คำถาม-ธงคำตอบ เนติบัณฑิต สมัยที่ 71 ปี 2561 ข้อ5. วิแพ่ง | เตรียมสอบ เก็งข้อสอบ เนติบัณฑิต (กลุ่ม วิ.แพ่ง) ภาค2 อัพเดท ที่ LawSiam.com :- อัพเดท
ย้อนกลับสู่หน้า เตรียมสอบเนติ ภาค2 (กลุ่ม วิ.แพ่ง) รายข้อ 1-10 >> ข้อที่ 5 ป.วิ.แพ่ง ภาคอุทธรณ์และฎีกา (มาตรา 223 ถึง 252)ชื่อไฟล์ : คำถาม-ธงคำตอบ เนติบัณฑิต สมัยที่ 71 ปี 2561 ข้อ5. วิแพ่ง
หมวด : ข้อที่ 5 ป.วิ.แพ่ง ภาคอุทธรณ์และฎีกา (มาตรา 223 ถึง 252)
สิทธิใช้งาน : สำหรับสมาชิก (กลุ่มผู้สนับสนุน) เตรียมสอบเนติฯ กลุ่มที่ 8,9,11,12,13,14 ,18 กลุ่มรวม (ใช้งานทั้งหมด) อ่านรายละเอียด
ขนาด : ไม่ระบุ
   
 
รายละเอียด

สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 การสอบข้อเขียนความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาคสอง สมัยที่ 71 ปีการศึกษา 2561
 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง กฎหมายล้มละลาย
 ระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม
 วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562
 คำถาม 10 ข้อ ให้เวลาตอบ 4 ชั่วโมง (14.00 น. ถึง 18.00 น.)
 ให้ยกเหตุผลประกอบคำตอบด้วย

-----------------------------

 

 ข้อ 5.
           โจทก์ฟ้องจําเลยขอให้เปิดทางเข้าออกที่ดินของโจทก์อ้างว่าเป็นทางจําเป็นและเรียกค่าเสียหาย ถึงวันฟ้องเป็นเงิน 50,000 บาท กับค่าเสียหายเดือนละ 5,000 บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่า จําเลย จะเปิดทาง จําเลยให้การต่อสู้ทุกประเด็น หลังจากเสร็จการพิจารณา ศาลพิพากษาให้โจทก์ชนะคดี ตามฟ้อง จําเลยอุทธรณ์ว่า ศาลชั้นต้นกําหนดค่าเสียหายสูงไป ขอให้ศาลอุทธรณ์กําหนดค่าเสียหาย น้อยลงหรือไม่ต้องเสียค่าเสียหาย ศาลชั้นต้นมีคําสั่งไม่รับอุทธรณ์เนื่องจากเป็นการอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงซึ่งต้องห้าม จําเลยยื่นคําร้องอุทธรณ์คําสั่งโดยมิได้นําเงินมาชําระตามคําพิพากษาศาลชั้นต้น หรือหาประกันให้ไว้ต่อศาล ศาลชั้นต้นส่งคําร้องอุทธรณ์คําสั่งนั้นไปยังศาลอุทธรณ์เพื่อพิจารณา ศาลอุทธรณ์มีคําสั่งว่า อุทธรณ์ของจําเลยเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์คําสั่งของ ศาลชั้นต้นที่ไม่รับอุทธรณ์ชอบแล้ว ให้ยกคําร้องอุทธรณ์คําสั่งของจําเลย
           ให้วินิจฉัยว่า คําสั่งของศาลชั้นต้นที่ไม่รับอุทธรณ์และคําสั่งศาลอุทธรณ์ที่ยกคําร้องอุทธรณ์คําสั่งชอบหรือไม่

 ธงคําตอบ
           โจทก์ฟ้องจําเลยขอให้เปิดทางเข้าออกที่ดินของโจทก์อ้างว่าเป็นทางจําเป็นและเรียกค่าเสียหาย เป็นคดีที่มีคําขอให้ปลดเปลื้องทุกข์อันอาจคํานวณเป็นราคาเงินได้และไม่อาจคํานวณเป็นราคาเงินได้รวมอยู่ด้วยกัน ซึ่งคําขอให้เปิดทางอันเป็นคําขอให้ปลดเปลื้องทุกข์อันไม่อาจคํานวณเป็นราคาเงินได้เป็นคําขอหลัก ไม่ต้องห้ามอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง จึงสามารถอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง ได้ทั้งคดี แต่เนื่องจากจําเลยอุทธรณ์เฉพาะคําขอเรื่องค่าเสียหาย จึงต้องพิจารณาสิทธิอุทธรณ์ ในคําขอที่มีทุนทรัพย์อย่างคดีมีทุนทรัพย์ (เทียบคําพิพากษาฎีกาที่ 1966/2537) ค่าเสียหายมีจํานวน 50,000 บาท ส่วนค่าเสียหายอีกเดือนละ 5,000 บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจําเลย จะเปิดทางให้โจทก์ เป็นค่าเสียหายในอนาคต ไม่นํามาคํานวณรวมเป็นทุนทรัพย์ในชั้อุทธรณ์ด้วย (เทียบคําพิพากษาฎีกาที่ 5213/2554) ทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นอุทธรณ์จึงไม่เกิน 50,000 บาท จําเลยอุทธรณ์ว่าศาลชั้นต้นกําหนดค่าเสียหายสูงไป ขอให้ศาลอุทธรณ์กําหนดค่าเสียหายน้อย ลงหรือไม่ต้องเสียค่าเสียหาย เป็นอุทธรณ์โต้แย้งดุลพินิจในการกําหนดค่าเสียหายของศาลชั้นต้น เป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง (เทียบคําพิพากษาฎีกาที่ 8342/2556) ต้องห้ามมิให้คู่ความอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 224 วรรคหนึ่ง คําสั่งของศาลชั้นต้น ที่ไม่รับอุทธรณ์ชอบแล้ว
           การที่จําเลยยื่นคําร้องอุทธรณ์คําสั่งของศาลชั้นต้นที่ไม่รับอุทธรณ์โดยมิได้นําเงินมาชําระตามคําพิพากษาหรือหาประกันให้ไว้ต่อศาล เป็นการไม่ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความแพ่ง มาตรา 234 โดยครบถ้วนคําร้องอุทธรณ์คําสั่งไม่รับอุทธรณ์ของจําเลยจึงไม่ชอบด้วย กฎหมาย การที่ศาลอุทธรณ์รับวินิจฉัยคําร้องอุทธรณ์คําสั่งของศาลชั้นต้นที่ไม่รับอุทธรณ์ย่อม เป็นการไม่ชอบ (คําพิพากษาฎีกาที่ 2144/2552 และ 5706/2553)

