หมวดหมู่  กลุ่มกฏหมายอาญา มาตรา288-366

แบบทดสอบ แบบทดสอบ กฏหมายอาญา มาตรา 288-366 ชุดที่ 1


 รวมคำบรรยายเนติ วิชา กฏหมายอาญา มาตรา 288-366 (ศอ.มล.ไกรฤกษ์ เกษมสันต์)
---------------------------------------------

แบบทดสอบ กฏหมายอาญา มาตรา 288-366 ชุดที่ 1 | กลุ่มกฏหมายอาญา มาตรา288-366 ที่ LawSiam.com

คำถามข้อที่ 1.
การกระทำต่อทรัพย์มีผลเป็นการขู่เข็ญว่าจะประทุษร้ายแก่กายหรือจิตใจของบุคคลอยู่ในตัว จึงเป็นความผิดฐานชิงทรัพย์ได้
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 2.
เล็งเห็นผลไม่จำเป็นจะต้องเป็นเรื่องเจตนาฆ่าเสมอไป อาจจะเป็นเรื่อง เจตนาทำร้าย หรือเจตนาในเรื่องอื่นขึ้นอยู่กับ "ผล"  ที่เล็ง ว่าจะเกิดขึ้นเป็นผลอะไร
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 3.
ก. ต้องการจะขโมยมะม่วงจากต้น ก่อนที่ ก. จะ ขโมยมะม่วงต้องปลิดมะม่วงเสียก่อน สมมุติว่า ก. ปลิดมะม่วง มะม่วงหล่นมาอยู่ที่พื้นเลยทีเดียว เจ้าของมาเห็น ก. จึงกระโดดลงจากต้นมะม่วงหลบหนีไป.....
การกระทำของ ก. เป็นเพียงแค่ขั้นพยายามเท่านั้น
การกระทำของ ก. เป็นความผิดสำเร็จ

คำถามข้อที่ 4.
ข้อสอบเนติฯ สมัยที่ ๕๕ ข้อ ๖ การลักทรัพย์โดยรื้อฝาบ้านไปขาย ทำให้บ้านเกิดรอยแตกหักมีความผิดฐาน..........โดยเล็งเห็นผลอีกบทหนึ่งด้วย
ทำให้เสียทรัพย์
ทำให้ฉ้อโกง

คำถามข้อที่ 5.
การใช้กำลังประทุษร้ายในการลักทรัพย์อันเป็นความผิด ฐานชิงทรัพย์นั้น การประทุษร้ายพวกเดียวกันเองอยู่ในความหมายนี้หรือไม่ เพราะตามมาตรา ๓๓๙ มิได้บัญญัติว่าประทุษร้ายผู้ใด
 ไม่รวมถึงกรณีที่คนร้ายประทุษร้ายพวกเดียวกันเอง
รวมถึงกรณีที่คนร้ายประทุษร้ายพวกเดียวกันเอง

คำถามข้อที่ 6.
มาตรา ๓๐๙ บัญญัติว่า ผู้ใดข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทำการใด ไม่กระทำการใด หรือจำยอมต่อสิ่งใด โดยทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง หรือทรัพย์สินของผู้ถูกข่มขืนใจนั้นเอง หรือของผู้อื่น หรือโดยใช้กำลังประทุษร้าย จนผู้ถูกข่มขืนใจต้องกระทำการนั้น ไม่กระทำ การนั้น หรือจำยอมต่อสิ่งนั้น
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 7.
การที่นายซึมเอาเสื้อผ้าของนายยอดชายไป ทำให้นายยอดชายไม่กล้าขึ้นจากน้ำจึงเป็นการกระทำด้วยประการใดให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพในร่างกาย มีความผิดฐานทำให้นายยอดชายเสื่อมเสียเสรีภาพตามมาตรา ๓๑๐ วรรคแรก
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 8.
อันตรายสาหัสจะต้องเป็นผลที่เกิดขึ้นจริงๆ จากการทำร้าย
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 9.
“ความผิดฐานลักทรัพย์” ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๓๔ ใช้คำว่า ผู้ใดเอาทรัพย์ของผู้อื่นหรือที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยไปโดยทุจริต
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 10.
ความผิดฐานยักยอกเป็นการเบียดบังเอาทรัพย์ไปเป็นของตนเองหรือผู้อื่นในลักษณะเป็นการตัดกรรมสิทธิ์เช่นเดียวกับความผิดฐานลักทรัพย์
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 11.
ความผิดฐานกรรโชก มาตรา ๓๓๗ บัญญัติว่า ผู้ใดข่มขืนใจผู้อื่นให้ยอมให้หรือยอมจะให้ตนหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สิน
ถูก
ผิด

