ความหมายของคำเสนอ | ศูนย์รวมข้อมูลกฎหมาย เตรียมสอบ 3 สนาม ที่ ลอว์สยาม ดอทคอม

ความหมายของคำเสนอ
การก่อให้เกิดสัญญา มีดังนี้

๑. คำเสนอ
๒. คำสนอง
๓. คำเสนอกับคำสนองถูกต้องตรงกัน
 คำเสนอ

 

        ๑.๑ ความหมายของคำเสนอ คำเสนอ คือ การแสดงเจตนาแสดงความประสงค์ของตนต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายคนเพื่อขอให้ทำสัญญาด้วย หรือ อาจสรุปสั้น ๆ ว่า เป็นคำขอให้ทำสัญญา คำเสนอเป็นนิติกรรมฝ่ายเดียวซึ่งมีผลผูกพันผู้เสนอ จะแสดงเจตนาต่อบุคคลโดยเจาะจงหรือต่อสาธารณชนโดยไม่เจาะจงก็ได แต่จะต้องมีข้อความชัดเจนแน่นอน ซึ่งเมื่อมีคำสนองรับตามคำเสนอ สัญญาจะต้องเกิดขึ้น ถ้าสัญญาไม่เกิด ย่อมไม่ใช่คำเสนอ แต่อาจเป็นเพียงคำปรารภ หรือคำทาบทาม หรือคำเชื้อเชิญให้อีกฝ่ายหนึ่งทำคำเสนอขึ้นก่อน

    ๑.๒ ลักษณะของคำเสนอ

     ๑.๒.๑ เป็นการแสดงเจตนาขอทำสัญญา

 - ถ้าเป็นการแสดงเจตนาทำคำเสนอที่อยู่เฉพาะหน้า คำเสนอนั้นจะมีผลก็ต่อเมื่อผู้รับการแสดงเจตนาได้ “ทราบ” การแสดงเจตนาทำคำเสนอนั้น มาตรา ๑๖๘

- ถ้าเป็นการทำคำเสนอต่อบุคคลซึ่งมิได้อยู่เฉพาะหน้า คำเสนอนั้นจะมีผลเป็นเป็นคำเสนอก็ต่อเมื่อการแสดงเจตนาทำคำเสนอได้ไป “ถึง” ผู้รับการแสดงเจตนา มาตรา ๑๖๙ วรรค หนึ่ง ไม่ว่าผู้รับการแสดงเจตนาหรือผู้รับคำเสนอนั้นจะได้ทราบข้อความในคำเสนอนั้นหรือไม่ก็ตาม

      ๑.๒.๒ คำเสนอต้องเป็นการแสดงเจตนาที่ชัดแจ้งไม่ว่าจะเป็นการแสดงเจตนาด้วยวาจา หรือลายลักษณ์อักษรหรือกิริยาอาการก็ตาม ต้องเป็นการแสดงเจตนาที่ชัดเจนปราศจากเคลือบแคลงสงสัยว่าเป็นคำขอให้ทำสัญญา

  ๑.๒.๓ คำเสนอต้องมีข้อความชัดเจนแน่นอนพอที่จะทำให้สัญญาเกิดได้หากผู้รับคำเสนอตอบรับกลับมา ถ้าเป็นคำเสนอซื้อหรือคำเสนอขายที่ต้องชัดเจน ก็คือ ชนิดหรือประเภทของทรัพย์สินที่ซื้อขาย ราคาที่จะซื้อขาย และจำนวนที่ต้องการจะซื้อขาย ซึ่งถ้าหากคำเสนอนั้นชัดเจนแน่นอนถึงขนาดแล้ว เมื่อผู้รับคำเสนอตอบรับกลับมา สัญญาก็จะเกิดขึ้นได้ทันที

    ๑.๒.๔ คำเสนออาจทำต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจงก็ได้ หรืออาจทำต่อสาธารณชนก็ได้

    ๑.๓ ผลของคำเสนอ

    ๑.๓.๑ เมื่อมีการสนองรับตามคำเสนอ สัญญาย่อมเกิดขึ้น

    ๑.๓.๒ คำเสนอนั้นไม่อาจบอกถอนได้ต่อไป

     ๑.๓.๒.๑ บอกถอนไม่ได้โดยชัดแจ้ง

มาตรา ๓๕๔ บัญญัติว่า “คำเสนอจะทำสัญญาอันบ่งระยะเวลาให้ทำคำสนองนั้น ท่านว่าไม่อาจจะถอนได้ในระยะเวลาที่บ่งไว้”

