LawSiam.com

ลอว์สยาม ดอทคอม แบ่งปันความรู้ เตรียมสอบ 3 สนาม

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป: ลงทะเบียน หรือ เข้าระบบที่นี่*]

 
ขอคืนของกลาง(มาตรา36) ตามสัญญาต่อท้าย คําพิพากษาศาลฎีกาที่7193/2554 , คำพิพากษาฎีกา (ฏีกา5ดาว) | กระดานสนทนากฎหมาย - Lawyer Webboard ที่ ลอว์สยาม ดอทคอม
ขอคืนของกลาง(มาตรา36) ตามสัญญาต่อท้าย คําพิพากษาศาลฎีกาที่7193/2554
หมวดหมู่กระดานสนทนา : คำพิพากษาฎีกา (ฏีกา5ดาว)

ตั้งกระทู้โดย :ฎีกา5ดาว / index เมื่อวันที่ : 18/01/2014 11:55:11 เข้าชม : 5630 ครั้งคําพิพากษาศาลฎีกาที่7193/2554 ป.อ. ขอคืนของกลาง(มาตรา36) ตามสัญญาตอทาย สัญญาเชาซื้อเอกสารหมาย ร.๖ ขอ ๖ ที่ระบุวา หากรถถูกใชเปน ยานพาหนะในการกระทําผิดจนเปนเหตุใหถูกริบ ใหถือวาสัญญาสิ้นสุดลง และผูเชาซื้อจะตองชดใช ใหแกเจาของ (ผูใหเชาซื้อ) ตามที่กําหนดไวในสัญญาขอ ๕ วรรคสอง นั้น ตามสัญญาขอ ๕ วรรคสอง ไดระบุแบงแยกสิทธิเรียกคาเสียหายของเจาของหรือผูใหเชาซื้อไว ๒กรณี คือ กรณีถูกริบโดยไมใชความผิด ของผูเชาซื้อ ผูเชาซื้อตองชดใชคาเสียหายหรือเบี้ยปรับ หรือคาใชจายในการติดตามรถ ตามจํานวน ที่เ...จาของไดใชจายไปตามความจําเปนและมีเหตุอันสมควร สวนอีกกรณีหนึ่งคือกรณีที่รถถูกริบไป เพราะความผิดของผูเชาซื้อ ผูเชาซื้อตองชดใชคาเสียหายเทากับจํานวนหนี้คางชําระตามสัญญาเชาซื้อ แกเจาของหรือผูใหเชาซื้อ เชนนี้ ความรับผิดของผูเชาซื้อตามสัญญาที่มีตอเจาของรถหรือผูใหเชาซื้อ จึงไมเทากัน ขึ้นอยูกับวาผูเชาซื้อมีสวนผิดในการที่รถของกลางถูกริบไปหรือไม คดีนี้ขอเท็จจริง ไมปรากฏวา นางสาวพ. ผูเชาซื้อรถกระบะของกลางมีสวนผิดในการที่รถคันดังกลาวถูกริบไปหรือไม ทั้งตามขอสัญญา ดังกลาวยังไมอาจถือไดวาผูรองตองการราคาเชาซื้อเปนสําคัญ โดยผูเชาซื้อจะนําทรัพยสินที่ใหเชาซื้อไปใช อยางไรก็ไดดังที่ศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลางวินิจฉัย เพราะหากฟงไมไดวาผูเชา ซื้อมีสวนผิดในการที่รถของกลางถูกริบ ความรับผิดของผูเชาซื้อตามขอสัญญาขอ๕ดังกลาวขางตนยอมนอย กวากรณีผูเชาซื้อมีสวนผิดอยูดวย ลําพังขอตกลงในสัญญาเชาซื้อดังกลาวโดยไมปรากฏพฤติการณ หรือขอเท็จจริงอื่นใดอีกยอมไมอาจรับฟงไดวา การที่ผูรองขอคืนรถกระบะของกลางเปนไปเพื่อประโยชน ของบุคคลอื่น แตเปนเรื่องที่ผูรองใชสิทธิของตนในฐานะที่ผูรองเปนเจาของและสัญญาเชาซื้อไดสิ้นสุดลง ไปแลว คดีจึงฟงไมไดวาผูรองยื่นคํารองขอคืนรถกระบะของกลาง เพื่อประโยชนของบุคคลอื่น อันเปนการใช สิทธิโดยไมสุจริต และไมอาจถือวาผูรองรูเห็นเปนใจดวยในการกระทําความผิดของจําเลยทั้งสาม

++++++++++++++++++++++

ติดตาม ฎีกาเด่น ฏีกาเก็ง สอบ 3สนาม ที่เพจ : https://www.facebook.com/lawsiamdotcomhttps://www.facebook.com/lawsiamdotcom">https://www.facebook.com/lawsiamdotcom />
++++++++++++++++++++++

แจ้งให้ทราบ : กระดานสนทนา (Webboard) สมาชิกทุกคนใช้เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ผู้ใช้งานเป็นผู้นำเสนอข้อมูลและตอบข้อซักถาม ,ร่วมกันแบ่งปันข้อมูล ความรู้ ตอบข้อซักถาม ทางเว็บไซต์ลอว์สยาม ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับการโพสตั้งกระทู้-แสดงความเห็นต่างๆ ดังข้อความที่ปรากฎข้างต้น. หากท่านใดมีปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อทีมงาน ที่ support@lawsiam.com
คำตอบ-ความคิดเห็น :-

   หน้าปัจจุบัน :     จำนวนข้อมูลทั้งหมด 1 หน้า

 
แสดงความคิดเห็นทางกฎหมาย


ผู้แสดงความเห็น :
E-mail:
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
  

... กรุณาเข้าสู่ระบบ ...
สงวนสิทธิ์การตอบกระทู้ สำหรับสมาชิกที่ ลงทะเบียน เข้าสู่ระบบ (Login) แล้วเท่านั้น .


การ Spam เว็บไซต์ มีความผิดตามกฎหมาย ระบบของเราได้บันทึก IP ของท่านทุกครั้งเมื่อมีการใช้งาน