หมวดหมู่  กลุ่มกฏหมายอาญา มาตรา 58-106

แบบทดสอบ แบบทดสอบ กฏหมายอาญา มาตรา 59-106 ชุดที่ 1


 รวมคำบรรยายเนติ วิชา กฏหมายอาญา มาตรา59-106 (ศอ.ดร.เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์)
---------------------------------------------

แบบทดสอบ กฏหมายอาญา มาตรา 59-106 ชุดที่ 1 | กลุ่มกฏหมายอาญา มาตรา 58-106 ที่ LawSiam.com

คำถามข้อที่ 1.
บุคคลจะต้องรับผิดในทางอาญาก็ต่อเมื่อ...
1. การกระทำ ครบองค์ประกอบที่กฎหมายบัญญัติ
2. การกระทำ ไม่มีกฎหมายยกเว้นความผิด
3. การกระทำ ไม่มีกฎหมายยกเว้นโทษ
ถูกทั้งข้อ 1-3

คำถามข้อที่ 2.
การกระทำขาด 'องค์ประกอบภายใน' คือ (ตามโครงสร้างข้อ ๑.๓) ใช่หรือไม่
ใช่
ไม่ใช่

คำถามข้อที่ 3.
ชายข่มขืนหญิงที่ตายไปแล้วคิดว่าหญิงสลบ ชายไม่ผิดมาตรา ๒๗๖ เพราะ ' ขาดองค์ประกอบภายนอก' และชายไม่ผิดมาตรา ๓๖๖/๑ เพราะ ?ขาด องค์ประกอบภายใน? กล่าวคือ ' ขาดเจตนา' (ข้อสังเกต แม้ว่าองค์ประกอบภายนอกจะ ' ครบ' แล้วก็ตาม)
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 4.
คำว่า 'องค์ประกอบ' ตามที่บัญญัติไว้ใน มาตรา ๕๙ วรรคสาม ข้างต้น หมายถึง 'องค์ประกอบภายนอก' นั่นเอง
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 5.
เมื่อการกระทำ 'ขาด' องค์ประกอบภายนอก ผู้กระทำก็ไม่ต้อง รับผิดโดยไม่ต้องพิจารณาเรื่ององค์ประกอบภายใน แต่อย่างใด
ใช่
ไม่ใช่

คำถามข้อที่ 6.
การทำให้เสียทรัพย์โดยประมาท ไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นความผิด
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 7.
เงื่อนไขประการแรกของความรับผิดในทางอาญาก็คือ จำเลยต้องมี การกระทำ
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 8.
เอาบานประตูของผู้อื่นไป โดยผู้ครอบครองทรัพย์อนุญาต ไม่เป็นการเอาทรัพย์ไปจากการครอบครองของผู้อื่น อันเป็นองค์ประกอบความผิดฐานลักทรัพย์ ไม่ต้องพิจารณาว่าจำเลยทุจริตหรือไม่
ถูกต้อง (คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๓๗๖/๒๕๒๒)
ผิด (คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๓๗๖/๒๕๒๒)

คำถามข้อที่ 9.
การกระทำของจำเลยครบ 'องค์ประกอบภายนอก' คือ (ตามโครงสร้างข้อ ๑.๒) ใช่หรือไม่
ใช่
ไม่ใช่

คำถามข้อที่ 10.
โครงสร้างข้อที่ ๓ คือ การกระทำนั้นไม่มีกฎหมายยกเว้นโทษ
ใช่
ไม่ใช่

