หมวดหมู่  เตรียมสอบตั๋วทนาย

แบบทดสอบ คดีเยาวชนและครอบครัวเป็นคดีชำนัญพิเศษ (เตรียมสอบตั๋วทนาย)


 การจับกุมเด็กหรือเยาวชน (ข้อสอบปรนัย เตรียมสอบทนาย)
---------------------------------------------

คดีเยาวชนและครอบครัวเป็นคดีชำนัญพิเศษ (เตรียมสอบตั๋วทนาย) | เตรียมสอบตั๋วทนาย ที่ LawSiam.com

คำถามข้อที่ 1.
การจับกุมเด็กหรือเยาวชน (มาตรา 69) ให้ผู้จับแจ้งเหตุแห่งการจับให้บุคคลใด

 
บิดามารดา ผู้ปกครอง เพื่อนสนิท หรือบุคคลอื่นที่เด็กหรือเยาวชนอาศัยอยู่ทราบ
บิดามารดา เท่านั้น
บุคคใดก็ได้ตามที่เด็กร้องขอ
บิดามารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคลอื่นที่เด็กหรือเยาวชนอาศัยอยู่ทราบ

คำถามข้อที่ 2.
เด็ก หมายถึง?
บุคคลที่มีอายุไม่เกิน 10 ปีบริบูรณ์
บุคคลที่มีอายุไม่เกิน 13 ปีบริบูรณ์
บุคคลที่มีอายุไม่เกิน 15 ปีบริบูรณ์
บุคคลที่มีอายุไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์

คำถามข้อที่ 3.
การจับกุมเด็ก (มาตรา 66) ห้ามมิให้จับกุมเด็ก เว้นแต่....

 
เด็กนั้นกระทำความผิดซึ่งหน้า
เด็กนั้นไม่ได้กระทำความผิดซึ่งหน้า
เด็กนั้นอาจกระทำความผิดซึ่งหน้า
ถูกทุกข้อ

คำถามข้อที่ 4.
การจับกุมเด็กหรือเยาวชน (มาตรา 69) ข้อใดถูก
 
ถ้าผู้ถูกจับจะติดต่อเพื่อปรึกษาหารือคนใดคนหนึ่งดังกล่าว ห้ามิให้ผู้จับดำเนินการใดๆ
ถ้าผู้ถูกจับจะติดต่อเพื่อปรึกษาหารือคนใดคนหนึ่งดังกล่าว ให้ผู้จับดำเนินการให้โดยไม่ชักช้า
ถ้าผู้ถูกจับจะติดต่อเพื่อปรึกษาหารือคนใดคนหนึ่งดังกล่าว ให้ผู้จับดำเนินการในภายหลัง
ถูกทุกข้อ

คำถามข้อที่ 5.
การออกหมายจับเด็กหรือเยาวชน (มาตรา 67)....
 
ให้ศาลคำนึงถึงการคุ้มครองสิทธิเด็กหรือเยาวชนเป็นสำคัญ หากการออกหมายจับมีผลกระทบกระเทือนต่อจิตใจของเด็กหรือเยาวชนอย่างรุนแรง ให้หลีกเลี่ยงการออกหมายจับ โดยให้ใช้วิธีติดตามตัวเด็กหรือเยาวชนอย่างอื่นก่อน
ให้ศาลพิจารณาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคดีอาญา เป็นสำคัญ
ให้ศาลคำนึงถึงการคุ้มครองหลักสิทธิมนุษยชนในกระบวการยุติธรรมเป็นสำคัญ หากการออกหมายจับมีผลกระทบกระเทือนต่อจิตใจของเด็กหรือเยาวชนอย่างรุนแรง ให้หลีกเลี่ยงการออกหมายจับ โดยให้ใช้วิธีติดตามตัวเด็กหรือเยาวชนอย่างอื่นก่อน
ไม่มีข้อถูก

คำถามข้อที่ 6.
ข้อใดถูก เกี่ยวกับการภาพเด็ก (ตามมาตรา 76)
ให้ผู้จับ หรือพนักงานสอบสวนจัดให้มี หรืออนุญาตให้มี หรือยินยอมให้มีการถ่ายภาพ หรือบันทึกภาพเด็กหรือเยาวชนได้ เว้นแต่เพื่อประโยชน์การสอบสวน
ห้ามมิให้ผู้จับ หรือพนักงานสอบสวนจัดให้มี หรืออนุญาตให้มี หรือยินยอมให้มีการถ่ายภาพ หรือบันทึกภาพเด็กหรือเยาวชน เว้นแต่บิดา มารดา หรือผู้ทีเด็กอยู่อาศัยด้วยอนุญาต
ห้ามมิให้ผู้จับ หรือพนักงานสอบสวนจัดให้มี หรืออนุญาตให้มี หรือยินยอมให้มีการถ่ายภาพ หรือบันทึกภาพเด็กหรือเยาวชน เว้นแต่เพื่อประโยชน์การสอบสวน
ห้ามมิให้ผู้จับ หรือพนักงานสอบสวนจัดให้มี หรืออนุญาตให้มี หรือยินยอมให้มีการถ่ายภาพ หรือบันทึกภาพเด็กหรือเยาวชน

