หมวดหมู่  กลุ่มกฏหมายตัวแทน ประกันภัย ตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพัด

แบบทดสอบ แบบทดสอบความรู้ กฎหมายตั๋วเงิน ชุดที่ 1


 สกัดหลักจากหนังสือรวมคำบรรยายเนติบัณฑิต วิชา ตัวแทน ประกันภัย ตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพัด (อ.ประทีป เฉลิมภัทรกุล)
---------------------------------------------

แบบทดสอบความรู้ กฎหมายตั๋วเงิน ชุดที่ 1 | กลุ่มกฏหมายตัวแทน ประกันภัย ตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพัด ที่ LawSiam.com

คำถามข้อที่ 1.
ผู้สลักหลังหมายความถึงเช็คนั้นได้ผ่านมือมาแล้วก็ลงชื่อสลักหลังไป
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 2.
กรณีที่เอาชื่อของคนอื่นมาเขียนลงไว้ หรือว่าปลอมลายมือชื่อของคนอื่น ก็ถือว่าผู้ปลอมลายมือชื่อนั้นเป็นผู้ลงลายมือ ชื่อของตนตามมาตรา ๙๐๐ เหมือนกัน
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 3.
กรณีที่ตั๋วเงินมีลายมือชื่อของผู้ที่ไม่ต้องรับผิดชอบรวมอยู่ด้วย
มาตรา ๙๐๑
มาตรา ๙๐๒

คำถามข้อที่ 4.
ตั๋วเงินนั้นเป็นตราสารที่....
เปลี่ยนมือได้
เปลี่ยนมือไม่ได้

คำถามข้อที่ 5.
 ผู้ใด จะสั่งจ่ายสลักหลัง รับอาวัล โดยพิมพ์ลายพิมพ์นิ้วมือและมีพยานรับรอง ๒ คน ตาม มาตรา ๙ ก็ไม่เป็นการลงลายมือชื่อสั่งจ่าย สลักหลัง หรือรับอาวัล
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 6.
ถ้าผู้ใดใช้ตราประทับ หรือใช้ตรายางลายมือชื่อแล้วมา ประทับในตั๋วเงิน กรณีถือไม่ได้ว่าเป็นการลงลายมือชื่อในตั๋วเงิน
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 7.
 ข้อความตามตราประทับ ด้านหลังตั๋วสัญญาใช้เงินที่มีใจความว่า ตั๋วสัญญาใช้เงินจะสมบูรณ์ต่อเมื่อเช็ค เรียกเก็บเงินได้เรียบร้อยแล้วนั้น เป็นข้อความที่ขัดต่อประมวลกฎหมายแพ่งและ พาณิชย์ มาตรา ๙๘๓ (๒) เพราะ...
เป็นข้อความที่มีเงื่อนไข
เป็นข้อความที่กฎหมายห้าม

คำถามข้อที่ 8.
จำเลยออกเช็คพิพาทเพื่อให้โจทก์นำไป เปลี่ยนเช็คเดิมจากเจ้าหนี้ ด้วยเจตนาชำระหนี้ให้เจ้าหนี้ตามคำลวงของโจทก์ทั้งๆ ที่ได้มีการชำระเงินตามเช็คเดิมแล้วเช็คพิพาทจึงไม่มีมูลหนี้โจทก์ถือเช็คพิพาทไว้โดยไม่สุจริต ...
จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดตามเช็คพิพาทต่อโจทก์
จำเลยจึงต้องรับผิดตามเช็คพิพาทต่อโจทก์

คำถามข้อที่ 9.
เช็คเป็นตราสารเปลี่ยนมือที่ต้องการ ความเชื่อถือในระหว่างผู้สั่งจ่ายและผู้ทรงทั้งหลายว่า เมื่อนำเช็คไปเรียกเก็บเงินแล้ว จะมีการจ่ายเงินตามเช็ค ข้อกำหนดเงื่อนไขใดๆ อันเป็นการห้ามหรือจำกัดการจ่ายเงินจะพึงมีได้จึงเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย การที่จำเลยขีดเส้นสีดำไว้ในช่องวันที่ ...
การกระทำดังกล่าวมีบทบัญญัติของกฎหมายให้อำนาจไว้ว่ากระทำได้
การกระทำดังกล่าวไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายให้อำนาจไว้ว่ากระทำได้

คำถามข้อที่ 10.
 มาตรา ๙๐๐  วรรคหนึ่ง ให้หลักไว้ว่า ผู้ใดลงลายมือชื่อในตั๋วเงินผู้นั้นต้องรับผิดตามตั๋วเงิน แสดงว่าผู้ไม่ได้ลงลายมือชื่อ ผู้นั้นไม่ต้องรับผิด
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 11.
โจทก์ฟ้องว่าจำเลยที่ ๑ ที่ ๒ เป็นสามีภรรยากันได้ร่วมกันนำเช็คที่จำเลยที่ ๑ เป็นผู้สั่งจ่ายมาแลกเงินสดไปจากโจทก์ ครั้นโจทก์นำเช็คขึ้นเงิน ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน โจทก์ฟ้องจำเลยทั้งสองให้รับผิดชำระเงินตามเช็ค ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ...
จำเลยที่ ๒ มิได้ลงชื่อในเช็คด้วย โจทก์จะฟ้อง จำเลยที่ ๒ ให้รับผิดไม่ได้
แม้จำเลยที่ ๒ มิได้ลงชื่อในเช็คด้วย โจทก์ก็ฟ้อง จำเลยที่ ๒ ให้รับผิดได้

