เตรียมสอบเนติบัณฑิต อัยการ ผู้พิพากษา
หมวดหมู่  กลุ่มกฏหมายตัวแทน ประกันภัย ตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพัด

แบบทดสอบ แบบทดสอบความรู้ กฎหมายตั๋วเงิน ชุดที่ 1


 สกัดหลักจากหนังสือรวมคำบรรยายเนติบัณฑิต วิชา ตัวแทน ประกันภัย ตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพัด (อ.ประทีป เฉลิมภัทรกุล)
---------------------------------------------

แบบทดสอบความรู้ กฎหมายตั๋วเงิน ชุดที่ 1 | กลุ่มกฏหมายตัวแทน ประกันภัย ตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพัด ที่ LawSiam.com

คำถามข้อที่ 1.
 มาตรา ๙๐๐  วรรคหนึ่ง ให้หลักไว้ว่า ผู้ใดลงลายมือชื่อในตั๋วเงินผู้นั้นต้องรับผิดตามตั๋วเงิน แสดงว่าผู้ไม่ได้ลงลายมือชื่อ ผู้นั้นไม่ต้องรับผิด
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 2.
 กรณีตั๋วเงินที่สั่งจ่ายให้แก่ผู้ถือ ตามมาตรา ๙๑๘ ตั๋วเงินที่สั่งจ่ายให้แก่ผู้ถือ ย่อมโอนได้ด้วยการส่งมอบ ดังนั้น ถ้าผู้ทรงได้โอนตั๋วนั้นด้วยการส่งมอบ โดยผู้ทรงไม่ได้ลงลายมือชื่อในตั๋วเงินนั้น ถ้าต่อมาตั๋วเงินนั้นขาดความเชื่อถือก็คือไม่มีการใช้เงินตามตั๋วนั้น ผู้ทรงคนก่อนที่โอนตั๋วเงินนั้นให้แก่ผู้ทรงคนปัจจุบันก็ไม่ต้องรับผิดต่อผู้ทรงคนปัจจุบันเพราะไม่ได้ลงลายมือชื่อในตั๋วเงินจึงไม่ต้องรับผิด
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 3.
 ถ้าเจ้าของลายมือชื่อได้ มอบอำนาจให้ผู้ใดลงลายมือชื่อในตั๋วเงิน ลายมือชื่อนั้นก็ไม่ปลอม
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 4.
กรณีเจ้าของลายมือชื่อ ถูกผู้อื่นเอาชื่อของเจ้าของลายมือ ชื่อไปลงในตั๋วเงินโดยปราศจากอำนาจ แต่เจ้าของลายมือชื่อนั้นได้ให้สัตยาบันก็ คือให้การรับรองเจ้าของลายมือชื่อก็ต้องรับผิดตามมาตรา ๑๐๐๘ วรรคสอง
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 5.
เช็คไม่ใช่ หลักฐานแห่งการกู้ยืมเพราะเช็คไม่มีคำว่ากู้หรือยืม จึงนำสืบว่าออกเช็คแทนหลักฐานการกู้แล้ว มาฟ้องตามลักษณะกู้ยืมไม่ได้
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 6.
กรณีที่เอาชื่อของคนอื่นมาเขียนลงไว้ หรือว่าปลอมลายมือชื่อของคนอื่น ก็ถือว่าผู้ปลอมลายมือชื่อนั้นเป็นผู้ลงลายมือ ชื่อของตนตามมาตรา ๙๐๐ เหมือนกัน
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 7.
การที่ผู้ทรงผ่อนเวลาให้แก่ลูกหนี้ ทำให้ผู้ทรงสิ้นสิทธิที่จะไล่เบี้ยคู่สัญญา คนก่อนๆ
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 8.
ผู้สลักหลังหมายความถึงเช็คนั้นได้ผ่านมือมาแล้วก็ลงชื่อสลักหลังไป
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 9.
ผู้ที่จะต้องรับผิดตามตั๋วเงินต้องเป็นผู้ที่ลงลายมือชื่อในตั๋วเงิน
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 10.
ถ้าบุคคลใดลงลายมือชื่อของตนในตั๋วเงินและมิได้เขียนแถลงว่า กระทำการแทนบุคคลอีกคนหนึ่งไซร้ ท่านว่าบุคคลคนนั้น ย่อมเป็นผู้รับผิดตามความในตั๋วเงินนั้น
เป็นเรื่อง การลงลายมือชื่อในฐานะตัวแทนตามมาตรา ๙๐๑
เป็นเรื่อง ตัวแทนลงชื่อของตัวแทน มาตรา ๑๐๐๘

คำถามข้อที่ 11.
โจทก์ฟ้องว่าจำเลยที่ ๑ ที่ ๒ เป็นสามีภรรยากันได้ร่วมกันนำเช็คที่จำเลยที่ ๑ เป็นผู้สั่งจ่ายมาแลกเงินสดไปจากโจทก์ ครั้นโจทก์นำเช็คขึ้นเงิน ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน โจทก์ฟ้องจำเลยทั้งสองให้รับผิดชำระเงินตามเช็ค ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ...
จำเลยที่ ๒ มิได้ลงชื่อในเช็คด้วย โจทก์จะฟ้อง จำเลยที่ ๒ ให้รับผิดไม่ได้
แม้จำเลยที่ ๒ มิได้ลงชื่อในเช็คด้วย โจทก์ก็ฟ้อง จำเลยที่ ๒ ให้รับผิดได้

