ถูกบังคับเซ็นต์สัญญาห้ามไปทำงานกับคู่แข่ง , กฎหมายแรงงาน | กระดานสนทนากฎหมาย - Lawyer Webboard ที่ ลอว์สยาม ดอทคอม
ถูกบังคับเซ็นต์สัญญาห้ามไปทำงานกับคู่แข่ง
หมวดหมู่กระดานสนทนา : กฎหมายแรงงาน

ตั้งกระทู้โดย :wawee / index เมื่อวันที่ : 04/04/2014 15:41:22 เข้าชม : 6532 ครั้งทำงานมา 17 ปีแล้ว อยู่ๆบริษัทก็ให้เซ็นต์สัญญาห้ามไปทำงานกับบริษัทคู่แข่ง  ซึ่งจำเป็นต้องเซ็นต์ เพราะมีคนไม่ยอมเซ็นต์ ก็ต้องลาออกไป สัญญานี้ใช้บังคับได้หรือไม่
แจ้งให้ทราบ : กระดานสนทนา (Webboard) สมาชิกทุกคนใช้เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ผู้ใช้งานเป็นผู้นำเสนอข้อมูลและตอบข้อซักถาม ,ร่วมกันแบ่งปันข้อมูล ความรู้ ตอบข้อซักถาม ทางเว็บไซต์ลอว์สยาม ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับการโพสตั้งกระทู้-แสดงความเห็นต่างๆ ดังข้อความที่ปรากฎข้างต้น. หากท่านใดมีปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อทีมงาน ที่ support@lawsiam.com
คำตอบ-ความคิดเห็น :-

   หน้าปัจจุบัน :     จำนวนข้อมูลทั้งหมด 1 หน้า

 
ความคิดเห็น ที่ 0


ถาม....ทำงานมา 17 ปีแล้ว อยู่ๆบริษัทก็ให้เซ็นต์สัญญาห้ามไปทำงานกับบริษัทคู่แข่ง ซึ่งจำเป็นต้องเซ็นต์ เพราะมีคนไม่ยอมเซ็นต์ ก็ต้องลาออกไป สัญญานี้ใช้บังคับได้หรือไม่ ตอบ....ในเมื่อไปยินยอมทำสัญญาไว้ ก็มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญานั้น ถ้าผิดสัญญาคงถูกฟ้องให้รับผิดตามสัญญา ก็สามารถยกเรื่อง ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมขึ้นต่อสู้ได้ แต่จะเป็นธรรมหรือไม่ ก็อยู่ที่ดุลยพินิจของศาล ถ้าไม่ให้การต่อสู้ไว้ ก็ต้องรับผิดตามสัญญา ได้ยก พรบ. สัญญาที่ไม่เป็นธรรมมาให้ดูบางส่วน ครับ พระราชบัญญัติ ว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๔ ข้อตกลงในสัญญาระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจการค้า หรือวิชาชีพ หรือในสัญญาสำเร็จรูป หรือในสัญญาขายฝากที่ทำให้ผู้ประกอบธุรกิจการค้า หรือวิชาชีพ หรือผู้กำหนดสัญญาสำเร็จรูป หรือผู้ซื้อฝากได้เปรียบคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเกินสมควร เป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม และให้มีผลบังคับได้เพียงเท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณีเท่านั้น ในกรณีที่มีข้อสงสัย ให้ตีความสัญญาสำเร็จรูปไปในทางที่เป็นคุณแก่ฝ่ายซึ่งมิได้เป็นผู้กำหนดสัญญาสำเร็จรูปนั้น ข้อตกลงที่มีลักษณะหรือมีผลให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งปฏิบัติหรือรับภาระเกินกว่าที่วิญญูชนจะพึงคาดหมายได้ตามปกติ เป็นข้อตกลงที่อาจถือได้ว่าทำให้ได้เปรียบคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง เช่น (๑) ข้อตกลงยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดที่เกิดจากการผิดสัญญา (๒) ข้อตกลงให้ต้องรับผิดหรือรับภาระมากกว่าที่กฎหมายกำหนด (๓) ข้อตกลงให้สัญญาสิ้นสุดลงโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือให้สิทธิบอกเลิกสัญญาได้โดยอีกฝ่ายหนึ่งมิได้ผิดสัญญาในข้อสาระสำคัญ (๔) ข้อตกลงให้สิทธิที่จะไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใด หรือปฏิบัติตามสัญญาในระยะเวลาที่ล่าช้าได้โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร (๕) ข้อตกลงให้สิทธิคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งเรียกร้องหรือกำหนดให้อีกฝ่ายหนึ่งต้องรับภาระเพิ่มขึ้นมากกว่าภาระที่เป็นอยู่ในเวลาทำสัญญา (๖) ข้อตกลงในสัญญาขายฝากที่ผู้ซื้อฝากกำหนดราคาสินไถ่สูงกว่าราคาขายบวกอัตราดอกเบี้ยเกินกว่าร้อยละสิบห้าต่อปี (๗) ข้อตกลงในสัญญาเช่าซื้อที่กำหนดราคาค่าเช่าซื้อ หรือกำหนดให้ผู้เช่าซื้อต้องรับภาระสูงเกินกว่าที่ควร (๘) ข้อตกลงในสัญญาบัตรเครดิตที่กำหนดให้ผู้บริโภคต้องชำระดอกเบี้ย เบี้ยปรับ ค่าใช้จ่ายหรือประโยชน์อื่นใดสูงเกินกว่าที่ควรในกรณีที่ผิดนัดหรือที่เกี่ยวเนื่องกับการผิดนัดชำระหนี้ (๙) ข้อตกลงที่กำหนดวิธีคิดดอกเบี้ยทบต้นที่ทำให้ผู้บริโภคต้องรับภาระสูงเกินกว่าที่ควร ในการพิจารณาข้อตกลงที่ทำให้ได้เปรียบคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งตามวรรคสาม จะเป็นการได้เปรียบเกินสมควรหรือไม่ ให้นำมาตรา ๑๐ มาใช้โดยอนุโลม

