LawSiam.com

ลอว์สยาม ดอทคอม แบ่งปันความรู้ เตรียมสอบ 3 สนาม

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป: ลงทะเบียน หรือ เข้าระบบที่นี่*]
หมวดหมู่  กลุ่มกฏหมายอาญา มาตรา 58-106

แบบทดสอบ แบบทดสอบ กฏหมายอาญา มาตรา 59-106 ชุดที่ 1


 รวมคำบรรยายเนติ วิชา กฏหมายอาญา มาตรา59-106 (ศอ.ดร.เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์)
---------------------------------------------

แบบทดสอบ กฏหมายอาญา มาตรา 59-106 ชุดที่ 1 | กลุ่มกฏหมายอาญา มาตรา 58-106 ที่ LawSiam.com

คำถามข้อที่ 1.
เมื่อการกระทำ 'ครบ' องค์ประกอบภายนอก จึงต้องพิจารณาต่อไปว่าการกระทำ ?ครบ? องค์ประกอบภายในหรือไม่
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 2.
คำว่า 'โอนไป' อันเป็นองค์ประกอบภายนอกของ มาตรา ๓๕๐ ย่อมหมายความ ว่า 'โอนไปให้แก่ผู้อื่นโดยเจ้าหนี้มิได้ยินยอมให้โอนไป' นั่นเอง
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 3.
บุคคลจะต้องรับผิดในทางอาญาก็ต่อเมื่อ...
1. การกระทำ ครบองค์ประกอบที่กฎหมายบัญญัติ
2. การกระทำ ไม่มีกฎหมายยกเว้นความผิด
3. การกระทำ ไม่มีกฎหมายยกเว้นโทษ
ถูกทั้งข้อ 1-3

คำถามข้อที่ 4.
โครงสร้างข้อที่ ๓ คือ การกระทำนั้นไม่มีกฎหมายยกเว้นโทษ
ใช่
ไม่ใช่

คำถามข้อที่ 5.
การกระทำที่ครบองค์ประกอบที่กฎหมายบัญญัติ หากการกระทำนั้นไม่มีกฎหมายยกเว้นความผิด ก็ถือว่าการกระทำนั้นเป็นความผิด
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 6.
ถ้าผู้กระทำเข้าไปในอาคารนั้นโดยความยินยอมของผู้ครอบครอง (ฎีกาที่ ๓๒/๒๕๓๖) การกระทำไม่เป็นความผิด ไม่ใช่ปัญหาว่าเข้าไปโดยมีเหตุสมควร หรือไม่
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 7.
มาตรา ๖๒ วรรคสอง บัญญัติ ไว้ว่าถ้า 'ความไม่รู้' (ไม่รู้ว่าเผาคน คิดว่าเผาศพ) เกิดขึ้นเพราะความ 'ประมาท' ผู้กระทำต้องรับผิดฐานประมาท
คือต้องรับผิดตามมาตรา ๒๙๑ (มาจากมาตรา ๕๙ วรรคสี่ และมาตรา ๖๒ วรรคสอง)
คือต้องรับผิดตามมาตรา ๒๙๐ (มาจากมาตรา ๕๙ วรรคสี่ และมาตรา ๖๒ วรรคสอง)

คำถามข้อที่ 8.
ประเด็นเรื่อง 'ความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและผล' กล่าวคือ ?ผลในบั้นปลาย? เป็นผลที่จำเลยต้องรับผิดหรือไม่
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 9.
มาตรา ๕๙ วรรคสาม บัญญัติไว้ว่า 'ถ้าผู้กระทำมิได้รู้ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบของความผิด จะถือว่า ผู้กระทำประสงค์ต่อผล หรือย่อมเล็งเห็นผลของการกระทำนั้นมิได้'
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 10.
คำถาม การป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๖๘ กับการกระทำโดยบันดาลโทสะตามมาตรา ๗๒ มีหลักเกณฑ์อย่างไร ให้ อธิบายและยกตัวอย่างประกอบ (คำถามในการสอบปากเปล่า สมัยที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๕๙)
ตอบตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๖๘ และมาตรา ๗๒
ตอบตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๙ เท่านั้น

