หมวดหมู่  กลุ่มกฏหมายอาญา มาตรา 58-106

แบบทดสอบ แบบทดสอบ กฏหมายอาญา มาตรา 59-106 ชุดที่ 1


 รวมคำบรรยายเนติ วิชา กฏหมายอาญา มาตรา59-106 (ศอ.ดร.เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์)
---------------------------------------------

แบบทดสอบ กฏหมายอาญา มาตรา 59-106 ชุดที่ 1 | กลุ่มกฏหมายอาญา มาตรา 58-106 ที่ LawSiam.com

คำถามข้อที่ 1.
เจตนามีบัญญัติอยู่ในมาตรา ๕๙ วรรคสอง คือ...
เจตนาประสงค์ต่อผล
เจตนาย่อมเล็งเห็นผล
เจตนาประสงค์ต่อผล กับ เจตนาย่อมเล็งเห็นผล
เจตนาโดยพลาด

คำถามข้อที่ 2.
พ่อแม่ตีลูกที่ดื้อ ถามว่าครบองค์ประกอบความผิดลหุโทษมาตรา ๓๙๑ หรือไม่
ครบ เป็นการใช้กำลังทำร้ายไม่ถึงเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจ แต่ถามว่า ทำไมพ่อแม่ไม่ต้องรับผิดตามมาตรา ๓๙๑ เพราะประมวลแพ่ง มาตรา ๑๕๖๗ (๒) ให้อำนาจบิดามารดาลงโทษบุตรตามสมควร เพื่อว่ากล่าวสั่งสอน
ไม่ครบ เพราะขาดเจตนา ตาม ประมวลกฎหมายอาญา

คำถามข้อที่ 3.
เมื่อการกระทำ 'ครบ' องค์ประกอบภายนอก จึงต้องพิจารณาต่อไปว่าการกระทำ ?ครบ? องค์ประกอบภายในหรือไม่
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 4.
คำว่า 'องค์ประกอบ' ตามที่บัญญัติไว้ใน มาตรา ๕๙ วรรคสาม ข้างต้น หมายถึง 'องค์ประกอบภายนอก' นั่นเอง
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 5.
แดงขู่ว่าจะยิงดำ ถ้าดำไม่ใช้ไม้ตีหัวขาว ดำเงื้อไม้จะตีหัวขาว ถ้าดำตีขาว หัวแตก ดำผิดฐานทำร้ายร่างกาย ดำอ้างจำเป็นตามมาตรา ๖๗ (๑) ยกเว้นโทษ (จำเป็นเพราะอยู่ในที่บังคับ)
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 6.
ข้อเท็จจริง เด็กอายุ ๑๔ ปี ๔ เดือน จึงไม่อยู่ภายใต้บังคับของ มาตรา ๒๘๕/๑ ซึ่งหมายความว่าจำเลยยังอ้างว่า 'ไม่รู้ว่าอายุไม่เกินสิบห้าปี' 'จึงไม่มีเจตนากระทำชำเราเด็กอายุไม่เกินสิบห้าปี' จำเลยยังคงอ้างหลักนี้ได้อยู่
ถูกต้อง (ฎีกาที่ ๖๔๐๕/๒๕๓๙)
ผิด (ฎีกาที่ ๖๔๐๕/๒๕๓๙)

คำถามข้อที่ 7.
การกระทำที่ครบองค์ประกอบที่กฎหมายบัญญัติตามโครงสร้างข้อที่ ๑ หาก เป็นการกระทำที่มีกฎหมายยกเว้นความผิด ผู้กระทำก็ไม่ต้องรับผิด กฎหมายยกเว้น ความผิดมีผลทำให้ผู้กระทำไม่มีความผิด เช่น มาตรา ๖๘ มาตรา ๖๘ ลงท้ายว่า ผู้นั้นไม่มีความผิด หรืออาจจะกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ 'ผู้กระทำมีอำนาจกระทำได้'
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 8.
มาตรา ๖๒ วรรคแรก เป็นเรื่อง 'สำคัญผิดในข้อเท็จจริง'
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 9.
เมื่อการกระทำ 'ขาด' องค์ประกอบภายนอก ผู้กระทำก็ไม่ต้อง รับผิดโดยไม่ต้องพิจารณาเรื่ององค์ประกอบภายใน แต่อย่างใด
ใช่
ไม่ใช่

คำถามข้อที่ 10.
มาตรา ๒๘๕/๑ ห้ามมิให้อ้าง 'ไม่รู้ไม่มีเจตนา' ไม่ได้ ก็ต่อเมื่อเด็กอายุไม่เกินสิบสามปี
ถูกต้อง
ผิด อ้างได้ ถ้าเด็กนั้นมีลักษณะรูปร่างใหญ่ (เช่นเป็นเด็กลูกครึ่ง)

คำถามข้อที่ 11.
การกระทำที่ครบองค์ประกอบที่กฎหมายบัญญัติ หากการกระทำนั้นไม่มีกฎหมายยกเว้นความผิด ก็ถือว่าการกระทำนั้นเป็นความผิด
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 12.
เมื่อขาดองค์ประกอบภายนอก (ตามข้อ ๑.๒) ในกรณีเช่นนี้ ไม่ต้องไปพิจารณาเรื่ององค์ประกอบภายใน ไม่ต้องพิจารณา เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและผล แต่อย่างใดเลย จุดตัด "ความรับผิด" อยู่ตรงโครงสร้างข้อ ๑.๒
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 13.
มาตรา ๕๙ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า *บุคคลจะต้องรับผิดในทางอาญาก็ต่อเมื่อได้กระทำ*
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 14.
กรณีข่มขืนหญิงที่ 'ตายไปแล้ว' แต่คิดว่าหญิงสลบ จำเลยไม่ผิดมาตรา ๒๗๖ เพราะ 'ขาดองค์ประกอบภายนอก' (ข้อ ๑.๒) ดังนั้น จึงไม่ต้องพิจารณา 'องค์ประกอบภายใน' (ข้อ ๑.๓)
ถูกต้อง
ผิด ต้องพิจารณาเจตนาก่อน

คำถามข้อที่ 15.
จะอ้างป้องกันได้ ต้อง....
1. ต้องมีภยันตราย
2. ภยันตรายต้องเกิด จากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมาย
ถูก ทั้ง 1 , 2

คำถามข้อที่ 16.
เงื่อนไขประการแรกของความรับผิดในทางอาญาก็คือ จำเลยต้องมี การกระทำ
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 17.
มาตรา ๖๘ เรื่องป้องกัน สาระสำคัญประการหนึ่งของเรื่องป้องกันคือ ภยันตรายจากผู้ก่อภัยต้องเกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมาย
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 18.
การทำให้เสียทรัพย์โดยประมาท ไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นความผิด
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 19.
การกระทำขาด 'องค์ประกอบภายใน' คือ (ตามโครงสร้างข้อ ๑.๓) ใช่หรือไม่
ใช่
ไม่ใช่

คำถามข้อที่ 20.
การกระทำของจำเลยขาด 'องค์ประกอบภายใน' กล่าวคือ ?เจตนา? นั่นเอง
ถูกต้อง
ผิด


  

ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ เตรียมสอบ คลิก!]

ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

ระบุ คำค้น เช่น law, ฎีกา, ศาล, อาญา..

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง อัพเดท

เตรียมสอบเนติ วิอาญา อัพเดท

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

      


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 22453 คน