คำถามข้อที่ 7.
การจับกุมเด็กหรือเยาวชน (ข้อใดถูก)
 
 ก่อนจับ ให้ผู้จับแจ้งเหตุแห่งการจับให้บิดามารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคลอื่นที่เด็กหรือเยาวชนอาศัยอยู่ทราบ (ถ้าบุคคลดังกล่าวอยู่ด้วย)
ถ้าความผิดจำคุกไม่เกิน 5 ปี ผู้จับจะสั่งให้บุคคลดังกล่าวที่อยู่ด้วยในขณะจับกุมนำตัวผู้ถูกจับไปยังที่ทำการพนักงานสอบสวนก็ได้
ถ้าผู้ถูกจับจะติดต่อเพื่อปรึกษาหารือคนใดคนหนึ่งดังกล่าว ให้ผู้จับดำเนินการให้โดยไม่ชักช้า
ถูกทุกข้อ

คำถามข้อที่ 8.
การจับกุมเด็กหรือเยาวชน (มาตรา 69) ข้อใดถูก
 
ก่อนจับ ให้ผู้จับแจ้งเหตุแห่งการจับให้บิดามารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคลอื่นที่เด็กหรือเยาวชนอาศัยอยู่ทราบ (ถ้าบุคคลดังกล่าวอยู่ด้วย)
หลังการจับ ให้ผู้จับแจ้งเหตุแห่งการจับให้บิดามารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคลอื่นที่เด็กหรือเยาวชนอาศัยอยู่ทราบ (ถ้าบุคคลดังกล่าวอยู่ด้วย)
ระหว่างการจับ ให้ผู้จับแจ้งเหตุแห่งการจับให้บิดามารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคลอื่นที่เด็กหรือเยาวชนอาศัยอยู่ทราบ (ถ้าบุคคลดังกล่าวอยู่ด้วย)
ก่อนและหลังการจับ ให้ผู้จับแจ้งเหตุแห่งการจับให้บิดามารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคลอื่นที่เด็กหรือเยาวชนอาศัยอยู่ทราบ (ถ้าบุคคลดังกล่าวอยู่ด้วย)

คำถามข้อที่ 9.
ในเรื่องการจับกุมเด็กหรือเยาวชน ข้อใดถูก
 
การจับกุมเด็กหรือเยาวชน (ตามมาตรา 69) ก่อนจับให้ผู้จับแจ้งเหตุแห่งการจับให้บิดามารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคลอื่นที่เด็กหรือเยาวชนอาศัยอยู่ทราบ (ถ้าบุคคลดังกล่าวอยู่ด้วย)
ห้ามถ่ายภาพเด็ก (ตามมาตรา 76) ห้ามมิให้ผู้จับ หรือพนักงานสอบสวนจัดให้มี หรืออนุญาตให้มี หรือยินยอมให้มีการถ่ายภาพ หรือบันทึกภาพเด็กหรือเยาวชน เว้นแต่เพื่อประโยชน์การสอบสวน
วิธีการจับกุม ต้องกระทำโดยละมุนละม่อม คำนึงถึงสิทธิความเป็นมนุษย์ไม่เป็นการประจานเด็กหรือเยาวชน  ไม่ให้ใช้วิธีการควบคุมตัวเกินความจำเป็น และ ห้ามไม่ให้ใช้เครื่องพันธนาการไม่ว่าสิ่งใดๆ เว้นแต่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง
ถูกทุกข้อ

คำถามข้อที่ 10.
การจับกุมเด็กหรือเยาวชน ก่อนส่งตัวให้พนักงานสอบสวน (ตามมาตรา 69) ข้อใดถูก

 
บันทึกการจับกุม
แจ้งข้อกล่าวหาและรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุแห่งการจับ
ห้ามมิให้ถามคำให้การ
ถูกทุกข้อ


  

ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

ระบุ คำค้น เช่น law, ฎีกา, ศาล, อาญา..

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง 2/74

เตรียมสอบเนติ วิอาญา 2/74

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

      


sitemap.xml