ลอว์สยาม ดอทคอม เตรียมสอบ 3 สนาม
หมวดหมู่  กลุ่มกฏหมายตัวแทน ประกันภัย ตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพัด

แบบทดสอบ แบบทดสอบความรู้ กฎหมายตั๋วเงิน ชุดที่ 1


 สกัดหลักจากหนังสือรวมคำบรรยายเนติบัณฑิต วิชา ตัวแทน ประกันภัย ตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพัด (อ.ประทีป เฉลิมภัทรกุล)
---------------------------------------------

แบบทดสอบความรู้ กฎหมายตั๋วเงิน ชุดที่ 1 | กลุ่มกฏหมายตัวแทน ประกันภัย ตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพัด ที่ LawSiam.com

คำถามข้อที่ 1.
กรณีที่กล่าวว่าถ้าผู้ลงลายมือชื่อในตั๋วเงินรับผิด ผู้ที่ไม่ได้ลงลายมือชื่อไม่ต้องรับผิด หมายความถึงความรับผิดตามบทบัญญัติในเรื่องตั๋วเงินเท่านั้น ผู้ที่ไม่ได้ลงลายมือชื่อในตั๋วเงินอาจต้องรับผิดจำนวนเงินตามตั๋วนั้นได้ในกรณีที่มีมูลหนี้มาจากกฎหมายอื่น
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 2.
ตั๋วสัญญาใช้เงิน มาตรา ๙๘๒ บัญญัติว่า อันตั๋วสัญญาใช้เงินนั้นคือหนังสือตราสารซึ่ง บุคคลคนหนึ่ง เรียกว่าผู้ออกตั๋ว ให้คำมั่นสัญญาว่าจะใช้เงินจำนวนหนึ่งให้แก่บุคคลอีก คนหนึ่ง หรือให้ใช้ตามคำสั่งของบุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่าผู้รับเงิน
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 3.
กรณีเจ้าของลายมือชื่อ ถูกผู้อื่นเอาชื่อของเจ้าของลายมือ ชื่อไปลงในตั๋วเงินโดยปราศจากอำนาจ แต่เจ้าของลายมือชื่อนั้นได้ให้สัตยาบันก็ คือให้การรับรองเจ้าของลายมือชื่อก็ต้องรับผิดตามมาตรา ๑๐๐๘ วรรคสอง
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 4.
ผู้ลงลายมือชื่อในตั๋วเงินซึ่งต้องรับผิดตามเนื้อความในตั๋วเงินนั้น
มาตรา ๙๐๐
มาตรา ๙๐๑

คำถามข้อที่ 5.
ตั๋วแลกเงินนั้น คือ หนังสือตราสารซึ่งบุคคลคนหนึ่งเรียกว่า ผู้สั่งจ่าย สั่งบุคคลอีกคน หนึ่งเรียกว่า ผู้จ่าย ให้ใช้เงินจำนวนหนึ่งแก่บุคคลอีกคนหนึ่ง หรือให้ใช้ตามคำสั่งของบุคคลคนหนึ่งซึ่งเรียกว่าผู้รับเงิน
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 6.
ในการใช้เงินตามตั๋วเงิน ท่านมิให้ให้วันผ่อน
 มาตรา ๙๐๒
 มาตรา ๙๐๓

คำถามข้อที่ 7.
เช็คเป็นตราสารเปลี่ยนมือที่ต้องการ ความเชื่อถือในระหว่างผู้สั่งจ่ายและผู้ทรงทั้งหลายว่า เมื่อนำเช็คไปเรียกเก็บเงินแล้ว จะมีการจ่ายเงินตามเช็ค ข้อกำหนดเงื่อนไขใดๆ อันเป็นการห้ามหรือจำกัดการจ่ายเงินจะพึงมีได้จึงเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย การที่จำเลยขีดเส้นสีดำไว้ในช่องวันที่ ...
การกระทำดังกล่าวมีบทบัญญัติของกฎหมายให้อำนาจไว้ว่ากระทำได้
การกระทำดังกล่าวไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายให้อำนาจไว้ว่ากระทำได้

คำถามข้อที่ 8.
กรณีที่เอาชื่อของคนอื่นมาเขียนลงไว้ หรือว่าปลอมลายมือชื่อของคนอื่น ก็ถือว่าผู้ปลอมลายมือชื่อนั้นเป็นผู้ลงลายมือ ชื่อของตนตามมาตรา ๙๐๐ เหมือนกัน
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 9.
 มาตรา ๙๐๐  วรรคหนึ่ง ให้หลักไว้ว่า ผู้ใดลงลายมือชื่อในตั๋วเงินผู้นั้นต้องรับผิดตามตั๋วเงิน แสดงว่าผู้ไม่ได้ลงลายมือชื่อ ผู้นั้นไม่ต้องรับผิด
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 10.
 จำเลยเป็นสามีของ ท. ทั้งสองคนเปิดบัญชีกระแสรายวันไว้กับธนาคารโดยจำเลยและ ท. คนใดคนหนึ่งมีอำนาจเซ็น เช็คสั่งจ่ายเงินในบัญชีได้ ท. ลงชื่อในเช็คคนเดียวแล้วจำเลยมอบให้โจทก์นำไปแลก เงินจาก ส. มาให้ ครั้นเช็คถึงกำหนด ส. นำไปขึ้นเงิน ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน โจทก์ชำระเงินตามเช็คให้แก่ ส. ไปแล้วนำเช็คมาฟ้องให้จำเลยชำระเงินแก่โจทก์ ดังนี้ ....
เมื่อจำเลยมิได้ลงชื่อในเช็คจึงหาต้องรับผิดใช้เงินแก่โจทก์ไม่
เมื่อจำเลยมิได้ลงชื่อในเช็ค ก็ต้องรับผิดใช้เงินแก่โจทก์ด้วย

