ลอว์สยาม ดอทคอม เตรียมสอบ 3 สนาม
หมวดหมู่  กลุ่มกฏหมายอาญา มาตรา288-366

แบบทดสอบ แบบทดสอบ กฏหมายอาญา มาตรา 288-366 ชุดที่ 1


 รวมคำบรรยายเนติ วิชา กฏหมายอาญา มาตรา 288-366 (ศอ.มล.ไกรฤกษ์ เกษมสันต์)
---------------------------------------------

แบบทดสอบ กฏหมายอาญา มาตรา 288-366 ชุดที่ 1 | กลุ่มกฏหมายอาญา มาตรา288-366 ที่ LawSiam.com

คำถามข้อที่ 1.
ความผิดฐานยักยอกเป็นการเบียดบังเอาทรัพย์ไปเป็นของตนเองหรือผู้อื่นในลักษณะเป็นการตัดกรรมสิทธิ์เช่นเดียวกับความผิดฐานลักทรัพย์
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 2.
การที่นายซึมเอาเสื้อผ้าของนายยอดชายไป ทำให้นายยอดชายไม่กล้าขึ้นจากน้ำจึงเป็นการกระทำด้วยประการใดให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพในร่างกาย มีความผิดฐานทำให้นายยอดชายเสื่อมเสียเสรีภาพตามมาตรา ๓๑๐ วรรคแรก
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 3.
ความผิดฐานชิงทรัพย์ ประกอบด้วยการลักทรัพย์โดยการใช้กำลังประทุษร้าย หรือขู่เข็ญว่าในทันใดนั้นจะใช้กำลังประทุษร้ายโดยมีเจตนาพิเศษอย่างใดอย่างหนึ่งใน ๕ ประการ ตามที่บัญญัติไว้ใน มาตรา ๓๓๙
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 4.
มาตรา ๓๓๗ เรื่องกรรโชกก็เริ่มต้นด้วยการข่มขืนใจโดยใช้วิธีการ เช่นเดียวกันเพียงแต่การข่มขืนใจนั้นเพื่อที่จะให้เขายอมให้หรือยอมจะให้ตนหรือผู้อื่นได้ ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สิน ไม่ใช่เป็นการข่มขืนใจให้กระทำการหรือไม่กระทำการ หรือจำยอมต่อสิ่งใด
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 5.
เมื่อการทำร้ายเกิดจากการไตร่ตรองไว้ก่อนจึงเข้าสูตร ๒๙๗+๒๘๙ (๔) = ๒๙๘
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 6.
การใช้น้ำกรดสาดหน้า โดยปกติต้องถือว่ามีเจตนาทำร้าย เว้นแต่การใช้ น้ำกรดสาดไปทั้งตัวเป็นเหตุให้ถึงตาย จึงจะมีข้อพิจารณาว่ามีเจตนาฆ่าหรือไม่
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 7.
ถ้าเอาเงินพ้นออกมาจากกระเป๋าแล้วเงินนั้นก็อยู่ ในสภาพที่จะเอาไปได้ การขยับเงินขณะที่พ้นออกจากกระเป๋าอีกครั้งหนึ่ง.....
 จึงเป็นความผิดฐานลักทรัพย์สำเร็จ
 จึงเป็นความผิดฐานพยายามลักทรัพย์

คำถามข้อที่ 8.
ความผิดฐานชิงทรัพย์ มาตรา ๓๓๙ การใช้กำลังประทุษร้ายหรือขู่เข็ญว่าจะใช้กำลังประทุษร้ายเพื่อความสะดวกในการลักทรัพย์
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 9.
คำพิพากษาฎีกาที่ ๒๘๒๙/๒๕๒๖ ความผิดฐานเป็นซ่องโจรจะต้องมีการ สมคบกันตั้งแต่ ....... คนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่บัญญัติไว้ การสมคบกันจะต้องมีการแสดงออกซึ่งความตกลงในการที่จะกระทำผิดร่วมกัน มิใช่เพียงแต่ มาประชุมหารือกันโดยมิได้ตกลงอะไรกันเลย หรือตกลงกันไม่ได้
๕ คนขึ้นไป
๓ คนขึ้นไป

