หมวดหมู่  กลุ่มกฏหมายอาญา มาตรา 58-106

แบบทดสอบ แบบทดสอบ กฏหมายอาญา มาตรา 59-106 ชุดที่ 1


 รวมคำบรรยายเนติ วิชา กฏหมายอาญา มาตรา59-106 (ศอ.ดร.เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์)
---------------------------------------------

แบบทดสอบ กฏหมายอาญา มาตรา 59-106 ชุดที่ 1 | กลุ่มกฏหมายอาญา มาตรา 58-106 ที่ LawSiam.com

คำถามข้อที่ 1.
การกระทำของจำเลยขาด 'องค์ประกอบภายใน' กล่าวคือ ?เจตนา? นั่นเอง
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 2.
พ่อแม่ตีลูกที่ดื้อ ถามว่าครบองค์ประกอบความผิดลหุโทษมาตรา ๓๙๑ หรือไม่
ครบ เป็นการใช้กำลังทำร้ายไม่ถึงเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจ แต่ถามว่า ทำไมพ่อแม่ไม่ต้องรับผิดตามมาตรา ๓๙๑ เพราะประมวลแพ่ง มาตรา ๑๕๖๗ (๒) ให้อำนาจบิดามารดาลงโทษบุตรตามสมควร เพื่อว่ากล่าวสั่งสอน
ไม่ครบ เพราะขาดเจตนา ตาม ประมวลกฎหมายอาญา

คำถามข้อที่ 3.
เมื่อจำเลยมี 'การกระทำ' (ตามโครงสร้างข้อ ๑.๑) แล้วจึงค่อยดูต่อไปว่า การกระทำของจำเลยครบ 'องค์ประกอบภายนอก' (ตามโครงสร้างข้อ ๑.๒) หรือไม่
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 4.
ฎีกาที่ ๔๒๙-๔๓๐/๒๕๐๕ วินิจฉัยว่า พระภิกษุมีอำนาจลงโทษศิษย์วัดได้ เพราะ....
จารีตประเพณี ก็ยกเว้นความผิดได้เช่นเดียวกัน
กฎหมายบัญญัติไว้ชัดแจ้ง

คำถามข้อที่ 5.
ข้อใดถูก
ตามโครงสร้างข้อ ๑ นั้น แม้การกระทำจะครบองค์ประกอบ ภายนอก (ตามข้อ ๑.๑) และครบองค์ประกอบภายใน (ตามข้อ ๑.๒) แต่ถ้า 'ผล' ไม่สัมพันธ์กับการกระทำ ตามหลักในเรื่อง 'ความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและผล' (ข้อ ๑.๔) เช่น 'ผล' ที่เกิดขึ้นนั้น ไม่ใช่ 'ผลโดยตรง' ผู้กระทำก็ไม่ต้อง 'รับผิด'
ตามโครงสร้างข้อ ๑ นั้น แม้การกระทำจะครบองค์ประกอบ ภายนอก (ตามข้อ ๑.๑) และครบองค์ประกอบภายใน (ตามข้อ ๑.๒) แต่ถ้า 'ผล' ไม่สัมพันธ์กับการกระทำ ตามหลักในเรื่อง 'ความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและผล' (ข้อ ๑.๔) เช่น 'ผล' ที่เกิดขึ้นนั้น ไม่ใช่ 'ผลโดยตรง' ผู้กระทำต้อง 'รับผิด' เสมอ

คำถามข้อที่ 6.
การทำให้เสียทรัพย์โดยประมาท ไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นความผิด
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 7.
กฎหมายยกเว้นความผิดอาจจะเป็น 'หลักกฎหมายทั่วไป' ก็ได้ เช่น หลัก ในเรื่อง 'ความยินยอม'
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 8.
เล็งเห็นผล จะนำไปใช้กับเจตนาพิเศษไม่ได้ (ฎีกาที่ ๑๒๔๐/๒๕๐๔ ประชุมใหญ่)
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 9.
มาตรา ๒๘๕/๑ ห้ามมิให้อ้าง 'ไม่รู้ไม่มีเจตนา' ไม่ได้ ก็ต่อเมื่อเด็กอายุไม่เกินสิบสามปี
ถูกต้อง
ผิด อ้างได้ ถ้าเด็กนั้นมีลักษณะรูปร่างใหญ่ (เช่นเป็นเด็กลูกครึ่ง)

