LawSiam.com

ลอว์สยาม ดอทคอม แบ่งปันความรู้ เตรียมสอบ 3 สนาม

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป: ลงทะเบียน หรือ เข้าระบบที่นี่*]
หมวดหมู่  กลุ่มกฏหมายซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ

แบบทดสอบ แบบทดสอบ กฏหมายซื้อขาย ชุดที่ 1


 สรุปจากคำบรรยายเนติบัณฑิต กลุ่มแพ่ง วิชา ซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ (ศอ.กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม)
---------------------------------------------

แบบทดสอบ กฏหมายซื้อขาย ชุดที่ 1 | กลุ่มกฏหมายซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ ที่ LawSiam.com

คำถามข้อที่ 1.
นายดำซื้อที่ดินจากนายใหญ่ในราคาหนึ่งล้านบาท นายดำจ่ายเงินให้กับนายใหญ่ครบถ้วนหนึ่งล้านบาทแล้วนายใหญ่ก็ส่งมอบโฉนดที่ดินยื่นให้นายดำตกลงกันว่าไม่ต้องไปจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์เสียเวลาเสียเงิน นายดำก็เข้าไปอยู่ในที่ดิน นายใหญ่ ก็ย้ายออก ถามว่าสัญญานี้เป็นสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดหรือไม่ 
 
เป็นสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาด
ไม่เป็นสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาด

คำถามข้อที่ 2.
ซื้อขายเป็นสัญญาต่างตอบแทน
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 3.
มาตรา ๔๕๖ วรรคสามใช้กับสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดในสังหาริมทรัพย์ธรรมดาทั่วไปที่มีราคา ๒๐,๐๐๐ บาท หรือกว่านั้นขึ้นไป
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 4.
มาตรา ๔๕๖วรรคสอง ใช้กับสัญญาจะซื้อขายและคำมั่นในการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์พิเศษ ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างหนึ่งอย่างใดลงลายมือซื้อฝ่ายผู้ต้องรับผิดเป็นสำคัญ หรือได้วางประจำไว้ หรือ ได้ชำระหนี้บางส่วนแล้ว จะฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 5.
คำมั่นในการซื้อขาย คือ นิติกรรมฝ่ายเดียวที่บุคคลฝ่ายหนึ่งได้แสดงเจตนา ผูกมัดตัวเองไว้ฝ่ายเดียว ให้คนอื่นได้รับทราบว่าจะซื้อทรัพย์สินหรือจะขาย ทรัพย์สิน โดยยังไม่มีผู้ใดรับคำหรือสนองรับ
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 6.
ซื้อขายรถยนต์แต่คู่สัญญาตกลงให้กรรมสิทธิ์ในรถยนต์ที่ซื้อขายจะโอนในวันที่ ๗ สิงหาคม ศกนี้ สัญญานี้คือ.........
สัญญาซื้อขายมีเงื่อนเวลา
สัญญาซื้อขายมีเงื่อนไข

คำถามข้อที่ 7.
โจทก์ร่วมตกลงซื้อรถยนต์ตู้กับจำเลยในราคา  ๓๑๐,๐๐๐ บาท ซึ่งในสัญญา ข้อ ๓ ระบุว่า จำเลยตกลงรับชำระราคารถยนต์จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ในวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๐ ส่วนจำนวนที่เหลือจะชำระให้ จำเลยในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๐ สัญญาซื้อขายดังกล่าวไม่มีเงื่อนไขเกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ตู้แต่ประการใด  จึงเป็นสัญญา............
สัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาด
สัญญาซื้อขายมีเงื่อนไข

คำถามข้อที่ 8.
กรณีที่ผู้ขายแสดงเจตนาออกไปว่าจะขายและมุ่งจะโอนกรรมสิทธิ์ทั้งที่ ในใจไม่คิดจะขายและไม่คิดจะโอนกรรมสิทธิ์ให้ แต่ฝ่ายผู้ซื้อตกลงซื้อโดยเข้าใจว่าผู้ขาย จะขายและมุ่งจะโอนกรรมสิทธิ์โดยไม่รู้ถึงเจตนาอันซ่อนอยู่ในใจของผู้ขาย เช่นนี้ต้อง ถือว่าผู้ขายมุ่งจะโอนกรรมสิทธิ์แล้ว
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 9.
        อาจารย์บอกว่าสนใจซื้อท้องสนามหลวงหรือไม่ อาจารย์ ขายให้ตารางวาละแสนบาท ท่านตกลงซื้อ ๑๐ ตารางวา ท่านเชื่อว่าจะโอนกรรมสิทธิ์ให้ได้ และจ่ายอาจารย์มาแล้วห้าแสนบาท ถามว่าข้อตกลงที่อาจารย์ทำกับท่านเป็นสัญญาซื้อขายหรือไม่
คำตอบ เป็นสัญญาซื้อขาย แต่เป็นโมฆะ  
คำตอบ เป็นสัญญาซื้อขาย 

คำถามข้อที่ 10.
      มาตรา ๔๕๖ วรรคหนึ่ง ใช้กับสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดในอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์พิเศษ ถ้าไม่ได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นโมฆะ
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 11.
สัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดนั้น หมายถึงสัญญาซื้อขายที่มีการโอนกรรมสิทธิ์กันเสร็จเด็ดขาดไปแล้ว
ใช่
ไม่ใช่

