หมวดหมู่  กลุ่มกฏหมายทรัพย์-ที่ดิน

แบบทดสอบ แบบทดสอบ กฏหมายทรัพย์-ที่ดิน ชุดที่ 1


 สกัดหลักจากหนังสือรวมคำบรรยายเนติบัณฑิต วิชา ทรัพย์-ที่ดิน (อ.กนก อิมทรัมพรรย์)
---------------------------------------------

แบบทดสอบ กฏหมายทรัพย์-ที่ดิน ชุดที่ 1 | กลุ่มกฏหมายทรัพย์-ที่ดิน ที่ LawSiam.com

คำถามข้อที่ 1.
ทรัพย์อันติดอยู่กับที่ดินมีลักษณะเป็นการถาวร ทรัพย์อันติดอยู่กับที่ดินมีลักษณะเป็นการถาวรนี้ อาจจะเป็นได้เป็นสองกรณีด้วยกันก็คือ
    ๑. ทรัพย์ที่ติดกับที่ดินตามธรรมชาติของทรัพย์นั้นเองคือเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ
     ๒. ทรัพย์ที่ติดกับที่ดินโดยไม่เป็นไปตามธรรมชาติ
 
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 2.
วัตถุมีรูปร่าง รูปร่างของวัตถุสามารถสัมผัสได้แต่ว่ารูปร่างนั้นอาจจะไม่คงที่
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 3.
วัตถุที่ไม่มีรูปร่างประเภทสิทธิถือว่าเป็น ทรัพย์สิน เพราะอาจมีราคาและอาจถือเอาได้
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 4.
การขายที่ดินมี น.ส. ๓ โดยทำสัญญาซื้อขายกันเอง ผู้ขายสละการครอบครองให้ผู้ซื้อครอบครองโดยเจตนาเพื่อตน ผู้ซื้อจึงได้สิทธิครอบครองทันที
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 5.
ที่ดินที่มีแต่เพียงสิทธิครอบครองนั้นสามารถโอนกันได้โดยการส่งมอบการครอบครองและผู้ที่รับโอนการครอบครองนั้นต้องมีเจตนายึดถือเพื่อตนเท่านั้น ตามมาตรา ๑๓๗๗ และมาตรา ๑๓๗๘
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 6.
คำว่าทรัพย์และทรัพย์สินนั้นมีความหมายไม่เหมือนกัน
 ทรัพย์มีความหมาย แคบกว่าทรัพย์สิน
 ทรัพย์มีความหมาย กว้างกว่าทรัพย์สิน

คำถามข้อที่ 7.
มาตรา ๑๔๐ บัญญัติว่า สังหาริมทรัพย์ หมายความว่า ทรัพย์สินอื่น นอกจากอสังหาริมทรัพย์ และหมายความรวมถึงสิทธิอันเกี่ยวกับทรัพย์สินนั้นด้วย
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 8.
ที่ดินมือเปล่าเป็นที่ดินที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ ได้ แต่แย่งการครอบครองที่ดินมือเปล่า หรือได้แต่แย่งสิทธิครอบครองที่ดินมือเปล่า
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 9.
นิติกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ปกติจะมีการกำหนดแบบไว้ เป็นพิเศษ ถ้าไม่ทำตามแบบก็จะทำให้ไม่สมบูรณ์เป็นโมฆะ แต่นิติกรรมเกี่ยวกับ สิงหาริมทรัพย์ไม่ได้กำหนดแบบไว้ ส่วนที่มีการกำหนดแบบไว้ก็เป็นเพียงข้อยกเว้นเท่านั้น
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 10.
แดนกรรมสิทธิ์ ซึ่งจะมีแต่เฉพาะในอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นที่ดินเท่านั้น
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 11.
สิทธิของคนต่างด้าวในการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์กับ สังหาริมทรัพย์นั้นมีขอบเขตต่างกัน
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 12.
มาตรา ๑๓๗ บัญญัติว่า ทรัพย์ หมายความว่า วัตถุมีรูปร่าง
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 13.
 เรื่องแบบของนิติกรรม หากเป็นที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์ นิติกรรมที่เกี่ยวกับที่ดิน จะต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ ผลของการไม่ทำตามแบบเป็นโมฆะ
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 14.
การมีราคาและการถือเอาได้นั้น ตัวบทใช้คำว่าอาจนำหน้า คือ อาจมีราคา และอาจถือเอาได้ ไม่ได้บังคับว่าต้องมีราคาและต้องถือเอาได้
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 15.
มาตรา ๑๓๘ บัญญัติว่า ทรัพย์สิน หมายความรวมทั้งทรัพย์และวัตถุ ไม่มีรูปร่าง ซึ่งอาจมีราคาและอาจถือเอาได้
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 16.
ดินขุดออกมาเป็นก้อนดิน ไม่ใช่ที่ดิน ดินนั้นเป็นเพียงก้อนดินและเป็นเพียงสังหาริมทรัพย์เท่านั้น
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 17.
ที่ดินมือเปล่าเป็นที่ดินที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ เพียงแต่มีสิทธิครอบครอง ครอบครองปรปักษ์ที่ดินมือเปล่าไม่ได้
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 18.
ทางจำเป็นเกิดขึ้นโดยผลของกฎหมาย เมื่อสภาพของที่ดินนั้นไม่มีทางออกไปสู่ทางสาธารณะ เมื่อสภาพของที่ดินเราไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะก็เกิดทางจำเป็นที่จะเดินผ่านที่ดินที่อยู่ระหว่างที่ดินของเราไปสู่ทางสาธารณะ โดยไม่คำนึงถึงที่ดิน ที่ล้อมรอบอยู่นั้น
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 19.
ถ้าทรัพย์สินเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่ได้จดทะเบียนไว้ ในทะเบียนที่ดิน ท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าบุคคลผู้มีชื่อในทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิครอบครอง
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 20.
ในเรื่องทางจำเป็น ทางจำเป็นเกิดขึ้นโดยผลของกฎหมาย
ถูกต้อง
ผิด


  

ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[สนใจ ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ คลิก!]

ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

ระบุ คำค้น เช่น law, ฎีกา, ศาล, อาญา..

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง อัพเดท

เตรียมสอบเนติ วิอาญา อัพเดท

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

      


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 22322 คน


ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์