คำถาม-ธงคำตอบ เนติบัณฑิต สมัยที่ 71 ปี 2561 ข้อ7. วิแพ่ง | เตรียมสอบ เก็งข้อสอบ เนติบัณฑิต (กลุ่ม วิ.แพ่ง) ภาค2 อัพเดท ที่ LawSiam.com :- อัพเดท
ย้อนกลับสู่หน้า เตรียมสอบเนติ ภาค2 (กลุ่ม วิ.แพ่ง) รายข้อ 1-10 >> ข้อที่ 7 ป.วิ.แพ่ง ภาคบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง (มาตรา 271 ถึง 323)ชื่อไฟล์ : คำถาม-ธงคำตอบ เนติบัณฑิต สมัยที่ 71 ปี 2561 ข้อ7. วิแพ่ง
หมวด : ข้อที่ 7 ป.วิ.แพ่ง ภาคบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง (มาตรา 271 ถึง 323)
สิทธิใช้งาน : สำหรับสมาชิก (กลุ่มผู้สนับสนุน) เตรียมสอบเนติฯ กลุ่มที่ 8,9,11,12,13,14 ,18 กลุ่มรวม (ใช้งานทั้งหมด) อ่านรายละเอียด
ขนาด : ไม่ระบุ
   
 
รายละเอียด

สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 การสอบข้อเขียนความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาคสอง สมัยที่ 71 ปีการศึกษา 2561
 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง กฎหมายล้มละลาย
 ระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม
 วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562
 คำถาม 10 ข้อ ให้เวลาตอบ 4 ชั่วโมง (14.00 น. ถึง 18.00 น.)
 ให้ยกเหตุผลประกอบคำตอบด้วย

----------------------

  ข้อ 7.
           นายเปียทําสัญญากู้เงินนายจุก 3,000,000 บาท โดยจดทะเบียนจํานองที่ดินหนึ่งแปลง ราคา 2,500,000 บาท มีชื่อนายเปียเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เป็นประกัน และตกลงยกเว้นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 733 อีกทั้งนายจุกรับจํานองโดยเชื่อว่านายเปียเป็นเจ้าของเพียง ผู้เดียว ครั้นเมื่อครบกําหนดสัญญานายเปียผิดนัดชําระหนี้ นายจุกจึงฟ้องนายเปียให้ชําระหนี้และ
 บังคับจํานอง ศาลพิพากษาให้นายจุกชนะคดีเต็มตามฟ้อง เมื่อครบกําหนดตามคําบังคับนายเปียไม่ชําระหนี้ตามคําพิพากษา นายจุกจึงร้องขอให้บังคับคดีและนําเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินแปลงดังกล่าว กับยึดแหวนเพชรหนึ่งวงราคา 500,000 บาท ของนายเปียเพื่อจะนําออกขายทอดตลาด
 ปรากฏว่า
           (1) นายแกละยื่นคําร้องขอให้ปล่อยทรัพย์สินที่ยึดว่า นายแกละเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ รวมกับนายเปียสําหรับที่ดินแปลงที่ถูกยึดคนละกึ่งหนึ่ง โดยยินยอมให้ใส่ชื่อนายเปียเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในโฉนดเพียงผู้เดียว แต่ก็ได้แบ่งแยกการครอบครองเป็นส่วนสัดตามความเป็นจริง ขอให้ ปล่อยที่ดินเฉพาะส่วนของนายแกละ ศาลชั้นต้นไต่สวนแล้วรับฟังข้อเท็จจริงตามที่นายแกละ กล่าวอ้าง มีคําสั่งให้ปล่อยที่ดินส่วนที่นายแกละครอบครอง
           (2) นายหยิกยื่นคําร้องต่อศาลคดีนี้ว่า นายหยิกได้ฟ้องนายเปียให้ส่งมอบแหวนเพชร แก่นายหยิกตามสัญญาแลกเปลี่ยนกับรถยนต์หนึ่งคันของนายหยิกซึ่งส่งมอบให้แก่นายเปียแล้วที่ศาลแห่งหนึ่ง ศาลในคดีดังกล่าวพิพากษาให้นายเปียส่งมอบแหวนเพชรเพื่อชําระหนี้ตามสิทธิเรียกร้องของนายหยิก จึงขอให้ศาลคดีนี้มีคําสั่งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีส่งมอบแหวนเพชรให้แก่นายหยิก เพราะนายเปียยังมีทรัพย์สินอื่นที่นายจุกสามารถบังคับคดีเพื่อชําระหนี้ตามคําพิพากษาได้เพียงพอ ศาลไต่สวนแล้วรับฟังข้อเท็จจริงตามที่นายหยิกกล่าวอ้าง จึงมีคําสั่งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีส่งมอบ แหวนเพชรของนายเปียให้แก่นายหยิก
           ให้วินิจฉัยว่า คําสั่งของศาลชั้นต้นทั้งสองกรณีชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