คำถามข้อที่ 10.
ชายข่มขืนหญิงที่ตายไปแล้วคิดว่าหญิงสลบ ชายไม่ผิดมาตรา ๒๗๖ เพราะ ' ขาดองค์ประกอบภายนอก' และชายไม่ผิดมาตรา ๓๖๖/๑ เพราะ ?ขาด องค์ประกอบภายใน? กล่าวคือ ' ขาดเจตนา' (ข้อสังเกต แม้ว่าองค์ประกอบภายนอกจะ ' ครบ' แล้วก็ตาม)
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 11.
จำเลยจะขับรถบรรทุกสิบล้อและรถพ่วงด้วยความเร็วสูง ...
แสดงว่าจำเลย 'ประมาท' ตามมาตรา ๕๙ วรรคสี่แล้ว
จำเลย ยังไม่ 'ประมาท' ตามมาตรา ๕๙ วรรคสี่

คำถามข้อที่ 12.
อำนาจกระทำได้ หรือกฎหมายยกเว้นความผิดนั้น อาจจะเกิดจากข้อตกลง ตามสัญญาตามประมวลกฎหมายแพ่งก็ได้
ใช่
ไม่ใช่

คำถามข้อที่ 13.
กรณีเด็กอายุ ไม่เกินสิบสามปี มาตรา ๒๘๕/๑ ห้ามไม่ให้อ้างความไม่รู้อายุ เรียกกันว่า ....
เป็น 'ความรับผิดโดยเด็ดขาด' (strict liability)
เป็น 'ความรับผิดตามกฎหมายแพ่ง'

คำถามข้อที่ 14.
เงื่อนไขประการแรกของความรับผิดในทางอาญาก็คือ จำเลยต้องมี การกระทำ
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 15.
เมื่อขาดองค์ประกอบภายนอก (ตามข้อ ๑.๒) ในกรณีเช่นนี้ ไม่ต้องไปพิจารณาเรื่ององค์ประกอบภายใน ไม่ต้องพิจารณา เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและผล แต่อย่างใดเลย จุดตัด "ความรับผิด" อยู่ตรงโครงสร้างข้อ ๑.๒
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 16.
จะอ้างป้องกันได้ ต้อง....
1. ต้องมีภยันตราย
2. ภยันตรายต้องเกิด จากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมาย
ถูก ทั้ง 1 , 2

คำถามข้อที่ 17.
การกระทำที่ครบองค์ประกอบที่กฎหมายบัญญัติ หากการกระทำนั้นไม่มีกฎหมายยกเว้นความผิด ก็ถือว่าการกระทำนั้นเป็นความผิด
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 18.
แดงก่อเหตุขึ้นก่อนด้วยการจะยิงดำ ดำกลัวตายจึงใช้ปืนยิงแดง ขาวพ่อของแดง เห็นเหตุการณ์โดยตลอด ขาวช่วยแดง ด้วยการยิงดำ ประเด็น ขาวอ้างป้องกันได้หรือไม่
อ้างป้องกันไม่ได้ เพราะ การที่ดำยิงแดง แม้จะเป็นภยันตรายต่อแดง แต่ไม่ได้เกิดจากการละเมิดกฎหมาย เพราะดำอ้างป้องกันได้ ซึ่งกฎหมาย 'ยกเว้นความผิด' ให้แก่ดำ การกระทำของดำต่อ แดงจึงไม่ใช่ 'ภยันตรายที่เกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมาย'
อ้างป้องกันได้

คำถามข้อที่ 19.
ข่มขืนหญิงที่ตายไปแล้วโดยคิดว่าหญิงสลบ ไม่ผิดฐานข่มขืนตามมาตรา ๒๗๖
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 20.
การกระทำที่ครบองค์ประกอบที่กฎหมายบัญญัติ หากการกระทำนั้นไม่มีกฎหมายยกเว้นความผิด ก็ถือว่าการกระทำนั้นเป็นความผิด เมื่อการกระทำนั้นเป็นความผิด ในแง่ของมาตรา ๖๘ ถือว่าเป็นภยันตรายที่เกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมาย ผู้ที่กระทำการโต้ตอบต่อภยันตรายนั่น อ้างป้องกันได้ แม้ว่าผู้ก่อภยันตราย นั้นอาจจะอ้างเหตุยกเว้นโทษที่กฎหมายบัญญัติไว้ได้ก็ตาม
ถูกต้อง
ผิด


  

ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ เตรียมสอบ คลิก!]

ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

ระบุ คำค้น เช่น law, ฎีกา, ศาล, อาญา..

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง 2/72

เตรียมสอบเนติ วิอาญา 2/72

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

      


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 23350 คน