คำถามข้อที่ 12.
ถ้ามีการออกข้อสอบตั๋วเงินกรณีที่มีบุคคลหลายคนซึ่งลงลายมือ ชื่อในตั๋วเงินลงบ้าง ไม่ลงบ้าง คำตอบง่ายๆ เราก็ดูว่าคนที่ลงลายมือชื่อจะต้องรับผิด หรือไม่เพราะเหตุใด แต่ถ้าคนที่ไม่ได้ลงลายมือชื่อในตั๋วเงินตอบได้ว่าไม่ต้องรับผิดตามมาตรา ๙๐๐
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 13.
กรณีเจ้าของลายมือชื่อ ถูกผู้อื่นเอาชื่อของเจ้าของลายมือ ชื่อไปลงในตั๋วเงินโดยปราศจากอำนาจ แต่เจ้าของลายมือชื่อนั้นได้ให้สัตยาบันก็ คือให้การรับรองเจ้าของลายมือชื่อก็ต้องรับผิดตามมาตรา ๑๐๐๘ วรรคสอง
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 14.
ถ้าบุคคลใดลงลายมือชื่อของตนในตั๋วเงินและมิได้เขียนแถลงว่า กระทำการแทนบุคคลอีกคนหนึ่งไซร้ ท่านว่าบุคคลคนนั้น ย่อมเป็นผู้รับผิดตามความในตั๋วเงินนั้น
เป็นเรื่อง การลงลายมือชื่อในฐานะตัวแทนตามมาตรา ๙๐๑
เป็นเรื่อง ตัวแทนลงชื่อของตัวแทน มาตรา ๑๐๐๘

คำถามข้อที่ 15.
การตกลงกันให้มีสัญลักษณ์พิเศษประกอบลายมือชื่อในเช็คได้
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 16.
กรณีที่กล่าวว่าถ้าผู้ลงลายมือชื่อในตั๋วเงินรับผิด ผู้ที่ไม่ได้ลงลายมือชื่อไม่ต้องรับผิด หมายความถึงความรับผิดตามบทบัญญัติในเรื่องตั๋วเงินเท่านั้น ผู้ที่ไม่ได้ลงลายมือชื่อในตั๋วเงินอาจต้องรับผิดจำนวนเงินตามตั๋วนั้นได้ในกรณีที่มีมูลหนี้มาจากกฎหมายอื่น
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 17.
 จำเลยจะยกข้อต่อสู้ว่าโจทก์กับจำเลยมีข้อตกลงกันว่า หากโจทก์ผู้ฝากละเลยหรือประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้บุคคลอื่นได้ เช็คไปปลอมลายมือชื่อของผู้สั่งจ่าย และธนาคารหลงเชื่อจ่ายเงินตามเช็คปลอมนั้นไป ธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบต่อผู้ฝากสำหรับเงินจำนวนที่จ่ายนั้นขึ้นอ้างเป็นข้อยกเว้นความรับผิดว่า โจทก์ตกอยู่ในฐานะผู้ต้องตัดบทมิให้ยกข้อลายมือชื่อปลอมขึ้นเป็นข้อต่อสู้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๐๐๘ วรรคแรก ตอนท้าย ....
ได้
ไม่ได้

คำถามข้อที่ 18.
ผู้ลงลายมือชื่อในตั๋วเงินซึ่งต้องรับผิดตามเนื้อความในตั๋วเงินนั้น
มาตรา ๙๐๐
มาตรา ๙๐๑

คำถามข้อที่ 19.
เอกสารที่เป็นหลักฐานการกู้นั้น จำต้องมีเพื่อฟ้องร้องเรียกเงินก็แต่กรณีฟ้องตามสัญญากู้เท่านั้น แต่ในคดีที่โจทก์ เรียกเงินตามเช็คที่ออกเช็คให้เพื่อชำระหนี้เงินกู้ แม้จะไม่มีเอกสารเป็นหลักฐานการกู้ยืมเช็คนั้น ก็เป็นมูลหนี้ที่ฟ้องเรียกเงินได้
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 20.
 ถ้าเจ้าของลายมือชื่อได้ มอบอำนาจให้ผู้ใดลงลายมือชื่อในตั๋วเงิน ลายมือชื่อนั้นก็ไม่ปลอม
ถูกต้อง
ผิด


  

ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ เตรียมสอบ คลิก!]

ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

ระบุ คำค้น เช่น law, ฎีกา, ศาล, อาญา..

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง อัพเดท

เตรียมสอบเนติ วิอาญา อัพเดท

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

      


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 22453 คน