ข่าวสาร คำแนะนำ/จากทีมงาน (เนติฯ ภาค 2 สมัยที่71) :- 
สกัดหลัก สรุปเนติ เน้นประเด็น เก็งฎีกา พร้อมสอบ รายข้อ 1-10 อัพเดท ตลอดจนกว่าจะสอบกลุ่ม วิแพ่ง -วิ อาญา ภาค 2/71 ทันก่อนสอบ 100 %* ที่นี่