ลอว์สยาม ดอทคอม เตรียมสอบ 3 สนาม
หมวดหมู่  กลุ่มกฏหมายอาญา มาตรา 58-106

แบบทดสอบ แบบทดสอบ กฏหมายอาญา มาตรา 59-106 ชุดที่ 1


 รวมคำบรรยายเนติ วิชา กฏหมายอาญา มาตรา59-106 (ศอ.ดร.เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์)
---------------------------------------------

แบบทดสอบ กฏหมายอาญา มาตรา 59-106 ชุดที่ 1 | กลุ่มกฏหมายอาญา มาตรา 58-106 ที่ LawSiam.com

คำถามข้อที่ 1.
เจตนามีบัญญัติอยู่ในมาตรา ๕๙ วรรคสอง คือ...
เจตนาประสงค์ต่อผล
เจตนาย่อมเล็งเห็นผล
เจตนาประสงค์ต่อผล กับ เจตนาย่อมเล็งเห็นผล
เจตนาโดยพลาด

คำถามข้อที่ 2.
มาตรา ๖๘ เรื่องป้องกัน สาระสำคัญประการหนึ่งของเรื่องป้องกันคือ ภยันตรายจากผู้ก่อภัยต้องเกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมาย
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 3.
ข่มขืนหญิงที่ตายไปแล้วโดยคิดว่าหญิงสลบ ไม่ผิดฐานข่มขืนตามมาตรา ๒๗๖
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 4.
การกระทำที่ครบองค์ประกอบที่กฎหมายบัญญัติ หากการกระทำนั้นไม่มีกฎหมายยกเว้นความผิด ก็ถือว่าการกระทำนั้นเป็นความผิด
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 5.
สามีลักสายสร้อยภริยาจะเอาไปขาย ภริยาติดตามไปเอาคืน สามีไม่ยอมคืน ภริยาใช้ไม้ตีทำร้ายสามี ได้สายสร้อยคืนมา การกระทำของภริยาครบองค์ประกอบที่กฎหมายบัญญัติในความผิดฐานทำร้ายร่างกาย เพราะสามีเลือดตกยางออก ได้สายสร้อยกลับคืนมา ภริยาอ้างอะไร
อ้างป้องกัน เพราะมีภยันตรายต่อภริยา (สายสร้อยของภริยากำลังจะถูกขายไปให้กับบุคคลที่สาม) ภยันตรายเกิดจากการละเมิดกฎหมาย เพราะสามีลักทรัพย์ภริยาเป็นความผิด เพียงแต่มาตรา ๗๑ วรรคแรก ยกเว้นโทษให้ ยกเว้นโทษให้แสดงว่า การกระทำนั้นเป็นความผิด เมื่อการกระทำนั้น เป็นความผิด ก็เป็นภยันตรายที่เกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมาย
อ้างอะไรไม่ได้เลย

คำถามข้อที่ 6.
เอาบานประตูของผู้อื่นไป โดยผู้ครอบครองทรัพย์อนุญาต ไม่เป็นการเอาทรัพย์ไปจากการครอบครองของผู้อื่น อันเป็นองค์ประกอบความผิดฐานลักทรัพย์ ไม่ต้องพิจารณาว่าจำเลยทุจริตหรือไม่
ถูกต้อง (คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๓๗๖/๒๕๒๒)
ผิด (คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๓๗๖/๒๕๒๒)

คำถามข้อที่ 7.
มาตรา ๕๙ วรรคสาม บัญญัติไว้ว่า 'ถ้าผู้กระทำมิได้รู้ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบของความผิด จะถือว่า ผู้กระทำประสงค์ต่อผล หรือย่อมเล็งเห็นผลของการกระทำนั้นมิได้'
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 8.
เงื่อนไขประการแรกของความรับผิดในทางอาญาก็คือ จำเลยต้องมี การกระทำ
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 9.
พ่อแม่ตีลูกที่ดื้อ ถามว่าครบองค์ประกอบความผิดลหุโทษมาตรา ๓๙๑ หรือไม่
ครบ เป็นการใช้กำลังทำร้ายไม่ถึงเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจ แต่ถามว่า ทำไมพ่อแม่ไม่ต้องรับผิดตามมาตรา ๓๙๑ เพราะประมวลแพ่ง มาตรา ๑๕๖๗ (๒) ให้อำนาจบิดามารดาลงโทษบุตรตามสมควร เพื่อว่ากล่าวสั่งสอน
ไม่ครบ เพราะขาดเจตนา ตาม ประมวลกฎหมายอาญา