คำถามข้อที่ 12.
ในกรณีทำให้หน้าเสียโฉมตามมาตรา ๒๙๗ (๔) จะต้องเสียโฉมอย่างติดตัว เมื่อรักษาให้หายภายใน ๖๐ วัน จึงไม่ต้องด้วยมาตรา ๒๙๗ (๔) แต่เป็นมาตรา ๒๙๗ (๘) เพราะได้รับอาการทุกขเวทนาเกินกว่า ๒๐ วัน
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 13.
คำว่า “ทุจริต” ในความผิด ฐานลักทรัพย์ต้องเป็นการเอาไปเลยไม่ใช่เป็นการเอาไปเพียงชั่วคราว
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 14.
ข. มีเจตนาที่จะขโมย นาฬิกาของ ก. ซึ่งวางอยู่ที่บนโต๊ะ ข. เพียงแต่ขยับนาฬิกาของ ก. เคลื่อนที่ทุกจุด การกระทำนั้นเป็นความผิดสำเร็จแล้ว
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 15.
ถ้าเอาเงินพ้นออกมาจากกระเป๋าแล้วเงินนั้นก็อยู่ ในสภาพที่จะเอาไปได้ การขยับเงินขณะที่พ้นออกจากกระเป๋าอีกครั้งหนึ่ง.....
 จึงเป็นความผิดฐานลักทรัพย์สำเร็จ
 จึงเป็นความผิดฐานพยายามลักทรัพย์

คำถามข้อที่ 16.
เมื่อการทำร้ายเกิดจากการไตร่ตรองไว้ก่อนจึงเข้าสูตร ๒๙๗+๒๘๙ (๔) = ๒๙๘
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 17.
ก. ใช้อาวุธปืน ยิงเข้าไปในรถไฟที่มีคนโดยสารนั่งอยู่ เต็มตู้แม้ ก. ไม่ประสงค์ให้ผู้ใดตาย แต่บุคคลที่อยู่ในฐานะเช่นนั้นควรจะเข้าใจได้ว่าการยิงในลักษณะดังกล่าวจะต้องถูกคน ทั้งปืนเป็นอาวุธร้ายแรงทำให้ถึงแก่ความตายได้ เช่นนี้ ...
ก. ย่อมมีเจตนาฆ่าคนโดยเล็งเห็นผลตามมาตรา ๒๘๘
ก. ย่อมมีเจตนาฆ่าคนโดยตรงตามมาตรา ๒๘๘

คำถามข้อที่ 18.
ความผิดฐานลักทรัพย์ตามมาตรา ๓๓๔ เพียงคำว่า “เอาไป” ซึ่งหมายถึงการทำให้ทรัพย์เคลื่อนที่
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 19.
ความผิดฐานชิงทรัพย์ ประกอบด้วยการลักทรัพย์โดยการใช้กำลังประทุษร้าย หรือขู่เข็ญว่าในทันใดนั้นจะใช้กำลังประทุษร้ายโดยมีเจตนาพิเศษอย่างใดอย่างหนึ่งใน ๕ ประการ ตามที่บัญญัติไว้ใน มาตรา ๓๓๙
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 20.
ถอนต้นข้าวโพดทิ้งลงในหลุมขณะหนึ่งแล้วขนข้าวโพดไปจากหลุมนั้นอีกขณะหนึ่ง แต่ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีระยะเวลาห่างกันระหว่างการแยกทรัพย์และการพาทรัพย์นั้นเคลื่อนที่ไป เช่น หักอ้อยในไร่เพื่อกินเพราะกระหายการหักขาดเพื่อถือเดินกินไปเลย...
เป็นการลักทรัพย์สำเร็จ
เป็นเพียงพยายามลักทรัพย์


  

ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[วิธีชำระเงิน]
[ข้อมูลเตรียมสอบฯ คลิก!]


ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

ระบุ คำค้น เช่น law, ฎีกา, ศาล, อาญา..

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง 2/74

เตรียมสอบเนติ วิอาญา 2/74

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

      


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 24837 คน


sitemap.xml