LawSiam.com

ลอว์สยาม ดอทคอม แบ่งปันความรู้ เตรียมสอบ 3 สนาม

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป: ลงทะเบียน หรือ เข้าระบบที่นี่*]
หมวดหมู่  เตรียมสอบตั๋วทนาย

แบบทดสอบ คดีเยาวชนและครอบครัวเป็นคดีชำนัญพิเศษ (เตรียมสอบตั๋วทนาย)


 การจับกุมเด็กหรือเยาวชน (ข้อสอบปรนัย เตรียมสอบทนาย)
---------------------------------------------

คดีเยาวชนและครอบครัวเป็นคดีชำนัญพิเศษ (เตรียมสอบตั๋วทนาย) | เตรียมสอบตั๋วทนาย ที่ LawSiam.com

คำถามข้อที่ 1.
การจับกุมเด็กหรือเยาวชน ก่อนส่งตัวให้พนักงานสอบสวน (ตามมาตรา 69) ข้อใดถูก

 
บันทึกการจับกุม
แจ้งข้อกล่าวหาและรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุแห่งการจับ
ห้ามมิให้ถามคำให้การ
ถูกทุกข้อ

คำถามข้อที่ 2.
วิธีการจับกุม เด็กหรือเยาวชน (ตามมาตรา 69) ข้อใดถูก
 
ต้องกระทำโดยละมุนละม่อม
คำนึงถึงสิทธิความเป็นมนุษย์ไม่เป็นการประจานเด็กหรือเยาวชน
ไม่ให้ใช้วิธีการควบคุมตัวเกินความจำเป็น
ถูกทุกข้อ

คำถามข้อที่ 3.
 กรณีก่อนส่งตัวให้พนักงานสอบสวน (ตามมาตรา 69) ข้อใดถูก

 
ยังไม่ต้องแจ้งข้อกล่าวหาและรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุแห่งการจับ
แจ้งข้อกล่าวหาและรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุแห่งการจับ
ถามคำให้การว่าจะยอมรับสารภาพหรือไม่
ถ้อยคำของเด็กหรือเยาวชนในชั้นจับกุมให้ศาลรับฟังเป็นพยานเพื่อพิสูจน์ความผิดของเด็กหรือเยาวชน และพิพากษาลงโทษได้

คำถามข้อที่ 4.
วิธีการจับกุม เด็กหรือเยาวชน (ตามมาตรา 69) ข้อใดผิด
 
ห้ามไม่ให้ใช้เครื่องพันธนาการไม่ว่าสิ่งใดๆ เว้นแต่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง
ให้ใช้วิธีการควบคุมตัวเกินความจำเป็นได้ทุกกรณี
คำนึงถึงสิทธิความเป็นมนุษย์ไม่เป็นการประจานเด็กหรือเยาวชน
ต้องกระทำโดยละมุนละม่อม

คำถามข้อที่ 5.
ข้อใดถูก เกี่ยวกับการภาพเด็ก (ตามมาตรา 76)
ให้ผู้จับ หรือพนักงานสอบสวนจัดให้มี หรืออนุญาตให้มี หรือยินยอมให้มีการถ่ายภาพ หรือบันทึกภาพเด็กหรือเยาวชนได้ เว้นแต่เพื่อประโยชน์การสอบสวน
ห้ามมิให้ผู้จับ หรือพนักงานสอบสวนจัดให้มี หรืออนุญาตให้มี หรือยินยอมให้มีการถ่ายภาพ หรือบันทึกภาพเด็กหรือเยาวชน เว้นแต่บิดา มารดา หรือผู้ทีเด็กอยู่อาศัยด้วยอนุญาต
ห้ามมิให้ผู้จับ หรือพนักงานสอบสวนจัดให้มี หรืออนุญาตให้มี หรือยินยอมให้มีการถ่ายภาพ หรือบันทึกภาพเด็กหรือเยาวชน เว้นแต่เพื่อประโยชน์การสอบสวน
ห้ามมิให้ผู้จับ หรือพนักงานสอบสวนจัดให้มี หรืออนุญาตให้มี หรือยินยอมให้มีการถ่ายภาพ หรือบันทึกภาพเด็กหรือเยาวชน