คำถามข้อที่ 11.
เมื่อการกระทำของจำเลย 'ครบ' องค์ประกอบภายนอกแล้ว จึง ค่อยดูต่อไปว่า การกระทำของจำเลย 'ครบ' 'องค์ประกอบภายใน' หรือไม่
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 12.
มาตรา ๕๙ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า *บุคคลจะต้องรับผิดในทางอาญาก็ต่อเมื่อได้กระทำ*
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 13.
จะอ้างป้องกันได้ ต้อง....
1. ต้องมีภยันตราย
2. ภยันตรายต้องเกิด จากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมาย
ถูก ทั้ง 1 , 2

คำถามข้อที่ 14.
มาตรา ๖๘ เรื่องป้องกัน สาระสำคัญประการหนึ่งของเรื่องป้องกันคือ ภยันตรายจากผู้ก่อภัยต้องเกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมาย
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 15.
อำนาจกระทำได้ หรือกฎหมายยกเว้นความผิดนั้น อาจจะเกิดจากข้อตกลง ตามสัญญาตามประมวลกฎหมายแพ่งก็ได้
ใช่
ไม่ใช่

คำถามข้อที่ 16.
เจตนามีบัญญัติอยู่ในมาตรา ๕๙ วรรคสอง คือ...
เจตนาประสงค์ต่อผล
เจตนาย่อมเล็งเห็นผล
เจตนาประสงค์ต่อผล กับ เจตนาย่อมเล็งเห็นผล
เจตนาโดยพลาด

คำถามข้อที่ 17.
ในกรณีฎีกาที่ ๗๑๔๔/๒๕๔๕ ซึ่งเป็นเรื่องชายข่มขืนหญิงที่ตายไปแล้วโดยคิดว่าหญิงนั้นสลบ ศาลฎีกาตัดสินว่า...
ชายไม่มีความผิดฐานข่มขืนกระทำชำเราตามมาตรา ๒๗๖ เพราะหญิงตายไปแล้วไม่มีสภาพบุคคลตาม มาตรา ๑๕
ชายมีความผิดฐานข่มขืนกระทำชำเราตามมาตรา ๒๗๖ แม้หญิงตายไปแล้วโดยไม่มีสภาพบุคคลตาม มาตรา ๑๕

คำถามข้อที่ 18.
ข้อเท็จจริง เด็กอายุ ๑๔ ปี ๔ เดือน จึงไม่อยู่ภายใต้บังคับของ มาตรา ๒๘๕/๑ ซึ่งหมายความว่าจำเลยยังอ้างว่า 'ไม่รู้ว่าอายุไม่เกินสิบห้าปี' 'จึงไม่มีเจตนากระทำชำเราเด็กอายุไม่เกินสิบห้าปี' จำเลยยังคงอ้างหลักนี้ได้อยู่
ถูกต้อง (ฎีกาที่ ๖๔๐๕/๒๕๓๙)
ผิด (ฎีกาที่ ๖๔๐๕/๒๕๓๙)

คำถามข้อที่ 19.
การกระทำของจำเลยครบ 'องค์ประกอบภายนอก' คือ (ตามโครงสร้างข้อ ๑.๒) ใช่หรือไม่
ใช่
ไม่ใช่

คำถามข้อที่ 20.
เมื่อขาดองค์ประกอบภายนอก (ตามข้อ ๑.๒) ในกรณีเช่นนี้ ไม่ต้องไปพิจารณาเรื่ององค์ประกอบภายใน ไม่ต้องพิจารณา เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและผล แต่อย่างใดเลย จุดตัด "ความรับผิด" อยู่ตรงโครงสร้างข้อ ๑.๒
ถูกต้อง
ผิด