 ธงคําตอบ
           (1) นายเปียมีชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินมีโฉนดเพียงผู้เดียว แม้จะฟังว่าเป็นการมีชื่อถือกรรมสิทธิ์แทนในส่วนที่เป็นกรรมสิทธิ์ของนายแกละด้วย นายเปียก็มีฐานะเป็นตัวแทนของนายแกละในส่วนที่เกี่ยวกับที่ดินของนายแกละ และนายแกละอยู่ในฐานะเป็นตัวการซึ่งมิได้เปิดเผย ชื่อ เมื่อนายเปียนําที่ดินไปจํานองไว้แก่นายจุก การจํานองย่อมมีผลผูกพันกรรมสิทธิ์ที่ดินส่วนของนายแกละด้วยส่วนการที่นายแกละและนายเปียได้แบ่งแยกการครอบครองเป็นส่วนสัดนั้น เมื่อ นายจุกไม่ทราบและรับจํานองโดยสุจริต นายแกละจึงไม่มีสิทธิที่จะขอให้ปล่อยที่ดินส่วนของตนได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 323 วรรคหนึ่ง (คําพิพากษาฎีกาที่ 3509/ 2525) คําสั่งให้ปล่อยที่ดินส่วนที่นายแกละครอบครองจึงมิชอบด้วยกฎหมาย
           (2) ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 347 วรรคสอง ให้สิทธิแก่นายหยิกซึ่งเป็นเจ้าหนี้ตามคําพิพากษาในกรณีที่หนี้ตามคําพิพากษาเป็นการให้ส่งมอบทรัพย์เฉพาะสิ่ง เพื่อชําระหนี้ตามสิทธิเรียกร้องที่จะยื่นคําร้องต่อศาลที่ออกหมายบังคับคดียึดทรัพย์เฉพาะสิ่งดังกล่าว ในอีกคดีหนึ่ง หากพิสูจน์ให้ศาลพอใจว่าลูกหนี้ตามคําพิพากษาในคดีดังกล่าวยังมีทรัพย์สินอื่น ให้สามารถบังคับคดีเพื่อชําระหนี้ได้เพียงพอ คําสั่งของศาลชั้นต้นในคดีที่ยึดทรัพย์เฉพาะสิ่งให้ เจ้าพนักงานบังคับคดีส่งมอบแหวนเพชรของนายเปียแก่นายหยิกจึงชอบด้วยกฎหมาย

 

 

การสอบข้อเขียนความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาคสอง สมัยที่ 71 ปีการศึกษา 2561

คำถาม-ธงคำตอบ เนติบัณฑิต สมัยที่ 71 ปี 2561 ข้อ1. วิแพ่ง

คำถาม-ธงคำตอบ เนติบัณฑิต สมัยที่ 71 ปี 2561 ข้อ2. วิแพ่ง

คำถาม-ธงคำตอบ เนติบัณฑิต สมัยที่ 71 ปี 2561 ข้อ3. วิแพ่ง

คำถาม-ธงคำตอบ เนติบัณฑิต สมัยที่ 71 ปี 2561 ข้อ4. วิแพ่ง

คำถาม-ธงคำตอบ เนติบัณฑิต สมัยที่ 71 ปี 2561 ข้อ5. วิแพ่ง

คำถาม-ธงคำตอบ เนติบัณฑิต สมัยที่ 71 ปี 2561 ข้อ6. วิแพ่ง

คำถาม-ธงคำตอบ เนติบัณฑิต สมัยที่ 71 ปี 2561 ข้อ7. วิแพ่ง

คำถาม-ธงคำตอบ เนติบัณฑิต สมัยที่ 71 ปี 2561 ข้อ8. วิแพ่ง

คำถาม-ธงคำตอบ เนติบัณฑิต สมัยที่ 71 ปี 2561 ข้อ9. วิแพ่ง

คำถาม-ธงคำตอบ เนติบัณฑิต สมัยที่ 71 ปี 2561 ข้อ10. วิแพ่ง


---------------------------------------------------------------------
ข้อมูลความรู้ แบ่งปันสมาชิก เพื่อประโยชน์สำหรับการศึกษา เท่านั้น.
รวบรวม สกัดหลักจากคำพิพากษาศาลฎีกา,คำบรรยายเนติฯ ,อื่นๆ และ/หรือ จากสมาชิกเว็บไซต์ ที่ร่วมแบ่งปันข้อมูล.

---------------------------------------------------------------------

จำนวนเข้าชม/ดาวน์โหลด : 173 ครั้ง

    บันทึกหลักกฎหมาย ฎีกา ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 0 ประเด็น

บันทึกหลักกฎหมาย ฎีกา Keyword เน้นเก็ง ฯลฯ ทุกสนามจากอาจารย์ผู้สอน
รายละเอียดปรากฎ สำหรับผู้ใช้งานในกลุ่ม ที่เข้าสู่ระบบ (Login).

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


คำแนะนำ
1. รองรับการใช้งานหลัก ผ่านคอมพิวเตอร์ (Brower : IE, Chorme, FireFox, Opera) , ระบบ แอนดรอย
2. สำหรับ Iphone/Ipad (safari ที่ติดมานั้น ไม่สามารถดาวโหลดไฟล์ ต้องใช้ App อื่นๆช่วยในการโหลด เช่น video player ,atomic web browser เป็นต้น) อ่านรายละเอียดคลิก!
3. คำแนะนำ วิธีแก้ไขปัญหา Internet Explorer (IE) ของท่านแสดงผลเว็บไซต์ผลไม่สมบูรณ์ คลิกที่นี่
4. สมัครสมาชิก/เข้าสู่ระบบ (Login) ก่อนใช้งานดาวน์โหลดข้อมูล เอกสาร ทุกครั้ง
5. หากประสงค์ใช้งาน หรือแนะนำ/พบปัญหา ติดต่อทีมงานเพื่อแก้ไขปัญหา ได้ ทาง Email ที่ support@lawsiam.com (24ชั่วโมง)
(ข้อมูล อัพเดท ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2563)

ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ ]
[ดาวน์โหลดข้อมูล เตรียมสอบ คลิก!]


ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

ระบุ คำค้น เช่น law, ฎีกา, ศาล, อาญา..

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง 2/72

เตรียมสอบเนติ วิอาญา 2/72

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

      


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 24174 คน