โดย : มโนธรรม อัพเดทวันที่ : 07/04/2014 09:48:57
 
ความคิดเห็น ที่ 0


ขอสอบถามเพิ่มเติมครับ ในสัญญาบอกว่า หากผิดสัญญาจะดำเนินคดีตามกฏหมาย บอกเพียงแค่นี้ หากมีการฟ้องร้อง บริษัทจะเรียกร้องอะไรได้บ้าง

โดย : Wawee อัพเดทวันที่ : 07/04/2014 11:36:01
 
ความคิดเห็น ที่ 0


ดำเนินการตามกฎหมาย ก็คือฟ้องให้รับผิดทางแพ่ง คือต้องชดใช้ค่าเสียหาย จะเป็นจำนวนเท่าไร ก็อยู่ที่นายจ้างจะกล่าวอ้างมาว่า การที่คุณไปทำงานกับคู่แข่ง ทำให้เขาเสียหายอย่างไร เป็นเงินเท่าไร เป็นต้น ซึ่งคุณผู้ถูกฟ้องก็มีหน้าที่ให้การต่อสู้ว่า การกระทำของคุณ นายจ้างไม่ได้เกิดความหายแต่อย่างใด จึงไม่สิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหาย และอ้างเรื่องข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมขึ้นต่อสู้เป็นต้น ถ้าไม่ให้การต่อสู้ไว้ ก็คงต้องรับผิดตามสัญญา หรือตามที่นายจ้างเรียกร้อง ครับ

โดย : มโนธรรม อัพเดทวันที่ : 08/04/2014 15:48:12
 
ความคิดเห็น ที่ 1


เรื่องง่ายๆจากจากเขี้ยวทนาย....วันนี้ัมีเวลา...ทำแข่งขันไปเลยธุรกิจอาจจะเหมือนกันแต่กรรมวิธี และผลต่างกัน และให้มีทนายที่ฉลาดรอบรู้ไว้อยู่ใกล้ ๆแค่นี้ก็ทำแข็งขันได้แม้จะมีสัญญาแต่ก็ไม่ผิด ในโลกนี้ไม่มีสิ่งใดจำกัดสิทธิได้หากขัดกับสามัญสำนักลึกๆ

โดย : ่kajorn อัพเดทวันที่ : 03/05/2014 21:05:43

 
แสดงความคิดเห็นทางกฎหมาย


ผู้แสดงความเห็น :
E-mail:
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
  

... กรุณาเข้าสู่ระบบ ...
สงวนสิทธิ์การตอบกระทู้ สำหรับสมาชิกที่ ลงทะเบียน เข้าสู่ระบบ (Login) แล้วเท่านั้น .


การ Spam เว็บไซต์ มีความผิดตามกฎหมาย ระบบของเราได้บันทึก IP ของท่านทุกครั้งเมื่อมีการใช้งาน

ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

ระบุ คำค้น เช่น law, ฎีกา, ศาล, อาญา..

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง 2/74

เตรียมสอบเนติ วิอาญา 2/74

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

      


sitemap.xml