คำถามข้อที่ 6.
ในเรื่องการจับกุมเด็กหรือเยาวชน ข้อใดถูก
 
การจับกุมเด็กหรือเยาวชน (ตามมาตรา 69) ก่อนจับให้ผู้จับแจ้งเหตุแห่งการจับให้บิดามารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคลอื่นที่เด็กหรือเยาวชนอาศัยอยู่ทราบ (ถ้าบุคคลดังกล่าวอยู่ด้วย)
ห้ามถ่ายภาพเด็ก (ตามมาตรา 76) ห้ามมิให้ผู้จับ หรือพนักงานสอบสวนจัดให้มี หรืออนุญาตให้มี หรือยินยอมให้มีการถ่ายภาพ หรือบันทึกภาพเด็กหรือเยาวชน เว้นแต่เพื่อประโยชน์การสอบสวน
วิธีการจับกุม ต้องกระทำโดยละมุนละม่อม คำนึงถึงสิทธิความเป็นมนุษย์ไม่เป็นการประจานเด็กหรือเยาวชน  ไม่ให้ใช้วิธีการควบคุมตัวเกินความจำเป็น และ ห้ามไม่ให้ใช้เครื่องพันธนาการไม่ว่าสิ่งใดๆ เว้นแต่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง
ถูกทุกข้อ

คำถามข้อที่ 7.
เยาวชน หมายถึง?
 
บุคคลที่มีอายุเกิน 10 ปีแต่ยังไม่ถึง 13 ปีบริบูรณ์
บุคคลที่มีอายุเกิน 15 ปีแต่ยังไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์
บุคคลที่มีอายุเกิน 15 ปีแต่ยังไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์
บุคคลที่มีอายุเกิน 18 ปีแต่ยังไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์

คำถามข้อที่ 8.
การจับกุมเด็กหรือเยาวชน (มาตรา 69) ให้ผู้จับแจ้งเหตุแห่งการจับให้บุคคลใด

 
บิดามารดา ผู้ปกครอง เพื่อนสนิท หรือบุคคลอื่นที่เด็กหรือเยาวชนอาศัยอยู่ทราบ
บิดามารดา เท่านั้น
บุคคใดก็ได้ตามที่เด็กร้องขอ
บิดามารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคลอื่นที่เด็กหรือเยาวชนอาศัยอยู่ทราบ

คำถามข้อที่ 9.
การจับกุมเด็กหรือเยาวชน (มาตรา 69) ข้อใดถูก
 
ถ้าผู้ถูกจับจะติดต่อเพื่อปรึกษาหารือคนใดคนหนึ่งดังกล่าว ห้ามิให้ผู้จับดำเนินการใดๆ
ถ้าผู้ถูกจับจะติดต่อเพื่อปรึกษาหารือคนใดคนหนึ่งดังกล่าว ให้ผู้จับดำเนินการให้โดยไม่ชักช้า
ถ้าผู้ถูกจับจะติดต่อเพื่อปรึกษาหารือคนใดคนหนึ่งดังกล่าว ให้ผู้จับดำเนินการในภายหลัง
ถูกทุกข้อ

คำถามข้อที่ 10.
การจับกุมเด็กหรือเยาวชน (ตามมาตรา 69) กรณีก่อนส่งตัวให้พนักงานสอบสวน ข้อใดถูก

 
ไม่ต้องบันทึกการจับกุม
ยังไม่ต้องแจ้งข้อกล่าวหาและรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุแห่งการจับ
บันทึกการจับกุม
ไม่จำเป็นต้องกระทำต่อหน้าบิดามารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคลอื่นที่เด็กหรือเยาวชนอาศัยอยู่ด้วย