หมวดหมู่  กลุ่มกฏหมายครอบครัว มรดก

แบบทดสอบ แบบทดสอบกฎหมาย มรดก ชุดที่ 1


 สรุปจากถอดคำบรรยายเนติบัณฑิต วิชา มรดก (อ.เมทินี ชโลธร)
---------------------------------------------

แบบทดสอบกฎหมาย มรดก ชุดที่ 1 | กลุ่มกฏหมายครอบครัว มรดก ที่ LawSiam.com

คำถามข้อที่ 1.
การรับมรดก แทนที่กันนั้น ใช้บังคับแต่ในระหว่างทายาทโดยธรรมเท่านั้น ตามมาตรา...
 มาตรา ๑๖๔๒
 มาตรา ๑๖๔๘

คำถามข้อที่ 2.
หากพินัยกรรมฉบับนี้ผู้ทำพินัยกรรมไม่ได้ลงวันเดือนปีที่ทำพินัยกรรมไว้....
พินัยกรรมย่อมตกเป็นโมฆะ
พินัยกรรมสมบูรณ์

คำถามข้อที่ 3.
พินัยกรรมที่คนวิกลจริตทำนั้นสมบูรณ์ใช้ได้
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 4.
พินัยกรรมที่จะมีผลใช้บังคับได้ต้องเป็นการแสดงเจตนาครั้งสุดท้ายของเจ้ามรดก ถ้ามีการทำพินัยกรรมหลายฉบับ และข้อความขัดกัน ต้องถือเอาคำสั่งสุดท้าย ตาม มาตรา ๑๖๙๗
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 5.
ผู้รับพินัยกรรมเป็นทายาทประเภทหนึ่ง ซึ่งอาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 6.
ผู้ทำพินัยกรรมต้องมีเจตนาในการกำหนดการเผื่อตายฯ 
 ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 7.
กรณีมีข้อพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สิน และคู่ความตกลงทำสัญญาประนี ประนอมยอมความโดยมีข้อตกลงเป็นการแสดงเจตนากำหนดการเผื่อตาย ศาลพิพากษาตามยอมแล้ว ไม่ถือว่าสัญญาประนีประนอมยอมความเกี่ยวกับทรัพย์สิน นั้นเป็นพินัยกรรม
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 8.
ผู้รับพินัยกรรมถึงแก่ความตายก่อนเจ้ามรดก ข้อกำหนดพินัยกรรมนั้นย่อมตกไปตาม มาตรา ๑๖๙๘ (๑) และกรณีเช่นนี้ไม่อาจมีการรับมรดกแทนที่กันได้
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 9.
คนไร้ความสามารถจะทำพินัยกรรม....
ได้
ไม่ได้

คำถามข้อที่ 10.
คนเสมือนไร้ความสามารถนี้ทำพินัยกรรมได้เองโดยไม่ต้องได้รับความ ยินยอมจากผู้พิทักษ์ก่อน...
ถูกต้อง

ผิดคำถามข้อที่ 11.
ผู้รับพินัยกรรมแบ่งเป็นกี่ประเภท
๑. ผู้รับพินัยกรรมลักษณะทั่วไป
๒. ผู้รับพินัยกรรมลักษณะเฉพาะ
๓. ผู้รับพินัยกรรมลักษณะมรดก
๔. ข้อ ๑ , ๒ ถูก

คำถามข้อที่ 12.
พินัยกรรมเป็น....
นิติกรรมฝ่ายเดียว
ไม่เป็นนิติกรรมฝ่ายเดียว

คำถามข้อที่ 13.
ผู้เขียนหรือพยานในพินัยกรรมจะเป็นผู้รับทรัพย์ตามพินัยกรรมนั้นไม่ได้
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 14.
เมื่อเจ้ามรดกถึงแก่ความตายแล้ว ทรัพย์มรดกให้ตกทอดแก่ทายาท
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 15.
เมื่อทรัพย์สินทั้งหมดที่ยกให้สูญหาย หรือถูกทำลายโดยผู้ทำพินัยกรรมมิได้ตั้งใจในระหว่างที่ผู้ทำพินัยกรรมยังมีชีวิตอยู่ และผู้ทำพินัยกรรมมิได้ได้มาซึ่งของแทน หรือซึ่งสิทธิที่จะเรียกค่าทดแทนในการที่ทรัพย์สินนั้นสูญหายไป ข้อกำหนดพินัยกรรมนั้นก็ย่อมตกไป ตามมาตรา .......
มาตรา ๑๖๙๘ (๒)
มาตรา ๑๖๙๘ (๔)

คำถามข้อที่ 16.
เมื่อผู้รับพินัยกรรมตายก่อนผู้ทำพินัยกรรม ข้อกำหนดพินัยกรรมนั้นก็ย่อมตกไป ตามมาตรา .......
มาตรา ๑๖๙๘ (๑)
มาตรา ๑๖๙๘ (๓)

คำถามข้อที่ 17.
กองมรดกย่อมตกทอดแก่ทายาทโดยสิทธิตามกฎหมายที่เรียกว่าทายาทโดยธรรม หรือโดยพินัยกรรมที่เรียกว่าผู้รับพินัยกรรม
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 18.
การที่ผู้รับพินัยกรรมลงชื่อเป็นพยานในพินัยกรรมนั้น.....
 ทำให้พินัยกรรมเป็นโมฆะไปทั้งฉบับ
ไม่ทำให้พินัยกรรมเป็นโมฆะไปทั้งฉบับ

คำถามข้อที่ 19.
ทรัพย์ที่ได้มาเนื่องจากการตายหรือได้มา ภายหลังถึงแก่ความตายย่อมไม่ใช่ทรัพย์มรดก
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 20.
ผู้เยาว์อาจทำพินัยกรรมได้เมื่อมีอายุ..........บริบูรณ์
สิบห้าปี
ยี่สิบปี


  

ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ เตรียมสอบ คลิก!]

ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

ระบุ คำค้น เช่น law, ฎีกา, ศาล, อาญา..

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง 2/72

เตรียมสอบเนติ วิอาญา 2/72

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

      


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 23241 คน