หมวดหมู่  กลุ่มกฏหมายอาญา มาตรา 209-287, 367-398

แบบทดสอบ แบบทดสอบ กฏหมายอาญา มาตรา209-287, 367-398 ชุดที่ 1


 สรุปคำบรรยาย เนติฯ วิชา กฏหมายอาญา มาตรา209-287, 367-398 (อ.วีระวัฒน์ ปวราจารย์)
---------------------------------------------

แบบทดสอบ กฏหมายอาญา มาตรา209-287, 367-398 ชุดที่ 1 | กลุ่มกฏหมายอาญา มาตรา 209-287, 367-398 ที่ LawSiam.com

คำถามข้อที่ 1.
มาตรา ๒๑๓ ถ้าสมาชิกอั้งยี่หรือพรรคพวกซ่องโจรคนหนึ่งคนใดได้ กระทำความผิดตามความมุ่งหมายของอั้งยี่หรือซ่องโจรนั้น สมาชิกอั้งยี่หรือพรรค พวกซ่องโจรที่อยู่ด้วยในขณะกระทำความผิด หรืออยู่ด้วยในที่ประชุมแต่ไม่ได้ คัดค้านในการตกลงให้กระทำความผิดนั้น และบรรดาหัวหน้า ผู้จัดการหรือผู้มีตำแหน่งหน้าที่ในอั้งยี่หรือซ่องโจรนั้น ต้องระวางโทษตามที่บัญญัติไว้สำหรับความ ผิดนั้นทุกคน
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 2.
การพิจารณาว่าผู้กระทำมีเจตนาในการปลอมเอกสารหรือไม่ ก็ต้องดูว่าผู้กระทำรู้หรือไม่ว่าการกระทำนั้นเป็นการปลอม และสิ่งที่ปลอมนั้นเป็นเอกสาร หากไม่รู้ก็ไม่มีเจตนา แต่ถ้ารู้ก็ถือว่ามีเจตนาในการปลอมเอกสารนั้นแล้ว
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 3.
ความผิดฐานเป็นอั้งยี่ คณะบุคคลดังกล่าวต้องปกปิดวิธีดำเนินการ และมีความมุ่งหมายเพื่อการอันมิชอบด้วยกฎหมาย
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 4.
ความผิดฐานเป็นซ่องโจรนั้น การประชุม หารือร่วมกันและตกลงกันว่าจะกระทำความผิดอะไร เป็นข้อสาระสำคัญที่จะแสดงให้เห็นว่ามีการกระทำความผิดฐานเป็นซ่องโจรหรือไม่
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 5.
ความผิดฐานเป็นซ่องโจรตามมาตรา ๒๑๐ อันเป็นความผิดสำเร็จตั้งแต่มีการสมคบกันเพื่อกระทำการลักทรัพย์ แม้ยังมิได้มีการล้วงกระเป๋าตามที่มุ่งหมายจะทำก็ตาม
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 6.
 จำเลยเข้าเป็นสมาชิกกองกำลังติดอาวุธ โจรก่อการร้ายขบวนการ บี อาร์ เอ็น กลุ่มนาย อ. มีพฤติการณ์กระทำความผิดกฎหมาย เกี่ยวกับการแบ่งแยกดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเรียกค่าคุ้มครอง ซุ่มโจมตี เจ้าหน้าที่ของรัฐ อันเป็นคณะบุคคลซึ่งปกปิดวิธีดำเนินการและมีความมุ่งหมายเพื่อการอันมิชอบด้วยกฎหมาย จึงมีความผิดฐาน.....
เป็นซ่องโจร
เป็นอั้งยี่
เป็นอั้งยี่และซ่องโจร

คำถามข้อที่ 7.
หากสมาชิกอั้งยี่หรือพรรคพวกซ่องโจรคนหนึ่งคนใดได้กระทำความผิดนอกความมุ่งหมาย ก็จะนำมาตรา ๒๑๓ นี้มาปรับใช้ไม่ได้
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 8.
ความผิดฐานเป็นอั้งยี่ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๐๙ เป็นความผิดทันทีเมื่อผู้นั้นได้เข้าเป็นสมาชิกของคณะบุคคลซึ่งปกปิดวิธีดำเนินการและมีความมุ่งหมายเพื่อการอันมิชอบด้วยกฎหมาย
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 9.
ความผิดฐานเป็นอั้งยี่ จำเลยกระทำความผิดโดยเป็นสมาชิกของคณะบุคคลซึ่งปกปิดวิธีดำเนินการมีความมุ่งหมายเพื่อการอันมิชอบด้วยกฎหมาย ส่วนความผิดฐานสนับสนุนการก่อการร้าย จำเลยกระทำความผิดด้วย การให้ความช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกในการที่ผู้อื่นกระทำความผิดฐานก่อการร้ายก่อนหรือขณะกระทำความผิด การกระทำความผิดทั้งสองฐาน แม้จำเลยจะได้กระทำในช่วงเวลาเดียวกัน แต่เป็นการกระทำคนละอย่างแตกต่างกัน และต่างกรรมต่าง วาระกันทั้งเจตนาและความมุ่งหมายในการเป็นอั้งยี่และสนับสนุนการก่อการร้าย เป็นคนละอย่างต่างกัน จึงเป็นความผิดต่างกรรมต่างวาระกันมิใช่เป็นการกระทำกรรมเดียว เป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 10.
อุปการะอั้งยี่หรือซ่องโจรโดยให้ทรัพย์หรือโดยประการอื่น เช่น การให้เงินสนับสนุนการให้ข่าวแก่พวกอั้งยี่หรือซ่องโจร
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 11.
ความผิดฐานเป็นอั้งยี่ ปกปิดวิธีดำเนินการ หมายความว่า ....
ไม่มีใครล่วงรู้เลย
รู้กันเป็นการภายในเฉพาะในหมู่คณะ ไม่เปิดเผยแก่บุคคลอื่น ส่วนวิธีปกปิดอาจกระทำโดยเครื่องหมายอาณัติสัญญาณก็ได้

