หมวดหมู่  กลุ่มกฏหมายครอบครัว มรดก

แบบทดสอบ แบบทดสอบกฎหมาย มรดก ชุดที่ 1


 สรุปจากถอดคำบรรยายเนติบัณฑิต วิชา มรดก (อ.เมทินี ชโลธร)
---------------------------------------------

แบบทดสอบกฎหมาย มรดก ชุดที่ 1 | กลุ่มกฏหมายครอบครัว มรดก ที่ LawSiam.com

คำถามข้อที่ 1.
ทรัพย์ที่ได้มาเนื่องจากการตายหรือได้มา ภายหลังถึงแก่ความตายย่อมไม่ใช่ทรัพย์มรดก
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 2.
พินัยกรรมที่จะมีผลใช้บังคับได้ต้องเป็นการแสดงเจตนาครั้งสุดท้ายของเจ้ามรดก ถ้ามีการทำพินัยกรรมหลายฉบับ และข้อความขัดกัน ต้องถือเอาคำสั่งสุดท้าย ตาม มาตรา ๑๖๙๗
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 3.
พินัยกรรมเป็น....
นิติกรรมฝ่ายเดียว
ไม่เป็นนิติกรรมฝ่ายเดียว

คำถามข้อที่ 4.
การที่ผู้รับพินัยกรรมลงชื่อเป็นพยานในพินัยกรรมนั้น.....
 ทำให้พินัยกรรมเป็นโมฆะไปทั้งฉบับ
ไม่ทำให้พินัยกรรมเป็นโมฆะไปทั้งฉบับ

คำถามข้อที่ 5.
เมื่อเจ้ามรดกถึงแก่ความตายแล้ว ทรัพย์มรดกให้ตกทอดแก่ทายาท
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 6.
พินัยกรรมที่คนวิกลจริตทำนั้นสมบูรณ์ใช้ได้
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 7.
ทายาทโดยธรรมนั้นเป็นทายาทที่กฎหมายกำหนดสิทธิไว้โดยแบ่งประเภทและจัดลำดับการมีสิทธิได้รับมรดกก่อนหลังไว้ตามความใกล้ชิดของทายาทเหล่านั้นตามมาตรา ........
มาตรา ๑๖๒๙
มาตรา ๑๖๒๘

คำถามข้อที่ 8.
บุคคลสองคนอาจทำพินัยกรรมรวมอยู่ในฉบับเดียวกัน ต่างยกทรัพย์สิน ให้กันและกันก็ได้ ไม่เป็นการผิดแบบและไม่เป็นการพนันขันต่อ
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 9.
เมื่อผู้รับพินัยกรรมตายก่อนผู้ทำพินัยกรรม ข้อกำหนดพินัยกรรมนั้นก็ย่อมตกไป ตามมาตรา .......
มาตรา ๑๖๙๘ (๑)
มาตรา ๑๖๙๘ (๓)

คำถามข้อที่ 10.
เมื่อข้อกำหนดพินัยกรรมเป็นผลใช้ได้ต่อเมื่อเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งสำเร็จลง และผู้รับพินัยกรรมตายเสียก่อนเงื่อนไขสำเร็จ หรือปรากฏเป็นที่แน่นอนอยู่แล้วว่าเงื่อนไขนั้นไม่อาจจะสำเร็จได้ ข้อกำหนดพินัยกรรมนั้นก็ย่อมตกไป ตามมาตรา .......
มาตรา ๑๖๙๘ (๑)
มาตรา ๑๖๙๘ (๒)

คำถามข้อที่ 11.
พินัยกรรม ต้องเป็นเจตนาให้เกิดผลเมื่อตนเองตาย
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 12.
กองมรดกย่อมตกทอดแก่ทายาทโดยสิทธิตามกฎหมายที่เรียกว่าทายาทโดยธรรม หรือโดยพินัยกรรมที่เรียกว่าผู้รับพินัยกรรม
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 13.
หากพินัยกรรมฉบับนี้ผู้ทำพินัยกรรมไม่ได้ลงวันเดือนปีที่ทำพินัยกรรมไว้....
พินัยกรรมย่อมตกเป็นโมฆะ
พินัยกรรมสมบูรณ์

คำถามข้อที่ 14.
ทำพินัยกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินที่จะได้รับในอนาคต ...
ได้
ไม่ได้

คำถามข้อที่ 15.
หากผู้รับพินัยกรรมบอกสละพินัยกรรม ข้อกำหนดพินัยกรรมนั้นก็ย่อมตกไป ตามมาตรา .......
มาตรา ๑๖๙๘ (๓)
มาตรา ๑๖๙๘ (๑)

คำถามข้อที่ 16.
ผู้เขียน หรือพยานในพินัยกรรม  เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้เป็นผู้รับพินัยกรรม
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 17.
เมื่อทรัพย์สินทั้งหมดที่ยกให้สูญหาย หรือถูกทำลายโดยผู้ทำพินัยกรรมมิได้ตั้งใจในระหว่างที่ผู้ทำพินัยกรรมยังมีชีวิตอยู่ และผู้ทำพินัยกรรมมิได้ได้มาซึ่งของแทน หรือซึ่งสิทธิที่จะเรียกค่าทดแทนในการที่ทรัพย์สินนั้นสูญหายไป ข้อกำหนดพินัยกรรมนั้นก็ย่อมตกไป ตามมาตรา .......
มาตรา ๑๖๙๘ (๒)
มาตรา ๑๖๙๘ (๔)

คำถามข้อที่ 18.
คนเสมือนไร้ความสามารถนี้ทำพินัยกรรมได้เองโดยไม่ต้องได้รับความ ยินยอมจากผู้พิทักษ์ก่อน...
ถูกต้อง

ผิดคำถามข้อที่ 19.
คนไร้ความสามารถจะทำพินัยกรรม....
ได้
ไม่ได้

คำถามข้อที่ 20.
ผู้ปกครอง คู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน หรือพี่น้องของผู้ปกครอง เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้เป็นผู้รับพินัยกรรม
ถูกต้อง
ผิด


  

ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ ]
[ดาวน์โหลดข้อมูล เตรียมสอบ คลิก!]


ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

ระบุ คำค้น เช่น law, ฎีกา, ศาล, อาญา..

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง 2/72

เตรียมสอบเนติ วิอาญา 2/72

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

      


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 23490 คน