เตรียมสอบเนติบัณฑิต อัยการ ผู้พิพากษา
หมวดหมู่  กลุ่มกฏหมายอาญา มาตรา 58-106

แบบทดสอบ แบบทดสอบ กฏหมายอาญา มาตรา 59-106 ชุดที่ 1


 รวมคำบรรยายเนติ วิชา กฏหมายอาญา มาตรา59-106 (ศอ.ดร.เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์)
---------------------------------------------

แบบทดสอบ กฏหมายอาญา มาตรา 59-106 ชุดที่ 1 | กลุ่มกฏหมายอาญา มาตรา 58-106 ที่ LawSiam.com

คำถามข้อที่ 1.
เมื่อการกระทำของจำเลย 'ครบ' องค์ประกอบภายนอกแล้ว จึง ค่อยดูต่อไปว่า การกระทำของจำเลย 'ครบ' 'องค์ประกอบภายใน' หรือไม่
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 2.
การกระทำขาด 'องค์ประกอบภายใน' คือ (ตามโครงสร้างข้อ ๑.๓) ใช่หรือไม่
ใช่
ไม่ใช่

คำถามข้อที่ 3.
การทำให้เสียทรัพย์โดยประมาท ไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นความผิด
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 4.
พ่อแม่ตีลูกที่ดื้อ ถามว่าครบองค์ประกอบความผิดลหุโทษมาตรา ๓๙๑ หรือไม่
ครบ เป็นการใช้กำลังทำร้ายไม่ถึงเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจ แต่ถามว่า ทำไมพ่อแม่ไม่ต้องรับผิดตามมาตรา ๓๙๑ เพราะประมวลแพ่ง มาตรา ๑๕๖๗ (๒) ให้อำนาจบิดามารดาลงโทษบุตรตามสมควร เพื่อว่ากล่าวสั่งสอน
ไม่ครบ เพราะขาดเจตนา ตาม ประมวลกฎหมายอาญา

คำถามข้อที่ 5.
การกระทำที่ครบองค์ประกอบที่กฎหมายบัญญัติ หากการกระทำนั้นไม่มีกฎหมายยกเว้นความผิด ก็ถือว่าการกระทำนั้นเป็นความผิด
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 6.
เมื่อขาดองค์ประกอบภายนอก (ตามข้อ ๑.๒) ในกรณีเช่นนี้ ไม่ต้องไปพิจารณาเรื่ององค์ประกอบภายใน ไม่ต้องพิจารณา เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและผล แต่อย่างใดเลย จุดตัด "ความรับผิด" อยู่ตรงโครงสร้างข้อ ๑.๒
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 7.
มาตรา ๖๒ วรรคแรก เป็นเรื่อง 'สำคัญผิดในข้อเท็จจริง'
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 8.
จำเลยจะขับรถบรรทุกสิบล้อและรถพ่วงด้วยความเร็วสูง ...
แสดงว่าจำเลย 'ประมาท' ตามมาตรา ๕๙ วรรคสี่แล้ว
จำเลย ยังไม่ 'ประมาท' ตามมาตรา ๕๙ วรรคสี่

คำถามข้อที่ 9.
เมื่อการกระทำ 'ครบ' องค์ประกอบภายนอก จึงต้องพิจารณาต่อไปว่าการกระทำ ?ครบ? องค์ประกอบภายในหรือไม่
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 10.
กรณีข่มขืนหญิงที่ 'ตายไปแล้ว' แต่คิดว่าหญิงสลบ จำเลยไม่ผิดมาตรา ๒๗๖ เพราะ 'ขาดองค์ประกอบภายนอก' (ข้อ ๑.๒) ดังนั้น จึงไม่ต้องพิจารณา 'องค์ประกอบภายใน' (ข้อ ๑.๓)
ถูกต้อง
ผิด ต้องพิจารณาเจตนาก่อน