คำถามข้อที่ 11.
เมื่อการกระทำของจำเลย 'ครบ' องค์ประกอบภายนอกแล้ว จึง ค่อยดูต่อไปว่า การกระทำของจำเลย 'ครบ' 'องค์ประกอบภายใน' หรือไม่
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 12.
การกระทำที่ครบองค์ประกอบที่กฎหมายบัญญัติ หากการกระทำนั้นไม่มีกฎหมายยกเว้นความผิด ก็ถือว่าการกระทำนั้นเป็นความผิด เมื่อการกระทำนั้นเป็นความผิด ในแง่ของมาตรา ๖๘ ถือว่าเป็นภยันตรายที่เกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมาย ผู้ที่กระทำการโต้ตอบต่อภยันตรายนั่น อ้างป้องกันได้ แม้ว่าผู้ก่อภยันตราย นั้นอาจจะอ้างเหตุยกเว้นโทษที่กฎหมายบัญญัติไว้ได้ก็ตาม
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 13.
การกระทำครบองค์ประกอบที่กฎหมายบัญญัติ การกระทำครบองค์ประกอบ ที่กฎหมายบัญญัติหมายความว่า...
๑. มีการกระทำ
๒. การกระทำครบองค์ประกอบภายนอกของความผิดในเรื่องนั้น ๆ
๓. การกระทำครบองค์ประกอบภายในของความผิดในเรื่องนั้นๆ
๔. ผลของการกระทำสัมพันธ์กับการกระทำ ตามหลักในเรื่องความสัมพันธ์ ระหว่างการกระทำและผล
๕. ถูกเฉพาะ ข้อ ๑
๖. ถูก ตั้งแต่ข้อ ๑ - ๔

คำถามข้อที่ 14.
ข่มขืนหญิงที่ตายไปแล้วโดยคิดว่าหญิงสลบ ไม่ผิดฐานข่มขืนตามมาตรา ๒๗๖
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 15.
กฎหมายยกเว้นความผิดอาจจะเป็น 'หลักกฎหมายทั่วไป' ก็ได้ เช่น หลัก ในเรื่อง 'ความยินยอม'
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 16.
พ่อแม่ตีลูกที่ดื้อ ถามว่าครบองค์ประกอบความผิดลหุโทษมาตรา ๓๙๑ หรือไม่
ครบ เป็นการใช้กำลังทำร้ายไม่ถึงเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจ แต่ถามว่า ทำไมพ่อแม่ไม่ต้องรับผิดตามมาตรา ๓๙๑ เพราะประมวลแพ่ง มาตรา ๑๕๖๗ (๒) ให้อำนาจบิดามารดาลงโทษบุตรตามสมควร เพื่อว่ากล่าวสั่งสอน
ไม่ครบ เพราะขาดเจตนา ตาม ประมวลกฎหมายอาญา

คำถามข้อที่ 17.
มาตรา ๖๒ วรรคสอง บัญญัติ ไว้ว่าถ้า 'ความไม่รู้' (ไม่รู้ว่าเผาคน คิดว่าเผาศพ) เกิดขึ้นเพราะความ 'ประมาท' ผู้กระทำต้องรับผิดฐานประมาท
คือต้องรับผิดตามมาตรา ๒๙๑ (มาจากมาตรา ๕๙ วรรคสี่ และมาตรา ๖๒ วรรคสอง)
คือต้องรับผิดตามมาตรา ๒๙๐ (มาจากมาตรา ๕๙ วรรคสี่ และมาตรา ๖๒ วรรคสอง)

คำถามข้อที่ 18.
การกระทำของจำเลยขาด 'องค์ประกอบภายใน' กล่าวคือ ?เจตนา? นั่นเอง
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 19.
เจตนามีบัญญัติอยู่ในมาตรา ๕๙ วรรคสอง คือ...
เจตนาประสงค์ต่อผล
เจตนาย่อมเล็งเห็นผล
เจตนาประสงค์ต่อผล กับ เจตนาย่อมเล็งเห็นผล
เจตนาโดยพลาด

คำถามข้อที่ 20.
แดงขู่ว่าจะยิงดำ ถ้าดำไม่ใช้ไม้ตีหัวขาว ดำเงื้อไม้จะตีหัวขาว ถ้าดำตีขาว หัวแตก ดำผิดฐานทำร้ายร่างกาย ดำอ้างจำเป็นตามมาตรา ๖๗ (๑) ยกเว้นโทษ (จำเป็นเพราะอยู่ในที่บังคับ)
ถูกต้อง
ผิด


  

ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[วิธีชำระเงิน]
[ข้อมูลเตรียมสอบฯ คลิก!]


ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

ระบุ คำค้น เช่น law, ฎีกา, ศาล, อาญา..

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง 2/74

เตรียมสอบเนติ วิอาญา 2/74

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

เตรียมสอบอัยการผู้ช่วย

กลุ่มสังคมออนไลน์

      


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 25072 คน


sitemap.xml