ลอว์สยาม ดอทคอม เตรียมสอบ 3 สนาม
หมวดหมู่  กลุ่มกฏหมายอาญา มาตรา 58-106

แบบทดสอบ แบบทดสอบ กฏหมายอาญา มาตรา 59-106 ชุดที่ 1


 รวมคำบรรยายเนติ วิชา กฏหมายอาญา มาตรา59-106 (ศอ.ดร.เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์)
---------------------------------------------

แบบทดสอบ กฏหมายอาญา มาตรา 59-106 ชุดที่ 1 | กลุ่มกฏหมายอาญา มาตรา 58-106 ที่ LawSiam.com

คำถามข้อที่ 1.
คำว่า 'องค์ประกอบ' ตามที่บัญญัติไว้ใน มาตรา ๕๙ วรรคสาม ข้างต้น หมายถึง 'องค์ประกอบภายนอก' นั่นเอง
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 2.
แต่เมื่อขณะที่ผู้ตายถูกเผา ผู้ตายยังไม่ถึงแก่ความตายร่างกายของผู้ตายในขณะนั้นจึงไม่ใช่ศพ ย่อมไม่อาจถือได้ว่าจำเลย ซ่อนเร้น ย้าย หรือ ทำลายศพ อันเป็น 'องค์ประกอบความผิด'
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 3.
การกระทำที่ครบองค์ประกอบที่กฎหมายบัญญัติ หากการกระทำนั้นไม่มีกฎหมายยกเว้นความผิด ก็ถือว่าการกระทำนั้นเป็นความผิด
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 4.
เมื่อจำเลยมี 'การกระทำ' (ตามโครงสร้างข้อ ๑.๑) แล้วจึงค่อยดูต่อไปว่า การกระทำของจำเลยครบ 'องค์ประกอบภายนอก' (ตามโครงสร้างข้อ ๑.๒) หรือไม่
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 5.
การกระทำของจำเลยครบ 'องค์ประกอบภายนอก' คือ (ตามโครงสร้างข้อ ๑.๒) ใช่หรือไม่
ใช่
ไม่ใช่

คำถามข้อที่ 6.
มาตรา ๖๒ วรรคแรก เป็นเรื่อง 'สำคัญผิดในข้อเท็จจริง'
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 7.
การกระทำครบองค์ประกอบที่กฎหมายบัญญัติ การกระทำครบองค์ประกอบ ที่กฎหมายบัญญัติหมายความว่า...
๑. มีการกระทำ
๒. การกระทำครบองค์ประกอบภายนอกของความผิดในเรื่องนั้น ๆ
๓. การกระทำครบองค์ประกอบภายในของความผิดในเรื่องนั้นๆ
๔. ผลของการกระทำสัมพันธ์กับการกระทำ ตามหลักในเรื่องความสัมพันธ์ ระหว่างการกระทำและผล
๕. ถูกเฉพาะ ข้อ ๑
๖. ถูก ตั้งแต่ข้อ ๑ - ๔

คำถามข้อที่ 8.
ในกรณีฎีกาที่ ๗๑๔๔/๒๕๔๕ ซึ่งเป็นเรื่องชายข่มขืนหญิงที่ตายไปแล้วโดยคิดว่าหญิงนั้นสลบ ศาลฎีกาตัดสินว่า...
ชายไม่มีความผิดฐานข่มขืนกระทำชำเราตามมาตรา ๒๗๖ เพราะหญิงตายไปแล้วไม่มีสภาพบุคคลตาม มาตรา ๑๕
ชายมีความผิดฐานข่มขืนกระทำชำเราตามมาตรา ๒๗๖ แม้หญิงตายไปแล้วโดยไม่มีสภาพบุคคลตาม มาตรา ๑๕

คำถามข้อที่ 9.
ข้อเท็จจริง เด็กอายุ ๑๔ ปี ๔ เดือน จึงไม่อยู่ภายใต้บังคับของ มาตรา ๒๘๕/๑ ซึ่งหมายความว่าจำเลยยังอ้างว่า 'ไม่รู้ว่าอายุไม่เกินสิบห้าปี' 'จึงไม่มีเจตนากระทำชำเราเด็กอายุไม่เกินสิบห้าปี' จำเลยยังคงอ้างหลักนี้ได้อยู่
ถูกต้อง (ฎีกาที่ ๖๔๐๕/๒๕๓๙)
ผิด (ฎีกาที่ ๖๔๐๕/๒๕๓๙)

