หมวดหมู่  กลุ่มกฏหมายอาญา มาตรา 58-106

แบบทดสอบ แบบทดสอบ กฏหมายอาญา มาตรา 59-106 ชุดที่ 1


 รวมคำบรรยายเนติ วิชา กฏหมายอาญา มาตรา59-106 (ศอ.ดร.เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์)
---------------------------------------------

แบบทดสอบ กฏหมายอาญา มาตรา 59-106 ชุดที่ 1 | กลุ่มกฏหมายอาญา มาตรา 58-106 ที่ LawSiam.com

คำถามข้อที่ 1.
ข่มขืนหญิงที่ตายไปแล้วโดยคิดว่าหญิงสลบ ไม่ผิดฐานข่มขืนตามมาตรา ๒๗๖
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 2.
การกระทำที่ครบองค์ประกอบที่กฎหมายบัญญัติตามโครงสร้างข้อที่ ๑ หาก เป็นการกระทำที่มีกฎหมายยกเว้นความผิด ผู้กระทำก็ไม่ต้องรับผิด กฎหมายยกเว้น ความผิดมีผลทำให้ผู้กระทำไม่มีความผิด เช่น มาตรา ๖๘ มาตรา ๖๘ ลงท้ายว่า ผู้นั้นไม่มีความผิด หรืออาจจะกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ 'ผู้กระทำมีอำนาจกระทำได้'
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 3.
กรณีเด็กอายุ ไม่เกินสิบสามปี มาตรา ๒๘๕/๑ ห้ามไม่ให้อ้างความไม่รู้อายุ เรียกกันว่า ....
เป็น 'ความรับผิดโดยเด็ดขาด' (strict liability)
เป็น 'ความรับผิดตามกฎหมายแพ่ง'

คำถามข้อที่ 4.
เมื่อการกระทำ 'ครบ' องค์ประกอบภายนอก จึงต้องพิจารณาต่อไปว่าการกระทำ ?ครบ? องค์ประกอบภายในหรือไม่
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 5.
เมื่อการกระทำ 'ขาด' องค์ประกอบภายนอก ผู้กระทำก็ไม่ต้อง รับผิดโดยไม่ต้องพิจารณาเรื่ององค์ประกอบภายใน แต่อย่างใด
ใช่
ไม่ใช่

คำถามข้อที่ 6.
เมื่อจำเลยมี 'การกระทำ' (ตามโครงสร้างข้อ ๑.๑) แล้วจึงค่อยดูต่อไปว่า การกระทำของจำเลยครบ 'องค์ประกอบภายนอก' (ตามโครงสร้างข้อ ๑.๒) หรือไม่
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 7.
การกระทำของจำเลยครบ 'องค์ประกอบภายนอก' คือ (ตามโครงสร้างข้อ ๑.๒) ใช่หรือไม่
ใช่
ไม่ใช่

คำถามข้อที่ 8.
โครงสร้างข้อที่ ๓ คือ การกระทำนั้นไม่มีกฎหมายยกเว้นโทษ
ใช่
ไม่ใช่

คำถามข้อที่ 9.
จำเลยจะขับรถบรรทุกสิบล้อและรถพ่วงด้วยความเร็วสูง ...
แสดงว่าจำเลย 'ประมาท' ตามมาตรา ๕๙ วรรคสี่แล้ว
จำเลย ยังไม่ 'ประมาท' ตามมาตรา ๕๙ วรรคสี่

