หมวดหมู่  กลุ่มกฏหมายซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ

แบบทดสอบ แบบทดสอบ กฏหมายซื้อขาย ชุดที่ 1


 สรุปจากคำบรรยายเนติบัณฑิต กลุ่มแพ่ง วิชา ซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ (ศอ.กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม)
---------------------------------------------

แบบทดสอบ กฏหมายซื้อขาย ชุดที่ 1 | กลุ่มกฏหมายซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ ที่ LawSiam.com

คำถามข้อที่ 1.
        การซื้อรถยนต์และบอกว่าจะชำระราคาก็ต่อเมื่อพ่อผมกลับมาจากต่างประเทศ  
สัญญานี้จึงไม่ใช่สัญญาซื้อขายมีเงื่อนไข
สัญญานี้เป็นสัญญาซื้อขายมีเงื่อนไข

คำถามข้อที่ 2.
มาตรา ๔๕๙ ถ้าสัญญาซื้อขายมีเงื่อนไข หรือเงื่อนเวลาบังคับไว้ ท่านว่า กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินยังไมโอนไปจนกว่าจะได้เป็นไปตามเงื่อนไข หรือถึงกำหนด เงื่อนเวลานั้น”
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 3.
แบบของกฎหมายสำหรับการชื้อขาย คือ ...
การทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
การทำเป็นสัญญาลงลายมือชื่อทั้งสองฝ่าย

คำถามข้อที่ 4.
หนังสือสัญญาใชชื่อว่า หนังสือสัญญาขาย โดยมีเงื่อนไข คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งเรียกว่า “เจ้าของ” อีกฝ่ายหนึ่งเรียกว่า “ผู้จะซื้อ” มีข้อความว่า ตกลงจะซื้อขายโทรทัศน์สีตามราคาที่กำหนด ชำระเงินในวันทำสัญญาจำนวนหนึ่ง ที่เหลือ ผ่อนชำระเป็นงวด และกำหนดเงื่อนไขไว้ว่า กรรมสิทธิ์ในโทรทัศน์สีจะตกแก่ผู้จะซื้อ เมื่อผู้จะซื้อ ปฏิบัติตามข้อสัญญาทั้งหมด รวมทั้งได้ชำระเงินครบถ้วนแล้ว มีลักษณะเป็นทำนอง เจ้าของเอาโทรทัศน์สีออกให้เช่าและให้คำมั่นว่าจะให้โทรทัศน์สีตกเป็นสิทธิแก่ผู้จะซื้อโดยเงื่อนไขที่ผู้จะซื้อได้ชำระเงินเป็นจำนวนเท่านั้นเท่านี้คราว และมีข้อสัญญาที่มีผลเท่ากับให้ผู้จะซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ด้วยการไม่ชำระราคาต่อไปโดยส่งมอบทรัพย์สินคืนแก่เจ้าของกับให้ริบเงินที่ได้ใช้มาแล้วได้ด้วยอันเป็นวิธีการของสัญญาเช่าซื้อ ข้อสัญญาที่ว่าให้ผู้จะซื้อชำระเงินเป็นจำนวนเท่านั้นเท่านี้คราวครบถ้วนแล้วจึงให้กรรมสิทธิ์ ตกเป็นของผู้จะซื้อมิใช่เป็นเพียงเงื่อนไขการโอนกรรมสิทธิ์เท่านั้น สัญญาดังกล่าวจึงเป็นสัญญา....
สัญญาซื้อขาย
สัญญาเช่าซื้อ

คำถามข้อที่ 5.
การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ กรรมสิทธิ์ในที่ดินมีโฉนดย่อมโอนไปเป็นของผู้ซื้อทันทีตั้งแต่ทำการจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว การชำระราคาหาใช่เป็นเงื่อนไขการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินไม่
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 6.
ซื้อขายเป็นสัญญาต่างตอบแทนที่มีวัตถุที่ประสงค์เป็นการก่อให้เกิดหรือ โอนทรัพยสิทธิในทรัพย์เฉพาะสิ่ง
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 7.
สัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดนั้นกรรมสิทธิ์ต้องมีการโอนไปเสมอหรือไม่ 
แน่นอน
ไม่แน่

คำถามข้อที่ 8.
โจทก์ร่วมตกลงซื้อรถยนต์ตู้กับจำเลยในราคา  ๓๑๐,๐๐๐ บาท ซึ่งในสัญญา ข้อ ๓ ระบุว่า จำเลยตกลงรับชำระราคารถยนต์จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ในวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๐ ส่วนจำนวนที่เหลือจะชำระให้ จำเลยในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๐ สัญญาซื้อขายดังกล่าวไม่มีเงื่อนไขเกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ตู้แต่ประการใด  จึงเป็นสัญญา............
สัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาด
สัญญาซื้อขายมีเงื่อนไข