คำถามข้อที่ 12.
กรณีที่ตั๋วเงินมีลายมือชื่อของผู้ที่ไม่ต้องรับผิดชอบรวมอยู่ด้วย
มาตรา ๙๐๑
มาตรา ๙๐๒

คำถามข้อที่ 13.
การที่จำเลยที่ ๒ ลงลายมือชื่อ ในด้านหลังเช็คที่สั่งจ่ายระบุชื่อโจทก์ขีดฆ่าคำว่าหรือผู้ถือออก และมุมซ้ายบนของด้าน หน้ามีข้อความว่า เข้าบัญชีผู้รับเงินเท่านั้นห้ามเปลี่ยนมือ และในเช็คไม่ปรากฏว่ามีถ้อยคำสำนวนว่าได้ใช้เป็นอาวัลหรือสำนวนอื่นใดในทำนองเดียวกัน จำเลยที่ ๒ .....
 จึงเป็นผู้ลงลายมือชื่อเป็นผู้รับอาวัล
 จึงไม่ใช่ผู้ลงลายมือชื่อเป็นผู้รับอาวัล

คำถามข้อที่ 14.
ถ้าผู้ใดใช้ตราประทับ หรือใช้ตรายางลายมือชื่อแล้วมา ประทับในตั๋วเงิน กรณีถือไม่ได้ว่าเป็นการลงลายมือชื่อในตั๋วเงิน
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 15.
ในเรื่องการลงลายมือชื่อในตั๋วเงิน การลงลายมือชื่อใน ตั๋วเงินนั้นมีบทบัญญัติพิเศษตามมาตรา ๑๐๐๘ คือ แม้เจ้าของลายมือชื่อไม่ได้ ลงชื่อด้วยตนเอง แต่ก็มีผลถือเท่ากับได้ลงลายมือชื่อแล้ว
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 16.
 สั่งจ่ายเช็ค เซ็นชื่อไม่เหมือนกับตัวอย่างที่ให้กับธนาคาร ธนาคารจึงไม่จ่ายเงินตามเช็คนั้น แต่ผู้สั่งจ่ายก็ยังคงต้องรับผิดชำระหนี้ตามเช็คนั้นให้แก่ผู้ทรงอยู่ อันนี้คือบทบัญญัติในเรื่องว่า อย่างไรที่ถือว่าเป็นการลงลายมือชื่อในตั๋วเงิน
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 17.
จำเลยออกเช็คพิพาทเพื่อให้โจทก์นำไป เปลี่ยนเช็คเดิมจากเจ้าหนี้ ด้วยเจตนาชำระหนี้ให้เจ้าหนี้ตามคำลวงของโจทก์ทั้งๆ ที่ได้มีการชำระเงินตามเช็คเดิมแล้วเช็คพิพาทจึงไม่มีมูลหนี้โจทก์ถือเช็คพิพาทไว้โดยไม่สุจริต ...
จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดตามเช็คพิพาทต่อโจทก์
จำเลยจึงต้องรับผิดตามเช็คพิพาทต่อโจทก์

คำถามข้อที่ 18.
 จำเลยเป็นสามีของ ท. ทั้งสองคนเปิดบัญชีกระแสรายวันไว้กับธนาคารโดยจำเลยและ ท. คนใดคนหนึ่งมีอำนาจเซ็น เช็คสั่งจ่ายเงินในบัญชีได้ ท. ลงชื่อในเช็คคนเดียวแล้วจำเลยมอบให้โจทก์นำไปแลก เงินจาก ส. มาให้ ครั้นเช็คถึงกำหนด ส. นำไปขึ้นเงิน ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน โจทก์ชำระเงินตามเช็คให้แก่ ส. ไปแล้วนำเช็คมาฟ้องให้จำเลยชำระเงินแก่โจทก์ ดังนี้ ....
เมื่อจำเลยมิได้ลงชื่อในเช็คจึงหาต้องรับผิดใช้เงินแก่โจทก์ไม่
เมื่อจำเลยมิได้ลงชื่อในเช็ค ก็ต้องรับผิดใช้เงินแก่โจทก์ด้วย

คำถามข้อที่ 19.
ตั๋วแลกเงินนั้น คือ หนังสือตราสารซึ่งบุคคลคนหนึ่งเรียกว่า ผู้สั่งจ่าย สั่งบุคคลอีกคน หนึ่งเรียกว่า ผู้จ่าย ให้ใช้เงินจำนวนหนึ่งแก่บุคคลอีกคนหนึ่ง หรือให้ใช้ตามคำสั่งของบุคคลคนหนึ่งซึ่งเรียกว่าผู้รับเงิน
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 20.
 ข้อความตามตราประทับ ด้านหลังตั๋วสัญญาใช้เงินที่มีใจความว่า ตั๋วสัญญาใช้เงินจะสมบูรณ์ต่อเมื่อเช็ค เรียกเก็บเงินได้เรียบร้อยแล้วนั้น เป็นข้อความที่ขัดต่อประมวลกฎหมายแพ่งและ พาณิชย์ มาตรา ๙๘๓ (๒) เพราะ...
เป็นข้อความที่มีเงื่อนไข
เป็นข้อความที่กฎหมายห้าม


  

ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[สนใจ ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ คลิก!]

ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง อัพเดท

เตรียมสอบเนติ วิอาญา อัพเดท

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

      


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 22123 คน


ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์