หมวดหมู่  กลุ่มกฏหมายอาญา มาตรา 58-106

แบบทดสอบ แบบทดสอบ กฏหมายอาญา มาตรา 59-106 ชุดที่ 1


 รวมคำบรรยายเนติ วิชา กฏหมายอาญา มาตรา59-106 (ศอ.ดร.เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์)
---------------------------------------------

แบบทดสอบ กฏหมายอาญา มาตรา 59-106 ชุดที่ 1 | กลุ่มกฏหมายอาญา มาตรา 58-106 ที่ LawSiam.com

คำถามข้อที่ 1.
เจตนามีบัญญัติอยู่ในมาตรา ๕๙ วรรคสอง คือ...
เจตนาประสงค์ต่อผล
เจตนาย่อมเล็งเห็นผล
เจตนาประสงค์ต่อผล กับ เจตนาย่อมเล็งเห็นผล
เจตนาโดยพลาด

คำถามข้อที่ 2.
คำว่า 'องค์ประกอบ' ตามที่บัญญัติไว้ใน มาตรา ๕๙ วรรคสาม ข้างต้น หมายถึง 'องค์ประกอบภายนอก' นั่นเอง
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 3.
เมื่อขาดองค์ประกอบภายนอก (ตามข้อ ๑.๒) ในกรณีเช่นนี้ ไม่ต้องไปพิจารณาเรื่ององค์ประกอบภายใน ไม่ต้องพิจารณา เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและผล แต่อย่างใดเลย จุดตัด "ความรับผิด" อยู่ตรงโครงสร้างข้อ ๑.๒
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 4.
คำว่า 'โอนไป' อันเป็นองค์ประกอบภายนอกของ มาตรา ๓๕๐ ย่อมหมายความ ว่า 'โอนไปให้แก่ผู้อื่นโดยเจ้าหนี้มิได้ยินยอมให้โอนไป' นั่นเอง
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 5.
ชายข่มขืนหญิงที่ตายไปแล้วคิดว่าหญิงสลบ ชายไม่ผิดมาตรา ๒๗๖ เพราะ ' ขาดองค์ประกอบภายนอก' และชายไม่ผิดมาตรา ๓๖๖/๑ เพราะ ?ขาด องค์ประกอบภายใน? กล่าวคือ ' ขาดเจตนา' (ข้อสังเกต แม้ว่าองค์ประกอบภายนอกจะ ' ครบ' แล้วก็ตาม)
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 6.
มาตรา ๖๒ วรรคแรก เป็นเรื่อง 'สำคัญผิดในข้อเท็จจริง'
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 7.
ข้อเท็จจริง เด็กอายุ ๑๔ ปี ๔ เดือน จึงไม่อยู่ภายใต้บังคับของ มาตรา ๒๘๕/๑ ซึ่งหมายความว่าจำเลยยังอ้างว่า 'ไม่รู้ว่าอายุไม่เกินสิบห้าปี' 'จึงไม่มีเจตนากระทำชำเราเด็กอายุไม่เกินสิบห้าปี' จำเลยยังคงอ้างหลักนี้ได้อยู่
ถูกต้อง (ฎีกาที่ ๖๔๐๕/๒๕๓๙)
ผิด (ฎีกาที่ ๖๔๐๕/๒๕๓๙)

คำถามข้อที่ 8.
มาตรา ๖๘ เรื่องป้องกัน สาระสำคัญประการหนึ่งของเรื่องป้องกันคือ ภยันตรายจากผู้ก่อภัยต้องเกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมาย
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 9.
แดงก่อเหตุขึ้นก่อนด้วยการจะยิงดำ ดำกลัวตายจึงใช้ปืนยิงแดง ขาวพ่อของแดง เห็นเหตุการณ์โดยตลอด ขาวช่วยแดง ด้วยการยิงดำ ประเด็น ขาวอ้างป้องกันได้หรือไม่
อ้างป้องกันไม่ได้ เพราะ การที่ดำยิงแดง แม้จะเป็นภยันตรายต่อแดง แต่ไม่ได้เกิดจากการละเมิดกฎหมาย เพราะดำอ้างป้องกันได้ ซึ่งกฎหมาย 'ยกเว้นความผิด' ให้แก่ดำ การกระทำของดำต่อ แดงจึงไม่ใช่ 'ภยันตรายที่เกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมาย'
อ้างป้องกันได้

