘๔/๑ เป็นสถานที่สอง เรียกชี้สองสถาน
ุถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 8.
ปัญหาข้อเท็จจริงต้องใช้พยานหลักฐานมาเป็นหลักในการวินิจฉัย ศาลจะไปใช้สิ่งอื่นใดที่ไม่ใช่พยานหลักฐานมาวินิจฉัยปัญหาข้อเท็จจริงในคดีไม่ได้ แต่มีข้อยกเว้น...
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 9.
ป.วิ.พ. มาตรา ๑๘๓ วรรคหนึ่ง คือ ประเด็นข้อพิพาทในคดีแพ่งต้องเกิดจากคำคู่ความในคดีนั้นเท่านั้น ศาลจะไปเอาข้อพิพาทนอกคำคู่ความมากำหนดเป็นประเด็นข้อพิพาทไม่ได้
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 10.
ข้อเท็จจริงนั้นเป็นเรื่องนอกคำให้การนอกประเด็น จึงไม่เป็นประเด็นข้อพิพาท ป.วิ.พ. มาตรา ๑๗๗ วรรคสอง
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 11.
แม้จะเป็นปัญหาข้อเท็จจริง แต่ไปเข้าข้อยกเว้นตาม ป.วิ.พ. มาตรา ๘๔ (๑) หรือ (๒) หรือ (๓) ไม่ใช้พยานหลักฐานเหมือนกันจึงไม่ต้องมาหาภาระการพิสูจน์ เฉพาะประเด็นข้อพิพาทข้อที่ ๓ และข้อที่ ๔ ซึ่งเป็นปัญหาข้อเท็จจริงทั่วไปต้องพิสูจน์กันด้วยพยานหลักฐาน ต้องนำมาวิเคราะห์หาภาระการพิสูจน์ทีละประเด็นโดยใช้หลักเกณฑ์ ตาม ป.วิ.พ. มาตรา ๘๔/๑
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 12.
ข้อเท็จจริงซึ่งไม่อาจโต้แย้งได้ ต้องไม่ใช้พยานหลักฐาน
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 13.
บทตัดพยานบุคคลในคดีแพ่งตาม ป.วิ.พ. มาตรา ๙๔ ไม่ได้ตัดเด็ดขาดเพราะมี ข้อยกเว้นซ้อนลงไปว่าแต่พยานบุคคลบางประเภทก็ยกเว้นให้นำสืบได้รับฟังได้
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 14.
ข้อเท็จจริงซึ่งไม่อาจโต้แย้งได้ ต้องใช้พยานหลักฐาน พิสูจน์เท่านั้น
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 15.
ขั้นตอนสุดท้ายของการใช้กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน คือ การชั่งน้ำหนัก ความนำเชื่อถือของพยานหลักฐานที่รับฟังได้แต่ละชิ้นว่ามีน้ำหนักมากน้อยต่างกันอย่างไร
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 16.
ป.วิ.พ. มาตรา ๑๗๗ วรรคสอง เมื่อนำมาใช้ร่วมกับ ป.วิ.พ. มาตรา ๘๔ (๓) ข้อเท็จจริงใด ที่จำเลยยอมรับต่อศาลแล้ว หรือแม้ความจริงไม่ได้ยอมรับแต่กฎหมายถือว่ายอมรับ เช่นข้อเท็จจริงที่โจทก์กล่าวอ้างมาในคำฟ้อง แล้วจำเลยไม่ได้ปฏิเสธให้ชัดแจ้งในคำให้การของตนถือว่าจำเลยยอมรับ ศาลฟังเป็นยุติตามที่ถือว่าจำเลยยอมรับได้ตาม ป.วิ.พ. มาตรา ๘๔ (๓) ไม่เป็นประเด็นข้อพิพาท ศาลไปวินิจฉัยให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้ ต้องฟังเป็นยุติตามที่กฎหมายถือว่าจำเลยยอมรับต่อศาล
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 17.
ปัญหาข้อเท็จจริงต้องอยู่ในบังคับ ป.วิ.พ. มาตรา ๘๔ คือ ต้องพิสูจน์กันด้วยพยานหลักฐาน
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 18.
ข้อเท็จจริงซึ่งรู้กันอยู่ทั่วไป ต้องใช้พยานหลักฐานสนับสนุน เท่านั้น
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 19.
ศาลฎีกาวางบรรทัดฐานว่า ศาลชั้นต้นควรใช้ดุลพินิจให้ฝ่ายที่มีภาระการพิสูจน์ในประเด็นที่สำคัญกว่าเป็นฝ่ายนำสืบก่อนทั้งคดี
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 20.
ในคดีแพ่งประเด็นข้อพิพาทจะเกิดขึ้นหรือไม่ ต้องวิเคราะห์ตามกฎหมาย ๔ มาตราด้วยกัน ได้แก่ ป.วิ.พ. มาตรา ๑๘๓ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๗๒ วรรคสอง มาตรา ๑๗๗ วรรคสอง และมาตรา ๘๔ (๓)
ถูกต้อง
ผิด