หมวดหมู่  กลุ่มกฏหมายอาญา มาตรา 58-106

แบบทดสอบ แบบทดสอบ กฏหมายอาญา มาตรา 59-106 ชุดที่ 1


 รวมคำบรรยายเนติ วิชา กฏหมายอาญา มาตรา59-106 (ศอ.ดร.เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์)
---------------------------------------------

แบบทดสอบ กฏหมายอาญา มาตรา 59-106 ชุดที่ 1 | กลุ่มกฏหมายอาญา มาตรา 58-106 ที่ LawSiam.com

คำถามข้อที่ 1.
เงื่อนไขประการแรกของความรับผิดในทางอาญาก็คือ จำเลยต้องมี การกระทำ
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 2.
จะอ้างป้องกันได้ ต้อง....
1. ต้องมีภยันตราย
2. ภยันตรายต้องเกิด จากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมาย
ถูก ทั้ง 1 , 2

คำถามข้อที่ 3.
การกระทำของจำเลยขาด 'องค์ประกอบภายใน' กล่าวคือ ?เจตนา? นั่นเอง
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 4.
ข่มขืนหญิงที่ตายไปแล้วโดยคิดว่าหญิงสลบ ไม่ผิดฐานข่มขืนตามมาตรา ๒๗๖
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 5.
กรณีเด็กอายุ ไม่เกินสิบสามปี มาตรา ๒๘๕/๑ ห้ามไม่ให้อ้างความไม่รู้อายุ เรียกกันว่า ....
เป็น 'ความรับผิดโดยเด็ดขาด' (strict liability)
เป็น 'ความรับผิดตามกฎหมายแพ่ง'

คำถามข้อที่ 6.
คำว่า 'องค์ประกอบ' ตามที่บัญญัติไว้ใน มาตรา ๕๙ วรรคสาม ข้างต้น หมายถึง 'องค์ประกอบภายนอก' นั่นเอง
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 7.
การทำให้เสียทรัพย์โดยประมาท ไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นความผิด
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 8.
ประเด็นเรื่อง 'ความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและผล' กล่าวคือ ?ผลในบั้นปลาย? เป็นผลที่จำเลยต้องรับผิดหรือไม่
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 9.
มาตรา ๖๒ วรรคแรก เป็นเรื่อง 'สำคัญผิดในข้อเท็จจริง'
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 10.
ชายข่มขืนหญิงที่ตายไปแล้วคิดว่าหญิงสลบ ชายไม่ผิดมาตรา ๒๗๖ เพราะ ' ขาดองค์ประกอบภายนอก' และชายไม่ผิดมาตรา ๓๖๖/๑ เพราะ ?ขาด องค์ประกอบภายใน? กล่าวคือ ' ขาดเจตนา' (ข้อสังเกต แม้ว่าองค์ประกอบภายนอกจะ ' ครบ' แล้วก็ตาม)
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 11.
ข้อเท็จจริง เด็กอายุ ๑๔ ปี ๔ เดือน จึงไม่อยู่ภายใต้บังคับของ มาตรา ๒๘๕/๑ ซึ่งหมายความว่าจำเลยยังอ้างว่า 'ไม่รู้ว่าอายุไม่เกินสิบห้าปี' 'จึงไม่มีเจตนากระทำชำเราเด็กอายุไม่เกินสิบห้าปี' จำเลยยังคงอ้างหลักนี้ได้อยู่
ถูกต้อง (ฎีกาที่ ๖๔๐๕/๒๕๓๙)
ผิด (ฎีกาที่ ๖๔๐๕/๒๕๓๙)

คำถามข้อที่ 12.
คำว่า 'โอนไป' อันเป็นองค์ประกอบภายนอกของ มาตรา ๓๕๐ ย่อมหมายความ ว่า 'โอนไปให้แก่ผู้อื่นโดยเจ้าหนี้มิได้ยินยอมให้โอนไป' นั่นเอง
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 13.
เจตนามีบัญญัติอยู่ในมาตรา ๕๙ วรรคสอง คือ...
เจตนาประสงค์ต่อผล
เจตนาย่อมเล็งเห็นผล
เจตนาประสงค์ต่อผล กับ เจตนาย่อมเล็งเห็นผล
เจตนาโดยพลาด

