ประกาศรับสมัครตำแหน่งนิติกร สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา , หางานกฎหมาย หางานนิติกร หางานทนาย | กระดานสนทนากฎหมาย - Lawyer Webboard ที่ ลอว์สยาม ดอทคอม
ประกาศรับสมัครตำแหน่งนิติกร สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
หมวดหมู่กระดานสนทนา : หางานกฎหมาย หางานนิติกร หางานทนาย

ตั้งกระทู้โดย :Nattawut / nuttawut@pgvim.ac.th เมื่อวันที่ : 24/03/2016 11:14:50 เข้าชม : 47386 ครั้งประกาศสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
เรื่อง ขยายระยะเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบัน
ตำแหน่ง นิติกร
_____________________________________________

ตามประกาศสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เมื่อวันที่ ๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบัน ตำแหน่งนิติกร สังกัดสำนักงานสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา จำนวน ๑ อัตรา สังกัดสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา โดยได้รับสมัครระหว่างวันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และประกาศสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ เรื่อง ขยายระยะเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบัน ตำแหน่งนินกร โดยได้รับสมัครระหว่างวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ นั้น
ทั้งนี้ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาเห็นสมควรให้ขยายระยะเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกฯ ออกไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
๑. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
ตำแหน่ง นิติกร จำนวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้าง ดังนี้
- วุฒิระดับปริญญาตรี อัตราค่าจ้างขั้นต่ำเดือนละ ๑๘,๐๐๐ บาท หรือ
- วุฒิระดับปริญญาโท อัตราค่าจ้างขั้นต่ำเดือนละ ๒๑,๐๐๐ บาท
ทั้งนี้ หากมีประสบการณ์การทำงาน อาจจะพิจารณาเพิ่มค่าประสบการณ์ตามความเหมาะสม
๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
๒.๑ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ ๑๑ แห่งข้อบังคับสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๕
๒.๒ ผู้สมัครต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท (สาขานิติศาสตร์)
๒.๓ มีประสบการณ์ทางด้านงานกฎหมาย และคดีความไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรือได้รับประกาศนียบัตรจากสภาทนายความ หรือประกาศนียบัตรเนติบัณฑิต
๒.๔ สามารถวางแผนการทำงานที่รับผิดชอบให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงาน
๒.๔ มีประสบการณ์ในการจัดทำและตรวจสอบร่างข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคำสั่งต่างๆ
รวมทั้งเสนอความเห็นในการตีความและวินิจฉัยปัญหากฎหมาย
๒.๕ ศึกษาข้อมูล รวบรวม แสวงหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย สืบสวน เสนอความเห็นในการดำเนินการเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวินัย การร้องทุกข์ การพิทักษ์ระบบคุณธรรม รวมถึงการดำเนินการใดๆ ตามกฎหมายปกครองที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการ และดำเนินคดีของหน่วยงาน
๒.๖ มีประสบการณ์ในการดำเนินการด้านคดีความ ตรวจสอบสัญญาและเอกสารต่างๆ รวมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำ ฝึกอบรม ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านนิติกรแก่บุคลากร และนักศึกษา
3. กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
ที่สำนักงานสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 2010 ซอยอรุณอมรินทร์ 36 แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 โทรศัพท์ 0 2447 8597 – 8 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. 255๙
ในวันและเวลาราชการ
4. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในการสมัคร
4.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด 3 x 4 เซ็นติเมตร จำนวน 1 รูป
4.2 สำเนาใบปริญญาบัตร หรือสำเนาหนังสือรับรองว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว จำนวน 1 ชุด 4.3 สำเนาใบแสดงผลการศึกษา Transcript จำนวน 1 ชุด
4.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ชุด
4.5 กรณีถ้าผู้สมัครเป็นเพศชายต้องแนบสำเนาหนังสือยืนยันว่าผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือ สำเนา สด.8
4.6 สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ใบทะเบียนสมรส เป็นต้น
4.7 หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน
4.8 ใบรับรองแพทย์ให้นำมายื่นเมื่อได้รับการเรียกตัวเข้าปฏิบัติงาน
กรณีเอกสารที่เป็นสำเนาให้นำต้นฉบับมาแสดงด้วย
5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกฯ จะประกาศให้ทราบ ในวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 255๙
ณ สถานที่รับสมัคร และโทรศัพท์ 0 2447 8597 - 8
6. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
ก. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (200 คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถโดยวิธีสอบข้อเขียน และสอบปฏิบัติ ดังนี้
๑. ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (50 คะแนน)
๒. ทดสอบความรู้ความสามารถโดยวิธีสอบข้อเขียน (15๐ คะแนน) ได้แก่
- กฎหมายแพ่งพาณิชย์,กฎหมายอาญา,กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง
- กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ระเบียบ
ของเจ้าหน้าที่ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ข. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (100 คะแนน)
ทดสอบโดยวิธีสอบสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่ง
7. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้สอบคัดเลือกได้ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละห้าสิบ และสอบได้คะแนนรวมทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ
8. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกฯ จะประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เรียงลำดับจากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเท่ากันให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้ายังคงได้คะแนนเท่ากันอีกให้ผู้ได้รับหมายเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
9. การบรรจุและแต่งตั้ง
การบรรจุผู้สอบคัดเลือกได้ จะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้

แจ้งให้ทราบ : กระดานสนทนา (Webboard) สมาชิกทุกคนใช้เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ผู้ใช้งานเป็นผู้นำเสนอข้อมูลและตอบข้อซักถาม ,ร่วมกันแบ่งปันข้อมูล ความรู้ ตอบข้อซักถาม ทางเว็บไซต์ลอว์สยาม ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับการโพสตั้งกระทู้-แสดงความเห็นต่างๆ ดังข้อความที่ปรากฎข้างต้น. หากท่านใดมีปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อทีมงาน ที่ support@lawsiam.com
คำตอบ-ความคิดเห็น :-

   หน้าปัจจุบัน :     จำนวนข้อมูลทั้งหมด 1 หน้า

 
แสดงความคิดเห็นทางกฎหมาย


ผู้แสดงความเห็น :
E-mail:
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
  

... กรุณาเข้าสู่ระบบ ...
สงวนสิทธิ์การตอบกระทู้ สำหรับสมาชิกที่ ลงทะเบียน เข้าสู่ระบบ (Login) แล้วเท่านั้น .


การ Spam เว็บไซต์ มีความผิดตามกฎหมาย ระบบของเราได้บันทึก IP ของท่านทุกครั้งเมื่อมีการใช้งาน

ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

ระบุ คำค้น เช่น law, ฎีกา, ศาล, อาญา..

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง 2/74

เตรียมสอบเนติ วิอาญา 2/74

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

      


sitemap.xml