ลอว์สยาม ดอทคอม เตรียมสอบ 3 สนาม
หมวดหมู่  กลุ่มกฏหมายตัวแทน ประกันภัย ตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพัด

แบบทดสอบ แบบทดสอบความรู้ กฎหมายตั๋วเงิน ชุดที่ 1


 สกัดหลักจากหนังสือรวมคำบรรยายเนติบัณฑิต วิชา ตัวแทน ประกันภัย ตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพัด (อ.ประทีป เฉลิมภัทรกุล)
---------------------------------------------

แบบทดสอบความรู้ กฎหมายตั๋วเงิน ชุดที่ 1 | กลุ่มกฏหมายตัวแทน ประกันภัย ตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพัด ที่ LawSiam.com

คำถามข้อที่ 1.
โจทก์ฟ้องว่าจำเลยที่ ๑ ที่ ๒ เป็นสามีภรรยากันได้ร่วมกันนำเช็คที่จำเลยที่ ๑ เป็นผู้สั่งจ่ายมาแลกเงินสดไปจากโจทก์ ครั้นโจทก์นำเช็คขึ้นเงิน ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน โจทก์ฟ้องจำเลยทั้งสองให้รับผิดชำระเงินตามเช็ค ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ...
จำเลยที่ ๒ มิได้ลงชื่อในเช็คด้วย โจทก์จะฟ้อง จำเลยที่ ๒ ให้รับผิดไม่ได้
แม้จำเลยที่ ๒ มิได้ลงชื่อในเช็คด้วย โจทก์ก็ฟ้อง จำเลยที่ ๒ ให้รับผิดได้

คำถามข้อที่ 2.
 สั่งจ่ายเช็ค เซ็นชื่อไม่เหมือนกับตัวอย่างที่ให้กับธนาคาร ธนาคารจึงไม่จ่ายเงินตามเช็คนั้น แต่ผู้สั่งจ่ายก็ยังคงต้องรับผิดชำระหนี้ตามเช็คนั้นให้แก่ผู้ทรงอยู่ อันนี้คือบทบัญญัติในเรื่องว่า อย่างไรที่ถือว่าเป็นการลงลายมือชื่อในตั๋วเงิน
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 3.
รู้เห็นเป็นใจให้ผู้อื่นปลอมลายมือชื่อของตนในเช็คพิพาท กรณีก็ต้องถือว่าถูกตัดบทจะโต้เถียงไม่ได้
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 4.
ถ้าบุคคลใดลงลายมือชื่อของตนในตั๋วเงินและมิได้เขียนแถลงว่า กระทำการแทนบุคคลอีกคนหนึ่งไซร้ ท่านว่าบุคคลคนนั้น ย่อมเป็นผู้รับผิดตามความในตั๋วเงินนั้น
เป็นเรื่อง การลงลายมือชื่อในฐานะตัวแทนตามมาตรา ๙๐๑
เป็นเรื่อง ตัวแทนลงชื่อของตัวแทน มาตรา ๑๐๐๘

คำถามข้อที่ 5.
 จำเลยจะยกข้อต่อสู้ว่าโจทก์กับจำเลยมีข้อตกลงกันว่า หากโจทก์ผู้ฝากละเลยหรือประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้บุคคลอื่นได้ เช็คไปปลอมลายมือชื่อของผู้สั่งจ่าย และธนาคารหลงเชื่อจ่ายเงินตามเช็คปลอมนั้นไป ธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบต่อผู้ฝากสำหรับเงินจำนวนที่จ่ายนั้นขึ้นอ้างเป็นข้อยกเว้นความรับผิดว่า โจทก์ตกอยู่ในฐานะผู้ต้องตัดบทมิให้ยกข้อลายมือชื่อปลอมขึ้นเป็นข้อต่อสู้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๐๐๘ วรรคแรก ตอนท้าย ....
ได้
ไม่ได้