คำถามข้อที่ 10.
ข้อใดถูก
ตามโครงสร้างข้อ ๑ นั้น แม้การกระทำจะครบองค์ประกอบ ภายนอก (ตามข้อ ๑.๑) และครบองค์ประกอบภายใน (ตามข้อ ๑.๒) แต่ถ้า 'ผล' ไม่สัมพันธ์กับการกระทำ ตามหลักในเรื่อง 'ความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและผล' (ข้อ ๑.๔) เช่น 'ผล' ที่เกิดขึ้นนั้น ไม่ใช่ 'ผลโดยตรง' ผู้กระทำก็ไม่ต้อง 'รับผิด'
ตามโครงสร้างข้อ ๑ นั้น แม้การกระทำจะครบองค์ประกอบ ภายนอก (ตามข้อ ๑.๑) และครบองค์ประกอบภายใน (ตามข้อ ๑.๒) แต่ถ้า 'ผล' ไม่สัมพันธ์กับการกระทำ ตามหลักในเรื่อง 'ความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและผล' (ข้อ ๑.๔) เช่น 'ผล' ที่เกิดขึ้นนั้น ไม่ใช่ 'ผลโดยตรง' ผู้กระทำต้อง 'รับผิด' เสมอ

คำถามข้อที่ 11.
กฎหมายยกเว้นความผิดอาจจะเป็น 'หลักกฎหมายทั่วไป' ก็ได้ เช่น หลัก ในเรื่อง 'ความยินยอม'
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 12.
การกระทำครบองค์ประกอบที่กฎหมายบัญญัติ การกระทำครบองค์ประกอบ ที่กฎหมายบัญญัติหมายความว่า...
๑. มีการกระทำ
๒. การกระทำครบองค์ประกอบภายนอกของความผิดในเรื่องนั้น ๆ
๓. การกระทำครบองค์ประกอบภายในของความผิดในเรื่องนั้นๆ
๔. ผลของการกระทำสัมพันธ์กับการกระทำ ตามหลักในเรื่องความสัมพันธ์ ระหว่างการกระทำและผล
๕. ถูกเฉพาะ ข้อ ๑
๖. ถูก ตั้งแต่ข้อ ๑ - ๔

คำถามข้อที่ 13.
ประเด็นเรื่อง 'ความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและผล' กล่าวคือ ?ผลในบั้นปลาย? เป็นผลที่จำเลยต้องรับผิดหรือไม่
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 14.
ฎีกาที่ ๔๒๙-๔๓๐/๒๕๐๕ วินิจฉัยว่า พระภิกษุมีอำนาจลงโทษศิษย์วัดได้ เพราะ....
จารีตประเพณี ก็ยกเว้นความผิดได้เช่นเดียวกัน
กฎหมายบัญญัติไว้ชัดแจ้ง

คำถามข้อที่ 15.
แต่เมื่อขณะที่ผู้ตายถูกเผา ผู้ตายยังไม่ถึงแก่ความตายร่างกายของผู้ตายในขณะนั้นจึงไม่ใช่ศพ ย่อมไม่อาจถือได้ว่าจำเลย ซ่อนเร้น ย้าย หรือ ทำลายศพ อันเป็น 'องค์ประกอบความผิด'
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 16.
มาตรา ๕๙ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า *บุคคลจะต้องรับผิดในทางอาญาก็ต่อเมื่อได้กระทำ*
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 17.
บุคคลจะต้องรับผิดในทางอาญาก็ต่อเมื่อ...
1. การกระทำ ครบองค์ประกอบที่กฎหมายบัญญัติ
2. การกระทำ ไม่มีกฎหมายยกเว้นความผิด
3. การกระทำ ไม่มีกฎหมายยกเว้นโทษ
ถูกทั้งข้อ 1-3

คำถามข้อที่ 18.
คำถาม การป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๖๘ กับการกระทำโดยบันดาลโทสะตามมาตรา ๗๒ มีหลักเกณฑ์อย่างไร ให้ อธิบายและยกตัวอย่างประกอบ (คำถามในการสอบปากเปล่า สมัยที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๕๙)
ตอบตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๖๘ และมาตรา ๗๒
ตอบตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๙ เท่านั้น

คำถามข้อที่ 19.
การกระทำของจำเลยขาด 'องค์ประกอบภายใน' กล่าวคือ ?เจตนา? นั่นเอง
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 20.
มาตรา ๖๒ วรรคสอง บัญญัติ ไว้ว่าถ้า 'ความไม่รู้' (ไม่รู้ว่าเผาคน คิดว่าเผาศพ) เกิดขึ้นเพราะความ 'ประมาท' ผู้กระทำต้องรับผิดฐานประมาท
คือต้องรับผิดตามมาตรา ๒๙๑ (มาจากมาตรา ๕๙ วรรคสี่ และมาตรา ๖๒ วรรคสอง)
คือต้องรับผิดตามมาตรา ๒๙๐ (มาจากมาตรา ๕๙ วรรคสี่ และมาตรา ๖๒ วรรคสอง)


  

ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[ร่วมสนับสนุน ข้อมูลเตรียมสอบ คลิก!]

ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง อัพเดท

เตรียมสอบเนติ วิอาญา อัพเดท

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

      


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 21733 คน