คำถามข้อที่ 10.
คำพิพากษาฎีกาที่ ๓๒/๒๕๓๖ วินิจฉัยว่าจำเลยรู้จักกับผู้เสียหาย จำเลย 'เข้าไป' ในเคหสถานโดยผู้เสียหายยินยอม จำเลยไม่ผิดฐานบุกรุกตามมาตรา ๓๖๔ เพราัะ...
จำเลยไม่ผิดเพราะการกระทำ 'ขาดองค์ประกอบภายนอก'
จำเลยไม่ผิดเพราะการกระทำ 'ขาดเจตนา'

คำถามข้อที่ 11.
กรณีข่มขืนหญิงที่ 'ตายไปแล้ว' แต่คิดว่าหญิงสลบ จำเลยไม่ผิดมาตรา ๒๗๖ เพราะ 'ขาดองค์ประกอบภายนอก' (ข้อ ๑.๒) ดังนั้น จึงไม่ต้องพิจารณา 'องค์ประกอบภายใน' (ข้อ ๑.๓)
ถูกต้อง
ผิด ต้องพิจารณาเจตนาก่อน

คำถามข้อที่ 12.
มาตรา ๕๙ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า *บุคคลจะต้องรับผิดในทางอาญาก็ต่อเมื่อได้กระทำ*
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 13.
เมื่อการกระทำ 'ขาด' องค์ประกอบภายนอก ผู้กระทำก็ไม่ต้อง รับผิดโดยไม่ต้องพิจารณาเรื่ององค์ประกอบภายใน แต่อย่างใด
ใช่
ไม่ใช่

คำถามข้อที่ 14.
ข่มขืนหญิงที่ตายไปแล้วโดยคิดว่าหญิงสลบ ไม่ผิดฐานข่มขืนตามมาตรา ๒๗๖
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 15.
อำนาจกระทำได้ หรือกฎหมายยกเว้นความผิดนั้น อาจจะเกิดจากข้อตกลง ตามสัญญาตามประมวลกฎหมายแพ่งก็ได้
ใช่
ไม่ใช่

คำถามข้อที่ 16.
แดงขู่ว่าจะยิงดำ ถ้าดำไม่ใช้ไม้ตีหัวขาว ดำเงื้อไม้จะตีหัวขาว ถ้าดำตีขาว หัวแตก ดำผิดฐานทำร้ายร่างกาย ดำอ้างจำเป็นตามมาตรา ๖๗ (๑) ยกเว้นโทษ (จำเป็นเพราะอยู่ในที่บังคับ)
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 17.
การกระทำที่ครบองค์ประกอบที่กฎหมายบัญญัติ หากการกระทำนั้นไม่มีกฎหมายยกเว้นความผิด ก็ถือว่าการกระทำนั้นเป็นความผิด เมื่อการกระทำนั้นเป็นความผิด ในแง่ของมาตรา ๖๘ ถือว่าเป็นภยันตรายที่เกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมาย ผู้ที่กระทำการโต้ตอบต่อภยันตรายนั่น อ้างป้องกันได้ แม้ว่าผู้ก่อภยันตราย นั้นอาจจะอ้างเหตุยกเว้นโทษที่กฎหมายบัญญัติไว้ได้ก็ตาม
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 18.
มาตรา ๒๘๕/๑ (แก้ไขเพิ่มเติมใหม่) จำเลยจะอ้างว่า 'ไม่รู้ไม่มีเจตนา' ไม่ได้ ก็ต่อเมื่อ 'เด็กอายุไม่เกินสิบสามปี'
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 19.
เงื่อนไขประการแรกของความรับผิดในทางอาญาก็คือ จำเลยต้องมี การกระทำ
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 20.
บุคคลจะต้องรับผิดในทางอาญาก็ต่อเมื่อ...
1. การกระทำ ครบองค์ประกอบที่กฎหมายบัญญัติ
2. การกระทำ ไม่มีกฎหมายยกเว้นความผิด
3. การกระทำ ไม่มีกฎหมายยกเว้นโทษ
ถูกทั้งข้อ 1-3


  

ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[วิธีชำระเงิน]
[ข้อมูลเตรียมสอบฯ คลิก!]


ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

ระบุ คำค้น เช่น law, ฎีกา, ศาล, อาญา..

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง 2/73

เตรียมสอบเนติ วิอาญา 2/73

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

      


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 24583 คน


sitemap.xml