คำถามข้อที่ 12.
คำว่ามุ่งที่จะโอนกรรมสิทธิ์ คือ มุ่งปรารถนาจะโอนกรรมสิทธิ์ไม่ได้แปลว่าโอนจริงๆ เพราะบางทีมันโอน ไม่ได้ แต่ถึงโอนไม่ได้ก็คือซื้อขาย
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 13.
สัญญาซื้อขายจะต้องไม่มีวัตถุประสงค์ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือขัดกฎหมายหรือว่าพ้นวิสัย มิฉะนั้นสัญญาซื้อขายเป็นโมฆะ
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 14.
กรณีซื้อตั๋วดูหนังไม่ใช่สัญญาซื้อขายเป็นสัญญาจ้างให้ฉายหนังเป็นสัญญาให้บริการ ก็ไปว่ากันในเรื่องบริการ
ถูกต้อง
ผิดเป็นสัญญาซื้อขาย

คำถามข้อที่ 15.
หลักสัญญาซื้อขาย?
มุ่งโอนกรรมสิทธิ์และมุ่งชำระราคา
มุ่งโอนกรรมสิทธิ์แต่จะชำระราคาหรือไม่ก็ได้

คำถามข้อที่ 16.
หนังสือสัญญาใชชื่อว่า หนังสือสัญญาขาย โดยมีเงื่อนไข คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งเรียกว่า “เจ้าของ” อีกฝ่ายหนึ่งเรียกว่า “ผู้จะซื้อ” มีข้อความว่า ตกลงจะซื้อขายโทรทัศน์สีตามราคาที่กำหนด ชำระเงินในวันทำสัญญาจำนวนหนึ่ง ที่เหลือ ผ่อนชำระเป็นงวด และกำหนดเงื่อนไขไว้ว่า กรรมสิทธิ์ในโทรทัศน์สีจะตกแก่ผู้จะซื้อ เมื่อผู้จะซื้อ ปฏิบัติตามข้อสัญญาทั้งหมด รวมทั้งได้ชำระเงินครบถ้วนแล้ว มีลักษณะเป็นทำนอง เจ้าของเอาโทรทัศน์สีออกให้เช่าและให้คำมั่นว่าจะให้โทรทัศน์สีตกเป็นสิทธิแก่ผู้จะซื้อโดยเงื่อนไขที่ผู้จะซื้อได้ชำระเงินเป็นจำนวนเท่านั้นเท่านี้คราว และมีข้อสัญญาที่มีผลเท่ากับให้ผู้จะซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ด้วยการไม่ชำระราคาต่อไปโดยส่งมอบทรัพย์สินคืนแก่เจ้าของกับให้ริบเงินที่ได้ใช้มาแล้วได้ด้วยอันเป็นวิธีการของสัญญาเช่าซื้อ ข้อสัญญาที่ว่าให้ผู้จะซื้อชำระเงินเป็นจำนวนเท่านั้นเท่านี้คราวครบถ้วนแล้วจึงให้กรรมสิทธิ์ ตกเป็นของผู้จะซื้อมิใช่เป็นเพียงเงื่อนไขการโอนกรรมสิทธิ์เท่านั้น สัญญาดังกล่าวจึงเป็นสัญญา....
สัญญาซื้อขาย
สัญญาเช่าซื้อ

คำถามข้อที่ 17.
สัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดนั้นกรรมสิทธิ์ต้องมีการโอนไปเสมอหรือไม่ 
แน่นอน
ไม่แน่

คำถามข้อที่ 18.
 นายดำซื้อที่ดินจากนายใหญ่ในราคาหนึ่งล้านบาท ยังไม่ได้จ่ายเงิน แต่เพราะนายใหญ่ไว้ใจนายดำจึงส่งมอบโฉนดที่ดินให้นายดำ มอบที่ดินให้นายดำครอบครอง แต่ตกลงกันว่าไม่ต้องไปจดทะเบียน นายดำมีเงินเมื่อใดค่อยเอามาจ่าย ซึ่งนายดำก็ยังไม่ได้ จ่ายเงินแต่นายดำก็เข้าไปอยู่ในที่ดิน นายใหญ่ก็ย้ายออก ถามว่าสัญญานี้เป็นสัญญาซื้อขาย เสร็จเด็ดขาดหรือไม่
 
 
เป็นสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาด
ไม่เป็นสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาด

คำถามข้อที่ 19.
ผู้ทำสัญญาจะซื้อขายที่ดินไม่จำต้องเป็นเจ้าของที่ดินในขณะทำสัญญาก็ได้
ถูกต้อง
ผิด จำต้องเป็นเจ้าของที่ดิน

คำถามข้อที่ 20.
 สัญญาจะซื้อขายหรือสัญญาจะซื้อจะขาย คือ สัญญาซื้อขายที่ยังไม่ได้ทำเป็น หนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แต่มีเจตนาว่ากันหนึ่งจะไปจดทะเบียนแต่ที่ยังไม่จดทะเบียนอาจเพราะยังไม่ว่าง ยังไม่สะดวก ยังไม่มีเงิน ก็เลยทำสัญญาผูกมัดกันไว้ เบื้องต้นก่อน โดยอาจจะวางมัดจำ อาจจะชำระหนี้บางส่วน หรืออาจจะเซ็นหนังสือไว้เพื่อเป็นหลักฐาน และวันหนึ่งถึงจะไปจดทะเบียน สัญญานี้เรียกว่าสัญญาจะซื้อขาย
ถูกต้อง
ผิด