คำถามข้อที่ 6.
 ผู้ใด จะสั่งจ่ายสลักหลัง รับอาวัล โดยพิมพ์ลายพิมพ์นิ้วมือและมีพยานรับรอง ๒ คน ตาม มาตรา ๙ ก็ไม่เป็นการลงลายมือชื่อสั่งจ่าย สลักหลัง หรือรับอาวัล
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 7.
 กรณีตั๋วเงินที่สั่งจ่ายให้แก่ผู้ถือ ตามมาตรา ๙๑๘ ตั๋วเงินที่สั่งจ่ายให้แก่ผู้ถือ ย่อมโอนได้ด้วยการส่งมอบ ดังนั้น ถ้าผู้ทรงได้โอนตั๋วนั้นด้วยการส่งมอบ โดยผู้ทรงไม่ได้ลงลายมือชื่อในตั๋วเงินนั้น ถ้าต่อมาตั๋วเงินนั้นขาดความเชื่อถือก็คือไม่มีการใช้เงินตามตั๋วนั้น ผู้ทรงคนก่อนที่โอนตั๋วเงินนั้นให้แก่ผู้ทรงคนปัจจุบันก็ไม่ต้องรับผิดต่อผู้ทรงคนปัจจุบันเพราะไม่ได้ลงลายมือชื่อในตั๋วเงินจึงไม่ต้องรับผิด
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 8.
เอกสารที่เป็นหลักฐานการกู้นั้น จำต้องมีเพื่อฟ้องร้องเรียกเงินก็แต่กรณีฟ้องตามสัญญากู้เท่านั้น แต่ในคดีที่โจทก์ เรียกเงินตามเช็คที่ออกเช็คให้เพื่อชำระหนี้เงินกู้ แม้จะไม่มีเอกสารเป็นหลักฐานการกู้ยืมเช็คนั้น ก็เป็นมูลหนี้ที่ฟ้องเรียกเงินได้
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 9.
การที่ผู้ทรงผ่อนเวลาให้แก่ลูกหนี้ ทำให้ผู้ทรงสิ้นสิทธิที่จะไล่เบี้ยคู่สัญญา คนก่อนๆ
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 10.
การที่จำเลยที่ ๒ ลงลายมือชื่อ ในด้านหลังเช็คที่สั่งจ่ายระบุชื่อโจทก์ขีดฆ่าคำว่าหรือผู้ถือออก และมุมซ้ายบนของด้าน หน้ามีข้อความว่า เข้าบัญชีผู้รับเงินเท่านั้นห้ามเปลี่ยนมือ และในเช็คไม่ปรากฏว่ามีถ้อยคำสำนวนว่าได้ใช้เป็นอาวัลหรือสำนวนอื่นใดในทำนองเดียวกัน จำเลยที่ ๒ .....
 จึงเป็นผู้ลงลายมือชื่อเป็นผู้รับอาวัล
 จึงไม่ใช่ผู้ลงลายมือชื่อเป็นผู้รับอาวัล

คำถามข้อที่ 11.
ตั๋วแลกเงินนั้น คือ หนังสือตราสารซึ่งบุคคลคนหนึ่งเรียกว่า ผู้สั่งจ่าย สั่งบุคคลอีกคน หนึ่งเรียกว่า ผู้จ่าย ให้ใช้เงินจำนวนหนึ่งแก่บุคคลอีกคนหนึ่ง หรือให้ใช้ตามคำสั่งของบุคคลคนหนึ่งซึ่งเรียกว่าผู้รับเงิน
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 12.
กรณีที่เอาชื่อของคนอื่นมาเขียนลงไว้ หรือว่าปลอมลายมือชื่อของคนอื่น ก็ถือว่าผู้ปลอมลายมือชื่อนั้นเป็นผู้ลงลายมือ ชื่อของตนตามมาตรา ๙๐๐ เหมือนกัน
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 13.
เช็คเป็นตราสารเปลี่ยนมือที่ต้องการ ความเชื่อถือในระหว่างผู้สั่งจ่ายและผู้ทรงทั้งหลายว่า เมื่อนำเช็คไปเรียกเก็บเงินแล้ว จะมีการจ่ายเงินตามเช็ค ข้อกำหนดเงื่อนไขใดๆ อันเป็นการห้ามหรือจำกัดการจ่ายเงินจะพึงมีได้จึงเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย การที่จำเลยขีดเส้นสีดำไว้ในช่องวันที่ ...
การกระทำดังกล่าวมีบทบัญญัติของกฎหมายให้อำนาจไว้ว่ากระทำได้
การกระทำดังกล่าวไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายให้อำนาจไว้ว่ากระทำได้