 

การสอบข้อเขียนความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาคสอง สมัยที่ 71 ปีการศึกษา 2561

คำถาม-ธงคำตอบ เนติบัณฑิต สมัยที่ 71 ปี 2561 ข้อ1. วิแพ่ง

คำถาม-ธงคำตอบ เนติบัณฑิต สมัยที่ 71 ปี 2561 ข้อ2. วิแพ่ง

คำถาม-ธงคำตอบ เนติบัณฑิต สมัยที่ 71 ปี 2561 ข้อ3. วิแพ่ง

คำถาม-ธงคำตอบ เนติบัณฑิต สมัยที่ 71 ปี 2561 ข้อ4. วิแพ่ง

คำถาม-ธงคำตอบ เนติบัณฑิต สมัยที่ 71 ปี 2561 ข้อ5. วิแพ่ง

คำถาม-ธงคำตอบ เนติบัณฑิต สมัยที่ 71 ปี 2561 ข้อ6. วิแพ่ง

คำถาม-ธงคำตอบ เนติบัณฑิต สมัยที่ 71 ปี 2561 ข้อ7. วิแพ่ง

คำถาม-ธงคำตอบ เนติบัณฑิต สมัยที่ 71 ปี 2561 ข้อ8. วิแพ่ง

คำถาม-ธงคำตอบ เนติบัณฑิต สมัยที่ 71 ปี 2561 ข้อ9. วิแพ่ง

คำถาม-ธงคำตอบ เนติบัณฑิต สมัยที่ 71 ปี 2561 ข้อ10. วิแพ่ง


---------------------------------------------------------------------
ข้อมูลความรู้ แบ่งปันสมาชิก เพื่อประโยชน์สำหรับการศึกษา เท่านั้น.
รวบรวม สกัดหลักจากคำพิพากษาศาลฎีกา,คำบรรยายเนติฯ ,อื่นๆ และ/หรือ จากสมาชิกเว็บไซต์ ที่ร่วมแบ่งปันข้อมูล.

---------------------------------------------------------------------

จำนวนเข้าชม/ดาวน์โหลด : 261 ครั้ง

    บันทึกหลักกฎหมาย ฎีกา ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 0 ประเด็น

บันทึกหลักกฎหมาย ฎีกา Keyword เน้นเก็ง ฯลฯ ทุกสนามจากอาจารย์ผู้สอน
รายละเอียดปรากฎ สำหรับผู้ใช้งานในกลุ่ม ที่เข้าสู่ระบบ (Login).

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


คำแนะนำ
1. รองรับการใช้งานหลัก ผ่านคอมพิวเตอร์ (Brower : IE, Chorme, FireFox, Opera) , ระบบ แอนดรอย
2. สำหรับ Iphone/Ipad (safari ที่ติดมานั้น ไม่สามารถดาวโหลดไฟล์ ต้องใช้ App อื่นๆช่วยในการโหลด เช่น video player ,atomic web browser เป็นต้น) อ่านรายละเอียดคลิก!
3. คำแนะนำ วิธีแก้ไขปัญหา Internet Explorer (IE) ของท่านแสดงผลเว็บไซต์ผลไม่สมบูรณ์ คลิกที่นี่
4. สมัครสมาชิก/เข้าสู่ระบบ (Login) ก่อนใช้งานดาวน์โหลดข้อมูล เอกสาร ทุกครั้ง
5. หากประสงค์ใช้งาน หรือแนะนำ/พบปัญหา ติดต่อทีมงานเพื่อแก้ไขปัญหา ได้ ทาง Email ที่ support@lawsiam.com (24ชั่วโมง)
(ข้อมูล อัพเดท ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2563)

ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ ]
[ดาวน์โหลดข้อมูล เตรียมสอบ คลิก!]


ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

ระบุ คำค้น เช่น law, ฎีกา, ศาล, อาญา..

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง 2/72

เตรียมสอบเนติ วิอาญา 2/72

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

      


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 24174 คน