คำถามข้อที่ 10.
ก. ใช้อาวุธปืน ยิงเข้าไปในรถไฟที่มีคนโดยสารนั่งอยู่ เต็มตู้แม้ ก. ไม่ประสงค์ให้ผู้ใดตาย แต่บุคคลที่อยู่ในฐานะเช่นนั้นควรจะเข้าใจได้ว่าการยิงในลักษณะดังกล่าวจะต้องถูกคน ทั้งปืนเป็นอาวุธร้ายแรงทำให้ถึงแก่ความตายได้ เช่นนี้ ...
ก. ย่อมมีเจตนาฆ่าคนโดยเล็งเห็นผลตามมาตรา ๒๘๘
ก. ย่อมมีเจตนาฆ่าคนโดยตรงตามมาตรา ๒๘๘

คำถามข้อที่ 11.
ถอนต้นข้าวโพดทิ้งลงในหลุมขณะหนึ่งแล้วขนข้าวโพดไปจากหลุมนั้นอีกขณะหนึ่ง แต่ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีระยะเวลาห่างกันระหว่างการแยกทรัพย์และการพาทรัพย์นั้นเคลื่อนที่ไป เช่น หักอ้อยในไร่เพื่อกินเพราะกระหายการหักขาดเพื่อถือเดินกินไปเลย...
เป็นการลักทรัพย์สำเร็จ
เป็นเพียงพยายามลักทรัพย์

คำถามข้อที่ 12.
การกระทำต่อทรัพย์มีผลเป็นการขู่เข็ญว่าจะประทุษร้ายแก่กายหรือจิตใจของบุคคลอยู่ในตัว จึงเป็นความผิดฐานชิงทรัพย์ได้
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 13.
มาตรา ๖๐ ซึ่งบัญญัติว่า ผู้ใดเจตนาที่จะกระทำต่อบุคคลหนึ่ง แต่ผลของการกระทำเกิดแก่อีกบุคคลหนึ่งโดยพลาดไป ให้ถือว่าผู้นั้นกระทำโดยเจตนาแก่บุคคลซึ่งได้รับผลร้ายจาก การกระทำนั้น
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 14.
มาตรา ๓๐๙ นั้น เป็นเรื่องข่มขืนใจให้บุคคล กระทำการหรือไม่กระทำการใด หรือจำยอมต่อสิ่งใด โดยทำให้เขากลัว... หรือโดยใช้กำลังประทุษร้าย
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 15.
คำว่า “ทุจริต” ในความผิด ฐานลักทรัพย์ต้องเป็นการเอาไปเลยไม่ใช่เป็นการเอาไปเพียงชั่วคราว
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 16.
ในกรณีทำให้หน้าเสียโฉมตามมาตรา ๒๙๗ (๔) จะต้องเสียโฉมอย่างติดตัว เมื่อรักษาให้หายภายใน ๖๐ วัน จึงไม่ต้องด้วยมาตรา ๒๙๗ (๔) แต่เป็นมาตรา ๒๙๗ (๘) เพราะได้รับอาการทุกขเวทนาเกินกว่า ๒๐ วัน
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 17.
มาตรา ๓๐๙ บัญญัติว่า ผู้ใดข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทำการใด ไม่กระทำการใด หรือจำยอมต่อสิ่งใด โดยทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง หรือทรัพย์สินของผู้ถูกข่มขืนใจนั้นเอง หรือของผู้อื่น หรือโดยใช้กำลังประทุษร้าย จนผู้ถูกข่มขืนใจต้องกระทำการนั้น ไม่กระทำ การนั้น หรือจำยอมต่อสิ่งนั้น
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 18.
เมื่อเปลี่ยนเจตนาภายหลัง เมื่อทรัพย์อยู่ในความครอบครองของตนแล้วย่อมเป็น ...
ความผิดฐานยักยอก
ความผิดฐานลักทรัพย์

คำถามข้อที่ 19.
ความผิดฐานกรรโชกหรือชิงทรัพย์หากมีการข่มขืนใจย่อมเป็นความผิดต่อเสรีภาพอยู่ในตัว แต่การกระทำที่เป็นความผิดต่อเสรีภาพอาจไม่ผิดฐานชิงทรัพย์ฯ หรือกรรโชก
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 20.
ความผิดฐานลักทรัพย์ตามมาตรา ๓๓๔ เพียงคำว่า “เอาไป” ซึ่งหมายถึงการทำให้ทรัพย์เคลื่อนที่
ถูกต้อง
ผิด


  

ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[ร่วมสนับสนุน ข้อมูลเตรียมสอบ คลิก!]

ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง อัพเดท

เตรียมสอบเนติ วิอาญา อัพเดท

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

      


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 21731 คน