คำถามข้อที่ 10.
คำว่า 'โอนไป' อันเป็นองค์ประกอบภายนอกของ มาตรา ๓๕๐ ย่อมหมายความ ว่า 'โอนไปให้แก่ผู้อื่นโดยเจ้าหนี้มิได้ยินยอมให้โอนไป' นั่นเอง
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 11.
ถ้าผู้กระทำเข้าไปในอาคารนั้นโดยความยินยอมของผู้ครอบครอง (ฎีกาที่ ๓๒/๒๕๓๖) การกระทำไม่เป็นความผิด ไม่ใช่ปัญหาว่าเข้าไปโดยมีเหตุสมควร หรือไม่
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 12.
มาตรา ๕๙ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า *บุคคลจะต้องรับผิดในทางอาญาก็ต่อเมื่อได้กระทำ*
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 13.
กรณีข่มขืนหญิงที่ 'ตายไปแล้ว' แต่คิดว่าหญิงสลบ จำเลยไม่ผิดมาตรา ๒๗๖ เพราะ 'ขาดองค์ประกอบภายนอก' (ข้อ ๑.๒) ดังนั้น จึงไม่ต้องพิจารณา 'องค์ประกอบภายใน' (ข้อ ๑.๓)
ถูกต้อง
ผิด ต้องพิจารณาเจตนาก่อน

คำถามข้อที่ 14.
ประเด็นเรื่อง 'ความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและผล' กล่าวคือ ?ผลในบั้นปลาย? เป็นผลที่จำเลยต้องรับผิดหรือไม่
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 15.
แดงขู่ว่าจะยิงดำ ถ้าดำไม่ใช้ไม้ตีหัวขาว ดำเงื้อไม้จะตีหัวขาว ถ้าดำตีขาว หัวแตก ดำผิดฐานทำร้ายร่างกาย ดำอ้างจำเป็นตามมาตรา ๖๗ (๑) ยกเว้นโทษ (จำเป็นเพราะอยู่ในที่บังคับ)
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 16.
เมื่อขาดองค์ประกอบภายนอก (ตามข้อ ๑.๒) ในกรณีเช่นนี้ ไม่ต้องไปพิจารณาเรื่ององค์ประกอบภายใน ไม่ต้องพิจารณา เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและผล แต่อย่างใดเลย จุดตัด "ความรับผิด" อยู่ตรงโครงสร้างข้อ ๑.๒
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 17.
การกระทำขาด 'องค์ประกอบภายใน' คือ (ตามโครงสร้างข้อ ๑.๓) ใช่หรือไม่
ใช่
ไม่ใช่

คำถามข้อที่ 18.
การทำให้เสียทรัพย์โดยประมาท ไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นความผิด
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 19.
แดงก่อเหตุขึ้นก่อนด้วยการจะยิงดำ ดำกลัวตายจึงใช้ปืนยิงแดง ขาวพ่อของแดง เห็นเหตุการณ์โดยตลอด ขาวช่วยแดง ด้วยการยิงดำ ประเด็น ขาวอ้างป้องกันได้หรือไม่
อ้างป้องกันไม่ได้ เพราะ การที่ดำยิงแดง แม้จะเป็นภยันตรายต่อแดง แต่ไม่ได้เกิดจากการละเมิดกฎหมาย เพราะดำอ้างป้องกันได้ ซึ่งกฎหมาย 'ยกเว้นความผิด' ให้แก่ดำ การกระทำของดำต่อ แดงจึงไม่ใช่ 'ภยันตรายที่เกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมาย'
อ้างป้องกันได้

คำถามข้อที่ 20.
แต่เมื่อขณะที่ผู้ตายถูกเผา ผู้ตายยังไม่ถึงแก่ความตายร่างกายของผู้ตายในขณะนั้นจึงไม่ใช่ศพ ย่อมไม่อาจถือได้ว่าจำเลย ซ่อนเร้น ย้าย หรือ ทำลายศพ อันเป็น 'องค์ประกอบความผิด'
ถูกต้อง
ผิด


  

ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ ]
[ดาวน์โหลดข้อมูล เตรียมสอบ คลิก!]


ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

ระบุ คำค้น เช่น law, ฎีกา, ศาล, อาญา..

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง 2/72

เตรียมสอบเนติ วิอาญา 2/72

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

      


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 23603 คน