คำศัพท์กฎหมาย อังกฤษ - ไทย


Criminal Code Section 8คำว่า " Criminal Code Section 8 " แปลศัพท์อังกฤษ เป็น ภาษาไทย : (ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 8)

ความหมาย รายละเอียด อื่นๆ :-

Criminal Code 

Section 8 Whoever commits an offence outside the Kingdom shall be punished in the Kingdom; provided that, and, provided further that the offence committed be any of the following namely:

(a) The offender be a Thai person, and there be a request for punishment by the Government of the country where the offence has occurred or by the injured person; or

(b) The offender be an alien, and the Thai Government or a Thai person be the injured person, and there be a request for punishment by the injured person;

If such offence to be the offence specified as following shall be punished within the Kingdom namely:

 1. Offences Relating to Cause Public Dangers as provided in Section 217, Section218, Section 221 to Section 223 excepting the case relating to the first paragraph of Section 220, and Section 224, Section 226, Section 228 to Section 232, Section 237, and Section 233 to Section 236 only when it is the case to be punished according to Section 238;
 2. Offences Relating to Documents as provided in Section 264, Section 265, Section 266 (1) and (2), Section 268 excepting the case relating to Section 267 and Section 269; (2/1) Offence Relating to the Electronic Card according to be prescribed by Section 269/1 to Section 269/7.
 3. Offences Relating to Sexuality as provided in Section 276, Section 280 and Section 285 only for the case relating to Section 276;
 4. Offences Against Life as provided in Section 288 to Section 290;
 5. Offences Against Body as provided in Section 295 to Section 298;
 6. Offences of Abandonment of Children, Sick or Aged Persons as provided in Section 306 to Section 308;
 7. Offences Against Liberty as provided in Section 309, Section 310, Section 312 to Section 315, and Section 317 to Section 320;
 8. Offences of Theft and Snatching as provided in Section 334 to Section 336;
 9. Offences of Extortion, Blackmail, Robbery and Gang-Robbery as provided in Section 337 to Section 340;
 10. Offences of Cheating and Fraud as provided in Section 341 to Section 344, Section 346 and Section 347;
 11. Offences of Criminal Misappropriation as provided in Section 352 to Section 354;
 12. Offences of Receiving Stolen Property as provided in Section 357;
 13. Offences of Mischief as provided in Section 358 to Section 360.

............

ประมวลกฎหมายอาญา

 มาตรา 8  ผู้ใดกระทำความผิดนอกราชอาณาจักร และ
    (ก) ผู้กระทำความผิดนั้นเป็นคนไทย และรัฐบาลแห่งประเทศที่ความผิดได้เกิดขึ้น หรือผู้เสียหายได้ร้องขอให้ลงโทษ หรือ
    (ข) ผู้กระทำความผิดนั้นเป็นคนต่างด้าว และรัฐบาลไทยหรือคนไทยเป็นผู้เสียหาย และผู้เสียหายได้ร้องขอให้ลงโทษ
    ถ้าความผิดนั้นเป็นความผิดดังระบุไว้ต่อไปนี้ จะต้องรับโทษภายในราชอาณาจักร คือ
    (1) ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 217 มาตรา 218 มาตรา 221 ถึงมาตรา 223  ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีเกี่ยวกับมาตรา 220 วรรคแรก และมาตรา 224 มาตรา 226 มาตรา 228 ถึงมาตรา 232 มาตรา 237 และมาตรา 233 ถึงมาตรา 236  ทั้งนี้ เฉพาะเมื่อเป็นกรณีต้องระวางโทษตามมาตรา 238
    (2) ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 264 มาตรา 265 มาตรา 266(1) และ (2) มาตรา 268  ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีเกี่ยวกับมาตรา 267 และมาตรา 269
    (2/1) ความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 269/1 ถึงมาตรา 269/7
    (2/2) ความผิดเกี่ยวกับหนังสือเดินทางตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 269/8 ถึงมาตรา 269/15
    (3) ความผิดเกี่ยวกับเพศ ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 276 มาตรา 280 และมาตรา 285  ทั้งนี้ เฉพาะที่เกี่ยวกับมาตรา 276
    (4) ความผิดต่อชีวิต ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 288 ถึงมาตรา 290
    (5) ความผิดต่อร่างกาย ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 295 ถึงมาตรา 298
    (6) ความผิดฐานทอดทิ้งเด็ก คนป่วยเจ็บหรือคนชรา ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 306 ถึงมาตรา 308
    (7) ความผิดต่อเสรีภาพ ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 309 มาตรา 310 มาตรา 312 ถึงมาตรา 315 และมาตรา 317 ถึงมาตรา 320
    (8) ความผิดฐานลักทรัพย์และวิ่งราวทรัพย์ ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 334 ถึงมาตรา 336
    (9) ความผิดฐานกรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ และปล้นทรัพย์ ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 337 ถึงมาตรา 340
    (10) ความผิดฐานฉ้อโกง ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 341 ถึงมาตรา 344 มาตรา 346 และมาตรา 347
    (11) ความผิดฐานยักยอก ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 352 ถึงมาตรา 354
    (12) ความผิดฐานรับของโจร ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 357
    (13) ความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 358 ถึงมาตรา 360


number of visters : 570
เจอแล้ว Criminal Code Section 8 แปลว่า ? | คำศัพท์กฎหมาย Criminal Code Section 8 อังกฤษ-ไทย (English-Thai) ที่ LawSiam.com : คำศัพท์กฎหมาย เตรียมสอบ อัยการ สอบผู้พิพากษา :- Criminal Code Section 8 แปลว่า, Criminal Code Section 8 ความหมาย, คำแปล Criminal Code Section 8, แปลไทย Criminal Code Section 8


คำแนะนำ English for Lawyer - ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย

1. คำศัพท์ ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย สำหรับทบทวนและใช้ประกอบการทำงาน ที่น่าสนใจ อัพเดท
2. English for Lawyer สำหรับเตรียมสอบวัดผลความรู้ทางด้านวิชาชีพกฎหมายต่างๆ
4. ติดต่อสอบถามการใช้งาน หรือ พบปัญหาใดๆ ติดต่อสอบถามทีมงาน ที่ support@lawsiam.com


ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ เตรียมสอบ คลิก!]

ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

ระบุ คำค้น เช่น law, ฎีกา, ศาล, อาญา..

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง อัพเดท

เตรียมสอบเนติ วิอาญา อัพเดท

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

      


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 22675 คน