คำถามข้อที่ 9.
กรณีซื้อตั๋วดูหนังไม่ใช่สัญญาซื้อขายเป็นสัญญาจ้างให้ฉายหนังเป็นสัญญาให้บริการ ก็ไปว่ากันในเรื่องบริการ
ถูกต้อง
ผิดเป็นสัญญาซื้อขาย

คำถามข้อที่ 10.
สัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดนั้น หมายถึงสัญญาซื้อขายที่มีการโอนกรรมสิทธิ์กันเสร็จเด็ดขาดไปแล้ว
ใช่
ไม่ใช่

คำถามข้อที่ 11.
นาย ก ขโมยพระพุทธรูปมาจากนายดำ แล้วก็เอามาบอกขายนาย ช และ นาย ข ตกลงซื้อเพราะเชื่อตามที่นาย ก บอกว่า ได้ซื้อจากนายดำมาขายต่อให้นาย ข ถามว่า นาย ก มีสิทธิที่จะโอนกรรมสิทธิ์ในพระพุทธรูปให้นาย ข หรือไม่ สัญญาระหว่างนาย ก กับ นาย ข เป็นสัญญาซื้อขายหรือไม่
เป็นสัญญาซื้อขาย
ไม่เป็นสัญญาซื้อขาย

คำถามข้อที่ 12.
ซื้อขาย คือ สัญญา ต้องเกิดจากคำเสนอคำสนองถูกต้องตรงกันและอยู่ภายใต้บังคับของหลักทั่วไปเรื่องนิติกรรมสัญญา
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 13.
 นิติกรรมในการซื้อขายนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็นกี่ประเภท
๑. สัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาด
 
 
๒. สัญญาซื้อขายมีเงื่อนไข
 
  ๓. สัญญาซื้อขายมีเงื่อนเวลา
  
 ๔. สัญญาจะซื้อขาย

 
๕. คำมั่นในการซื้อขาย
 
ถูกทุกข้อ

คำถามข้อที่ 14.
ผู้ทำสัญญาจะซื้อขายที่ดินไม่จำต้องเป็นเจ้าของที่ดินในขณะทำสัญญาก็ได้
ถูกต้อง
ผิด จำต้องเป็นเจ้าของที่ดิน

คำถามข้อที่ 15.
 นายดำขอซื้อแหวนเพชรจากนายใหญ่ ๑ วง ในราคาสองล้านบาท จ่ายไปแล้วหนึ่งล้านบาทเหลืออีกหนึ่งล้านบาทยังไม่ได้จ่ายนายใหญ่ให้แหวนเพชรนายดำไปใช้ ก่อน ถามว่า สัญญาซื้อขายแหวนเพชรรายนี้เป็นสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดหรือไม่ 
 
 
เป็นสัญญามีเงื่อนไข
เป็นสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาด

คำถามข้อที่ 16.
      มาตรา ๔๕๖ วรรคหนึ่ง ใช้กับสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดในอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์พิเศษ ถ้าไม่ได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นโมฆะ
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 17.
สัญญาซื้อขายจะต้องไม่มีวัตถุประสงค์ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือขัดกฎหมายหรือว่าพ้นวิสัย มิฉะนั้นสัญญาซื้อขายเป็นโมฆะ
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 18.
ข้อใดถูก
ซื้อขายเป็นสัญญาที่ผู้ซื้อมุ่งจะใช้ราคาหรือไม่ก็ได้
ซื้อขายเป็นสัญญาที่ผู้ซื้อมุ่งจะใช้ราคา

คำถามข้อที่ 19.
คำมั่นในการซื้อขาย คือ นิติกรรมฝ่ายเดียวที่บุคคลฝ่ายหนึ่งได้แสดงเจตนา ผูกมัดตัวเองไว้ฝ่ายเดียว ให้คนอื่นได้รับทราบว่าจะซื้อทรัพย์สินหรือจะขาย ทรัพย์สิน โดยยังไม่มีผู้ใดรับคำหรือสนองรับ
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 20.
  หนังสือสัญญาระบุว่าเป็นหนังสือสัญญาซื้อขาย ข้อความในสัญญามีความว่าคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกันทำสัญญาซื้อขายทรัพย์สินกัน ผู้ขายตกลงขายที่ดินบ้านพร้อมด้วยเรือนและครัวให้แก่ผู้ซื้อ ผู้ขายได้รับเงินจากผู้ซื้อครบถ้วน ในวันทำสัญญาและจะส่งมอบทรัพย์สินที่ซื้อขายให้แก่ผู้ซื้อในภายหลังดังนี้สัญญาดังกล่าว เป็น.............. เมื่อไม่ได้จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่จึงเป็นโมฆะตามมาตรา ๔๕๖ ผู้ซื้อไม่มีสิทธิฟ้องบังคับผู้ขายให้ส่งมอบทรัพย์สินที่ซื้อขายได้
 สัญญาซื้อขายเด็ดขาด
สัญญาจะขายจะซื้อ


  

ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

ระบุ คำค้น เช่น law, ฎีกา, ศาล, อาญา..

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง 2/74

เตรียมสอบเนติ วิอาญา 2/74

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

      


sitemap.xml