เตรียมสอบเนติบัณฑิต อัยการ ผู้พิพากษา








หมวดหมู่  กลุ่มกฏหมายครอบครัว มรดก

แบบทดสอบ แบบทดสอบกฎหมาย มรดก ชุดที่ 1


 สรุปจากถอดคำบรรยายเนติบัณฑิต วิชา มรดก (อ.เมทินี ชโลธร)
---------------------------------------------

แบบทดสอบกฎหมาย มรดก ชุดที่ 1 | กลุ่มกฏหมายครอบครัว มรดก ที่ LawSiam.com

คำถามข้อที่ 1.
พินัยกรรมเป็น....
นิติกรรมฝ่ายเดียว
ไม่เป็นนิติกรรมฝ่ายเดียว

คำถามข้อที่ 2.
ทรัพย์ที่ได้มาเนื่องจากการตายหรือได้มา ภายหลังถึงแก่ความตายย่อมไม่ใช่ทรัพย์มรดก
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 3.
กองมรดกย่อมตกทอดแก่ทายาทโดยสิทธิตามกฎหมายที่เรียกว่าทายาทโดยธรรม หรือโดยพินัยกรรมที่เรียกว่าผู้รับพินัยกรรม
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 4.
หากผู้รับพินัยกรรมบอกสละพินัยกรรม ข้อกำหนดพินัยกรรมนั้นก็ย่อมตกไป ตามมาตรา .......
มาตรา ๑๖๙๘ (๓)
มาตรา ๑๖๙๘ (๑)

คำถามข้อที่ 5.
กรณีมีข้อพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สิน และคู่ความตกลงทำสัญญาประนี ประนอมยอมความโดยมีข้อตกลงเป็นการแสดงเจตนากำหนดการเผื่อตาย ศาลพิพากษาตามยอมแล้ว ไม่ถือว่าสัญญาประนีประนอมยอมความเกี่ยวกับทรัพย์สิน นั้นเป็นพินัยกรรม
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 6.
เมื่อผู้รับพินัยกรรมตายก่อนผู้ทำพินัยกรรม ข้อกำหนดพินัยกรรมนั้นก็ย่อมตกไป ตามมาตรา .......
มาตรา ๑๖๙๘ (๑)
มาตรา ๑๖๙๘ (๓)

คำถามข้อที่ 7.
บุคคลสองคนอาจทำพินัยกรรมรวมอยู่ในฉบับเดียวกัน ต่างยกทรัพย์สิน ให้กันและกันก็ได้ ไม่เป็นการผิดแบบและไม่เป็นการพนันขันต่อ
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 8.
 ผู้ทำพินัยกรรมจะเพิกถอนพินัยกรรมของตนเสียทั้งหมด หรือแต่บางส่วนในเวลาใดก็ได้
มาตรา ๑๖๙๓
มาตรา ๑๖๙๘

คำถามข้อที่ 9.
ผู้รับพินัยกรรมถึงแก่ความตายก่อนเจ้ามรดก ข้อกำหนดพินัยกรรมนั้นย่อมตกไปตาม มาตรา ๑๖๙๘ (๑) และกรณีเช่นนี้ไม่อาจมีการรับมรดกแทนที่กันได้
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 10.
ทำพินัยกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินที่จะได้รับในอนาคต ...
ได้
ไม่ได้

คำถามข้อที่ 11.
ผู้รับพินัยกรรมแบ่งเป็นกี่ประเภท
๑. ผู้รับพินัยกรรมลักษณะทั่วไป
๒. ผู้รับพินัยกรรมลักษณะเฉพาะ
๓. ผู้รับพินัยกรรมลักษณะมรดก
๔. ข้อ ๑ , ๒ ถูก

คำถามข้อที่ 12.
ผู้เขียนหรือพยานในพินัยกรรมจะเป็นผู้รับทรัพย์ตามพินัยกรรมนั้นไม่ได้
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 13.
พินัยกรรม ต้องเป็นเจตนาให้เกิดผลเมื่อตนเองตาย
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 14.
ผู้เขียน หรือพยานในพินัยกรรม  เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้เป็นผู้รับพินัยกรรม
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 15.
คนเสมือนไร้ความสามารถนี้ทำพินัยกรรมได้เองโดยไม่ต้องได้รับความ ยินยอมจากผู้พิทักษ์ก่อน...
ถูกต้อง

ผิด



คำถามข้อที่ 16.
เมื่อทรัพย์สินทั้งหมดที่ยกให้สูญหาย หรือถูกทำลายโดยผู้ทำพินัยกรรมมิได้ตั้งใจในระหว่างที่ผู้ทำพินัยกรรมยังมีชีวิตอยู่ และผู้ทำพินัยกรรมมิได้ได้มาซึ่งของแทน หรือซึ่งสิทธิที่จะเรียกค่าทดแทนในการที่ทรัพย์สินนั้นสูญหายไป ข้อกำหนดพินัยกรรมนั้นก็ย่อมตกไป ตามมาตรา .......
มาตรา ๑๖๙๘ (๒)
มาตรา ๑๖๙๘ (๔)

คำถามข้อที่ 17.
ผู้เยาว์อาจทำพินัยกรรมได้เมื่อมีอายุ..........บริบูรณ์
สิบห้าปี
ยี่สิบปี

คำถามข้อที่ 18.
ผู้ปกครอง คู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน หรือพี่น้องของผู้ปกครอง เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้เป็นผู้รับพินัยกรรม
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 19.
หากพินัยกรรมฉบับนี้ผู้ทำพินัยกรรมไม่ได้ลงวันเดือนปีที่ทำพินัยกรรมไว้....
พินัยกรรมย่อมตกเป็นโมฆะ
พินัยกรรมสมบูรณ์

คำถามข้อที่ 20.
พินัยกรรมที่คนวิกลจริตทำนั้นสมบูรณ์ใช้ได้
ถูกต้อง
ผิด


  





ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ





เลือกประเภท:





[สนใจ ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ คลิก!]

ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง อัพเดท

เตรียมสอบเนติ วิอาญา อัพเดท

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

      


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 22153 คน


ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์