คำถามข้อที่ 10.
แดงขู่ว่าจะยิงดำ ถ้าดำไม่ใช้ไม้ตีหัวขาว ดำเงื้อไม้จะตีหัวขาว ถ้าดำตีขาว หัวแตก ดำผิดฐานทำร้ายร่างกาย ดำอ้างจำเป็นตามมาตรา ๖๗ (๑) ยกเว้นโทษ (จำเป็นเพราะอยู่ในที่บังคับ)
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 11.
กฎหมายยกเว้นความผิดอาจจะเป็น 'หลักกฎหมายทั่วไป' ก็ได้ เช่น หลัก ในเรื่อง 'ความยินยอม'
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 12.
ฎีกาที่ ๔๒๙-๔๓๐/๒๕๐๕ วินิจฉัยว่า พระภิกษุมีอำนาจลงโทษศิษย์วัดได้ เพราะ....
จารีตประเพณี ก็ยกเว้นความผิดได้เช่นเดียวกัน
กฎหมายบัญญัติไว้ชัดแจ้ง

คำถามข้อที่ 13.
มาตรา ๒๘๕/๑ (แก้ไขเพิ่มเติมใหม่) จำเลยจะอ้างว่า 'ไม่รู้ไม่มีเจตนา' ไม่ได้ ก็ต่อเมื่อ 'เด็กอายุไม่เกินสิบสามปี'
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 14.
เล็งเห็นผล จะนำไปใช้กับเจตนาพิเศษไม่ได้ (ฎีกาที่ ๑๒๔๐/๒๕๐๔ ประชุมใหญ่)
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 15.
มาตรา ๖๒ วรรคสอง บัญญัติ ไว้ว่าถ้า 'ความไม่รู้' (ไม่รู้ว่าเผาคน คิดว่าเผาศพ) เกิดขึ้นเพราะความ 'ประมาท' ผู้กระทำต้องรับผิดฐานประมาท
คือต้องรับผิดตามมาตรา ๒๙๑ (มาจากมาตรา ๕๙ วรรคสี่ และมาตรา ๖๒ วรรคสอง)
คือต้องรับผิดตามมาตรา ๒๙๐ (มาจากมาตรา ๕๙ วรรคสี่ และมาตรา ๖๒ วรรคสอง)

คำถามข้อที่ 16.
พ่อแม่ตีลูกที่ดื้อ ถามว่าครบองค์ประกอบความผิดลหุโทษมาตรา ๓๙๑ หรือไม่
ครบ เป็นการใช้กำลังทำร้ายไม่ถึงเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจ แต่ถามว่า ทำไมพ่อแม่ไม่ต้องรับผิดตามมาตรา ๓๙๑ เพราะประมวลแพ่ง มาตรา ๑๕๖๗ (๒) ให้อำนาจบิดามารดาลงโทษบุตรตามสมควร เพื่อว่ากล่าวสั่งสอน
ไม่ครบ เพราะขาดเจตนา ตาม ประมวลกฎหมายอาญา

คำถามข้อที่ 17.
เมื่อการกระทำของจำเลย 'ครบ' องค์ประกอบภายนอกแล้ว จึง ค่อยดูต่อไปว่า การกระทำของจำเลย 'ครบ' 'องค์ประกอบภายใน' หรือไม่
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 18.
โครงสร้างข้อที่ ๓ คือ การกระทำนั้นไม่มีกฎหมายยกเว้นโทษ
ใช่
ไม่ใช่

คำถามข้อที่ 19.
มาตรา ๒๘๕/๑ ห้ามมิให้อ้าง 'ไม่รู้ไม่มีเจตนา' ไม่ได้ ก็ต่อเมื่อเด็กอายุไม่เกินสิบสามปี
ถูกต้อง
ผิด อ้างได้ ถ้าเด็กนั้นมีลักษณะรูปร่างใหญ่ (เช่นเป็นเด็กลูกครึ่ง)

คำถามข้อที่ 20.
มาตรา ๕๙ วรรคสาม บัญญัติไว้ว่า 'ถ้าผู้กระทำมิได้รู้ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบของความผิด จะถือว่า ผู้กระทำประสงค์ต่อผล หรือย่อมเล็งเห็นผลของการกระทำนั้นมิได้'
ถูกต้อง
ผิด


  

ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ เตรียมสอบ??]

ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง อัพเดท

เตรียมสอบเนติ วิอาญา อัพเดท

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

       


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 21156 คน

Donationsท่านสามารถร่วมสนับสนุนพัฒนาเว็บไซต์ LawSiamโดย Donate ผ่าน PayPal ได้ไม่จำกัด.
(Anyone can join or donate)