คำถามข้อที่ 12.
ช่วยจำหน่ายทรัพย์ที่อั้งยี่หรือซ่องโจรได้มาโดยการกระทำความผิด อนุมาตรานี้ แม้จะเป็นการช่วยจำหน่ายภายหลังที่อั้งยี่หรือซ่องโจรได้เลิกกันไปแล้วก็เป็นความผิด
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 13.
ก. กับพวก๖ คน สมคบจะไปปล้นทรัพย์นายแดง แต่ก่อนจะถึงบ้านนายแดง ได้หยุดเลี้ยงสุราที่ชายป่า ระหว่างนั้น ข. พวกของ ก. เห็นนายดำเดินออกมาจากชายป่าทันใด ข. ได้ใช้อาวุธปืน ยิงนายดำถึงแก่ความตาย แล้ว ก. กับพวกก็พากันหลบหนีไป ดังนี้ ก. กับพวกจะมีความผิดฐานใด
ก. กับพวก ๖ คน มีความผิดฐานสมคบกันเป็นซ่องโจรตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๑๐ วรรคสอง และ ข. ยังมีความผิดฐานฆ่าคนตาย ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๘ อีกด้วย
ก. กับพวก ๖ คน ไม่มีความผิดฐานสมคบกันเป็นซ่องโจรตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๑๐ วรรคสอง และ ข. มีความผิดฐานฆ่าคนตาย ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๘ อีกด้วย

คำถามข้อที่ 14.
ในการวินิจฉัยว่าเป็นซ่องโจรตามมาตรา ๒๑๐ หรือไม่ จึงต้องพิจารณาก่อนว่า มีการสมคบกันหรือไม่
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 15.
ผู้ใดชักชวน ผู้ที่ชักชวนจึงไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิกอั้งยี่หรือพรรคพวกซ่องโจร ความผิดสำเร็จเมื่อคนที่ถูกชักชวนนั้นยอมเข้าเป็นสมาชิกอั้งยี่หรือพรรคพวกซ่องโจร....
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 16.
จำเลยกับพวก ๖ ถึง ๗ คน ประชุมเพื่อ ทำการปล้นทรัพย์ เพราะของกลางที่จับได้มีอาวุธ แป้งนวล ธูป ประทัด และเครื่องบวง สรวงทำพิธีในการปล้น จำเลยกับพวกมีความผิดฐาน....
เป็นซ่องโจร
เป็นอั้งยี่

คำถามข้อที่ 17.
มาตรา ๒๑๑ ผู้ใดประชุมในที่ประชุมอั้งยี่หรือซ่องโจรผู้นั้นกระทำความ ผิดฐานเป็นอั้งยี่หรือซ่องโจร เว้นแต่ผู้นั้นจะแสดงได้ว่าได้ประชุมโดยไม่รู้ว่าเป็นการประชุมของอั้งยี่หรือซ่องโจร
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 18.
 คน ๖ คน สมคบกันจะใช้ไขควงงัดประตู รถยนต์เพื่อลักวิทยุติดรถยนต์เก๋งที่จอดอยู่ข้างถนน ตำรวจเข้าจับ มีความผิดฐาน..........
พยายามเป็นซ่องโจร
เป็นซ่องโจร

คำถามข้อที่ 19.
ความผิดฐานซ่องโจร เป็นความผิดที่สมคบกันเพื่อกระทำต้องเป็นความผิดอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่บัญญัติในภาค ๒ แห่งประมวลกฎหมายอาญาเท่านั้น และอัตราโทษจำคุกอย่างสูง ตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไป แตกต่างกับการเป็นอั้งยี่ตามมาตรา ๒๐๙ ที่อาจเป็นความผิดตามกฎหมายอื่น เช่น ความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 20.
ความผิดฐานซ่องโจรตามมาตรา ๒๑๐ คือ สมคบกันตั้งแต่ ๕ คนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิด สมคบ คือ.....
ตกลงร่วมกัน
เพียงปรึกษาก็เพียงพอ


  

ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

ระบุ คำค้น เช่น law, ฎีกา, ศาล, อาญา..

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง 2/74

เตรียมสอบเนติ วิอาญา 2/74

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

      


sitemap.xml