คำถามข้อที่ 14.
เล็งเห็นผล จะนำไปใช้กับเจตนาพิเศษไม่ได้ (ฎีกาที่ ๑๒๔๐/๒๕๐๔ ประชุมใหญ่)
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 15.
จำเลยจะขับรถบรรทุกสิบล้อและรถพ่วงด้วยความเร็วสูง ...
แสดงว่าจำเลย 'ประมาท' ตามมาตรา ๕๙ วรรคสี่แล้ว
จำเลย ยังไม่ 'ประมาท' ตามมาตรา ๕๙ วรรคสี่

คำถามข้อที่ 16.
ฎีกาที่ ๔๒๙-๔๓๐/๒๕๐๕ วินิจฉัยว่า พระภิกษุมีอำนาจลงโทษศิษย์วัดได้ เพราะ....
จารีตประเพณี ก็ยกเว้นความผิดได้เช่นเดียวกัน
กฎหมายบัญญัติไว้ชัดแจ้ง

คำถามข้อที่ 17.
โครงสร้างข้อที่ ๓ คือ การกระทำนั้นไม่มีกฎหมายยกเว้นโทษ
ใช่
ไม่ใช่

คำถามข้อที่ 18.
แต่เมื่อขณะที่ผู้ตายถูกเผา ผู้ตายยังไม่ถึงแก่ความตายร่างกายของผู้ตายในขณะนั้นจึงไม่ใช่ศพ ย่อมไม่อาจถือได้ว่าจำเลย ซ่อนเร้น ย้าย หรือ ทำลายศพ อันเป็น 'องค์ประกอบความผิด'
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 19.
การกระทำครบองค์ประกอบที่กฎหมายบัญญัติ การกระทำครบองค์ประกอบ ที่กฎหมายบัญญัติหมายความว่า...
๑. มีการกระทำ
๒. การกระทำครบองค์ประกอบภายนอกของความผิดในเรื่องนั้น ๆ
๓. การกระทำครบองค์ประกอบภายในของความผิดในเรื่องนั้นๆ
๔. ผลของการกระทำสัมพันธ์กับการกระทำ ตามหลักในเรื่องความสัมพันธ์ ระหว่างการกระทำและผล
๕. ถูกเฉพาะ ข้อ ๑
๖. ถูก ตั้งแต่ข้อ ๑ - ๔

คำถามข้อที่ 20.
สามีลักสายสร้อยภริยาจะเอาไปขาย ภริยาติดตามไปเอาคืน สามีไม่ยอมคืน ภริยาใช้ไม้ตีทำร้ายสามี ได้สายสร้อยคืนมา การกระทำของภริยาครบองค์ประกอบที่กฎหมายบัญญัติในความผิดฐานทำร้ายร่างกาย เพราะสามีเลือดตกยางออก ได้สายสร้อยกลับคืนมา ภริยาอ้างอะไร
อ้างป้องกัน เพราะมีภยันตรายต่อภริยา (สายสร้อยของภริยากำลังจะถูกขายไปให้กับบุคคลที่สาม) ภยันตรายเกิดจากการละเมิดกฎหมาย เพราะสามีลักทรัพย์ภริยาเป็นความผิด เพียงแต่มาตรา ๗๑ วรรคแรก ยกเว้นโทษให้ ยกเว้นโทษให้แสดงว่า การกระทำนั้นเป็นความผิด เมื่อการกระทำนั้น เป็นความผิด ก็เป็นภยันตรายที่เกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมาย
อ้างอะไรไม่ได้เลย


  

ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ ]
[ดาวน์โหลดข้อมูล เตรียมสอบ คลิก!]


ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

ระบุ คำค้น เช่น law, ฎีกา, ศาล, อาญา..

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง 2/72

เตรียมสอบเนติ วิอาญา 2/72

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

      


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 24056 คน