คำถามข้อที่ 14.
ในเรื่องการลงลายมือชื่อในตั๋วเงิน การลงลายมือชื่อใน ตั๋วเงินนั้นมีบทบัญญัติพิเศษตามมาตรา ๑๐๐๘ คือ แม้เจ้าของลายมือชื่อไม่ได้ ลงชื่อด้วยตนเอง แต่ก็มีผลถือเท่ากับได้ลงลายมือชื่อแล้ว
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 15.
การตกลงกันให้มีสัญลักษณ์พิเศษประกอบลายมือชื่อในเช็คได้
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 16.
 จำเลยเป็นสามีของ ท. ทั้งสองคนเปิดบัญชีกระแสรายวันไว้กับธนาคารโดยจำเลยและ ท. คนใดคนหนึ่งมีอำนาจเซ็น เช็คสั่งจ่ายเงินในบัญชีได้ ท. ลงชื่อในเช็คคนเดียวแล้วจำเลยมอบให้โจทก์นำไปแลก เงินจาก ส. มาให้ ครั้นเช็คถึงกำหนด ส. นำไปขึ้นเงิน ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน โจทก์ชำระเงินตามเช็คให้แก่ ส. ไปแล้วนำเช็คมาฟ้องให้จำเลยชำระเงินแก่โจทก์ ดังนี้ ....
เมื่อจำเลยมิได้ลงชื่อในเช็คจึงหาต้องรับผิดใช้เงินแก่โจทก์ไม่
เมื่อจำเลยมิได้ลงชื่อในเช็ค ก็ต้องรับผิดใช้เงินแก่โจทก์ด้วย

คำถามข้อที่ 17.
จำเลยออกเช็คพิพาทเพื่อให้โจทก์นำไป เปลี่ยนเช็คเดิมจากเจ้าหนี้ ด้วยเจตนาชำระหนี้ให้เจ้าหนี้ตามคำลวงของโจทก์ทั้งๆ ที่ได้มีการชำระเงินตามเช็คเดิมแล้วเช็คพิพาทจึงไม่มีมูลหนี้โจทก์ถือเช็คพิพาทไว้โดยไม่สุจริต ...
จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดตามเช็คพิพาทต่อโจทก์
จำเลยจึงต้องรับผิดตามเช็คพิพาทต่อโจทก์

คำถามข้อที่ 18.
ผู้ที่จะต้องรับผิดตามตั๋วเงินต้องเป็นผู้ที่ลงลายมือชื่อในตั๋วเงิน
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 19.
กรณีของตั๋วเงินระบุชื่อ ถ้าเป็นเรื่องตั๋วระบุชื่อแล้วก็มีการสลักหลังลอย โดยเมื่อตั๋วระบุชื่อที่มีการสลักหลังลอย การสลักหลังลอยนั้นคือสลักหลังโดยไม่ระบุชื่อ ผู้รับประโยชน์ หรือโอนตั๋วให้บุคคลภายนอกโดยการส่งมอบ ซึ่งทำได้ตามมาตรา ๙๒๐ วรรคสอง (๓) ถ้าต่อมาตั๋วเงินนั้นขาดความเชื่อถือ คือการปฏิเสธการจ่ายเงิน ผู้ทรงก็จะฟ้องเรียกเงินจากผู้โอนตั๋วนั้นโดยการส่งมอบไม่ได้ เพราะว่าเมื่อตั๋วนั้นมีการสลักหลังลอยก็สามารถโอนต่อกันไปด้วยการส่งมอบ เมื่อมีการโอนโดยการส่งมอบผู้ส่งมอบนั้นไม่ได้สลักหลังและไม่ได้ลงชื่อในตั๋วเงิน เมื่อตั๋วเงินขาดความเชื่อถือ ผู้ส่งมอบส่งไปโดยไม่ได้ลงชื่อก็ไม่ต้องรับผิด
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 20.
ตั๋วเงินนั้นเป็นตราสารที่....
เปลี่ยนมือได้
เปลี่ยนมือไม่ได้


  

ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[ร่วมสนับสนุน ข้อมูลเตรียมสอบ คลิก!]

ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง อัพเดท

เตรียมสอบเนติ วิอาญา อัพเดท

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

      


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 21731 คน