หมวดหมู่  กลุ่มกฏหมายตัวแทน ประกันภัย ตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพัด

แบบทดสอบ แบบทดสอบความรู้ กฎหมายตั๋วเงิน ชุดที่ 1


 สกัดหลักจากหนังสือรวมคำบรรยายเนติบัณฑิต วิชา ตัวแทน ประกันภัย ตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพัด (อ.ประทีป เฉลิมภัทรกุล)
---------------------------------------------

แบบทดสอบความรู้ กฎหมายตั๋วเงิน ชุดที่ 1 | กลุ่มกฏหมายตัวแทน ประกันภัย ตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพัด ที่ LawSiam.com

คำถามข้อที่ 1.
 ข้อความตามตราประทับ ด้านหลังตั๋วสัญญาใช้เงินที่มีใจความว่า ตั๋วสัญญาใช้เงินจะสมบูรณ์ต่อเมื่อเช็ค เรียกเก็บเงินได้เรียบร้อยแล้วนั้น เป็นข้อความที่ขัดต่อประมวลกฎหมายแพ่งและ พาณิชย์ มาตรา ๙๘๓ (๒) เพราะ...
เป็นข้อความที่มีเงื่อนไข
เป็นข้อความที่กฎหมายห้าม

คำถามข้อที่ 2.
ตั๋วแลกเงินนั้น คือ หนังสือตราสารซึ่งบุคคลคนหนึ่งเรียกว่า ผู้สั่งจ่าย สั่งบุคคลอีกคน หนึ่งเรียกว่า ผู้จ่าย ให้ใช้เงินจำนวนหนึ่งแก่บุคคลอีกคนหนึ่ง หรือให้ใช้ตามคำสั่งของบุคคลคนหนึ่งซึ่งเรียกว่าผู้รับเงิน
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 3.
 ตั๋วแลกเงินให้สิทธิแก่ผู้สั่งจ่ายที่จะเขียนข้อความกำหนดให้ใช้ดอกเบี้ยลงไปได้
เขียนลงไปได้มีผลบังคับ
เขียนลงไปแล้วไม่มีผล

คำถามข้อที่ 4.
 จำเลยเป็นสามีของ ท. ทั้งสองคนเปิดบัญชีกระแสรายวันไว้กับธนาคารโดยจำเลยและ ท. คนใดคนหนึ่งมีอำนาจเซ็น เช็คสั่งจ่ายเงินในบัญชีได้ ท. ลงชื่อในเช็คคนเดียวแล้วจำเลยมอบให้โจทก์นำไปแลก เงินจาก ส. มาให้ ครั้นเช็คถึงกำหนด ส. นำไปขึ้นเงิน ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน โจทก์ชำระเงินตามเช็คให้แก่ ส. ไปแล้วนำเช็คมาฟ้องให้จำเลยชำระเงินแก่โจทก์ ดังนี้ ....
เมื่อจำเลยมิได้ลงชื่อในเช็คจึงหาต้องรับผิดใช้เงินแก่โจทก์ไม่
เมื่อจำเลยมิได้ลงชื่อในเช็ค ก็ต้องรับผิดใช้เงินแก่โจทก์ด้วย

คำถามข้อที่ 5.
กรณีที่ตั๋วเงินมีลายมือชื่อของผู้ที่ไม่ต้องรับผิดชอบรวมอยู่ด้วย
มาตรา ๙๐๑
มาตรา ๙๐๒

คำถามข้อที่ 6.
จำเลยออกเช็คพิพาทเพื่อให้โจทก์นำไป เปลี่ยนเช็คเดิมจากเจ้าหนี้ ด้วยเจตนาชำระหนี้ให้เจ้าหนี้ตามคำลวงของโจทก์ทั้งๆ ที่ได้มีการชำระเงินตามเช็คเดิมแล้วเช็คพิพาทจึงไม่มีมูลหนี้โจทก์ถือเช็คพิพาทไว้โดยไม่สุจริต ...
จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดตามเช็คพิพาทต่อโจทก์
จำเลยจึงต้องรับผิดตามเช็คพิพาทต่อโจทก์

คำถามข้อที่ 7.
ถ้ามีการออกข้อสอบตั๋วเงินกรณีที่มีบุคคลหลายคนซึ่งลงลายมือ ชื่อในตั๋วเงินลงบ้าง ไม่ลงบ้าง คำตอบง่ายๆ เราก็ดูว่าคนที่ลงลายมือชื่อจะต้องรับผิด หรือไม่เพราะเหตุใด แต่ถ้าคนที่ไม่ได้ลงลายมือชื่อในตั๋วเงินตอบได้ว่าไม่ต้องรับผิดตามมาตรา ๙๐๐
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 8.
การตกลงกันให้มีสัญลักษณ์พิเศษประกอบลายมือชื่อในเช็คได้
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 9.
ผู้ที่จะต้องรับผิดตามตั๋วเงินต้องเป็นผู้ที่ลงลายมือชื่อในตั๋วเงิน
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 10.
เช็คเป็นตราสารเปลี่ยนมือที่ต้องการ ความเชื่อถือในระหว่างผู้สั่งจ่ายและผู้ทรงทั้งหลายว่า เมื่อนำเช็คไปเรียกเก็บเงินแล้ว จะมีการจ่ายเงินตามเช็ค ข้อกำหนดเงื่อนไขใดๆ อันเป็นการห้ามหรือจำกัดการจ่ายเงินจะพึงมีได้จึงเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย การที่จำเลยขีดเส้นสีดำไว้ในช่องวันที่ ...
การกระทำดังกล่าวมีบทบัญญัติของกฎหมายให้อำนาจไว้ว่ากระทำได้
การกระทำดังกล่าวไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายให้อำนาจไว้ว่ากระทำได้