ซึ่งหมายความว่า ได้มีการกำหนดระยะเวลาไว้ในคำเสนอแล้วว่า ผู้เสนอจะไม่ถอนในเวลานั้น ซึ่งในกรณีนี้ อาจเกิดขึ้นทั้งการทำคำเสนอต่อบุคคลผู้อยู่เฉพาะหน้า และทั้งการทำคำเสนอต่อบุคคลซึ่งอยู่ห่างโดยระยะทาง สาระสำคัญอยู่ที่การกำหนดเวลาผูกพันไว้แล้วเท่านั้น ซึ่งต้องเป็นไปตามเจตนา

    ๑.๓.๒.๒ บอกถอนไม่ได้โดยปริยาย

มาตรา ๓๕๕ บัญญัติว่า “บุคคลทำคำเสนอไปยังผู้อื่นซึ่งอยู่ห่างกันโดยระยะทางและมิได้บ่งเวลาให้ทำคำสนอง จะถอนคำเสนอของตนเสียภายในเวลาอันควรคาดหมายว่าจะได้รับคำบอกกล่าวสนองนั้น ท่านว่าหาจะถอนได้ไม่”

คำว่า “เวลาอันควรคาดหมายว่าจะได้รับคำบอกกล่าวสนอง” คืออะไรนั้น จะต้องดูจากพฤติการณ์ หรือข้อเท็จจริงของการแสดงเจตนาที่เป็นคำเสนอว่าเป็นอย่างไร ซึ่งจะต้องพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไปว่า ระหว่างผู้ทำคำเสนอกับผู้รับคำเสนออยู่ใกล้ไกลกันขนาดไหน ต้องใช้เวลาเดินทางและต้องผ่ายขั้นตอนอะไรบ้าง จะต้องใช้เวลาในการพิจารณาตัดสินใจเกี่ยวกับคำเสนอนั้นมากน้อยเพียงใด กล่าวคือ ต้องพิจารณาตามสภาพ พฤติการณ์ และข้อเท็จจริงแต่ละกรณีซึ่งไม่เหมือนกัน แต่หลักที่จะต้องยืดไว้ ก็คือ ภายในช่วงระยะเวลาอันควรคาดหมายว่าจะได้รับคำสนองจากผู้รับคำเสนอ ฝ่ายเสนอจะถอนคำเสนอของตนไม่ได้

การบอกถอนคำเสนอโดยปริยายไม่ได้นี้ ใช้เฉพาะคำเสนอที่ทำต่อบุคคลซึ่งอยู่ห่างโดยระยะทางเท่านั้น จะไม่ใช้กับคำเสนอที่ทำต่อบุคคลซึ่งอยู่เฉพาะหน้า แต่เฉพาะคำเสนอต่อบุคคลซึ่งอยู่เฉพาะหน้าอันมิได้บ่งระยะเวลาให้ทำคำสนองไว้ ผู้รับคำสนองจะต้องสนองรับ ณ ที่นั้นเวลานั้น ตาม มาตรา ๓๕๖ หากไม่สนองรับ ณ ที่นั้นเวลานั้น คำเสนอย่อมสิ้นความผูกพันโดยไม่จำต้องถอนแต่อย่างใด

    ๑.๔ คำเสนอสิ้นความผูกพัน คำเสนอนั้นถอนไม่ได้ แต่สิ้นความผูกพันด้วยเหตุ ๓ ประการ คือ

     ๑.๔.๑ มีการบอกปัดคำเสนอ

  ๑.๔.๑.๑ การบอกปัดโดยไม่มีข้อไข ตามมาตรา ๓๕๗ เมื่อผู้รับคำเสนอบอกปัดคำเสนอนั้น คำเสนอนั้นย่อมสิ้นความผูกพันทันที โดยไม่คำนึงว่าเวลาอันบ่งไว้จะยังมีเหลืออยู่มากน้อยเท่าใด

  ๑.๔.๑.๒ การบอกปัดโดยไม่มีข้อไข ตาม มาตรา ๓๕๙ วรรคสอง คือ คำสนองอันมีข้อความเพิ่มเติม ข้อจำกัด หรือข้อแก้ไขอย่างอื่นประกอบด้วย ซึ่งเป็นการต่อรองคำเสนอกฎหมาย ให้ถือว่าเป็นการบอกปัดคำเสนอ และเป็นคำเสนอขึ้นใหม่ด้วยในตัว

