หมวดหมู่  กลุ่มกฏหมายทรัพย์-ที่ดิน

แบบทดสอบ แบบทดสอบ กฏหมายทรัพย์-ที่ดิน ชุดที่ 1


 สกัดหลักจากหนังสือรวมคำบรรยายเนติบัณฑิต วิชา ทรัพย์-ที่ดิน (อ.กนก อิมทรัมพรรย์)
---------------------------------------------

แบบทดสอบ กฏหมายทรัพย์-ที่ดิน ชุดที่ 1 | กลุ่มกฏหมายทรัพย์-ที่ดิน ที่ LawSiam.com

คำถามข้อที่ 1.
มาตรา ๑๔๐ บัญญัติว่า สังหาริมทรัพย์ หมายความว่า ทรัพย์สินอื่น นอกจากอสังหาริมทรัพย์ และหมายความรวมถึงสิทธิอันเกี่ยวกับทรัพย์สินนั้นด้วย
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 2.
สิทธิของคนต่างด้าวในการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์กับ สังหาริมทรัพย์นั้นมีขอบเขตต่างกัน
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 3.
ดินขุดออกมาเป็นก้อนดิน ไม่ใช่ที่ดิน ดินนั้นเป็นเพียงก้อนดินและเป็นเพียงสังหาริมทรัพย์เท่านั้น
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 4.
มาตรา ๑๓๘ บัญญัติว่า ทรัพย์สิน หมายความรวมทั้งทรัพย์และวัตถุ ไม่มีรูปร่าง ซึ่งอาจมีราคาและอาจถือเอาได้
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 5.
 เรื่องแบบของนิติกรรม หากเป็นที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์ นิติกรรมที่เกี่ยวกับที่ดิน จะต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ ผลของการไม่ทำตามแบบเป็นโมฆะ
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 6.
ในเรื่องทางจำเป็น ทางจำเป็นเกิดขึ้นโดยผลของกฎหมาย
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 7.
มาตรา ๑๓๗ บัญญัติว่า ทรัพย์ หมายความว่า วัตถุมีรูปร่าง
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 8.
การขายที่ดินมี น.ส. ๓ โดยทำสัญญาซื้อขายกันเอง ผู้ขายสละการครอบครองให้ผู้ซื้อครอบครองโดยเจตนาเพื่อตน ผู้ซื้อจึงได้สิทธิครอบครองทันที
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 9.
ที่ดินที่มีแต่เพียงสิทธิครอบครองนั้นสามารถโอนกันได้โดยการส่งมอบการครอบครองและผู้ที่รับโอนการครอบครองนั้นต้องมีเจตนายึดถือเพื่อตนเท่านั้น ตามมาตรา ๑๓๗๗ และมาตรา ๑๓๗๘
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 10.
การมีราคาและการถือเอาได้นั้น ตัวบทใช้คำว่าอาจนำหน้า คือ อาจมีราคา และอาจถือเอาได้ ไม่ได้บังคับว่าต้องมีราคาและต้องถือเอาได้
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 11.
คำว่าทรัพย์และทรัพย์สินนั้นมีความหมายไม่เหมือนกัน
 ทรัพย์มีความหมาย แคบกว่าทรัพย์สิน
 ทรัพย์มีความหมาย กว้างกว่าทรัพย์สิน

คำถามข้อที่ 12.
การครอบครองปรปักษ์ เป็น การได้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของผู้อื่นในการครอบครองโดยความสงบ เปิดเผย เจตนาเป็นเจ้าของ ถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์ติดต่อกัน ๕ ปี ถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ติดต่อกัน ๑๐ ปี
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 13.
วัตถุที่ไม่มีรูปร่างประเภทสิทธิถือว่าเป็น ทรัพย์สิน เพราะอาจมีราคาและอาจถือเอาได้
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 14.
มาตรา ๑๓๙ แยกประเภทอสังหาริมทรัพย์ว่า อสังหาริมทรัพย์นั้น ประกอบด้วย
    ๑. ที่ดิน
    ๒. ทรัพย์อันติดอยู่กับที่ดินมีลักษณะเป็นการถาวร 
    ๓. ทรัพย์ที่ประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดิน
    ๔. ทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับที่ดินหรือทรัพย์อันติดอยู่กับที่ดินหรือประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดิน
 
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 15.
วัตถุมีรูปร่าง รูปร่างของวัตถุสามารถสัมผัสได้แต่ว่ารูปร่างนั้นอาจจะไม่คงที่
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 16.
ถ้าทรัพย์สินเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่ได้จดทะเบียนไว้ ในทะเบียนที่ดิน ท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าบุคคลผู้มีชื่อในทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิครอบครอง
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 17.
การซื้อขายที่ดินพิพาทซึ่งเป็นที่ดินที่มีแต่สิทธิครอบครองย่อมทำได้โดยเพียงแต่ส่งมอบและผู้รับมอบนั้นเข้ายึดถือเพื่อตน
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 18.
นิติกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ปกติจะมีการกำหนดแบบไว้ เป็นพิเศษ ถ้าไม่ทำตามแบบก็จะทำให้ไม่สมบูรณ์เป็นโมฆะ แต่นิติกรรมเกี่ยวกับ สิงหาริมทรัพย์ไม่ได้กำหนดแบบไว้ ส่วนที่มีการกำหนดแบบไว้ก็เป็นเพียงข้อยกเว้นเท่านั้น
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 19.
มาตรา ๑๓๙ บัญญัติว่า อสังหาริมทรัพย์ หมายความว่า ที่ดินและทรัพย์อันติดอยู่กับที่ดินมีลักษณะเป็นการถาวรหรือประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดินนั้น และหมายความรวมถึงทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับที่ดินหรือทรัพย์อันติดอยู่กับ ที่ดินหรือประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดินนั้นด้วย
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 20.
ที่ดินมือเปล่าเป็นที่ดินที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ ได้ แต่แย่งการครอบครองที่ดินมือเปล่า หรือได้แต่แย่งสิทธิครอบครองที่ดินมือเปล่า
ถูกต้อง
ผิด


  

ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ ]
[ดาวน์โหลดข้อมูล เตรียมสอบ คลิก!]


ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

ระบุ คำค้น เช่น law, ฎีกา, ศาล, อาญา..

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง 2/72

เตรียมสอบเนติ วิอาญา 2/72

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

      


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 24174 คน