คำถามข้อที่ 11.
ข้อความด้านหลังเช็คที่ระบุว่า “เช็คฉบับนี้ให้ไว้เพื่อประกันหนี้” ปรากฏว่าฝ่ายจำเลยเขียนข้อความขึ้นเองฝ่ายเดียวโดยไม่ปรากฏว่าโจทก์ตกลงด้วย...
มีผลตามกฎหมาย
ไม่มีผลใดๆ

คำถามข้อที่ 12.
 กรณีตั๋วเงินที่สั่งจ่ายให้แก่ผู้ถือ ตามมาตรา ๙๑๘ ตั๋วเงินที่สั่งจ่ายให้แก่ผู้ถือ ย่อมโอนได้ด้วยการส่งมอบ ดังนั้น ถ้าผู้ทรงได้โอนตั๋วนั้นด้วยการส่งมอบ โดยผู้ทรงไม่ได้ลงลายมือชื่อในตั๋วเงินนั้น ถ้าต่อมาตั๋วเงินนั้นขาดความเชื่อถือก็คือไม่มีการใช้เงินตามตั๋วนั้น ผู้ทรงคนก่อนที่โอนตั๋วเงินนั้นให้แก่ผู้ทรงคนปัจจุบันก็ไม่ต้องรับผิดต่อผู้ทรงคนปัจจุบันเพราะไม่ได้ลงลายมือชื่อในตั๋วเงินจึงไม่ต้องรับผิด
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 13.
รู้เห็นเป็นใจให้ผู้อื่นปลอมลายมือชื่อของตนในเช็คพิพาท กรณีก็ต้องถือว่าถูกตัดบทจะโต้เถียงไม่ได้
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 14.
ตั๋วเงินนั้นเป็นตราสารที่....
เปลี่ยนมือได้
เปลี่ยนมือไม่ได้

คำถามข้อที่ 15.
ในการใช้เงินตามตั๋วเงิน ท่านมิให้ให้วันผ่อน
 มาตรา ๙๐๒
 มาตรา ๙๐๓

คำถามข้อที่ 16.
เช็คไม่ใช่ หลักฐานแห่งการกู้ยืมเพราะเช็คไม่มีคำว่ากู้หรือยืม จึงนำสืบว่าออกเช็คแทนหลักฐานการกู้แล้ว มาฟ้องตามลักษณะกู้ยืมไม่ได้
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 17.
กรณีที่กล่าวว่าถ้าผู้ลงลายมือชื่อในตั๋วเงินรับผิด ผู้ที่ไม่ได้ลงลายมือชื่อไม่ต้องรับผิด หมายความถึงความรับผิดตามบทบัญญัติในเรื่องตั๋วเงินเท่านั้น ผู้ที่ไม่ได้ลงลายมือชื่อในตั๋วเงินอาจต้องรับผิดจำนวนเงินตามตั๋วนั้นได้ในกรณีที่มีมูลหนี้มาจากกฎหมายอื่น
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 18.
 มาตรา ๘๙๘ บัญญัติว่า “อันตั๋วเงินตามความหมายแห่งประมวลกฎหมายนี้มีสามประเภท ประเภทหนึ่งคือ ตั๋วเงินแลกเงิน ประเภทหนึ่ง คือ ตั๋วสัญญาใช้เงิน ประเภทหนึ่งคือ “เช็ค”
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 19.
 จำเลยจะยกข้อต่อสู้ว่าโจทก์กับจำเลยมีข้อตกลงกันว่า หากโจทก์ผู้ฝากละเลยหรือประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้บุคคลอื่นได้ เช็คไปปลอมลายมือชื่อของผู้สั่งจ่าย และธนาคารหลงเชื่อจ่ายเงินตามเช็คปลอมนั้นไป ธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบต่อผู้ฝากสำหรับเงินจำนวนที่จ่ายนั้นขึ้นอ้างเป็นข้อยกเว้นความรับผิดว่า โจทก์ตกอยู่ในฐานะผู้ต้องตัดบทมิให้ยกข้อลายมือชื่อปลอมขึ้นเป็นข้อต่อสู้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๐๐๘ วรรคแรก ตอนท้าย ....
ได้
ไม่ได้

คำถามข้อที่ 20.
การที่จำเลยที่ ๒ ลงลายมือชื่อ ในด้านหลังเช็คที่สั่งจ่ายระบุชื่อโจทก์ขีดฆ่าคำว่าหรือผู้ถือออก และมุมซ้ายบนของด้าน หน้ามีข้อความว่า เข้าบัญชีผู้รับเงินเท่านั้นห้ามเปลี่ยนมือ และในเช็คไม่ปรากฏว่ามีถ้อยคำสำนวนว่าได้ใช้เป็นอาวัลหรือสำนวนอื่นใดในทำนองเดียวกัน จำเลยที่ ๒ .....
 จึงเป็นผู้ลงลายมือชื่อเป็นผู้รับอาวัล
 จึงไม่ใช่ผู้ลงลายมือชื่อเป็นผู้รับอาวัล


  

ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

ระบุ คำค้น เช่น law, ฎีกา, ศาล, อาญา..

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง 2/74

เตรียมสอบเนติ วิอาญา 2/74

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

      


sitemap.xml