คำถามข้อที่ 11.
ผู้สลักหลังหมายความถึงเช็คนั้นได้ผ่านมือมาแล้วก็ลงชื่อสลักหลังไป
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 12.
ข้อความด้านหลังเช็คที่ระบุว่า “เช็คฉบับนี้ให้ไว้เพื่อประกันหนี้” ปรากฏว่าฝ่ายจำเลยเขียนข้อความขึ้นเองฝ่ายเดียวโดยไม่ปรากฏว่าโจทก์ตกลงด้วย...
มีผลตามกฎหมาย
ไม่มีผลใดๆ

คำถามข้อที่ 13.
ตั๋วเงินนั้นเป็นตราสารที่....
เปลี่ยนมือได้
เปลี่ยนมือไม่ได้

คำถามข้อที่ 14.
กรณีที่ตั๋วเงินมีลายมือชื่อของผู้ที่ไม่ต้องรับผิดชอบรวมอยู่ด้วย
มาตรา ๙๐๑
มาตรา ๙๐๒

คำถามข้อที่ 15.
 กรณีตั๋วเงินที่สั่งจ่ายให้แก่ผู้ถือ ตามมาตรา ๙๑๘ ตั๋วเงินที่สั่งจ่ายให้แก่ผู้ถือ ย่อมโอนได้ด้วยการส่งมอบ ดังนั้น ถ้าผู้ทรงได้โอนตั๋วนั้นด้วยการส่งมอบ โดยผู้ทรงไม่ได้ลงลายมือชื่อในตั๋วเงินนั้น ถ้าต่อมาตั๋วเงินนั้นขาดความเชื่อถือก็คือไม่มีการใช้เงินตามตั๋วนั้น ผู้ทรงคนก่อนที่โอนตั๋วเงินนั้นให้แก่ผู้ทรงคนปัจจุบันก็ไม่ต้องรับผิดต่อผู้ทรงคนปัจจุบันเพราะไม่ได้ลงลายมือชื่อในตั๋วเงินจึงไม่ต้องรับผิด
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 16.
การที่ผู้ทรงผ่อนเวลาให้แก่ลูกหนี้ ทำให้ผู้ทรงสิ้นสิทธิที่จะไล่เบี้ยคู่สัญญา คนก่อนๆ
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 17.
โจทก์ฟ้องว่าจำเลยที่ ๑ ที่ ๒ เป็นสามีภรรยากันได้ร่วมกันนำเช็คที่จำเลยที่ ๑ เป็นผู้สั่งจ่ายมาแลกเงินสดไปจากโจทก์ ครั้นโจทก์นำเช็คขึ้นเงิน ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน โจทก์ฟ้องจำเลยทั้งสองให้รับผิดชำระเงินตามเช็ค ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ...
จำเลยที่ ๒ มิได้ลงชื่อในเช็คด้วย โจทก์จะฟ้อง จำเลยที่ ๒ ให้รับผิดไม่ได้
แม้จำเลยที่ ๒ มิได้ลงชื่อในเช็คด้วย โจทก์ก็ฟ้อง จำเลยที่ ๒ ให้รับผิดได้

คำถามข้อที่ 18.
จำเลยออกเช็คพิพาทเพื่อให้โจทก์นำไป เปลี่ยนเช็คเดิมจากเจ้าหนี้ ด้วยเจตนาชำระหนี้ให้เจ้าหนี้ตามคำลวงของโจทก์ทั้งๆ ที่ได้มีการชำระเงินตามเช็คเดิมแล้วเช็คพิพาทจึงไม่มีมูลหนี้โจทก์ถือเช็คพิพาทไว้โดยไม่สุจริต ...
จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดตามเช็คพิพาทต่อโจทก์
จำเลยจึงต้องรับผิดตามเช็คพิพาทต่อโจทก์

คำถามข้อที่ 19.
 ถ้าเจ้าของลายมือชื่อได้ มอบอำนาจให้ผู้ใดลงลายมือชื่อในตั๋วเงิน ลายมือชื่อนั้นก็ไม่ปลอม
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 20.
 ข้อความตามตราประทับ ด้านหลังตั๋วสัญญาใช้เงินที่มีใจความว่า ตั๋วสัญญาใช้เงินจะสมบูรณ์ต่อเมื่อเช็ค เรียกเก็บเงินได้เรียบร้อยแล้วนั้น เป็นข้อความที่ขัดต่อประมวลกฎหมายแพ่งและ พาณิชย์ มาตรา ๙๘๓ (๒) เพราะ...
เป็นข้อความที่มีเงื่อนไข
เป็นข้อความที่กฎหมายห้าม


  

ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ เตรียมสอบ??]

ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง อัพเดท

เตรียมสอบเนติ วิอาญา อัพเดท

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

       


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 21213 คน

Donationsท่านสามารถร่วมสนับสนุนพัฒนาเว็บไซต์ LawSiamโดย Donate ผ่าน PayPal ได้ไม่จำกัด.
(Anyone can join or donate)