      ๑.๔.๒ ไม่มีการสนองรับคำเสนอ

      ๑.๔.๒.๑ คำเสนออันบ่งระยะเวลาให้ทำคำสนองไว้ ไม่สนองรับภายในกำหนดเวลานั้น ตามมาตรา ๓๕๗ เว้นแต่คำสนองมาล่วงเวลาโดยปกติ ตามมาตรา ๓๕๘

     ๑.๔.๒.๒ คำเสนอต่อบุคคลซึ่งอยู่เฉพาะหน้า อันมิได้บ่งระยะเวลาให้ทำคำสนองไว้ ไม่สนองรับ ณ ที่นั้น เวลานั้น ตามมาตรา ๓๕๖

    ๑.๔.๒.๓ คำเสนอต่อบุคคลซึ่งอยู่ห่างโดยระยะทาง อันมิได้บ่งระยะเวลาให้ทำคำสนองไว้ ไม่สนองรับภายในระยะเวลาอันควรคาดหมาย ตามมาตรา ๓๕๕,๓๕๗

    ๑.๔.๒.๔ ผู้เสนอตายหรืตกเป็นผู้ไร้ความสามารถ ตามมาตรา ๓๖๐

      ๑.๕ การถอนคำเสนอก่อนสิ้นความผูกพัน

      ๑.๕.๑ กรณีที่ผู้รับคำเสนอได้สนองรับคำเสนอนั้น โดยเหตุที่ผู้เสนอไม่มีสิทธิถอนคำเสนอ การถอนคำเสนอจึงไม่มีผลแต่อย่างใด ถือว่าคำเสนอยังมีผลผูกพันอยู่ ดังนั้น เมื่อผู้รับคำเสนอได้สนองรับคำเสนอ สัญญาจึงเกิดขึ้นเหมือนไม่มีการถอนคำเสนอ หากผู้เสนอไม่ยอมปฏิบัติตามสัญญา ย่อมเป็นฝ่ายผิดสัญญาต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย

     ๑.๕.๒ กรณีที่ผู้รับคำเสนอไม่สนองรับคำเสนอนั้น

     ๑.๕.๒.๑ หากผู้รับคำเสนอไม่มีเจตนาจะสนองรับคำเสนอ หรือาจสนองรับได้แต่ไม่สนองรับ การที่ผู้เสนอถอนคำเสนอ แม้จะถอนโดยไม่มีสิทธิ ก็ไม่ทำให้ผู้รับคำเสนอได้รับความเสียหายแต่อย่างใดเลย เพราะสัญญาไม่มีทางที่จะเกิดขึ้น ดังนั้น ผู้รับคำเสนอจึงไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหาย เพราะเหตุที่ผู้เสนอถอนคำเสนอ

    ๑.๕.๒.๒ หากผู้รับคำเสนอมีเจตนาจะสนองรับคำเสนอ แต่ไม่ได้สนองรับ เพราะเหตุที่ผู้เสนอถอนคำเสนอ และไม่อยู่ในฐานะที่จะปฏิบัติตามคำเสนอได้ เช่น ผู้เสนอได้บอกถอนคำเสนอและขายทรัพย์ที่เสนอขายไว้ให้ผู้อื่นไปก่อน กรณีเช่นนี้ นักกฎหมายเห็นเป็น ๒ ฝ่าย

ฝ่ายแรกเห็นว่า นิติกรรมฝ่ายเดียวไม่ก่อให้เกิดหนี้ ผู้ถอนคำเสนอต้องรับผิดฐานละเมิด ซึ่งเป็นความรับหผิดในระยะเวลาก่อนสัญญา (avant contat) ไม่ใช่ความรับผิดที่เกิดจากคำเสนอ

ฝ่ายที่สองเห็นว่า นิติกรรมฝ่ายเดียวก่อให้เกิดหนี้ได้ สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายย่อมเกิดขึ้นได้ เพราะการละเลยไม่ชำระหนี้ กล่าวคือ คำเสนอเป็นนิติกรรมฝ่ายเดียวซึ่งผูกพันผู้เสนอที่จะต้องชำระหนี้ด้วยการงดเว้นไม่ถอนคำเสนอก่อนคำเสนอจะสิ้นความผูกพัน ดังนั้น เมื่อผู้เสนอฝ่าฝืนถอนคำเสนอ อันเป็นการไม่ชำระหนี้จึงต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย


 ปิดหน้านี้  กดพิมพ์ (Print) หน้านี้

www.LawSiam.com : ศูนย์รวมข้อมูลกฎหมาย เตรียมสอบ 3 สนาม