คำถามข้อที่ 11.
มาตรา ๖๒ วรรคสอง บัญญัติ ไว้ว่าถ้า 'ความไม่รู้' (ไม่รู้ว่าเผาคน คิดว่าเผาศพ) เกิดขึ้นเพราะความ 'ประมาท' ผู้กระทำต้องรับผิดฐานประมาท
คือต้องรับผิดตามมาตรา ๒๙๑ (มาจากมาตรา ๕๙ วรรคสี่ และมาตรา ๖๒ วรรคสอง)
คือต้องรับผิดตามมาตรา ๒๙๐ (มาจากมาตรา ๕๙ วรรคสี่ และมาตรา ๖๒ วรรคสอง)

คำถามข้อที่ 12.
ข่มขืนหญิงที่ตายไปแล้วโดยคิดว่าหญิงสลบ ไม่ผิดฐานข่มขืนตามมาตรา ๒๗๖
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 13.
เจตนามีบัญญัติอยู่ในมาตรา ๕๙ วรรคสอง คือ...
เจตนาประสงค์ต่อผล
เจตนาย่อมเล็งเห็นผล
เจตนาประสงค์ต่อผล กับ เจตนาย่อมเล็งเห็นผล
เจตนาโดยพลาด

คำถามข้อที่ 14.
คำพิพากษาฎีกาที่ ๓๒/๒๕๓๖ วินิจฉัยว่าจำเลยรู้จักกับผู้เสียหาย จำเลย 'เข้าไป' ในเคหสถานโดยผู้เสียหายยินยอม จำเลยไม่ผิดฐานบุกรุกตามมาตรา ๓๖๔ เพราัะ...
จำเลยไม่ผิดเพราะการกระทำ 'ขาดองค์ประกอบภายนอก'
จำเลยไม่ผิดเพราะการกระทำ 'ขาดเจตนา'

คำถามข้อที่ 15.
บุคคลจะต้องรับผิดในทางอาญาก็ต่อเมื่อ...
1. การกระทำ ครบองค์ประกอบที่กฎหมายบัญญัติ
2. การกระทำ ไม่มีกฎหมายยกเว้นความผิด
3. การกระทำ ไม่มีกฎหมายยกเว้นโทษ
ถูกทั้งข้อ 1-3

คำถามข้อที่ 16.
การกระทำที่ครบองค์ประกอบที่กฎหมายบัญญัติตามโครงสร้างข้อที่ ๑ หาก เป็นการกระทำที่มีกฎหมายยกเว้นความผิด ผู้กระทำก็ไม่ต้องรับผิด กฎหมายยกเว้น ความผิดมีผลทำให้ผู้กระทำไม่มีความผิด เช่น มาตรา ๖๘ มาตรา ๖๘ ลงท้ายว่า ผู้นั้นไม่มีความผิด หรืออาจจะกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ 'ผู้กระทำมีอำนาจกระทำได้'
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 17.
กฎหมายยกเว้นความผิดอาจจะเป็น 'หลักกฎหมายทั่วไป' ก็ได้ เช่น หลัก ในเรื่อง 'ความยินยอม'
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 18.
มาตรา ๒๘๕/๑ ห้ามมิให้อ้าง 'ไม่รู้ไม่มีเจตนา' ไม่ได้ ก็ต่อเมื่อเด็กอายุไม่เกินสิบสามปี
ถูกต้อง
ผิด อ้างได้ ถ้าเด็กนั้นมีลักษณะรูปร่างใหญ่ (เช่นเป็นเด็กลูกครึ่ง)

คำถามข้อที่ 19.
เงื่อนไขประการแรกของความรับผิดในทางอาญาก็คือ จำเลยต้องมี การกระทำ
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 20.
ฎีกาที่ ๔๒๙-๔๓๐/๒๕๐๕ วินิจฉัยว่า พระภิกษุมีอำนาจลงโทษศิษย์วัดได้ เพราะ....
จารีตประเพณี ก็ยกเว้นความผิดได้เช่นเดียวกัน
กฎหมายบัญญัติไว้ชัดแจ้ง


  

ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[สนใจ ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ คลิก!]

ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง อัพเดท

เตรียมสอบเนติ วิอาญา อัพเดท

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

      


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 22153 คน


ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์